Lytt

Søknad og opptak i barnehage


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Opptak


Kommunen har ansvar for samordning av opptaket i kommunale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Søke barnehageplass

Hovedopptaket er nå over og nye søknader om barnehageplass vil bli behandlet fortløpende gjennom barnehageåret. Alle barn med rett til plass har fått tilbud om barnehageplass i hovedopptaket 2024, og vi har også fått gitt tilbud til en del uten rett til plass. Det er fortsatt mange som står på venteliste for bytte av barnehage. De har mottatt avslagsbrev for bytte av barnehage, og er nå tilbake på den ordinære ventelisten. 

De fleste plassene har blitt fylt opp i forbindelse med hovedopptaket, men det er enkelte plasser ledige fra august. Ta kontakt med barnehagene som er aktuelle for dere, for å høre om de har plass.  Barnehagene kan også veilede deg videre til barnehager som kan ha ledig kapasitet.  Andre spørsmål om opptaket kan rettes til barnehagemyndighet: goro.kværnes@nittedal.kommune.no

Det er barnehagene selv som fatter beslutning om opptak av barn som søker barnehagen. Alle opptak av barn skal skje i tråd med barnehagens egne vedtektsfestede opptakskriterier.

Gå inn på den enkelte barnehage for å se vedtekter.

 

Fortrinnsrett ved opptak - Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med barnevernsvedtak

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har fortrinnsrett til plass, se Barnehageloven § 18 (tidligere § 13).

For at barn med nedsatt funskjonsevne skal få rett til fortrinn ved opptak må funksjonsnedsettelsen dokumenteres. I forbindelse med hovedopptaket anbefaler vi at  dokumentasjonen sendes kommunen i god tid før 1. mars i brevs form. Det må fremgå av brevet at det dreier seg om vedlegg til barnehagesøknad.

Rett til plass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra august i den kommunen det er bosatt. Barn født i september, oktober eller november har rett til plass innen utgangen av måneden det fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Se Barnehageloven § 16.

Oppsigelse og endring

For oppsigelse og endring - Kontakt barnehagen du har plass. Informasjon om dette skal også fremgå av den avtalen om plass du har med barnehagen eller i vedtektene til den enkelte barnehage.

Aktuelle lover og regelverk

Barnehageloven § 18 (Prioriet ved opptak)

Barnehageloven § 16 (Rett til plass i barnehage)

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage


Publisert: 05.02.2024 09.44
Sist endret: 17.04.2024 10.02