Lytt

Tilskuddsordninger

På denne siden finner du informasjon om tilskuddsordninger for idrett, barne- og ungdomsforeninger og til formidling av kultur i Nittedal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilskuddsordninger

Tilskudd idrett 

Nittedal kommune har flere tilskuddsordninger for idrettsforeninger.

Søknadsskjema

Idrettstilskudd

Gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og støtte for utgifter til ekstern halleie.

Søknadsfrist: 30.april

Sum til fordeling er kr. 1 000 000

Driftsstøtte for åpne utendørsanlegg

Nittedal kommune har inngått avtaler med lag og foreninger om driftsstøtte til åpne utendørsanlegg.

Eksempler på åpne utendørsanlegg er f.eks.; nærmiljøanlegg, skiløyper/turverier og fotballbaner.

Kommunal investeringsstøtte for bygging av idretts- og aktivitetsanlegg

Lag, foreninger og andre sammensetninger som søker om spillemidler til idretts- og aktivitetsanlegg, kan søke om kommunal investeringsstøtte.

Det kan tildeles maks 50 % av kontantutlegg for ordinære anlegg og maks 80 % for nærmiljøanlegg.
 

Tildeling til nye anlegg og prosjekter i denne ordningen fordrer at det blir satt av nye midler i den årlige behandlingen av Nittedal kommunes årsregnskap.

Forskuttering av spillemidler

Lag, foreninger og andre sammensetninger som søker om spillemidler til idretts- og aktivitetsanlegg, kan søke om forskuttering av spillemidler.

Det kreves en godkjent spillemiddelsøknad og at det er foretatt byggestart for å kunne søke om forskudd. Det er anledning til å utbetale inntil 80 % av godkjent søknadsbeløp. Ved revisorgodkjent sluttregnskap kan det søkes om utbetaling av resterende 20 %.

Kommunal selvskyldnergaranti for idrettslag som vil søke lån i Den norske stats kommunalbank

Forutseting for å søke kommunen om selvskyldnergaranti er godkjent spillemiddelsøknad.

Søknadsfrist 1.september hvert år.

Øvrige krav og informasjon fremgår av søknadsskjema

Tilskudd til barne- og ungdomsforeninger

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 350.000,- til barne- og ungdomsforeninger.

Søknadsskjema

Støtten gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og tilleggsstøtte til spesielle tiltak.

Søknadsfrist 30. april

Tilskudd til formidling av kultur i Nittedal kommune

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 400.000,- til frivillige lag og organisasjoner som bistand ved formidling av kultur i Nittedal kommune.

Retningslinjer

Viktig informasjon om tilskudd 2021

Søknadskjema

Tilskuddsordningen skal i hovedsak støtte kulturproduksjoner.

Rapporter for prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra ordningen sendes til postmottak@nittedal.kommune.no merket med saksnummer 20/01504.

Søknadsfrist: 1. oktober.

Tilskuddsportalen

Nittedal kommune v/Frivilligsentralen har inngått et abonnement på Tilskuddsportalen. Tilskuddsportalen er en svært god kilde til informasjon om alt som finnes av ulike tilskudd i Norge.

Lag og foreninger må registrere seg før bruk ved å gå inn på Tilskuddsportalen (https://tilskuddsportalen.no/). Der kan dere søke opp Nittedal og velge «Lag og foreninger». Når et lag/forening ber om tilgang på Tilskuddsportalen, så mottar supportavdeling automatisk den forespørselen om tilgang. Forespørselen blir manuelt sjekket og tilgangen blir gitt vanligvis innen en arbeidsdag. Tilgang gis dersom det er et veldedig lag eller forening, at foreningen er registrert med adresse i kommunen, og at det er et styremedlem eller annen relevant person i foreningen som ber om tilgang. Det gis tilgang til inntil 3 stk per lag/forening.

Tilskuddsportalen

Kurs i Tilskuddsportalen

Det blir gjennomført digitalt kurs i Tilskuddsportalen for lokale lag og foreninger i Nittedal den 5.april 2022 kl. 18:00 – 20:00 på Zoom. 

I kursene legger vi vekt på å bygge opp motivasjon til å søke tilskudd, og videre til å arbeide strategisk og langsiktig. Vi viser hvordan Tilskuddsportalen praktisk kan brukes som et effektivt støtteverktøy, og vi tar også opp metodikk i arbeidet og i utforming av søknader. Kurset vil kunne være aktuelt for alle som søker tilskudd.

Påmelding HER

Lenke til kurset HER

Aktivitetsfond

Informasjon om tilskuddsordning

På bakgrunn av Fattigdomsmeldingen (2019) har kommunestyret opprettet et aktivitetsfond. Målsetningen med Aktivitetsfondet er å legge til rette for at barn og unge mellom 5 og 19 år fra lavinntektsfamilier gis anledning til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Aktiviteten skal foregå over tid, for å bidra til å opprettholde tilhørighet til aktiviteten og for å ha mulighet til å bygge relasjoner til andre barn og unge. 

