Lytt

Ressursteam for førskolebarn


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ressursteam for førskolebarn

Ressursteam for førskolebarn hører til i enhet for barnehager, og de har kontorer på Nittedal rådhus.

Ressursteam for førskolebarn består av spesialpedagoger og vernepleier som arbeider direkte med barn i alderen 0-6 år, som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven. I tillegg har ressursteamet et lavterskeltilbud hvor pedagog for barn med minoritetsspråklig bakgrunn tilbyr barnehagene veiledning på systemnivå.

Teamet har ansvar for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av det spesialpedagogiske tilbudet.

Ressursteam for førskolebarn er opptatt av helheten – å synliggjøre de ressurser som er i og rundt barnet er nødvendig for å oppnå felles mål, god livskvalitet og mestring.

Dette arbeidet skjer med utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT, enkeltvedtak i henhold til barnehageloven § 35, og kartlegging og observasjon.

De ansatte i ressursteamet samarbeider med andre tjenester i kommunen der det er behov, som PPT, fysio-ergo, helsestasjonen og logoped.

Ressursteamets leder er enhetsleder for barnehager.

Samarbeidsavtaler mellom ressursteam og barnehagene

Samarbeidsavtale mellom ressursteam og barnehagene

Samarbeidsavtale mellom pedagog for minoritetsspråklige førskolebarn og barnehagen

Utarbeidelse av barnets IUP og årsrapport.

IUP beskriver mål og tiltak for barnet i en tidsavgrenset periode og evalueres normalt 1 gang hvert år.

Veiledning av personalet i barnehagen og foreldrerådgivning.

Spesialpedagogene deltar i ansvarsgruppemøter og tverrfaglig samarbeid rundt barnet.

Arbeidsoppgavene til spesialpedagogisk team utføres i nært samarbeid med de som er barnet nærmest og kjenner barnet best; foreldre og ansatte i barnehagen. Samarbeidet skal sikre at barnet i størst mulig grad får tilpasset hjelp og et helhetlig tilbud. Foreldrene skal være trygge på at deres barn blir sett, forstått, ivaretatt og anerkjent i hverdagen. Foreldre til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp kan selv ta kontakt med ressursteamet for å avtale veiledning.

Pedagog for minoritetspråklige førskolebarn

Pedagogen veileder barnehagene i arbeid med barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Arbeidsoppgavene til pedagog for barn med minoritetsspråklig bakgrunn utføres i nært samarbeid med barnehagens personale og med foreldrenes samtykke. Samarbeidet skal sikre at barnehagen tilpasser sitt språkmiljø til de barna de har i barnehagen og samfunnet vi har rundt oss. Foreldrene skal være trygge på at deres barn blir sett, forstått, ivaretatt og anerkjent i hverdagen.

Se egen nettside Språk i barnehagene.


Publisert: 03.09.2018 14.29
Sist endret: 06.02.2023 11.43