Lytt

SFO (Skolefritidsordningen)


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


SFO (Skolefritidsordningen)

SFO er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det inn i skolefritidsordningen (SFO).

Søke plass

Priser

Kommunestyret bestemmer betalingssatsene for SFO i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, med virkning fra 1. februar året etter.

SFO satser 2024/2025
  Satser for 3. og 4. trinn Satser for 1. og 2. trinn
Gratis kjernetid (1. og 2. trinn)   0,- pr. mnd
Opphold 5 dager i uken 3705,- pr. mnd. 1853,- pr. mnd.
Opphold 4 dager i uken 3265,- pr. mnd. 1633,- pr. mnd.
Opphold 3 dager i uken 2695,- pr. mnd. 1348,- pr. mnd.
Opphold 2 dager i uken 1955,- pr. mnd. 978,- pr. mnd.
Opphold 1 dag i uken 1070,- pr. mnd. 535,- pr. mnd.
SFO diverse satser 2022
TjenesteEnhetPris
Sen henting, etter åpningstiden Per påbegynte halvtime Kr 225
Merbruk ihht avtale* Per dag Kr 310
Ekstrabetaling ferie* Per dag Kr 310

*Du må være bruker av ordinær plass for å kunne benytte feriedager og ekstra dagplass.

*I vinterferien og høstferien betaler du ikke for påmeldte dager som tilsvarer det du bruker fast.

Fra og med august 2023 får elever på 1. og 2. trinn tolv timer gratis SFO per uke. Gratis SFO gjelder opphold på ettermiddag. Du må betale for mat og drikke (kostpenger). Gratis kjernetid regnes automatisk ut i fakturaen, så du trenger ikke søke om dette. Priser for SFO-opphold og kostpriser finner du nederst på denne siden.

Nytt

Fra høsten 2024 utvides tilbudet om 12 timer gratis SFO i uken til å også gjelde tredjeklassinger. 

Redusert pris på SFO

Det er innført bestemmelser om reduksjon i foreldrebetalinga for elever på SFO. Dette er nærmere beskrevet i Forskrift til opplæringsloven kap. 1B.

Kostnaden ved SFO-plassen for ett barn skal ifølge denne forskriften ikke overstige 6 % av husholdningens samlede inntekt. En hel SFO-plass i Nittedal koster pr. i dag kr. 3.550 pr. måned og det betales for 10 måneder i året. I praksis betyr dette at husholdningens samlede bruttoinntekt må være lavere enn kr. 591.677 for at man skal få innvilget reduksjon i foreldrebetalinga.

Eks: Dersom husholdningens samlede bruttoinntekt er kr. 400.000 vil SFO-betalinga bli kr. 2.400 pr. måned for full plass.

Moderasjonsordningen gjelder ikke ved påmelding til feriedager.

Du finner søknadsskjema i Visma Flyt Skole på samme sted som du søker om plass eller endret oppholdstid på SFO. 

Trenger du hjelp til å søke om redusert foreldrebetaling eller lurer på noe? Ta kontakt med SFO-leder eller skolen barnet ditt går på. 


SFO i feriene

Bruk av SFO i ferier må avtales minimum 3 uker før hver ferie. Bruk av SFO i ferier belastes med et beløp pr. dag (Se tabell over).

Påmelding til ferie og fridager skjer via skjema i Visma Flyt Skole.

I vinterferien og høstferien betaler du ikke for påmeldte dager som tilsvarer det du bruker fast. 

 

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass

Ønsker du å melde ditt barn på SFO, endre mellom heltids- og deltidsplass eller si opp plassen, kan du bruke skjemaet nedenfor.

Søke eller endre SFO-plass

 

Felles standard for SFO i Nittedal

Det er utarbeidet en felles standard for alle kommunens SFOer. Standarden beskriver forventninger foresatte kan ha til SFO og forventninger til foresatte som har barn i tilbudet. Standarden er satt ut fra Nittedals kommunes gjeldende vedtekter for SFO.

Innhold og aktivtet

Hva kan du forvente av SFO

 • Ditt barn får naturlig støtte i praktiske gjøremål.
 • Ditt barn får støtte til å øke sin sosiale kompetanse.
 • Ditt barn får måltider i SFO innenfor strukturerte og gode rammer.
 • Ditt barn kan delta i frie og organiserte basisaktiviteter frilek ute og inne formingsaktiviteter jevnlig, utendørs fysisk aktivitet gymsalaktiviteter turer.
 • Ditt barn kan bruke sin kreativitet og skaperglede.
 • Ditt barn kan oppleve mestring.

