Lytt

Hjem-skole-samarbeid


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Samarbeid hjem-skole

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at barn og unge skal få et godt læringsmiljø. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på eget barns læringsarbeid og sosiale miljø.

Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevens faglige utvikling i forhold til målene og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevens måloppnåelse. Videre skal hjemmet ha informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og vurderinger som brukes. Hjemmet skal også informeres om hvordan skolen arbeider for å fremme et godt psykososialt miljø. Det må legges til rette for at foresatte får nødvendige opplysninger for å kunne delta i reelle drøftinger om elevens utvikling.

Samarbeidsarenaer knyttet til skolen:

Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet innen 1. oktober og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

Elevråd

Elevrådet har som oppgave å representere elevene på skolen overfor skolens ledelse. Det betyr at hvis det er noe du som elev ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta det opp i elevrådet. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant ved begynnelsen av skoleåret. For 1. til 4. trinn er det ikke krav om deltakelse i elevrådet.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal jobbe for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. Foreldrene velger representanter til FAU i hht. regler fastsatt ved den enkelte skole.

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Samarbeidsutvalget består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for FAU, to for elevene, og to for kommunen, hvorav den ene skal være rektor ved skolen.

Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som omfattes av taushetsplikt blir behandlet i SU.

 Skolemiljøutvalget (SMU)

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.

SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette.

 

 

 

 

Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

 

 

 

Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som omfattes av taushetsplikt blir behandlet i SMU.

 

 

Nittedal kommunale foreldreutvalg (NKFU)

NKFU skal være et samordnende og koordinerende organ for foreldrerådene ved alle grunnskolene i Nittedal og ha som formål:

  • å arbeide for å fremme et god samarbeid mellom foreldrene, skolen, oppvekstadministrasjonen og hovedutvalg for oppvekst og utdanning
  • å være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av alle foreldrene ved alle grunnskolene i kommunen
  • å drive informasjonsarbeid og ideskaping og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid ved de ulike grunnskolene i kommunen
  • å legge til rette for økt foreldreengasjement for derved å gi den enkelte elev et best mulig utbytte av sin skolegang

Utvalget består av en foreldrerepresentant fra hver av de 10 grunnskolene, valgt av FAU - fortrinnsvis leder i FAU.

Nyttige nettsteder

Hjem-skole-samarbeid (Utdanningsdirektoratet)

Foreldrerepresentanter i skolen (Utdanningsdirektoratet)

Veileder for skolemiljøutvalg (Utdanningsdirektoratet)

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Elevorganisasjonen

Aktuelle lover og regelverk

Opplæringslova kap. 9 A (Elevenes skolemiljø)

Opplæringslova kap. 11 (Organ for brukermedvirkning i skolen)

Barnelova § 30 (Innholdet i foreldreansvaret)

Forskrift til opplæringslova

Forvaltningsloven

 


Publisert: 20.10.2016 16.29
Sist endret: 08.02.2024 13.30