Helsetjenester i hjemmet


Helsetjenester i hjemmet inkluderer mange former for helsehjelp som vi kan gi hjemme hos deg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oversikt over tjenester som utføres i hjemmet

Avlastning

Avlastning er hjelp til omsorgsyter. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Avlastning er gratis.

Avlastning i bolig (barn)
Vi gir avlastning til barn med funksjonsnedsettelse ved Nittedal avlastningssenter.

Nittedal avlastningssenter
Bevregrasveien 2
1481 Hagan
Telefon: 474 81 123

Avlastning i institusjon (voksne)
Tidsavgrenset avlastning for personer som har omsorgsoppgaver i hjemmet. Personen som til vanlig mottar hjelpen hjemme, får et tidsbegrenset opphold i institusjon. Vi gir denne avlastningen på Døli pleie- og omsorgssenter.

Avlastning individuelle tiltak (barn)
I individuelle avlastningstiltak gir vi tjenester på døgn- og timesbasis. Enten ved at barnet bor hos avlaster noen døgn per måned, eller ved at familien har avlaster noen timer per uke. Vi kan kombinere ulike typer avlastningstiltak ut fra familiens behov.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er et tilbud til deg som har et omfattende hjelpebehov på grunn av sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hvem kan få BPA?

  • du som er under 67 år og har et hjelpebehov som er av omfattende og varig karakter
  • familier med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne
  • du som selv, eller ved hjelp av pårørende, har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

Organisering av tjenesten

Ordningen innebærer at du selv i utgangspunktet er arbeidsleder for de personene (assistentene) du ønsker skal hjelpe deg. Du ansetter selv assistenter i BPA-ordningen din.

Les mer om BPA

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Praktisk bistand skal bidra til at du klarer å være mest mulig selvhjulpen i dagliglivet og bli boende i hjemmet ditt. Du kan få hjelp til oppgaver i huset.

Hjemmesykepleie 

Mottar du allerede tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, ta direkte kontakt med hjemmesykepleien i ditt distrikt:

Kontaktinformasjon

Adresse
Stamveien 6
1481 Nittedal

Døgnåpen telefon
954 08 018

Telefontid grupper
07:30 - 08:30
13:00 - 15:00

Team 1 (Hakadal/Åneby)
Telefon: 918 05 574

Team 2 (Rotnes/Åneby)
Telefon918 07 124

Team 3 (Slattum/Mo)
Telefon: 917 66 034

Team 4 (Skytta)
Telefon: 918 14 281

Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie er hjelp og veiledning til deg som trenger pleie og omsorg i hjemmet, og/eller medisinsk behandling i samarbeid med lege. For eksempel sårstell, personlig stell og medisinsk behandling som er foreskrevet av din lege.

Hvem kan få hjemmesykepleie?

Du som på grunn av sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre perioder og som bor eller oppholder deg i kommunen, kan søke om hjemmesykepleie.

Omsorgsstønad

Har du omsorg for et familiemedlem eller annen nærstående person og utfører spesielt tyngende omsorgsarbeid i hjemmet? Dersom disse oppgavene ellers ville ha vært utført av kommunen, kan du søke om omsorgsstønad.

Omsorgsstønad må ikke forveksles med pleiepenger fra NAV.

Hvem kan få omsorgsstønad? 

-frivillige omsorgsytere (familiemedlemmer eller andre nærstående) uten omsorgsplikt
-foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige der omsorgen er vesentlig mer omfattende enn for barn på samme alder

Den du gir omsorg til må bo hjemme og det må være søkt om hjelpestønad fra NAV før vi kan innvilge omsorgsstønad.

Se en informasjonsvideo om omsorgsstønad

Praktisk bistand og opplæring (personlig assistanse)

Praktisk bistand og opplæring i eget hjem skal gi personer med nedsatt funksjonsevne bistand til å ivareta egenomsorg og opplæring til å ivareta dagliglivets gjøremål. Målet er at den enkelte skal bli mest mulig selvstendig.

Hvem kan få tjenesten?

Personer som bor i eget hjem og har en funksjonshemming eller psykisk lidelse som medfører at de har behov for hjelp og opplæring.

Les mer om praktisk bistand og opplæring

Rehabilitering i hjemmet (hverdagsrehabilitering)

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering hvor fokus er på opptrening i daglige gjøremål.

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på de aktivitetene du synes det er viktig å klare i hverdagen. I en avtalt periode vil vi samarbeide tett med deg. Vi vil sammen med deg fortløpende vurdere måloppnåelse og tiltak.

Hvem vil ha nytte av hverdagsrehabilitering?

Du som har opplevd et funksjonsfall som gjør at du ikke klarer å gjennomføre daglige aktiviteter slik du ønsker. Eksempelvis å gå til butikken, lage mat eller dusje.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarmknapp du kan trykke på og dermed få direkte kontakt med alarmsentralen. Dette kan være nyttig for deg som grunnet sykdom har økt risiko for å falle eller om du ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.

Relevante nettsteder

Omsorgsstønad

Fritid for alle

Ung.no

Støttekontakt

Aktuelle lover

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helse- og omsorgstjenester m.m § 3-1

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjeneste kapittel 2

 


Publisert: 20.09.2016 13.29.04
Sist endret: 05.11.2018 10.48