Lytt

Tilskuddsordninger

På denne siden finner du informasjon om tilskuddsordninger for idrett, barne- og ungdomsforeninger og til formidling av kultur i Nittedal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilskuddsordninger

Tilskudd idrett 

Nittedal kommune har flere tilskuddsordninger for idrettsforeninger.

Søknadsskjema

Idrettstilskudd

Gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og støtte for utgifter til ekstern halleie.

Søknadsfrist: 30.april

Sum til fordeling er kr. 1 000 000

Driftsstøtte for åpne utendørsanlegg

Nittedal kommune har inngått avtaler med lag og foreninger om driftsstøtte til åpne utendørsanlegg.

Eksempler på åpne utendørsanlegg er f.eks.; nærmiljøanlegg, skiløyper/turverier og fotballbaner.

Kommunal investeringsstøtte for bygging av idretts- og aktivitetsanlegg

Lag, foreninger og andre sammensetninger som søker om spillemidler til idretts- og aktivitetsanlegg, kan søke om kommunal investeringsstøtte.

Det kan tildeles maks 50 % av kontantutlegg for ordinære anlegg og maks 80 % for nærmiljøanlegg.
 

Tildeling til nye anlegg og prosjekter i denne ordningen fordrer at det blir satt av nye midler i den årlige behandlingen av Nittedal kommunes årsregnskap.

Forskuttering av spillemidler

Lag, foreninger og andre sammensetninger som søker om spillemidler til idretts- og aktivitetsanlegg, kan søke om forskuttering av spillemidler.

Det kreves en godkjent spillemiddelsøknad og at det er foretatt byggestart for å kunne søke om forskudd. Det er anledning til å utbetale inntil 80 % av godkjent søknadsbeløp. Ved revisorgodkjent sluttregnskap kan det søkes om utbetaling av resterende 20 %.

Kommunal selvskyldnergaranti for idrettslag som vil søke lån i Den norske stats kommunalbank

Forutseting for å søke kommunen om selvskyldnergaranti er godkjent spillemiddelsøknad.

Søknadsfrist 1.september hvert år.

Øvrige krav og informasjon fremgår av søknadsskjema

Tilskudd til barne- og ungdomsforeninger

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 350.000,- til barne- og ungdomsforeninger.

Søknadsskjema

Støtten gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og tilleggsstøtte til spesielle tiltak.

Søknadsfrist 30. april

Tilskudd til formidling av kultur i Nittedal kommune

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 400.000,- til frivillige lag og organisasjoner som bistand ved formidling av kultur i Nittedal kommune.

Retningslinjer

Søknadskjema

Tilskuddsordningen skal i hovedsak støtte kulturproduksjoner.

Rapporter for prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra ordningen sendes til postmottak@nittedal.kommune.no merket med saksnummer 22/03337.

Søknadsfrist: 1. oktober.

Tilskuddsportalen

Nittedal kommune v/Frivilligsentralen har inngått et abonnement på Tilskuddsportalen. Tilskuddsportalen er en svært god kilde til informasjon om alt som finnes av ulike tilskudd i Norge.

Lag og foreninger må registrere seg før bruk ved å gå inn på Tilskuddsportalen (https://tilskuddsportalen.no/). Der kan dere søke opp Nittedal og velge «Lag og foreninger». Når et lag/forening ber om tilgang på Tilskuddsportalen, så mottar supportavdeling automatisk den forespørselen om tilgang. Forespørselen blir manuelt sjekket og tilgangen blir gitt vanligvis innen en arbeidsdag. Tilgang gis dersom det er et veldedig lag eller forening, at foreningen er registrert med adresse i kommunen, og at det er et styremedlem eller annen relevant person i foreningen som ber om tilgang. Det gis tilgang til inntil 3 stk per lag/forening.

Tilskuddsportalen

Kurs i Tilskuddsportalen

Det blir gjennomført digitalt kurs i Tilskuddsportalen for lokale lag og foreninger i Nittedal den 5.april 2022 kl. 18:00 – 20:00 på Zoom. 

