Lytt

Ressursteam for førskolebarn


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ressursteam for førskolebarn

Ressursteam for førskolebarn hører til i enhet for barnehager, og de har kontorer på Nittedal rådhus.

Ressursteamet for førskolebarn består av spesialpedagoger, vernepleier og pedagog for barn med flerspråklig bakgrunn.

Spesialpedagogene og vernepleier arbeider direkte med barn i alderen 0-6 år, som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven. Dette arbeidet skjer med utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT, enkeltvedtak i henhold til barnehageloven § 35, samt kartlegging og observasjon. Spesialpedagog/vernepleier har ansvar for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av det spesialpedagogiske tilbudet.

Pedagog for barn med minoritetsspråklig bakgrunn tilbyr et lavterskel tilbud til barnehagene og samarbeider med de om innholdet i tilbudet. Barnehagene sender inn kartlegging over antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn og behov for samarbeid med pedagog for barn med minoritetsspråklig bakgrunn i august hvert år.

Ressursteam for førskolebarn er opptatt av helheten – å synliggjøre de ressurser som er i og rundt barnet er nødvendig for å oppnå felles mål, god livskvalitet og mestring.

Samarbeidsavtaler mellom ressursteam og barnehagene

Samarbeidsavtale mellom ressursteam og barnehagene

Samarbeidsavtale mellom pedagog for minoritetsspråklige førskolebarn og barnehagen

Utarbeidelse av barnets IUP og årsrapport.

IUP beskriver mål og tiltak for barnet i en tidsavgrenset periode og evalueres normalt 1 gang hvert år.

Veiledning av personalet i barnehagen og foreldrerådgivning.

Spesialpedagogene deltar i ansvarsgruppemøter og tverrfaglig samarbeid rundt barnet.

Arbeidsoppgavene til spesialpedagogisk team utføres i nært samarbeid med de som er barnet nærmest og kjenner barnet best; foreldre og ansatte i barnehagen. Samarbeidet skal sikre at barnet i størst mulig grad får tilpasset hjelp og et helhetlig tilbud. Foreldrene skal være trygge på at deres barn blir sett, forstått, ivaretatt og anerkjent i hverdagen. Foreldre til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp kan selv ta kontakt med ressursteamet for å avtale veiledning.


Publisert: 03.09.2018 14.29
Sist endret: 28.02.2023 15.35