Lytt

Kommunale gebyrer og egenbetalinger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tekniske tjenester

Betalingsregulativ 2023

Betalingsregulativ 2022

 

§1 Alminnelige bestemmelser

§1.1 Generelt

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for alle byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker, felling av vilt m.m. med mindre annet er bestemt under det enkelte kapittel i forskriften.

§1.2 Betalingsbestemmelser

Alle som får utført tjenester etter denne forskriften skal betale gebyr etter satser som fremgår av forskriften. Alle priser er angitt i norske kroner.

Forskriftens gebyrer reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene der gebyrene skal beregnes i samsvar med selvkostprinisippet. For øvrig beregnes gebyrene etter det som er bestemt i lov.

Alle gebyrer skal betales til økonomiavdelingen etter faktura fra kommunen. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadatoen. Udekket krav videresendes til kommunens inkassobyrå.

§1.3 Beregningstidspunkt

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger.

§1.4 Betalingstidspunkt

Gebyret skal i hovedregel betales før endelig avgjørelse treffes i en sak, eller en tjenester utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/rekvirent, kan det kreves at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik:

 1. Planforslag og konsekvensutredninger 
  Gebyr for reguleringsplan, planprogram, planendring og dispensasjon skal være betalt før saken legges fram til førstegangsbehandling. Unntak gjelder for planer der beregning av gebyr må justeres så nært opp mot behandlingen, at fakturafrist må påløpe etter behandlingsdato. Gebyr for oppstartsmøte faktureres når referat fra oppstartsmøte er godkjent.
 2. Byggesaker og delesaker
  Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.
 3. Oppmålingsarbeider
  Gebyret betales før oppmålingsarbeidet igangsettes. Dette gjelder ikke gebyr etter anvendt tid.
 4. Situasjonskart
  Gebyret for situasjonskart betales ved bestilling i eTorg.
 5. Seksjoneringssaker
  Gebyret kreves betalt før tinglysning.

Gebyret må betales og forfaller uansett om det aktuelle vedtaket som utløser gebyr er påklaget eller om det er søkt om reduksjon av gebyr etter punkt 1.10.

§1.5 Prisregulering

Satsene blir regulert den 1. januar hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

§1.6 Timepris

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jfr. regulativet, skal det brukes en timesats på kr 1 450 per time med mindre annet er angitt under det enkelte kapittel i forskriften.

§1.7 Avbrutt arbeid/trukket sak

Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris i henhold til det enkelte kapittel som gjelder den konkrete sakstype, evt. etter punkt 1.6 hvis annen timepris ikke er angitt.

Denne generelle bestemmelsen kommer ikke til anvendelse der forskriften inneholder detaljerte kriterier for slike forhold.

§1.8 Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt inn endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§1.9 Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndige i bistand for kontroll, uttalelse, vurdering ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kommunens kostnader for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden etter kommunens timepris i pkt. 1.6.

§1.10 Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned. Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke selv har satt det ned etter en konkret vurdering på eget initiativ. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Søknad om nedsettelse av gebyr skal fremmes senest tre uker fra mottatt faktura.

§1.11 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen iht. gebyrforskriften er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser iht. pkt. 1.10 og kommunens avgjørelse på søknad om reduksjon av gebyr etter pkt. 1.10 kan derfor påklages til Statsforvalteren.

§1.12. Merverdiavgift

Med mindre annet er angitt under det enkelte kapittel i forskriften, skal det ikke beregnes merverdiavgift av gebyrene.

