Søknad og opptak i barnehage


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søke barnehageplass

Kommunen har ansvar for samordning av opptaket i kommunale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, med oppstart i august samme år. Søknader mottatt etter frist vurderes ved ledighet gjennom året.

Opptaket omfatter nye søkere og de som ønsker endring i nåværende barnehagetilbud. 

Barnehageåret i Nittedal kommune starter i august.

Søke barnehageplass

Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra oppstart av  barnehageåret i den kommunen det er bosatt. Barn født i september,  oktober eller november har rett til plass innen utgangen av måneden de fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Jf. barnehageloven §12a.

Det er barnehagene selv som gjennomfører opptak til egen barnehage. Opptak reguleres av barnehagenes egne opptakskriterier

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med barnevernsvedtak

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har fortrinnsrett til plass se Barnehagelovens § 13. Det forutsettes at sakkyndig dokumentasjon sendes kommunen før fortrinnsretten blir vurdert.

Hovedopptaket 2019

Nittedal kommune har ett årlig hovedopptak til barnehagene. Søknadsfristen er 1. mars med oppstart på høsten. Hovedopptaket omfatter alle barnehagene i kommunen.

Det er barnehagene selv som fatter beslutning om opptak av barn som søker barnehagen. Alle opptak av barn skal skje i tråd med barnehagens egne vedtektsfestede opptakskriterier.

Barnehagenes opptakskriterier

Tidsplan for gjennomføring av hovedopptaket vil bli lagt ut på siden her i begynnelsen av februar.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med barnevernsvedtak

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har fortrinnsrett til plass se Barnehagelovens § 13. Det forutsettes at sakkyndig dokumentasjon sendes kommunen før fortrinnsretten blir vurdert. I forbindelse med hovedopptaket anbefaler vi at  dokumentasjonen sendes kommunen før 1. mars i brevs form. Det må fremgå av brevet at det dreier seg om vedlegg til barnehagesøknad.

Oppsigelse og endring

For oppsigelse og endring - Kontakt barnehagen du har plass. Informasjon om dette skal også fremgå av den avtalen om plass du har med barnehagen eller i vedtektene til den enkelte barnehage.

Aktuelle lover og regelverk

Barnehageloven § 13 (Prioriett ved opptak)

Barnehageloven § 12 a (Rett til plass i barnehage)


Publisert: 17.10.2016 10.17.42
Sist endret: 17.01.2019 10.26