Hvem kan få støtte fra aktivitetsfondet?

Alle organisasjoner som tilbyr fritidsaktiviteter for denne målgruppen kan søke. Det er organisasjonen selv som sender søknad på vegne av sine medlemmer for støtte til rabattert deltakeravgift/medlemskontingent.

Hvordan håndteres dette i organisasjonene?

Organisasjonene definerer selv hvordan de vil markedsføre muligheten for rabattert medlemsavgift internt, samt hvilke dokumentasjonskrav de ser det nødvendig å stille. Sosiallærere, Nittedal Ung, utekontakten, flyktningetjenesten mv. kan søke organisasjonene om forhåndsgodkjenning på vegne av barn/unge de jobber med.

Hva kan organisasjonene søke om?

Organisasjonene kan søke om refusjon av inntil 2/3 av den samlede støtten/rabatten som de har tilkjent sine medlemmer med størst behov.

Hvordan søker man?

Det kan søkes to ganger pr. år. Organisasjoner som ønsker å søke sender én samlet søknad for alle medlemmer som de søker refusjon for.

Søknadskjema

Søknadsfrister

Søknadsfristene er 15. mai og 15. november.

Søknadsfristen i mai gjelder støtte/rabatter gitt i 1. halvår. Søknadsfristen i november gjelder støtte/rabatter gitt i 2. halvår.

Hvem behandler søknadene?

Søknadene behandles av en styringsgruppe som er satt sammen av representanter fra Nittedal kulturråd, Nittedal idrettsråd, Nittedal frivilligsentral samt sektor for oppvekst og utdanning i Nittedal kommune. Utbetaling av støtte skjer innen utgangen av 1. og 2. halvår.

Behov for mer informasjon?

Ta kontakt med Nittedal frivilligsentral;

Telefon: +47 400 16 675

Epost: frivilligsentral@nittedal.kommune.no 

Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Stortinget bevilget 17. februar 2022 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, til fordeling i kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember 2021 på over 70 øre per kWt. Nittedal er én av disse kommunene.

Nittedal kommune får utbetalt en del av disse midlene til viderefordeling til frivillige organisasjoner i kommunen.

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt retningslinjer for strømstøtteordningen som er å finne i sin helhet HER

Et sammendrag av retningslinjene følger nedenfor.

Informasjon om tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.

Krav til organisasjoner som mottar tilskudd:

- Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.

- Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.

- Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen gjør en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.

- Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.

- Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme.

Kommunale eller kommersielle virksomheter kan ikke få tilskudd. Det er ikke anledning til å få dekket økte strømutgifter i private hjem.

Søknadsinformasjon:

Det skal benyttes nasjonalt søknadsskjema som Lotteri- og stiftelsestilsynet har opprettet på www.lottstift.no/stromstotte.

Ordningen består av en engangsutbetaling som skal kompensere for deler av merkostnadene ved høye strømpriser i perioden desember-mars, altså samme periode som ordningene for husholdninger og landbruket.

Frist for å søke gjennom det nasjonale søknadsskjemaet er 15. mars 2022 kl. 13.00.

Søkerne blir bedt om å oppgi følgende informasjon:

- Navn på organisasjon

- Organisasjonsnummer

- Kontaktinformasjon

- Kontonummer

- KWt forbruk desember og januar

- Kommentarfelt

- Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

Beregning av tilskudd

Kommunen beregner tilskuddsbeløpet basert på oppgitt forbruk for desember og januar. Nærmere informasjon om hvordan dette gjøres finnes i retningslinjene.

Der organisasjonene kan dokumentere at forventet strømforbruk for februar og mars er vesentlig høyere enn for januar, kan kommunen vurdere å legge annen dokumentasjon til grunn for beregning av forbruket for februar-mars.

Hvordan søke, og innen hvilken frist?

Det søkes på nasjonalt søknadsskjema på www.lottstift.no/stromstotte.

Frist for å søke er 15. mars 2022 kl. 13.00.

 

Kontaktinformasjon

Leder for idrett og friluftsliv

Alexander Halland

Tlf. 67 05 90 84 / 971 70 007

e-post: alexander.halland@nittedal.kommune.no

 

Kulturkonsulent

David Stephen Grant

Tlf. 918 14 276

e-post: david.stephen.grant@nittedal.kommune.no

 

Nittedal Frivilligsentral

Nora Mahendran Berge

Tlf. 993 72 936

e-post: nora.mahendran.berge@nittedal.kommune.no

 

Kultursjef

Fredrik Glans

Tlf. 479 15 327

e-post: fredrik.glans@nittedal.kommune.no


Publisert: 23.10.2018 15.13
Sist endret: 27.04.2022 14.36