 

Eksterne aktiviteter mot betaling:

SFO legger til rette for samarbeid og lokaler for tilbud fra kulturskolen og fra ideelle kultur- og idrettsorganisasjoner. De eksterne kursenes bruk av skolens lokaler skal ikke forringe tilbudet til SFO-barna som ikke går på kurs.Tilbudene faktureres direkte fra de aktuelle aktørene.

 

Hva kan SFO forvente av deg?

Du tar hensyn til at ditt barn kan følge tiden ut i påmeldte aktiviteter og delta i rydding.

 

Struktur og forutsigbarhet

Hva kan du forvente av SFO?

 • Du får informasjon om åpningstider og feriepåmeldinger
 • Du finner viktig informasjon om SFO på skolens nettsider, It´s Learning og infotavler
 • Du får informasjon om hovedaktiviteter i SFO

 

Hva kan SFO forvente av deg?

 • Du setter deg inn i gjeldende vedtekter, betalingsreglement og planer.
 • Du leverer avtaler, påmeldinger til ferier, aktiviteter og annet innen tidsfristen.
Trivsel, trygghet og omsorg 

Hva kan du forvente av SFO?

 • Du blir kjent med rutinene i SFO, blant annet i forhold til sikkerhet.
 • Du opplever at en eller flere av de ansatte har god relasjon til ditt barn.
 • Du opplever at ditt barn får mulighet til medvirkning og å gjøre valg.
 • Du opplever at barnet trives i SFO.
 • Du opplever at de SFO ansatte er imøtekommende.
 • Du blir kontaktet dersom det er noe spesielt med ditt barn.

 

Hva kan SFO forvente av deg?

 • Du gir SFO relevant informasjon om ditt barn.
 • Du møter de ansatte i SFO med respekt.
 • Du passer på at barnet ditt har riktig utstyr for planlagt aktivitet både inne- og utendørs.
 • Du bidrar til at ditt barn følger gjeldende rutiner og regler som gjelder for SFO.
Dialog og samarbeid

Hva kan du forvente av SFO?

 • Du har mulighet til å påvirke innholdet i SFO gjennom FAU og SU på skolen.
 • Du blir invitert til foreldremøte hvor SFO er på dagsorden.

 

Hva kan SFO forvente av deg?

 • Du gir SFO direkte tilbakemeldinger om hva du er fornøyd eller misfornøyd med.
 • Du deltar i brukerundersøkelser og møter.
 • Du deltar på sosiale arrangementer.

  

SFO-plass

Åpningstiden reguleres av vedtektene for SFO.
Innenfor tidsrommet 07.00 – 17.00 reguleres åpningstiden i forhold til skolens timeplan.

Søke eller endre SFO-plass 

Etter at søknad er registrert kan du logge inn med MinID eller BankID, for å:

 • Se eller endre søknaden.
 • Følge saksgangen.
 • Besvare tilbud om plass.
 • Oppdatere dine person- og kontakopplysninger.
 • Søke endring av plass.
 • Si opp plass.

 

Vedtekter for SFO i Nittedal kommune.

Revidert i kommunestyrevedtak sak 43/19 - 25.05.19

§ 1 EIERFORHOLD OG MÅL
Skolefritidsordningene i Nittedal eies og drives av Nittedal kommune i samsvar med Opplæringslova § 13-7:

 • Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 
 • Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.
 • Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn.
 • Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår.
 • Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om:

a. eigarforhold
b. kven som er opptaksmyndigheit
c. opptakskriterium
d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
e. foreldrebetaling
f. leike- og opphaldsareal
g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid
h. bemanning og leiing

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet.

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.

Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen.

Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.

Det er et viktig mål at skolefritidsordningen oppmuntrer og legger til rette for fysisk aktivitet i den tiden barna er i skolefritidsordningen.

Tilbudet er en integrert del av skolens virksomhet og følgende må også SFO ha sterkt fokus på opplæringsloven kap. 9A, bl.a.

§9 A-1. Verkeområde for kapitlet
Kapitlet her gjeld for alle elevar i grunnskolen og den videregåande skolen. Kapitlet gjeld òg for elevar som deltek i leksehjelpordningar og i skolefritidsordningar, med unntak av§§ 9A-10 og 9A-11.