Etter merverdiavgiftsloven i 2001 skal alle varer og tjenester være avgiftspliktige. Et unntak nevnt i Mval. § 2, 2 ledd, er for offentlig myndighetsutøvelse. Med myndighetsutøvelse menes å fatte beslutninger, vedta tiltak eller lignende overfor private rettssubjekter med hjemmel i offentligrettslige regler.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§2.1 Planbehandling - Generelt

Etter denne forskriften skal det betales gebyr for følgende elementer iht. lov om planlegging og byggesaksbehandling, Lov 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven, heretter PBL):

 • reguleringsplan PBL kap 12
 • planprogram PBL §§ 11-13 og 12-9
 • reguleringsendring PBL § 12-14

For planbehandling gjelder følgende betalingsbetingelser:

 1. Gebyr for oppstartsmøte faktureres når referat fra oppstartsmøte er godkjent.
 2. Gebyr for planbehandling, planendring, planprogram eller dispensasjon skal innbetales i forbindelse med første politiske behandling.
 3. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.
 4. Gebyret avspeiler kommunens utgifter knyttet til plansaksbehandling og refunderes ikke selv om saken forkastes eller avvises. For øvrig vises det til kapittel 1 - Alminnelige bestemmelser.
 5. Det er adgang til justering av gebyr etter søknad. Det må fremmes begrunnelse for ønske om justert gebyr.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§2.2 Reguleringsplaner

§2.2 Reguleringsplaner PBL kap. 12

Gjelder forslag til nye planer og planendring som krever ny planprosess. Samlet gebyr blir summen av pkt. 2.2 A t.o.m. E.

2.2.1 Gebyr for oppstartsmøte og planinitiativ Betales Gebyr
Oppstartsmøte Per søknad Kr 29 000
Politisk behandling av planinitiativ Per søknad  Kr 29 000

 

2.2.2 Gebyr for forberedende behandling 
Gebyrer for møter underveis/dialogmøter. En planprosess forutsetter normalt å inbefatte tre dialogmøter mellom plankonsulent og kommunens saksbehandler. Dialogmøter ved detaljregulering eller endring av reguleringsplan etter ordinær prosess utover dette faktureres etter medgåtte timer (jf. kap 1.6)

 

2.2.3 Arealgebyr etter planområdets arealBetales Gebyr
For arealer t.o.m. 3 000 kvm per søknad  Kr 173 300
Tillegg for arealer over 3 000 t.o.m. 10 000 kvm per kvm Kr 10
Tillegg for arealer over 10 000 kvm per kvm Kr 4

 

2.2.4 Bygningsgebyr etter bebyggelsens arealBetales Gebyr
For bygg t.o.m. 10 000 kvm BRA per kvm  Kr 24
Tillegg for bygg fra 10 001 t.o.m. 20 000 kvm BRA per kvm Kr 10
Tillegg for bygg utover 20 000 kvm BRA per kvm Kr 5

Det beregnes bygningsgebyr etter det BRA (inkludert parkering under tak) som planen maksimalt kan utløse iht. bestemmelser, beregnet på bakgrunn av BYA og regulert areal.

Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng.

Ved regulering for ombygging medregnes byggets totale areal, ved påbygg skal kun ny bebyggelse regnes med.

 

2.2.5 Tilleggsgebyr

Det kan kreves et tilleggsgebyr per ekstra medgått time (jf. kap 1.6) dersom:

 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter formelt mottatt komplett planforslag og før 1.gangsbehandling
 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter 1.gangsbehandling/offentlig ettersyn som krever ny 1.gangsbehandling
 • Kommunen inngår avtale om bundet framdrift
 • Digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database må utføres av kommunen. Minstepris 4 timer, kr 4 180.

  

2.2.6 Fratrekk for arealer

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr:

 • Landbruks-, natur- og friluftsformål
 • Grønnstruktur
 • Arealer som ikke kan bebygges og som kommunen av egen interesse eller av andre årsaker ønsker å tillegge planen, f.eks. for å komplettere planen (eks. tilliggende offentlig formål), eller for å rydde opp i uklare forhold omkring eksisterende planer. Veg- og parkeringsareal skal inngå i arealgebyrberegningen.

