Lytt

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn som går i barnehage som har nedsatt funksjonsevne har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Retten fremgår av barnehageloven § 37. Tilretteleggingen skal tilpasses barnets behov og kan bestå av fysiske og organisatoriske tiltak i barnehagen. Det er barnehagen i samarbeid med foreldre som melder inn behov for tilretteleging til kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknadsskjema med samtykkeerklæring.docxKvalitetssystem

Kommunen har i samarbeid med barnehagene utarbeidet et kvalitetssystem som skal sikre barn med nedsatt funksjonsevne sin rett til individuell tilrettelegging. Kvalitetssystemet beskriver  konkret hva som skal gjøres av hvem, når barn har behov for tilrettelegging utover det barnehagen har plikt til innenfor det ordinære. Målet med den individuelle tilretteleggingen er at det skal bidra til at barnet kan nyttiggjøre seg det ordinære barnehagetilbudet.

Kvalitetssystem

Tverrfaglig drøftingsmøte

Der det ikke er avklart om barnet har nedsatt funksjonsevne skal det gjennomføres tverrfaglig drøftingsmøte hvor barnehagen sammen med foreldre, aktuelle fagpersoner og representanter fra barnehageadministrasjonen og PPT er tilstede. Kartlegging som beskriver barnets behov for ekstra tilrettelegging i barnehagen skal medbringes til dette møte.

Informasjon til deltagere i tverrfaglig drøftingsmøte

Søknadsskjema

Skjema skal fylles ut i samarbeid mellom foreldre, barnehagen og evt. andre fagpersoner som er kjent med barnet.

Søknader kan sendes inn gjenom hele barnehageåret og blir behandelt fortløpende. Søknader mottatt innen 1. juni gjeldende for kommende barnehageår besvares fortløpende og senest innen 15. juni.  

Søknadsskjema med samtykkeerklæring

Vedtak

Kommunen fatter vedtak om individuell tilrettelegging eller vedtak om avslag. Vedtakene sendes foreldre med kopi til barnehagen og leder av PPT.

Rapport

Barnehagene utarbeider årlig rapport som beskriver bruk og effekt av den individuelle tilretteleggingen.

Årlig rapportering


Publisert: 03.12.2021 12.51
Sist endret: 24.08.2023 15.00