Lytt

Oppmåling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter i fast eiendom.

 

Kontaktinformasjon

Sissel Pettersen
Enhetsleder plan, byggesak og geodata
Tlf: 67 05 90 00
E-post: postmottak@nittedal.kommune.no

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Behandling av søknad om ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan. En dispensasjonssøknad skal grunngis.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

 • Bestill nabovarsel
 • Send ut nabovarsel. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen. 

Søknadsskjema

Du kan sende inn søknad om deling og byggesak samtidig, men for å sikre riktig saksbehandling ønsker vi at du leverer det som to separate søknader.

Vedlegg til søknaden

Situasjonskart 

Situasjonskartet skal være i målestokk og inneholde:

 • Inntegnet ny ønsket grense 
 • Forslag til plassering av hus og garasje
 • Adkomst
 • Målsatte grenser
 • Avstand fra tiltak til nærliggende egrenser
 • Reguleringsplan
 • VA-ledninger - knekkpunkter, kummer m.v.
 • Eksisterende bygninger

Kart hentes fra Nittedal e-Torg:

Bestill situasjonskart her

Eksempel på situasjonskart for deling av eiendom

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker (unntak for saksbehandlingstid - se vinterforskrift).

Klarlegging av eksisterende grenser

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.

Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som ønskes klarlagt.

Søknadsskjema

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker (unntak for saksbehandlingstid - se vinterforskrift). 

Grensejustering

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Slik søker du om grensejustering:

Send søknadsskjema til kommunen

Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet

Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

Søknadsskjema

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker (unntak for saksbehandlingstid - se vinterforskrift).

Arealoverføring

Endring av grenser som ikke kan gjennomføres ved grensejustering, kan arealoverføres. Arealoverføring er på lik linje som deling av eiendom søknadspliktig. Prosedyrene som gjelder for deling, gjelder også ved arealoverføring.

Ved arealoverføring utløses krav om dokumentavgift til staten (2,5% av markedsverdi). Det må følge med dokumentasjon for dokumentavgiftsgrunnlaget i oversendelsen til kommunen.

Det må leveres erklæringer om overdragelse av eiendomsrett og pantefrafall for det aktuelle arealet.

Samme eier
Hvis samme person eier begge de involverte eiendommene er det ikke nødvendig å fylle «Erklæring om arealoverføring». Det påløper derfor heller ikke dokumentavgift på overføringen. Eier må signere på arealoverføringen i protokollen. Saken sendes videre til tinglysing.

Arealoverføring til offentlig veg og bane

Unntaket fra kravet om dokumentavgift til staten er når det er snakk om overføring av areal til offentlig veggrunn eller jernbane. Det må fortsatt gjennomføres en oppmålingsforretning.

Hvordan søke arealoverføring

 

Bestill nabovarsel

Send ut nabovarsel. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen. Varselet skal kvitteres, og kvitteringen skal sendes inn med søknaden.

Send søknadsskjema til kommunen

Vedlegg til søknaden

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden etter plan- og bygningsloven er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstiden for oppmålingsforretninger er inntil 16 uker (unntak for saksbehandlingstid - se vinterforskrift).

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Søknadsskjema

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Vinterforskriften

Lokal forskrift hjemlet i Matrikkelforskriften § 18 (3), 3 setning, om unntak av tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning:

§ 1 Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret. Tidsfristen som er fastsatt i Matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 30. april.

Gebyr

Se kommunens betalingsregulativ kapittel 3 for deling av eiendom, kapittel 7 for oppmåling og kapittel 12 for dispensasjon  for mer informasjon

§3.1 Delesaker - Grunnbeløp

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

 Grunngebyr Betales Gebyr
3.1 Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett Per søknad Kr 2 000

 

(Fra budsjettvedtak for 2024)

§3.2 Delesaker - Oppretting av eiendommer

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelder i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering.

 
Opprettelse av nye eiendommer og arealoverføringer Betales Gebyr
3.2.1 Tillatelse til oppretting av ny eiendom Per fradelt eiendom Kr 17 950
3.2.2 Tillatelse til arealoverføring eller tilleggsareal til eksisterende eiendom Per fradelt areal Kr 9 000
3.2.3 Tillegg per areal ved flere nye eiendommer/arealoverføring i samme søknad Per fradelt areal Kr 1 200

 

(Fra budsjettvedtak for 2024)

§3.3 Delesaker - Tilbaketrekking av søknad

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale for medgått tid kommunen har arbeidet med saken.

 Tilbaketrekking av søknad Betales Gebyr
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak Per time Kr 1 600

 

(Fra budsjettvedtak for 2024)

§3.4 Delesaker - Retur av søknad

Ved retur påløper det gebyr. En søknad kan returneres dersom søknaden er manglefull og ikke komplett. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første mangelbrev, påløper gebyr for hver mangelbrev som må skrives. Dersom det fremstår som åpenbart for plan- og bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises (jfr. PBL § 21-6).

Retur av søknad Betales Gebyr
Utsendelse av mangelbrev fra og med nr. 2 Per mangelbrev Kr 2 000
Dette gjelder søknader som utarbeides av ansvarlige foretak, og ikke av tiltakshaver

Mangelbrev blir normalt sendt ut ved en eller flere mangler. Se eksempler under.

