Lytt

Politisk organisering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunestyret

Kommunestyrerepresentantene

Hvert fjerde år velger innbyggerne kommunestyret, som etter kommunelovens §6 er det øverste politiske organet i kommunen.

Kontaktinformasjon til kommunestyrets medlemmer

Medlemmer / varamedlemmer

Møtekalender og sakspapirer

Ønsker du kopi av tidligere saker, kan du ta kontakt med politisk sekretariat på rådhuset; tlf 67 05 90 00 eller postmottak@nittedal.kommune.no. Klikk på den enkelte møtedato for å få opp sakslisten med tilhørende dokumenter. Er ikke datoen understreket, er det ikke dokumenter tilgjengelig.

Representerte partier i kommunestyret

Oversikt over partiene

Arbeiderpartiet

ap logo.png

Gruppeleder: Hanne Børrestuen

Lokallagets hjemmeside

 

høyre logo.png 

Høyre

Gruppeleder: Jan Stefan Holme 

Lokallagets hjemmeside

 

frp logo.jpg 

Fremskrittspartiet

Gruppeleder: Helge Fossum

Lokallagets hjemmeside

 

krf logo.png 

Kristelig Folkeparti

Gruppeleder: Øyvind Nerheim

Lokallagets hjemmeside

 

 

Senterpartiet

Gruppeleder: Ida Eliseussen

Lokallagets hjemmeside

 

sv logo 

Sosialistisk venstreparti

Gruppeleder: Ida Cathrine Rud

Lokallagets hjemmeside

 

v logo.jpg 

Venstre

Gruppeleder: Inge Solli

Lokallagets hjemmeside

 

Miljøpartiet De Grønne  

Miljøpartiet de Grønne

Gruppeleder: Vidar Myhre

Lokallagets hjemmeside

 

Rødt logo 

Rødt 

Gruppeleder: Atle Skift

Lokallagets hjemmeside

 

Møter via nett-TV

Kommunestyremøtene holdes på Nittedal rådhus, er åpne for publikum og strømmes på nett. 

Nett-TV DIREKTESENDING

Nett-TV TIDLIGERE MØTER

Reglementer

Kommunestyret har etter kommuneloven den øverste myndigheten i en kommune. For å legge til rette for effektiv drift, delegerer kommunestyret beslutningsmyndighet til en rekke underutvalg og til rådmannen som er den øverste administrative myndighet. På denne siden finner du alle bestemmelsene rundt dette.  

Saksbehandling- og delegasjonsreglementer

Andre reglement

 

Innbyggernes spørretid

Innbyggerne kan stille spørsmål i kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret 29.11.2004.

 1. Umiddelbart før behandlingen av saker tar til i kommunestyret, gjennomføres det offentlig spørretid på inntil 15 min. Kommunestyret kan med alminnelig  flertall vedta å forlenge spørretiden med ytterligere 15 min.
   
 2. Alle  innbyggere i kommunen kan stille spørsmål. Spørsmål rettes til ordføreren.
   
 3. Publikum som ønsker umiddelbart svar på spørsmål som de stiller, bør melde spørsmålet til ordføreren minst tre dager før møtet i kommunestyret, dvs. senest onsdag før kommunestyrets møter på mandag. Det er likevel ikke et krav at spørsmål skal meldes før møtet. Møteleder kan imidlertid avslå å besvare uanmeldte spørsmål dersom et forsvarlig svar krever forundersøkelser eller utredninger.
   
 4. Spørsmålet leses opp av spørsmålsstilleren. Ordføreren avgjør om han/hun selv eller rådmannen skal besvare spørsmålet. Spørreren gis anledning til å stille et tilleggsspørsmål. Spørsmål og tilleggsspørsmål skal ikke ta lenger tid enn henholdsvis to og ett minutt. Spørsmål kan leveres skriftlig. Anonyme spørsmål tillates ikke. De som stiller spørsmål, skal presentere seg. Ved skriftlige spørsmål skal spørrerens navn oppgis for kommunestyret. Når det gjelder orden og etikk, gjelder kommunestyrets reglement også for spørretiden.
   
 5. Det kan kun stilles rene spørsmål. Det er ikke anledning til å holde politiske innlegg. Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold og bør være av allmenn interesse. Personlige saker og saker som etter loven skal være unntatt offentlighet, kan ikke tas opp. Det er heller ikke anledning til å stille spørsmål om saker som skal tas opp som sak senere i møtet. Møteleder kan avvise spørsmål som ligger utenfor rammene i dette reglementet.
   
 6. Det kan ikke settes fram forslag, heller ikke oversendelsesforslag, eller holdes avstemninger i spørretiden. 

Formannskapet

Oppgaver

 • behandle økonomiplan, budsjett, forslag til skattevedtak og andre saker før de legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak.
 • planutvalg; behandler reguleringssaker og prinsipielle byggesaker. 
 • eierutvalg

Møtene ledes av ordføreren.

Medlemmer

Formannskapet består av 11 av kommunestyrets medlemmer. Listen over medlemmer finner du her

 

Sakspapirer

Møtekalender og sakspapirer

Ønsker du kopi av tidligere saker, kan du ta kontakt med politisk sekretariat på rådhuset; tlf 67 05 90 00 eller postmottak@nittedal.kommune.no. Klikk på den enkelte møtedato for å få opp sakslisten med tilhørende dokumenter. Er ikke datoen understreket, er det ikke dokumenter tilgjengelig.

Hovedutvalgene

Nittedal kommune har en hovedutvalgsmodell etter kommunelovens §10, med fire utvalg som har ansvar for hvert sitt fagområde. Strukturen gjenspeiler organiseringen av rådmannens administrasjon.

Medlemmer

Kommunestyret velger 11 medlemmer,  leder og nestleder til hvert utvalg med unntak av Hovedutvalg for eierstyring og næringsutvikling hvor det er 9 medlemmer. Medlemmene til det enkelte utvalget finner du på hver lenke under:

Oppgaver

 • behandle saker som skal videre til formannskap og/eller kommunestyre. Utvalgene fremmer forslagene til vedtak (innstiller), med unntak av saker som gjelder ansvarsområder for flere hovedutvalg og/ eller har større økonomiske konsekvenser. I disse tilfellene innstiller formannskapet.
 • vedtaksfullmakt i saker av ikke-prinsipiell karakter i saker som angår egen sektor. Vedtaksfullmakten er nærmere regulert i delegeringsreglementet
 • gjennomføre de oppgaver det er tillagt ved lov, forskrifter og delegasjonsvedtak.
  sørge for planlegging, samordning og effektiv drift innenfor sitt ansvarsområde.
  føre kontroll med at vedtak innenfor hovedutvalgets ansvarsområder blir gjennomført.

 • sørge for nødvendig samordning og samarbeid med øvrige kommunale og andre

 • offentlige og private organer i saker av felles interesse.

 


Publisert: 24.10.2018 12.20
Sist endret: 30.08.2023 12.44