§9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid 
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevande, slik at krava i eller medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

§ 2 OPPTAKSMYNDIGHET

SFO-leder foretar opptaket i samråd med rektor.

§ 3 OPPTAKSKRITERIER
Skolefritidsordninger er et tilbud til elever på 1.– 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn.

§ 4 OPPTAKSPERIODE
Hovedopptaket skjer 1. mai.
 
Opptaket gjelder t.o.m. 4. trinn eller til plassen sies opp skriftlig.

Endringer av oppholdstid kan gjøres fire ganger i året. 
Endringer for høsthalvåret må meldes før 1. mai og vil da tre i kraft 1. august. Ved endringer fra 1. oktober, 1. januar og 1. april må det meldes en måned før endringen trer i kraft.

Oppsigelse av plass kan gjøres fire ganger i året.
Oppsigelse fra 1. august må meldes før 1. mai. Ved oppsigelse 1. oktober, 1. januar og 1. april må det meldes en måned før oppsigelsesdato.

Søknad om plass, endringer eller oppsigelse skjer primært i Visma Flyt Skole eller ved skriftlig beskjed til SFO-leder.

§ 5 ÅPNINGSTID
SFO-året regnes fra 1. august til 30. juni året etter.
SFO er stengt julaften, i romjula, mandag - onsdag i påskeuka samt juli måned.

Skolefritidsordningen holdes åpen alle virkedager fra kl. 07.00 – 17.00, med unntak av barnas skoletid.

Av 5 planleggingsdager vil 2 avvikles i juli og 3 samtidig med skolen. Skolefritidsordningen holder stengt de 3 dagene.

Som hovedregel får barna plass i skolefritidsordningen ved egen skole, men i ferietiden/planleggingsdager er det anledning til å samordne driften av flere skolefritidsordninger.

§ 6 BETALING FOR OPPHOLD
Utgifter til skolefritidsordningen dekkes gjennom egenbetaling fra foreldrene. Det vises til eget betalingsreglement nedenfor.

§ 7 KLAGEADGANG
Opptak i skolefritidsordningen har status som enkeltvedtak med de rettigheter og plikter det medfører. Eventuelle klager sendes rektor som kan opprettholde eller endre vedtak. Kommunens klageorgan er klageinstans.

§ 8 LEKE OG OPPHOLDSAREAL
Skolefritidsordningen skal ha et minimums leke- og oppholdsareal på 4 m2 netto per barn. Arealkravet kan fravikes dersom HMS ivaretas for barn etter normale normer. Inneklimaet skal være godt. SFO skal ha tilgang til tilstrekkelig sikret uteareal, som tilhører skolen.

§ 9 BEMANNING OG LEDELSE
Rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret for skolefritidsordningen ved den enkelte skole. Det tilsettes daglig leder som fortrinnsvis skal ha relevant pedagogisk utdannelse. I tillegg til daglig leder tilsettes det tilstrekkelig personale.

§10 BETALINGSREGLEMENT
10.1 Kommunen fastsetter betalingssatsene årlig ved budsjettbehandlinga. Ved endringer i betalingssatsene skal det varsles minimum 1 måned før endringene trer i kraft.
10.2 Betaling skjer til Nittedal kommune hver måned. Ved sein betaling påløper forsinkelsesrente etter gjeldende satser. Manglende betaling vil føre til at barnet mister plass i SFO.
10.3 Det betales for 190 skoledager og 10 feridager (høst- og vinterferie). Betalingen fordeles med lik betaling over 9 måneder, 2/3 faktura i juni og 1/3 faktura i august. Juli er betalingsfri.
10.4 Ved for sein henting av barn i SFOpåløper det ekstra gebyr pr. påbegynte halvtime (pr. familie).
10.5 Ved benyttelse av dager i SFO i tillegg til avtal betales en dagsats.
10.6 Ved opphold i skolens sommerferie, betales det en dagsats pr. påmeldte feriedag. Binende påmelding senest 3 uker før hver ferie.

§11 ENDRINGER I VEDTEKTENE
Forslag til endringer i vedtektene sendes ut til høring til leder for FAU og SU ved de enkelte skolene. Endringer i vedtektene vedtas av kommunestyret.

Aktuelle lover og regelverk

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nittedal kommune

Ordensregler for SFO og leksehjelp i Nittedal kommune

Opplæringslova § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Forskrift til Opplæringslova


Publisert: 10.10.2016 09.17
Sist endret: 10.04.2024 08.00