Lytt

Ressursteam for førskolebarn


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ressursteam for førskolebarn

Ressursteam for førskolebarn består av spesialpedagoger som arbeider direkte med barn i alderen 0-6 år, som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven, og av pedagog som veileder barnehagene i arbeid med barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

Teamet har ansvar for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av det spesialpedagogiske tilbudet.

Ressursteam for førskolebarn er opptatt av helheten – å synliggjøre de ressurser som er i og rundt barnet er nødvendig for å oppnå felles mål, god livskvalitet og mestring.

Dette arbeidet skjer med utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT, enkeltvedtak i henhold til barnehageloven § 35, og kartlegging og observasjon.

Samarbeidsavtale mellom ressursteam og barnehagene

Samarbeidsavtale mellom ressursteam og barnehagene

Utarbeidelse av barnets IOP og halvårsrapport/årsrapport.

IOP beskriver mål og tiltak for barnet i en tidsavgrenset periode og evalueres normalt 2 ganger hvert år.

Veiledning av personalet i barnehagen/ foreldrerådgivning.

Spesialpedagogene deltar i ansvarsgruppemøter og tverrfaglig samarbeid rundt barnet.

Arbeidsoppgavene til spesialpedagogisk team utføres i nært samarbeid med de som er barnet nærmest og kjenner barnet best; mor, far, barnehagepersonell. Samarbeidet skal sikre at barnet i størst mulig grad får tilpasset hjelp og et helhetlig tilbud. Foreldrene skal være trygge på at deres barn blir sett, forstått, ivaretatt og anerkjent i hverdagen.

Pedagog for minoritetspråklige førskolebarn

Pedagogen veileder barnehagene i arbeid med barn med minoritetspråklig bakgrunn. Se egen nettside Språk i barnehagene.


Publisert: 03.09.2018 14.29
Sist endret: 22.03.2022 11.26