 

2.2.7 Gebyr for planer for arealer uten vesentlig bebyggelseBetales Gebyr

Herunder

 • Planer uten bebyggelse
 • Planer for større arealer uten vesentlig bebyggelse, for eksempel arealer for friluftsliv/idrettsanlegg, områder vernet etter annet lovverk som naturvern, kulturvern
per plan Kr 162 000

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§2.3 Endring av plan

§2.3 Endring av plan etter § 12-14, 2. ledd (mindre og små endringer)

 

2.3 Endring av reguleringsplan PBL § 12-14, 2. leddBetales Gebyr
2.3.1 Mindre endringer som behandles som selvstendig sak med egen varsling og høring eksternt per plan  Kr 61 900
2.3.2 Små endringer av formålsgrense, eller endringer som inngår i behandling av delesak eller byggesak, og som varsles og høres sammen med slik sak per plan Kr 22 500

 (Fra gebyrforskrift 2023)

§2.4 Planprogram og konsekvensutredning (KU)

§2.4 Planprogram og konsekvensutredning (KU), PBL §§ 4,1, 12-9 og tilhørende KU-forskrift

 

2.4 Planprogram og konsekvensutredning (KU)Betales Gebyr
2.4.1 Behandling av planprogram per plan Kr 35 900
2.4.2 KU for tiltak etter sektorlov, ikke knyttet til plan etter PBL per plan Kr 35 900

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

Etter dette regulativer skal det betales gebyr for følgende elementer iht lov 2008-06-27 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) § 20-1, bokstav m.

§3.1 Delesaker - Grunnbeløp

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

 Grunngebyr Betales Gebyr
3.1 Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett Per søknad Kr 1 900

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§3.2 Delesaker - Oppretting av eiendommer

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelder i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering.

 
Opprettelse av nye eiendommer og arealoverføringer Betales Gebyr
3.2.1 Tillatelse til oppretting av ny eiendom Per fradelt eiendom Kr 17 200
3.2.2 Tillatelse til arealoverføring eller tilleggsareal til eksisterende eiendom Per fradelt areal Kr 8 600
3.2.3 Tillegg per areal ved flere nye eiendommer/arealoverføring i samme søknad Per fradelt areal Kr 1 150

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§3.3 Delesaker - Tilbaketrekking av søknad

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale for medgått tid kommunen har arbeidet med saken.

 Tilbaketrekking av søknad Betales Gebyr
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak Per time Kr 1 500

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§3.4 Delesaker - Retur av søknad

Ved retur påløper det gebyr. En søknad kan returneres dersom søknaden er manglefull og ikke komplett. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første mangelbrev, påløper gebyr for hver mangelbrev som må skrives. Dersom det fremstår som åpenbart for plan- og bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises (jfr. PBL § 21-6).

Retur av søknad Betales Gebyr
Utsendelse av mangelbrev fra og med nr. 2 Per mangelbrev Kr 1 900
Dette gjelder søknader som utarbeides av ansvarlige foretak, og ikke av tiltakshaver

Mangelbrev blir normalt sendt ut ved en eller flere mangler. Se eksempler under.

Mangler:

 • uten nabovarsel
 • søknad er sendt inn før nabovarselfrist er gått ut
 • manglende situasjonskart
 • manglende dispensasjonssøknad
 • manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Listen er ikke uttømmende. Søknaden vurderes returnert i sin helhet dersom den inneholder vesentlige mangler.

(fra gebyrforskrift 2023)

§3.5 Delesaker - Andre kostnader

Når deling medfører dispensasjon betales et tillegg per forhold etter kapittel 12.

Når deling medfører mindre reguleringsendring betales et tillegg etter kapittel 2.3.

I tillegg kommer oppmålingsgebyr etter matrikkelloven kapittel 7 og tinglysningsgebyr.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.1 Generelt og definisjoner

For alle søknadspliktige tiltak etter pbl. skal det beregnes grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av forskriften.

For tiltak som er unntatt søknadsplikt skal det beregnes registreringsgebyr dersom tiltaket skal matrikkelføres.

