Lytt

Permisjon fra undervisningen


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknad om permisjon

Søknad om permisjon sendes elektronisk til skolen via Visma Flyt Skole. Det er ønskelig at søknaden sendes i god tid før permisjonen skal avvikles.

Kommunen har delegert til rektor å behandle permisjonssøknader.

Søknaden behandles etter kommunale retningslinjer som er forankret i opplæringslova, og svar sendes foresatte gjennom KS Svar Ut.

Foresatte kan ikke kreve at lærerne skal tilrettelegge undervisningen i permisjonstida, men foresatte oppfordres til å bruke tilgjengelige årsplaner og arbeidsplaner i permisjonstida.

Dersom eleven har fravær til tross for avslag på permisjon, registreres dette som ugyldig fravær.

Ved fravær utover 10 sammenhengende skoledager skrives eleven ut av skolen og det må søkes om skoleplass når eleven evt. kommer tilbake. Eleven er da ikke garantert å få plass i samme klasse.

Søke permisjon

Retninglinjer for permisjon

Permisjon fra undervisningen

Permisjon kan gis med hjemmel i Opplæringslova § 2 – 11:

  • Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Du har altså ikke krav på permisjon. Det er skolen som avgjør om permisjon er forsvarlig.

  • Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. 

Er du omfattet av dette, har du rett til permisjon så lenge du får opplæring av foreldrene dine i permisjonstiden.

Kommunale retningslinjer for permisjon

For å sikre at skolene har en mest mulig lik behandling av søknadene, har Nittedal kommune vedtatt følgende retningslinjer:

2. Kommunale retningslinjer for når det ikke skal innvilges
permisjon i Nittedal

 2.1 Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med gjennomføring av:

a) Nasjonale kartleggingsprøver
b) Nasjonale prøver og undersøkelser
c) Eksamener, tentamener, muntlig og skriftlig

 2.2 Det skal ikke innvilges permisjoner til fri og ferie utenom skolens feriedager, jf. skoleruta. Unntatt fra dette kan være:

a) Dersom foreldre ikke har mulighet til å ta ut ferie i løpet av sommerferien og dette dokumenteres, kan ferie innvilges hvis dette ikke er i strid med punkt 2.1 og det vurderes som forsvarlig.

b) Dokumenterte behov for helsereise for elev.

c) I særskilte tilfeller der helt spesielle hensyn taler for det.

3. Retningslinjer for når det kan innvilges permisjon

a) Det kan innvilges permisjon i forbindelse med dødsfall og begravelse til personer som står eleven nær.
b) Det kan innvilges permisjon i forbindelse med ekteskapsinngåelse.
c) Det kan innvilges permisjon for festpregede familiebegivenheter.
d) Det kan innvilges permisjon for en elev som skal delta i særlige sportslige, kulturelle, politiske eller ideelle organisasjoners arrangementer på et visst nivå.
Dersom det innvilges permisjon etter pkt. a, b og c er det maksimalt for to dager.

Punkt 3a) og 3b) gjelder også på dager der det gjennomføres prøver og undersøkelser.
Når det gjelder fravær på eksamen, henvises til eksamensreglementet.

Forutsetningen for innvilgelse av søknader på ovenstående grunnlag er at permisjonen vurderes som forsvarlig.
Momenter skolen skal vurdere når det gjelder forsvarlighet:
1. Elevens faglige nivå, spesielle behov og tilrettelegging.
2. Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden.
3. Om eleven får opplæring i permisjonstiden.
4. Fravær og antall innvilgede permisjoner tidligere.
5. Permisjon inntil to uker.

Opplæringsloven bestemmelser om to uker er ufravikelig. Verken rektor, kommunalsjef eller Statsforvalter kan innvilge permisjon utover to uker av gangen
(10 sammenhengende skoledager).

 

Aktuelle lover og regelverk

Opplæringslova § 2 – 11 (Permisjon fra opplæringa)

Forvaltningsloven


Publisert: 05.12.2016 11.57
Sist endret: 18.08.2023 13.34