Mangler:

 • uten nabovarsel
 • søknad er sendt inn før nabovarselfrist er gått ut
 • manglende situasjonskart
 • manglende dispensasjonssøknad
 • manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Listen er ikke uttømmende. Søknaden vurderes returnert i sin helhet dersom den inneholder vesentlige mangler.

(Fra budsjettvedtak for 2024)

§3.5 Delesaker - Andre kostnader

Når deling medfører dispensasjon betales et tillegg per forhold etter kapittel 12.

Når deling medfører mindre reguleringsendring betales et tillegg etter kapittel 2.3.

I tillegg kommer oppmålingsgebyr etter matrikkelloven kapittel 7 og tinglysningsgebyr.

 

(Fra budsjettvedtak for 2024)

§7.1 Oppmålingsforretning – oppretting av ny eiendom med grensemerking

Gjelder for oppretting av nye eiendommer (grunneiendommer, festegrunner og uteareal til eierseksjoner) med grensemerking og oppmåling i marka.

Oppretting av ny eiendom med grensemerkingBetales Gebyr
7.1.1 Areal 1 - 2 000 m2 Per eiendom  Kr 33 000
7.1.2 Areal fra 2 001 m2 - 4 000 m2 (2 daa - 4 daa) Per eiendom Kr 39 300
7.1.3 Areal fra 4 001 m2 - 6 000 m2 (4 daa – 6 daa) Per eiendom Kr 47 600
7.1.4 Areal fra 6 001 m2 - 10 000 m2 (6 daa – 10 daa) Per eiendom Kr 52 800
7.1.5 Areal fra 10 001 m2 - 20 000 m2 (10 daa – 20 daa) Per eiendom Kr 62 300
7.1.6 Areal fra 20 001 m2 - 40 000 m2 (20 daa – 40 daa) Per eiendom Kr 81 600
7.1.7 Areal fra 40 001 m2 - 60 000 m2 (40 daa – 60 daa) Per eiendom Kr 108 000
7.1.8 Areal over 60 001 m2 (60 daa) Per eiendom Kr 116 400

Ved oppretting av flere eiendommer i samme sak, gis det følgende rabatter (ved ulike areal, gis det minst rabatt for de største eiendommene):

 • 1.eiendom – fullt gebyr
 • 2. til 5.eiendom betales 70 % av gebyret pr eiendom
 • 6. til 10.eiendom betales 50 % av gebyret pr eiendom
 • Fra 11.eiendom betales 30 % av gebyret pr eiendom

Ved oppretting av tilleggsareal til en eksisterende eiendom gjelder gebyrene i punkt 7.4.

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

§7.2 Oppmålingsforretning – uten oppmøte i marka

Gjelder for oppretting av nye eiendommer (grunneiendommer, festegrunner og uteareal til eierseksjoner) som kan avholdes med kontorforretning, uten merking og oppmåling i marka i henhold til matrikkelloven.

Oppretting av ny eiendom uten målinger i marka - kontorforretningBetales Gebyr
7.2.1 Grunnbeløp 1 eiendom/1 areal Per eiendom  Kr 18 900
7.2.2 Tillegg per eiendom/areal Per eiendom Kr 1 700

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

§7.3 Utsatt oppmålingsforretning

Kommunen kan godkjenne bruk av utsatt oppmålingsforretning hvis det foreligger særlige grunner. Søknad skal grunngis.

Utsatt oppmålingsforretningBetales Gebyr
7.3.1 Oppretting av ny eiendom uten fullført oppmålingsforretning Per eiendom  Kr 13 100
7.3.2 Tillegg per eiendom utover 1. eiendom Per eiendom  Kr 1 700

I tillegg kommer gebyr etter pkt. 7.1. Ved behov/krav for målinger i marka ved 1. gangs oppmålingsforretning, betales det i tillegg etter medgått tid i henhold til kap 7.8.

Dersom det må holdes en 3. oppmålingsforretning (ikke ferdig innen 2 år), kommer det tillegg for den siste forretningen, tilsvarende gebyr for 7.4 (etterfaktureres) og det er gebyrene på det aktuelle tidspunktet som gjelder.

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

§7.4 Oppmålingsforretning – grensejustering mellom matrikkelenheter

Det er kun mindre arealer som kan overføres ved grensejustering. Ingen av eiendommene kan økes eller reduseres med mer enn 5 % eller folketrygdens grunnbeløp.

Grensejustering mellom eiendommerBetales Gebyr
7.4.1 Areal fra 0 - 300 m2 Per areal  Kr 19 700
7.4.2 Areal 301 - 500 m2 Per areal Kr 23 500
7.4.3 Areal >500 m2 - gebyr etter arealene i kap. 7.1 Per areal Se 7.1

Ved grensejustering i forbindelse med pkt. 7.1 betales kun 30 % grensejusteringsgebyr. Ved justering av flere arealer i samme sak, betales fullt gebyr for det største arealet og deretter 30 % for hver av de følgende justeringene.