I kap 4 i denne forskriften menes med:

 • Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
 • SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
 • TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
 • Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 • Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
 • Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
 • Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.
 • Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 • Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning.
 • Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 • Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.2 Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse, eksempelvis arkiv, infrastruktur mv.

GrunngebyrBetales Gebyr
4.2.1 Søknadspliktige tiltak Per søknad  Kr 4 950
4.2.2 Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett Per søknad Kr 1 900

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.3 Registreringsgebyr

For tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr, som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. For boliger betales per bruksenhet som må registreres i matrikkelen. For andre tiltak enn boliger betales det per søknad.

Meldepliktige tiltak skal registreres i matrikkelen, og det skal betales gebyr etter punkt 4.3.3.

RegistreringsgebyrBetales Gebyr
4.3.1 Registreringspliktige tiltak bolig Per bruksenhet  Kr 2 900
4.3.2 Registreringspliktige tiltak annet enn bolig Per søknad Kr 5 700
4.3.3 Registreringspliktige tiltak uten ansvarsrett Per søknad Kr 1 450

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.4 Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. I gebyrene inngår andel på 10 % som skal brukes til ordinært byggesakstilsyn, jfr. PBL § 21-1.

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.5 Ulovlighetsoppfølging

For oppfølging av ulovlige tiltak som er igangsatt/utført uten nødvendig tillatelse, kan det kreves gebyr for ulovlighetsoppfølgingen. Gebyret beregnes etter medgått tid. 

Ved eventuell etterfølgende søknad om godkjenning av tiltaket betales i tillegg ordinært gebyr for søknadsbehandlingen.

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.6 Timepris for byggesaker

For de tjenester som ikke er omtalt i forskriften, men som krever behandling etter pbl gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon og tilsyn. Timesatsen gjelder for byggesak.

TimeprisBetales Gebyr
4.6

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time  Kr 1 450

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.7 Tilbaketrekking og retur av søknad

Ved tilbaketrekking og retur av søknad skal det betales for medgått tid.

Tilbaketrekking av søknadBetales Gebyr
4.7

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak

Per time Kr 1 450

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.8 Mangelbrev

Ved mangler i søknader med ansvarlig foretak påløper det gebyr. En søknad kan returneres dersom søknaden er mangelfull og ikke komplett (se § 4-6). Dersom søker ikke har komplett søknad, påløpet gebyr for hver manglebrev som må skrives. Dersom det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises (jfr. pbl. § 21-6).

Retur Betales Gebyr
4.8 Utsendelse av mangelbrev Per mangelbrev  Kr 5 700

Mangelbrev blir normalt sendt ut ved en eller flere mangler.

Eksempler på mangler:

 • Uten nabovarsel
 • Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut
 • Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)
 • Manglende dispensasjonssøknad
 • Mangelfull ansvarsdekning
 • Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)
 • Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Listen er ikke uttømmende, se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt. Søknaden vurderes returnert i sin helhet dersom den inneholder vesentlige mangler.

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.9 Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr.

Forhåndskonferanse etter pbl § 31-1Betales Gebyr
4.9.1 Forhåndskonferanse i småhusområdene, opp til og med en tomannsbolig Per møte Kr 3 800
4.9.2 Forhåndskonferanse Per møte Kr 6 500
4.9.3 Underveismøte  Per møte Kr 5 600

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.10 Søknad om endring av gitt tillatelse

Ved søknad om endring av gitt tillatelse påløper det gebyr. Registreringsgebyr tilkommer ved større endringer.

Søknad om endring av gitt tillatelseBetales Gebyr
4.10.1

Mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak

Per søknad Kr 7 150
4.10.2

Større endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak

Per søknad Kr 18 650

Mindre endring: ingen endring kreves i matrikkelen.

Større endring: krever endring i matrikkelen. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, gjelder bestemmelsene for ny søknad.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.11 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett)

Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett.

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon.

