Reguleringsplaner

Her får du oversikt over vedtatte planer og planer som er under arbeid. 

Gjeldende reguleringsplaner

Alle reguleringsplanene er offentlig tilgjengelig på nett via både WebPlan (digitalt planregister) og i kommunens kartløsning. 

Finn reguleringsplaner i WebPlan

Finn reguleringsplaner i kart

Nittedal kommunes reguleringsplaner er nummerert slik:

  • Nr 100-199 - planer i søndre del av kommunen
  • Nr 200-299 - planer i midtre del av kommunen (inkl. Åneby)
  • Nr 300-399 - planer i nordre del av kommunen

Reguleringsplaner under arbeid:

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen. De fleste er private detaljreguleringsplaner. Kommunen utarbeider selv områdereguleringsplaner.

Finn reguleringsplaner under arbeid i kart

Sist endret 28.04.2017
reguleringsplaner

_Planbestemmelser under revidering

Kommunen startet i 2014 opp arbeid med endring av reguleringsbestemmelser

B13 Kruttverket - detaljreguleringsplan

B13.png

 

Hensikten med planen er å regulere til boligbebyggelse, fortrinnsvis rekkehus/kjedehus og eneboliger.

Bjertnes - områdeplan

Områdeplan Bjertnes.jpg

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av ny Nittedal ungdomsskole på dagens skoletomt, som en oppfølging av nylig vedtatt skolebehovsplan.

Bjørnholtlia – reguleringsplan

Bjørnholtlia, vedtak.png

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av variert boligbebyggelse.

Bussanlegg Kjul - detaljreguleringsplan - planID 180

Plangrense bussanlegg Kjul.jpg

Ruter AS ønsker å etablere nytt bussanlegg på Kjul.

Del av Øvre Huseby gbnr. 14/114 - detaljregulering - planID 278

Lundveien 12 plangrense.JPG

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for tomannsboliger.  

Elvetangen - områdeplan - planID 345

Områdeplan Elvetangen.jpg

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny felles barnskole samt idrettshall med tribunekapasitet og svømmeanlegg.

Glittre

Planavgrensing Glittre.png

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av seniorboliger med tilknyttet tjenesteyting på nordlige del av planområdet. Området med eksisterende boligbebyggelse og barnehage ønskes omregulert til kombinert formål for bolig, tjenesteyting og barnehage. Areal vest for atkomstvei planlegges avsatt til friluftsområde med mulighet for aktivitetspark. 

Kjul handel - reguleringsplan - planID 175

Kjul handel planavgrensning.png

Det ønskes å utvikle den eldre bensinstasjonen.

Kvernstua, felt B6 - detaljreguleringsplan - planID 256

Planavgrensing Kvernstua B6

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av felt B6 for oppføring av leilighetsbebyggelse, innpassing av g/s-veg mellom Kvernstuveien og Ørfiskebekken.

Li - områdeplan - planID 179

Områdeplan Li.jpg

Hensikten med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling.

Nytt kryss Elvetangen - planID 346 - reguleringsplan

Utvidet planområde.png

Hensikten med planarbeidet er å regulere en trafikksikker avkjørsel til ny felles barneskole på Elvetangen.

Rotneshagen - detaljreguleringsplan - planID 266

Rotneshagen.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hensikten med planarbeidet er  legge til rette for ny boligbebyggelse, bestående av en blanding av leiligheter og rekkehus.

Rygga Bru - reguleringsplan

Rygga bru kart.JPG

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan bygges ny bru eller kulvert over Nitelva samt en mindre utvidelse av veien over elva.

Rådhuskvartalet - endring av områdeplan

Omregulering Rådhuskvartalet.jpg

Hensikten med endring av planen er å tilrettelegge for etablering av helsehus innenfor den sørlige delen av felt OP3 i gjeldende plan.

Skolemesterveien 9A m.fl - reguleringsplan

Skoleveiemesterveien 9A planavgrensning.png

Formålet med planarbeidet er å regulere deler av området til konsentrert bebyggelse, med ca. 30 boliger i 2-, 3-, og 6-mannsboliger.

Skoleveien 9-11 - reguleringsplan

Illustrasjonsplan Skoleveien 9 og 11.JPG

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus med tilsammen 10 boenheter. Boligene foreslås plassert på vestre og nordre del av tomta. Eksisterende bygg foreslås revet.

Skredderudveien - detaljreguleringsplan for ny adkomst og boligområde på gbnr. 9/42 m. fl.

Plankart skredderudveien.png

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny adkomst til Skredderudveien via Haugeråsveien og bygging av boliger på gbnr. 9/42 med flere eiendommer med adkomstveg.

Svartkruttveien – reguleringsplan for nedre del

GS Svartkrutt.jpg

Planen legger til rette for etablering av gang- og sykkelvei langs Svarktruttveien fra Rådhuskvartalet mot Kvernstujordet.

Sylling - endring av reguleringsplan

276_Utvidet planområde Sylling.png

Hensikten med omreguleringen er å legge til rette for utfartsparkering. I dagens reguleringsplan er arealet regulert til friluftsområde.

Fant du det du lette etter?

Finn frem

Se også

 
Login for redigering