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

§7.5 Oppmålingsforretning – arealoverføring mellom eksisterende eiendommer

Areal kan overføres mellom tilgrensende eiendommer uten at arealet blir opprettet som egen eiendom.

Arealoverføring mellom eksisterende eiendommerBetales Gebyr
7.5.1 Areal fra 0 - 300 m2 Per areal  Kr 23 500
7.5.2 Areal 301 - 500 m2 Per areal Kr 28 000
7.5.3 Areal >500 m2 - gebyr etter kap. 7.1 Per areal Se 7.1
7.5.4 Arealoverføring til offentlig vei- og jernbaneformål Timepris Se 7.8

Ved arealoverføring i forbindelse med pkt. 7.1 betales kun 30 % av arealoverføringsgebyr.

Ved overføring av flere arealer i samme sak, betales fullt gebyr for det største arealet og deretter 30 % for hver av de følgende overføringene.

I tillegg kommer dokumentavgift og tinglysningsgebyr til staten.

(fra budsjettvedtak for 2024)

§7.6 Oppmålingsforretning – grensepåvisning

Grensepåvisning - klarlegging av eksisterende grenser med oppmålingsforretning og merking.

Klarlegging av eksisterende grenser - grenspåvisningBetales Gebyr
7.6.1 For inntil 2 punkter Per sak  Kr 15 900
7.6.2 For overskytende grensepunkter Per punkt Kr 1 700

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

§7.7 Oppmålingsforretning – anleggseiendom
AnleggseiendomBetales Gebyr
7.7.1 Oppretting av anleggseiendom - grunngebyr Per eiendom Kr 19 000
7.7.2 Arealoverføring - grunngebyr Per areal Kr 21 200
7.7.3 Grensejustering til anleggseiendom Per areal Kr 19 000

Ved behov for oppmålingsarbeider eller befaring betales gebyr etter medgått tid etter kap 7.8 i tillegg.

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

§7.8 Timepris for oppmålingstekniske arbeid og matrikulering

For tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter matrikkelloven gjelder gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon og matriell. Saker som er fritatt for gebyr er sammenslåing av eiendommer og adressering.

TimeprisBetales Gebyr
7.8.1 For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmmelsene Per time  Kr 1 600

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

§7.9 Saker som ikke fullføres eller trekkes

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres.

Saker som ikke fullføresBetales Gebyr
7.9.1 Arbeid avbrutt før matrikulering Per sak Se 1.7
7.9.2 Saken kan ikke matrikuleres Per sak 80 % gebyr
7.9.3 Saken er matrikulert Per sak Fullt gebyr

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

§7.10 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev kan kun utstedes i henhold til ML § 30. Endring i satsene og virksomhetstidspunkt reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Prisene på matrikkelbrev følger matrikkelloven og regler gitt av Kartverket. 

MatrikkelbrevBetales Gebyr
7.10.1 Matrikkelbrev og utdrag av matrikkelen som sendes elektronisk Per eiendom  Kr 175
7.10.2 Matrikkelbrev og utdrag av matrikkelen som er utstedt skriftlig. Gjelder under 10 sider. Per eiendom Kr 175
7.10.3 Matrikkelbrev og utdrag av matrikkelen som er utstedt skriftlig. Gjelder for 10 sider eller mer. Per eiendom Kr 350

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

§7.11 Andre kostnader

Oppretting av ny eiendom/arealoverføring: Saksbehandlingsgebyr etter PBL - kapittel 3, samt tinglysingsgebyr for oppretting og erklæringer kommer i tillegg.

For arealoverføringer må dokumentavgift betales i tillegg.

For uteareal til eierseksjoner kommer gebyr etter kapittel 6 i tillegg.

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

§12 Dispensasjonssøknad

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr. Ved flere dispensasjonsforhold skal det betales gebyr for dispensasjonen i den høyeste prisklassen pluss tilleggsgebyr per forhold for de øvrige dispensasjonene. Ved søknader som fremmes politisk skal søker få beskjed om dette så tidlig som mulig etter at kommunen har sett at saken kan få et slikt omfang. Det er kommunens skjønn som avgjør om saken skal behandles politisk.

Dispensasjon etter pbl § 19-1Betales Gebyr
12.1 Mindre dispensasjon som kan avgjøres administrativt Per søknad Kr 8 900
12.2 Større dispensasjon som kan avgjøres administrativt Per søknad Kr 16 200
12.3 Tilleggsgebyr per dispensasjonsforhold ut over den første Per forhold Kr 4 400
12.4 Tilleggsgebyr for dispensasjoner som krever høring Per søknad Kr 4 400
12.5 Dispensasjon som krever politisk behandling Per søknad Kr 26 900

 

(Fra gebyrvedtak for 2024)

 

Søknader og skjemaer

Søknader

Søknad om deling av eiendom (skille ut tomt)

Søknad om klarlegging av eksisterende grenser

Søknad om grensejustering

Søknad om arealoverføring

Skjemaer

Erklæring om arealoverføring

Fullmakt  - vedlegg til oppmålingsforretning

Krav om sammenslåing av eiendommer

Nabovarsel 


Publisert: 10.10.2016 10.45
Sist endret: 30.05.2024 13.26