Lytt

Tilskuddsordninger

På denne siden finner du informasjon om tilskuddsordninger for idrett, barne- og ungdomsforeninger og til formidling av kultur i Nittedal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilskuddsordninger

Tilskudd idrett 

Nittedal kommune har flere tilskuddsordninger for idrettsforeninger.

Idrettstilskudd

Kr. 1 000 000 fordeles i form av grunnstøtte og medlemsstøtte.

Fordelingen gjøres på våren etter beregning fra medlemsregistrering av Nittedal Idrettsråd.

Driftsstøtte for åpne utendørsanlegg

Nittedal kommune har inngått avtaler med lag og foreninger om driftsstøtte til åpne utendørsanlegg.

Eksempler på åpne utendørsanlegg er f.eks.; nærmiljøanlegg, skiløyper/turverier og fotballbaner.

Kommunal investeringsstøtte for bygging av idretts- og aktivitetsanlegg

Lag, foreninger og andre sammensetninger som søker om spillemidler til idretts- og aktivitetsanlegg, kan søke om kommunal investeringsstøtte.

Det kan tildeles maks 50 % av kontantutlegg for ordinære anlegg og maks 80 % for nærmiljøanlegg.
 

Tildeling til nye anlegg og prosjekter i denne ordningen fordrer at det blir satt av nye midler i den årlige behandlingen av Nittedal kommunes årsregnskap.

Forskuttering av spillemidler

Lag, foreninger og andre sammensetninger som søker om spillemidler til idretts- og aktivitetsanlegg, kan søke om forskuttering av spillemidler.

Det kreves en godkjent spillemiddelsøknad og at det er foretatt byggestart for å kunne søke om forskudd. Det er anledning til å utbetale inntil 80 % av godkjent søknadsbeløp. Ved revisorgodkjent sluttregnskap kan det søkes om utbetaling av resterende 20 %.

Kommunal selvskyldnergaranti for idrettslag som vil søke lån i Den norske stats kommunalbank

Forutseting for å søke kommunen om selvskyldnergaranti er godkjent spillemiddelsøknad.

Søknadsfrist 1.september hvert år.

Øvrige krav og informasjon fremgår av søknadsskjema

Tilskudd til barne- og ungdomsforeninger innenfor kultur

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 450.000,- til barne- og ungdomsforeninger innenfor kultur. 

Søknadsskjema

Støtten gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og tilleggsstøtte til spesielle tiltak.

Gjeldene rettningslinjer er HER

Søknadsfrist 30. april

Tilskudd til formidling av kultur i Nittedal kommune

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 600.000,- til frivillige lag og organisasjoner som bistand ved formidling av kultur i Nittedal kommune. 

Retningslinjer

Søknadskjema

Tilskuddsordningen skal i hovedsak støtte kulturproduksjoner.

Rapporter for prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra ordningen sendes til postmottak@nittedal.kommune.no merket med saksnummer 22/03337.

Søknadsfrist: 1. oktober.

Tilskuddsportalen

Nittedal kommune v/Frivilligsentralen har inngått et abonnement på Tilskuddsportalen. Tilskuddsportalen er en svært god kilde til informasjon om alt som finnes av ulike tilskudd i Norge.

Lag og foreninger må registrere seg før bruk ved å gå inn på Tilskuddsportalen (https://tilskuddsportalen.no/). Der kan dere søke opp Nittedal og velge «Lag og foreninger». Når et lag/forening ber om tilgang på Tilskuddsportalen, så mottar supportavdeling automatisk den forespørselen om tilgang. Forespørselen blir manuelt sjekket og tilgangen blir gitt vanligvis innen en arbeidsdag. Tilgang gis dersom det er et veldedig lag eller forening, at foreningen er registrert med adresse i kommunen, og at det er et styremedlem eller annen relevant person i foreningen som ber om tilgang. Det gis tilgang til inntil 3 stk per lag/forening.

Tilskuddsportalen

 

Aktivitetsfond

Informasjon om tilskuddsordning

På bakgrunn av Fattigdomsmeldingen (2019) har kommunestyret opprettet et aktivitetsfond. Målsetningen med Aktivitetsfondet er å legge til rette for at barn og unge mellom 5 og 19 år fra lavinntektsfamilier gis anledning til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Dette gjelder barn og unge som står i fare for å droppe ut av fritidsaktiviteter eller ikke får startet opp på grunn av økonomiske utfordringer. 

Aktiviteten skal foregå over tid, for å bidra til å opprettholde tilhørighet til aktiviteten og for å ha mulighet til å bygge relasjoner til andre barn og unge. 

Hvem kan få støtte fra aktivitetsfondet?

Alle organisasjoner som tilbyr fritidsaktiviteter for denne målgruppen kan søke. Det er organisasjonen selv som sender søknad på vegne av sine medlemmer. Støtten dekker kostnader som bla. kontingenter, turneringer, turer, drakt etc. 

Hvordan håndteres dette i organisasjonene?

Organisasjonene definerer selv hvordan de vil markedsføre ordingen internt, samt hvilke dokumentasjonskrav de ser det nødvendig å stille. Sosiallærere, Nittedal Ung, utekontakten, flyktningetjenesten mv. kan søke organisasjonene om forhåndsgodkjenning på vegne av barn/unge de jobber med.

Hva kan organisasjonene søke om?

Organisasjonene kan søke om refusjon av inntil 2/3 av den samlede støtten/rabatten som de har tilkjent sine medlemmer med størst behov.

Hvordan søker man?

Det kan søkes to ganger pr. år. Organisasjoner som ønsker å søke sender én samlet søknad for alle medlemmer som de søker refusjon for.

Søknadskjema

Søknadsfrister

Søknadsfristene er 15. mai og 15. november.

Søknadsfristen i mai gjelder støtte/rabatter gitt i 1. halvår. Søknadsfristen i november gjelder støtte/rabatter gitt i 2. halvår.

Hvem behandler søknadene?

Søknadene behandles av en styringsgruppe som er satt sammen av representanter fra Nittedal kulturråd, Nittedal idrettsråd, Nittedal frivilligsentral samt sektor for oppvekst og utdanning i Nittedal kommune. Utbetaling av støtte skjer innen utgangen av 1. og 2. halvår.

Behov for mer informasjon?

Ta kontakt med leder for Nittedal Frivilligsentral:

Nora Mahendran Berge

Tlf. 993 72 936

e-post: nora.mahendran.berge@nittedal.kommune.no

Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. 

Les mer her:  https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/ 

 

 

Kontaktinformasjon

Idrett- og friluftslivskonsulent

Martin Weng

Tlf. 944 25 623

e-post: martin.weng@nittedal.kommune.no

 

Kulturkonsulent

Christina Sjaastad

Tlf. 452 88 422

e-post: christina.sjaastad@nittedal.kommune.no

 

Leder frivillighet, idrett og friluftsliv

Nora Mahendran Berge

Tlf. 993 72 936

e-post: nora.mahendran.berge@nittedal.kommune.no

 

Kultursjef

Fredrik Glans

Tlf. 479 15 327

e-post: fredrik.glans@nittedal.kommune.no


Publisert: 23.10.2018 15.13
Sist endret: 08.05.2024 08.46