Lytt

NAV Nittedal


De sosiale tjenestene i kommunen forvaltes av det lokale NAV - kontoret.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Publikumsmottaket er ubetjent. Bruk den digitale serviceverten utenfor lokalene når du vil ha kontakt med oss. Vi kan også nås på telefon 477 81 437 hverdager mellom 09.00 - 15.00. Dette gjelder også ved akutt behov for økonomisk hjelp.

NAV Nittedal møter fortsatt de fleste innbyggere per telefon eller via digitale løsninger. Vi ber innbyggere om å henvende seg via ditt nav på  eller på telefon 55 55 33 33 for fysisk og planlagt møte med veileder.

NAV Nittedal oppfordrer alle til å sende digital søknad om økonomisk sosialhjelp på www.nav.no. Det er en postkasse ved inngangsdøren hvor dokumenter og skjema for sosialhjelp kan leveres om det ikke er mulig å søke digitalt.

Vakttelefon for arbeidsgivere: 95941068 eller 47670309 (0900-1530)

Kontaktinformasjon NAV Nittedal

 NAV Nittedal

Åpningstider

 • NAV.no: 24 timer, alle dager
 • NAV kontaktsenter: 09:00 - 15:00
  • Telefon: 55 55 33 33
 • NAV pensjon: 08:00 - 15:30
  • Telefon: 55 55 33 34
 • Publikumsmottaket i Rådstua
  • Selvbetjeningsløsninger: 08.00-15-30
  • Avtalte møter og samtaler: 08.00-15.30
  • Telefon 47 78 14 37: 09.00-15.00

Publikumsmottaket er ubetjent, men dersom du trenger hjelp med selvbetjeningsløsningene eller har behov for akutt økonomisk hjelp kan vi treffes på  vakttelefonen vår: 477 81 437 (09.00-15.00)

Kontaktinformasjon til medarbeidere ved NAV Nittedal - oppdatert juli 2022. 

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Søknad om økonomisk sosialhjelp kan sendes digitalt via nav.no, eller du kan laste ned skjema her slik at du eventuelt kan printe det selv. Det kan sendes pr. post eller leveres i den hvite postkassen i 1. etg i Rådstua.

Søknad om økonomisk sosialhjelp

 

Besøksadresse
Rådhusveien 3
1482 Nittedal

Postadresse
Postboks 144
1483 Hagan

Våre tjenester

Råd og veiledning

NAV Nittedal tilbyr opplysning, råd og veiledning til alle som oppholder seg i kommunen innenfor temaer som arbeid og aktivitet, helse, fritid, hjemmesituasjon, omsorgsoppgaver, boligforhold, nettverk, økonomi og så videre.  Ta kontakt om du har behov.

Les mer om rett til opplysning, råd og veiledning her

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp for å komme i arbeid.

Les mer her

Dagpenger

Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av arbeidsløshet.

Les mer her

Forebyggende rusarbeid

Er du eller en i familien din/nettverket ditt avhengig av alkohol, andre rusmidler eller spill? 

Les mer her

Introduksjonsprogrammet

Nyankomne innvandrere, flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. En del av introduksjonsprogrammet er praksis på ulike arbeidsplasser. Hvem som har rett og/eller plikt til å delta på introduksjonsprogram, avhenger av alder og oppholdstillatelsen.

Deltakerne i Introduksjonsprogrammet får heldags- og helårsopplæring, introduksjonsstønad og tett oppfølging.

Flyktning- og integreringstjenesten i Nittedal

Les mer om introduksjonsprogram

Les mer om introduksjonsstønad

Introduksjonsstønad

De som deltar på introduksjonsprogram mottar introduksjonsstønad. Stønaden er ment som inntektssikring mens de deltar.

Les mer her

Kvalifiseringsprogrammet

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet.

Les mer her

Midlertidig botilbud (nødssituasjon)

Om du plutselig står uten noe sted å bo, kan vi hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud.

Les mer her

Supplerende stønad for personer med kort botid i Norge

Stønaden skal sikre en samlet inntekt som svarer til folketrygdens minste pensjonsnivå for alderspensjonister.

Les mer her

Sykepenger

Sykepenger erstatter arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Les mer her

Uføretrygd

Uføretrygd kan være aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Les mer her

Ungdomsteam

Ungdomsteam er et frivillig tilbud til deg mellom 16 og 24 (+) som kan trenge hjelp og støtte dersom du opplever utfordringer knyttet til skole, jobb eller helse.

Les mer om ungdomsteamet her

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du betalings- og/eller gjeldsproblemer?

Les mer her

Last ned fullmaktsskjema

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Les mer her

Vi anbefaler at du søker digitalt via nav.no, her kan du også laste inn alt av nødvendig dokumentasjon. 

Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du laste ned søknadsskjema og sende det til oss pr. post eller levere det i den hvite postkassen i 1. etasje på Rådstua.

Last ned søknadsskjema her

Aktuelle lover og regelverk

Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om folketrygd (Folketrygdloven) 

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV - loven)


Publisert: 14.09.2016 10.47
Sist endret: 19.07.2022 12.19