Lytt

Eierinteresser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Eierskap

Nittedal kommune er eier eller deleier av flere selskaper og foretak.

Kommunestyret behandler jevnlig en eiermelding. Denne har som formål å øke kunnskapen om selskapene og bedre grunnlaget for den styring som utøves. 

Eiermeldingen er dermed også tiltenkt som et hjelpemiddel for god eierstyring og selskapsledelse.

Last ned nyeste eiermelding

Kommunale eiendomsforetak (KF)

Opprettelse og drift av kommunale foretak, er regulert av kommunelovens kapittel 9.

Et kommunalt foretak er en utskilt, og i en viss grad frittstående del av kommunens forvaltning, men er ikke et eget rettssubjekt.

Reglene i forbindelse med kommunale foretak er utformet med sikte på organisering av mer forretningspreget virksomhet i kommunal regi.

Det er imidlertid kommunen som i siste instans er part i foretakets avtaler og som hefter for de forpliktelser som foretaket pådrar seg.

Nittedal-eiendom KF

Foretaket er direkte underlagt kommunestyret og ivaretar kommunens eiendomsmasse på 130 000 m2.

Nittedal-eiendom KF ble opprettet 01.01.10.

Foretakets vedtatte hovedmål

Ved opprettelsen av foretaket ble følgende 3 hovedmålsettinger vedtatt av Kommunestyret.

 1. Profesjonell og strategisk eier av bygningsmassen
 2. Effektiv arealutnyttelse
 3. Profesjonell eiendomsforvaltning

«Levere tjenester til rett kvalitet til rett tid på en kostnadseffektiv måte.»

Styret
Styrets medlemmer velges av kommunestyret, med unntak av ansatt representant som velges av og blant de ansatte.

 • Styreleder: Geir Smith-Solevåg
 • Nestleder: Stein Ove Holm
 • Medlem: Tove Renee Steinheim Solbakken
 • Medlem: Marit Liv Solbjørg
 • Medlem og ansatt representant: Henning Nilsen med personlig vara; Anita Solbakken
 • Varamedlemmer for styret er Kristoffer Øksne og Oluf Sandvik

 

Styresaker publiseres på kommunens hjemmesider under politiske møter.

 

Tjenesteområdet omfatter følgende sentrale oppgaver

 • Renholdstjeneste
 • Drift- og vedlikeholdstjeneste
 • Utbygging
 • Forvaltningstjeneste av eiendommer
 • Grunneier av kommunal eiendom og kommuneskogen

Beredskapstelefon
Varsling av bygningsmessige avvik til foretaket utenom arbeidstid: 951 93 999.

 

Aksjeselskap (AS)

Et AS er et selvstendig rettssubjekt og kan ha en eller flere deltakere.

Det vil altså si at kommunen kan eie et AS alene, sammen med andre kommuner eller sammen med andre private rettssubjekter.

Strandveien 1 AS

Miljøhuset Gnisten AS

Norasonde AS

Interkommunalt samarbeid

I mange tilfeller er det hensiktsmessig at kommuner samarbeider om å løse pålagte oppgaver.

Enhet for lindrende behandling 

Enhet for lindrende behandling er et interkommunalt samarbeid mellom Ahus og kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal.

Enheten tilbyr behandling, veiledning og omsorg til pasienter med alvorlig sykdom og kort forventet levetid.

Overgrepsmottak

Bilateral avtale mellom Nittedal og Oslo kommune

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) (tidl. ØHD)

Kommuners plikt til å gi øyeblikkelig hjelp til pasienter som har behov for undersøkelse, behandling og omsorg, vil bli utvidet fra 2016 til også å omfatte døgnopphold.

KAD er et interkommunalt samarbeid for å ivareta denne plikten.

 

 

Interkommunale selskap (IKS)

Interkommunale selskap er samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner, regulert etter lov om interkommunale selskaper.

Et IKS er et selvstendig rettssubjekt, som rettslig og økonomisk er adskilt fra deltakerkommunene.

Spesielt for et IKS, er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en prosentdel av selskapets samlede forpliktelser.

Sistnevnte skiller selskapsformen fra et AS, hvor deltakeransvaret er begrenset.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)

Romerike avfallsforedling IKS (ROAF)

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA)

Romerike krisesenter IKS

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus)

Romerike revisjon IKS

Kommunestyret har vedtatt følgende eierstrategier:

Eierstrategi Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 

Eierstrategi Romerike avfallsforedling IKS

Eierstrategi Nedre Romerike vannverk IKS

Eierstrategi Nedre Romerike avløpsselskap IKS

Vertskommunesamarbeid

Nedre Romerike innkjøpssamarbeid

Forpliktende innkjøpssamarbeid og bedre stordriftsfordeler.

Nedre Romerike innkjøpssamarbeid (NRI)

Kemner

Sikre høy kvalitet i skatteinnfordringen, redusere sårbarheten til kontoret, samt gi effektiviseringsgevinst.

Skatteoppkreverfunksjon

Regionkontor landbruk

Skal fremme en bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte på verdiskaping og sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene.

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal

Andre samarbeidsformer

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Ivareta og utvikle felles regionale og øvrige interesser for de kommuner som til enhver tid er medlemmer.

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR)


Publisert: 04.10.2018 13.30
Sist endret: 26.04.2023 08.40