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg. Første tiltak for garasje, uthus, anneks mv. til bolig som er en del av søknad om ny bolig, rekkehus, store boligbygg, næringsbygg mv er inkludert i prisen.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1, a og bBetales Tiltaks-klasse 1Tiltaks-klasse 2Tiltaks-klasse 3
Bolig og fritidsbolig:
4.11.1

Boliger og fritidsboliger med inntil 2 boenheter
Bygningstype 111-124, 161-163

Per bygg  Kr 35 800 Kr 38 600  
4.11.2

Rekkehus, flermannsbolig, kjedehus og andre småhus
Bygningstype 131-136

 

Per bygg Kr 49 500 Kr 53 950  
Tillegg per boenhet  Kr 2 200  
4.11.3

Store boligbygg
Bygningstype 141-159

Per bygg   Kr 114 550  
Tillegg per boenhet Kr 5 800  
Annet enn bolig:
4.11.4

Industri-/næringsbygg
Bygningstype 211-249

Per søknad Kr 72 500 Kr 101 500 Kr 130 500
4.11.5

Kontor- og forretningsbygg
Bygningstype 311-330

Per søknad Kr 64 450 Kr 93 000 Kr 121 500
4.11.6

Øvrige næringsbygg og offentlige bygg
Bygningstype 411-840

Per søknad Kr 64 450 Kr 93 000 Kr 121 500
4.11.7

Enklere industribygg (f.eks. lager) og landbruksbygg over 1000 kvm

Per søknad Kr 50 100 Kr 64 450 Kr 66 100
Øvrige tiltak:
4.11.8 Konstruksjon, anlegg, midlertidige bygg mer enn 2 år, mv. Per søknad Kr 60 100    
4.11.9 

Garasje, uthus, anneks mv. til bolig som ikke er en del av søknad om ny bolig, rekkehus, store boligbygg, næringsbygg mv.
Bygningstype 111-840

Per søknad  Kr 12 850    
Tillegg per tiltak utover det første Kr 7 150    

 

Tilbygg, påbygg eller underbygg
Grunngebyr og registeringsgebyr kommer i tillegg.

Tilbygg, påbygg eller underbyggBetales Gebyr
4.11.10

Tilbygg, påbygg eller underbygg som krever ansvarlig foretak 
Bygningstype 111-172

Inntil to tiltak Kr 21 850
Tillegg per tiltak utover de to første Kr 7 150

 

Igangsettingstillatelse
For søknader i ett trinn er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser. For særlig omfattende igangsettingstillatelser skal gebyr beregnes etter timer.

Igangsettingstillatelse Betales Gebyr
4.11.11

Igangsettingstillatelse i småhusområdene 

Per søknad Kr 7 150
4.11.12

Igangsettingstillatelse

Per søknad Kr 15 500

Fasadeendring

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 cBetales Gebyr
4.11.13

Større fasadeendring

Per søknad Kr 21 450
4.11.14 Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse Per søknad Kr 28 600
4.11.15 Mindre fasadeendring (f.eks. bytte av to vinduer) Per søknad Kr  8 600

 

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a
Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 dBetales Gebyr
4.11.16

Bruksendring til boligformål

Per søknad Kr 42 950
4.11.17 Bruksendring mv. til annet formål Per søknad Kr 50 100
4.11.18 Bruksendring innenfor eksisterende bolig inntil to rom Per søknad Kr 14 300

 

Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a
Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 eBetales Under 100m2Over 100m2
4.11.19

Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse

Per tiltak Kr 28 700 Kr 35 750
4.11.20 Rivning mv. av bygg, konstruksjoner og anlegg uten kulturminneinteresse Per tiltak Kr 14 300 Kr 21 450

 

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Grunngebyr kommer i tillegg. Registreringsgebyr kan komme i tillegg dersom det er registreringspliktig i matrikkelen.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 fBetales Gebyr
4.11.21

Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne- /solcelleanlegg, heis og lignende

Per søknad Kr 17 200
4.11.22 Trappeheis o.l. i private boliger Per søknad Kr 1 450
4.11.23 Skorstein, ildsted og andre enkle tiltak Per søknad Kr 3 600

 

