Lytt

Skoleskyss


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vilkår som gir rett til gratis skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom:

 • avstanden mellom skole og hjem overstiger en bestemt lengde
 • skoleveien er særlig trafikkfarlig
 • eleven har nedsatt funksjonsevne 
 • eleven har midlertidig skade eller sykdom

Søknaden sendes skolen der eleven går.

Kriterier/vilkår

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

 • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
 • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti.

Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk. 

Går du på friskole/privat skole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen der du bor. 

Særlig trafikkfarlig skolevei

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skoleskyss uavhengig av veiens lengde.

Det er kommunen som er ansvarlig for skoleskyss på grunnlag av særlig farlig eller vanskelig skolevei.

 • Elever i 1. til 7. trinn som har en skolevei hvor det er 60 km/t eller mer og ikke fortau/gangvei har rett til skoleskyss på grunn av trafikkfarlig vei
 • Elever i 8. til 10. trinn som har en skolevei hvor det er 80 km/t og ikke separat gangvei har rett til skoleskyss på grunn av trafikkfarlig vei.

Utover ovennevnte gis det etter en samlet vurdering av veienes trafikkbilde, skoleskyss på følgende strekninger:

 • Elever i 1. til 7. trinn ved Kirkeby skole som bor i Gamleveien sør for Staven.
 • Elever i 1. til 4. trinn ved Hagen skole som bor på Hakadalsfeltet.
 • Elever på 1. og 2. trinn ved Rotnes skole som bor eller ferdes langs Gamleveien, Askveien og Rauerskauveien.
 • Elever på 3. og 4. trinn ved Rotnes skole som bor eller ferdes langs Gamleveien, Askveien og Rauerskauveien innvilges skoleskyssi perioden 01.11- 31.03.
 • Elever i 1. til 7. trinn ved Slattum skole som bor på strekningen Stensrud- Holter hvor det er 60 km.

Klage på avslag

Klage sendes skolen. Skolen sender klagen til fylkeskommunen v/Ruter og med kopi til kommunens saksbehandler.

Dersom vedtaket opprettholdes, går saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

Nyttige nettsteder

Veileder skoleskyss grunnskolen (skoleskyss.no)

Veileder særlig farlig skolevei (veilederen.no)

Aktuelle lover og regelverk

Opplæringslova kapittel 7 (Skyss og innlosjering)

Opplæringslova § 13-4 (Ansvaret for skoleskyss m.m.)

Friskolelova § 3-7 (Skyss m.m.)


Publisert: 29.09.2016 09.45
Sist endret: 08.02.2024 13.33