Lytt

Områdeplan Tumyrhaugen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formål med planarbeidet
Ny plan skal erstatte den gamle, som er gammel og utgått på dato. Ny plan skal være førende for utvikling i området, der nye tiltak skal ses i sammenheng i en helhetlig plan. I planprogrammet beskrives utfordringer i området og hva ny plan skal løse.

------------------------------------------------------------------------------------------

Varsel om mulig midlertidig forbud mot tiltak

I medhold av forvaltningsloven § 16 varsles det at kommunen planlegger et midlertidig forbud mot tiltak i området. Et midlertidig forbud mot tiltak er et virkemiddel kommunen kan bruke for å unngå at det planlegges og settes i gang tiltak som kan vanskeliggjøre gjennomføring av fremtidige planer.

Et midlertidig forbud mot tiltak knytter seg til arbeidet med ny områdeplan for Tumyrhaugen.

Frist for uttale
Det er anledning til å uttale seg før det fattes vedtak om midlertidig forbud mot tiltak.

Frist for eventuell uttalelse er mandag 4.desember 2020.

Merknader/innspill merket sak 20/03558 sendes Nittedal kommune, Postboks 63,1482 Hagan eller postmottak@nittedal.kommune.no.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Planarbeidet ble i møte i formannskapet 09.03.2020 vedtatt satt på vent:

Vedtak:

Formannskapet presiserer vedtak i kommunestyret av 16.12.2019 om at planarbeid knyttet til planstrategi, etablering av natursti langs Nitelva, Sagerud, varingskollen og revidering av eldre reguleringsplaner skal prioriteres. Rådmannen bes også legge frem sak med den hensikt å sikre og utvide jernbaneundergangen ved Hakadal stasjon. Andre presserende behov for prioriteriner utover å følge lovpålagte frister skal avklares politisk.

Dette innebærer blant annet at områdereguleringsplaner for Li/Hagan og Tumyrhaugen settes på vent inntil nevnte planer er behandlet.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------


Blant tema som er under utredning er fortettingsmuligheter i lys av

 • trafikksikkerhet for gående og syklende
 • bebyggelsesstruktur og kulturminner, terreng og landskap
 • overvannsproblematikk i lys av klimautfordringene
 • kapasitet på vann- og avløpsnett og veier
 • grøntstruktur, lekeplasser, friområder og naturverdier
 • hvilken betydning jernbaneundergangen har som risiko for stengt adkomst til/fra området
 • kapasitet på Stasjonsveien og de andre veiene som påvirkes av at det bygges mer på Rotnes

Fortettingsanalyse
Det er laget en fortettingsanalyse som del av planarbeidet. Analysen er faglige råd om hvordan viktige verdier på Tumyrhaugen bør ivaretas, samtidig som området kan fortettes. Rapporten er ikke en fasit, men en fagrapport. Analysen danner, sammen med en rekke andre rapporter grunnlag for planarbeidet. 

I analysen finner du også overvannskartet som er laget.        

Fortettingsanalysen finner du her. (.pdf)   (NB: På grunn av størrelsen på filen må den åpnes med nettleser Google Chrome!) 

 

Innbyggernes innspill i en kartfortelling

Fra jul til 7.februar 2020 kunne alle som ønsket komme med forslag og gi innspill til fortettingsanalysen i en kartfortelling. Det var mulighet til å gi innspill anonymt. 

På innbyggermøte 15. januar ble fortettingsanalysen presentert,  vi hadde gruppearbeid og forklarte hvordan innspill kunne legges inn.

Innspillene er nyttige og viktige for oss for å få god kunnskap om området. Det er de som bor i og bruker området som kjenner Tumyrhaugen best. Slik kan vi få et så godt beslutningsgrunnlag som mulig for planarbeidet. I rapporten fra kartfortellingen er innspillene delt inn i tema. Slik blir det enkelere å få oversikt og evaluert forslagene som har kommet inn.  

Rapport fra kartfortellingen finner du her (.pdf)

Den digitale kartfortellingen finner du her 

 

Rapport fra naturkartlegging
Naturmangfold ble registrert sommeren 2019. Det ble registrert to nye naturtyper – «intakt lavlandsmyr» og «rik berglendt mark». Begge naturtypene er klassifisert som lokalt viktige.

Rapporten finner du her (.pdf)

 

Planområdet
Foreslått planområde ligger mellom jernbanelinja og Marka. Det er (pr.2019) 470 bolighus, med 585 registrerte boenheter innenfor området.

Forslagsstiller
Planen utarbeides av Nittedal kommune.

 

Stort engasjement i høringen av forslag til planprogram 
Oppstartvarselet og høringen av planprogram for ny plan på Tumyrhaugen vakte stort engasjement blant beboerne og vi  mottok en mengde høringsuttalelser som vi legger til grunn i det videre arbeidet med planen.