Innhegning mot vei, svømmebasseng, dam/brønn og større forstøtningsmurer
Grunngebyr kommer i tillegg. Registreringsgebyr kan komme i tillegg dersom det er registreringspliktig i matrikkelen.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 aBetales Gebyr
4.11.24

Svømmebasseng, dam/brønn og lignende

Per søknad Kr 14 300
4.11.25 Større forstøtningsmur og innhegning mot vei Per time Kr 1 450

 

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
For eksempel at det blir én boenhet mindre i en bygning. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser grunngebyr og registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 gBetales Gebyr
4.11.26

Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv.

Per søknad Kr 8 600
4.11.27 Oppdeling av bruksenheter i bolig mv. Per ny boenhet Kr 14 300
4.11.28 Flytting av bærevegg Per time Kr 1 450

 

Plassering av skilt- og reklameinnretninger
Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter kapittel 20 i pbl, skal det ikke kreves separat gebyr. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser grunngebyr, men ikke registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og iBetales Gebyr
4.11.29 Skilt Per søknad Kr 7 150

 

Vesentlig terrenginngrep
Eksempler på vesentlige terrenginngrep er masseuttak eller utomhusanlegg. Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 kBetales Gebyr
4.11.30

Vesentlige terrenginngrep

Per søknad Kr 17 200
4.11.31 Vesentlige terrenginngrep hvor høringsinstans må gi uttalelse Per søknad Kr 22 900

 

Anlegg av veg og parkeringsplass
Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 lBetales Gebyr
4.11.32

Anlegg av vei og parkeringsplass

Per søknad Kr 8 600

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.12 Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1 og 3-2, skal det betales gebyr. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf pbl § 20-4Betales Gebyr
4.12.1

Enkelt tilbygg inntil 50 m² (SAK10 § 3-1 a)

Per søknad Kr 10 800
4.12.2

Frittliggende bygning inntil 70 m² som ikke skal brukes til beboelse (SAK10 § 3-1 b)

Per søknad Kr 10 800
4.12.3

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per søknad Kr 8 600
4.12.4

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet med flere enn to rom

Per søknad Kr 14 300
4.12.5

Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d

Per søknad Kr 7 150
4.12.6

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2

Per søknad Kr 12 250
4.12.7

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke plasseres for lengre tidsrom enn 2 år (pbl. § 20-4 c)

Per søknad Kr 17 200
4.12.8

Behandlingsgebyr for andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver (pbl. § 20-4 e)

Per søknad Kr 11 400

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.13 Andre vurderinger
Andre vurderingerBetales Gebyr
4.13.1

Tiltak på eksisterende byggverk (fravik fra TEK), pbl § 31-2, 4. ledd

Per søknad Kr 11 400
4.13.2

Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4

Per søknad Kr 3 650
4.13.3

Godkjenning av selvbygger etter SAK 10, jf. § 6-8

Per søknad Kr 2 200

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.14 Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest utløser ikke grunngebyr. 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattestBetales Gebyr
4.14.1

Anmodning om ferdigattest omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes ikke med nytt gebyr

Inkludert Kr 0
4.14.2

For søknad om ferdigattest der det har gått mer enn 5 år siden opprinnelig byggetillatelse ble gitt, eller der kommunen må purre for å få inn ferdigattest

Per søknad Kr 10 150
4.14.3

Midlertidig brukstillatelse

Per søknad Kr 10 150

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§4.15 Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven 

§4-15 Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven, anlegg inntil 50 PE, inkl. byggetillatelse

Søknad om utslippstillatelse utløser grunngebyr. Behandling av eventuelle dispensasjoner medfører også gebyr etter § 4-11.

