Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Alle elever har rett til et godt læringsmiljø som fremmer trivsel og læring.

Vårt ansvar

Dersom du ikke har et godt læringsmiljø eller vet om andre elever som ikke har det, må du si i fra til din kontaktlærer eller skolens ledelse.

Du kan også kontakte helsesøster ved skolen. 

Til deg som vil vite mer om arbeid mot mobbing

Handlingsplan

Nittedal kommune har utarbeidet «Handlingsplan for et godt psykososialt læringsmiljø». Denne beskriver hva skolen skal gjøre når den får kjennskap til at en elev ikke har et godt læringsmiljø.

Den enkelte skole har en egen plan som beskriver hvordan skolen jobber for å sikre et godt skolemiljø og forebygge mobbing og krenkelser.

Skolene informerer om dette arbeidet på foreldremøter og gjennom FAU.

§9A Nittedal kommunes handlingsplan for et godt psykososialt læringsmiljø

Skolen har aktivitetsplikt

Rektor, lærere og andre ansatte har plikt til å følge med på at alle elever har det bra på skolen.

Alle ansatte på skolen skal varsle rektor hvis de tror eller vet at en elev ikke har et trygt og godt læringsmiljø. Skolen skal straks undersøke saken.

I alvorlige tilfeller skal kommunen (skoleeier) varsles.

Dersom en ansatt på skolen tror eller har sett at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunen (skoleeier).

Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

Dersom det er behov for å sette i gang tiltak for å sikre elevens skolemiljø, skal skolen utarbeide en skriftlig aktivitetsplan. Planen skal vise hva skolen vil gjøre og hvorfor. Skolen skal sørge for at alle involverte elever blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt ikke har et trygt og godt skolemiljø?

I Nittedal kommune skal mobbing og andre krenkelser avdekkes tidlig.

Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du for eksempel gjøre ved å snakke med kontaktlærer eller rektor. Du kan også melde fra ved å klikke på "Meld fra om skolemiljø".

Her blir du sendt videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Hvis meldingen gjelder skolens ledelse vil den gå direkte til kommunalsjefen uten at skolen får beskjed.

Mottaker av meldingen vil ta kontakt med deg og undersøke saken snarest og innen fem virkedager.

Melde sak til Fylkesmannen

Hvis dere mener skolens håndtering av saken ikke er tilfredsstillende, har dere rett til å melde saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi oppfordrer dere allikevel først til å henvende dere til kommunen ved kommunalsjef for oppvekst og utdanning. Da kan skolen få nødvendig støtte og veiledning, slik at saken kan løses på lavest mulig nivå og så raskt som mulig.

Fylkesmannen vil bare behandle saken dersom dere i forkant har tatt saken opp med rektor, og det har gått minst en uke fra saken ble tatt opp med rektor.

En eventuell klage bør være skriftlig og begrunne hva dere er misfornøyde med når det gjelder skolens behandling av saken.

Hvis Fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt, kan Fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et godt og trygt læringsmiljø.


Publisert: 24.08.2018 08.51
Sist endret: 17.09.2019 14.36