I kursene legger vi vekt på å bygge opp motivasjon til å søke tilskudd, og videre til å arbeide strategisk og langsiktig. Vi viser hvordan Tilskuddsportalen praktisk kan brukes som et effektivt støtteverktøy, og vi tar også opp metodikk i arbeidet og i utforming av søknader. Kurset vil kunne være aktuelt for alle som søker tilskudd.

Påmelding HER

Lenke til kurset HER

Aktivitetsfond

Informasjon om tilskuddsordning

På bakgrunn av Fattigdomsmeldingen (2019) har kommunestyret opprettet et aktivitetsfond. Målsetningen med Aktivitetsfondet er å legge til rette for at barn og unge mellom 5 og 19 år fra lavinntektsfamilier gis anledning til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Aktiviteten skal foregå over tid, for å bidra til å opprettholde tilhørighet til aktiviteten og for å ha mulighet til å bygge relasjoner til andre barn og unge. 

Hvem kan få støtte fra aktivitetsfondet?

Alle organisasjoner som tilbyr fritidsaktiviteter for denne målgruppen kan søke. Det er organisasjonen selv som sender søknad på vegne av sine medlemmer for støtte til rabattert deltakeravgift/medlemskontingent.

Hvordan håndteres dette i organisasjonene?

Organisasjonene definerer selv hvordan de vil markedsføre muligheten for rabattert medlemsavgift internt, samt hvilke dokumentasjonskrav de ser det nødvendig å stille. Sosiallærere, Nittedal Ung, utekontakten, flyktningetjenesten mv. kan søke organisasjonene om forhåndsgodkjenning på vegne av barn/unge de jobber med.

Hva kan organisasjonene søke om?

Organisasjonene kan søke om refusjon av inntil 2/3 av den samlede støtten/rabatten som de har tilkjent sine medlemmer med størst behov.

Hvordan søker man?

Det kan søkes to ganger pr. år. Organisasjoner som ønsker å søke sender én samlet søknad for alle medlemmer som de søker refusjon for.

Søknadskjema

Søknadsfrister

Søknadsfristene er 15. mai og 15. november.

Søknadsfristen i mai gjelder støtte/rabatter gitt i 1. halvår. Søknadsfristen i november gjelder støtte/rabatter gitt i 2. halvår.

Hvem behandler søknadene?

Søknadene behandles av en styringsgruppe som er satt sammen av representanter fra Nittedal kulturråd, Nittedal idrettsråd, Nittedal frivilligsentral samt sektor for oppvekst og utdanning i Nittedal kommune. Utbetaling av støtte skjer innen utgangen av 1. og 2. halvår.

Behov for mer informasjon?

Ta kontakt med Nittedal frivilligsentral;

Telefon: +47 400 16 675

Epost: frivilligsentral@nittedal.kommune.no 

Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil overta forvaltningen av ordningen. 

Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og vi legger opp til søknadsrunde hvert kvartal. Det kan nå søkes om støtte for perioden april-juni 2022.

Formålet med strømstøtteordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Fristen for å søke strømstøtte er 7. september klokken 13:00. 

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:  

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg. 
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som behandler søknader fra frivillige lag og organisasjoner, i forrige runde var det kommunene som hadde dette ansvaret.

Les mer om vilkårene for ordningen og hvordan du kan søke her.

 

 

Kontaktinformasjon

Leder for idrett og friluftsliv

Alexander Halland

Tlf. 67 05 90 84 / 971 70 007

e-post: alexander.halland@nittedal.kommune.no

 

Kulturkonsulent

Steinar Brun

Tlf. 906 53 432

e-post: steinar.brun@nittedal.kommune.no

 

Nittedal Frivilligsentral

Nora Mahendran Berge

Tlf. 993 72 936

e-post: nora.mahendran.berge@nittedal.kommune.no

 

Kultursjef

Fredrik Glans

Tlf. 479 15 327

e-post: fredrik.glans@nittedal.kommune.no


Publisert: 23.10.2018 15.13
Sist endret: 22.11.2022 14.48