Fastsatt planprogram: Planprogrammet ble fastsatt i formannskapet 19.august 2019. De største endringene i planprogrammet etter høringen er at plangrensen er justert i nord, samt at noen temaer er redegjort bedre for i dokumentet.

God politisk forankring er viktig for planarbeidet og fastsettelse av planprogrammet er derfor en viktig milepæl. Innsatsen kan nå legges i å utarbeide selve planen. Vi legger ut de forskjellige fagrapportene her etter hvert som de blir ferdige.

Planprogrammet kan leses her (.pdf)

 
Hva skal planprogrammet brukes til?
Planprogrammet er ikke en ferdig plan, men en «bruksanvisning» for hvordan vi har tenkt å gjennomføre planarbeidet. Planprogrammet er et nyttig verktøy til å få oversikt over hva som må undersøkes bedre for å få laget den nye områdeplanen. Det er mange kvaliteter på Tumyrhaugen som kan tas vare på og videreutvikles når utviklingen skal styres. Innspillene vi har mottatt er viktige for at vi skal lykkes i å lage en ny plan som ivaretar viktige hensyn og blir et godt styringsverktøy for videre utvikling på Tumyrhaugen.

Vedtak om varsel om oppstart og planprogram Formannskapet vedtok oppstart av planarbeid og forslag til planprogram i møte 25.02.2019.

Planprogrammet lå ute til høring og offentlig ettersyn fram til 19.april 2019.

Hva skjer videre?
Nå vinter/vår 2020 evalueres innspillene fra den digitale kartfortellingen og materialet som er  2019/2010 utredes blant annet

 • overvannsanalyse
 • fortettingsanalyse
 • kartlegging av leke- og oppholdsområder, snarveier
 • trafikksikkerhet, trafikk-kapasitet
 • naturmiljø
 • risiko og sårbarhet, beredskap, grunnforhold mm.

Til sammen skal alle vurderingene gi et godt faglig fundamentert for avveininger som tas i planarbeidet.

Sentralt i arbeidet blir å finne tålegrense for hvor mye mer bygging som eventuelt kan tillates i området og hvilke områder som kan bebygges mer. Analysen gir også råd om hvor fortetting bør unngås eller begrenses mest mulig. 

Analysen gir også anbefalinger for hvordan ny bebyggelse bør utformes, blant annet for å ivareta kvaliteter i dagens bebyggelse og tilpasse nybygg i terrenget.

Mange nyttige innspill ved oppstart av planarbeidet
Ved varsel om oppstart av planarbeidet i mars/april 2019 fikk vi til sammen inn 102 innspill. Vi har fått mange gode og konstruktive forslag som vi tar med i det videre planarbeidet. De fleste innspillene er fra privatpersoner som bor på Tumyrhaugen, men vi har også fått innspill fra flere lokale lag og foreninger. Tumyrhaugen Vels innspill er underskrevet av 58 personer. Vi har fått innspill fra både voksne og barn.

Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å svare på alle høringsinnspillene, men barna som har vært så flinke og sendt oss gode innspill har fått svar.

Innspillene har gitt oss mye nyttig informasjon om hvordan det er å bo og leve på Tumyrhaugen. Folk har fortalt hva de mener er bra, hva de ser på som utfordringer, og mange har kommet med gode forslag til forbedringer. Kaotiske trafikkforhold med manglende sikkerhet for gående og syklende går igjen i innspillene. Mange påpeker at veiene er smale og uoversiktlige.

Det er bekymring for at flere boliger på Tumyrhaugen skal føre til enda dårligere trafikksikkerhet. Flere steder for barn å leke og møtes er ønsker som går igjen. Mange forteller også om hvor viktig utmarksarealet nord for bebyggelsen er for naturmangfold og for lek og opphold for de som bor på Tumyrhaugen. Mange er bekymret for at utmarka her skal bygges ut.

Mange påpeker at Tumyrhaugen må ses i sammenheng med resten av Rotnes og at mye transport i dag foregår med bil, da det på grunn av høydeforskjellene er tungvint å gå eller sykle til og fra toget, og sentrumsfunksjonene nede ved Mosenteret. Når sykling og gange heller ikke oppleves som trafikksikkert, velger foreldrene heller bilen for å få barna trygt frem til skole og fritidsaktiviteter. Det er bekymring for at planen skal legge opp til mer bebyggelse som gir økt personbiltrafikk.

Når ny Nittedal stasjon står ferdig i november 2022, vil passasjerkapasiteten på togsettene kunne fordobles i rushet. 


Publisert: 09.03.2020 09.03
Sist endret: 19.11.2020 10.11