 
Utslippstillatelse jf. forurensningsloven § 22
Betales Gebyr
4.15.1

Søknad om utslippstillatelse

Per eiendom Kr 4 000
4.15.2

Søknad om utslippstillatelse hvor andre myndigheter må gi uttalelse

Per eiendom Kr 4 500
4.15.3

Endring av utslippstillatelse

Per eiendom Kr 3 000
4.15.4

Fornminneregistrering på eiendommer med spredt avløp
(I forbindelse med tiltaksplan for spredt avløp ble fornminner i Nittedal registrert. Utgiftene skal dekkes inn i forbindelse med byggesaksbehandlingen for den enkelte eiendom.)

Per eiendom Kr 1 450

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§5 Tiltaksplan for forurenset grunn

Det faktureres etter tiltakets vanskelighetsgrad og konsekvenser for helse og miljø. Gebyret baserer seg på enhetspris/timespris for byggesaker, kf. kap. 4, pkt. 4.5.

 
Tiltaksplan for forurenset grunn Betales Gebyr
5.1 Tiltakskategori 1: Tiltak av liten vanskelighetsgrad der feil og mangler kan føre til små eller middels store konsekvenser for helse og miljø Per plan Kr 5 100
5.2 Tiltakskategori 2: Tiltak av liten eller middels vanskelighetsgrad der feil og mangler kan føre til mindre konsekvenser for helse og miljø Per plan Kr 17 100
5.3 Tiltakskategori 3: Tiltak av middels eller stor vanskelighetsgrad der feil og mangler kan føre til store konsekvenser for helse og miljø Per plan Kr 32 400
5.4 I søknader hvor det er nødvendig med uttalelser fra andre myndigheter, i ekstra tidskrevende eller kompliserte saker, samt ved mangelfulle søknader, kan det ilegges tilleggsgebyr etter kap. 4 pkt. 4.5. Per time Kr 1 450

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

Etter dette regulativet skal det betales gebyr iht. lov om eierseksjoner, Lov 2017-06-10-65 (eierseksjoneringsloven) § 15.

§6.1 Seksjonering og reseksjonering
 
Seksjonering og reseksjonering Betales Gebyr
6.1.1 1 - 8 seksjoner Per sak Kr 14 500
6.1.2 Flere enn 8 seksjoner - tillegg per ny seksjon *   Kr 650

 *Maksimalt gebyr: 4 x satsen for 1-8 seksjoner

(Fra gebyrforskrift 2023)

§6.2 Sletting/oppheving av seksjonert sameie
 
Sletting/oppheving av seksjonert sameie Betales Gebyr
6.2.1 Saksbehandlingsgebyr for sletting/oppheving Per sak Kr 6 000

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§6.3 Seksjonering - Saker som ikke fullføres eller trekkes

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, avslag, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres.

 
Saker som ikke fullføres Betales Gebyr
6.3.1 Arbeid avbrutt før matrikulering Per sak se 1.7
6.3.2 Saken er matrikulert Per sak Fullt gebyr

 (Fra gebyrforskrift 2023)

§ 6-4 Seksjonering - Mangelbrev

§ 6-4 Mangelbrev

Dersom søker ikke har komplett søknad, påløper gebyr for hvert mangelbrev som må skrives.

Mangler Betales Gebyr
6.4 Utsendelse av mangelbrev Per brev Kr 2 900

Mangelbrev blir normalt sendt ut ved en eller flere mangler.

Eksempler:

 • Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)
 • Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

 

(fra gebyrregulativ 2023)

§6.5 Seksjonering - Andre kostnader
 • Tinglysningsgebyr
 • Utsendelse av Matrikkelbrev
 • Oppmålingsforretning for uteareal (grunnareal) som inngår i en seksjon betales etter kapittel 7 og komme i tillegg til prisene i § 6.1-6.3.

(Fra gebyrforskrift 2023)

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Etter dette regulativet skal det betales gebyr iht. lov om eigedomsregistrering, Lov 2005-06-17-101 (matrikkelloven - ML), § 15 og tilhørende forskrift § 16. 

§7.1 Oppmålingsforretning – oppretting av ny eiendom med grensemerking

Gjelder for oppretting av nye eiendommer (grunneiendommer, festegrunner og uteareal til eierseksjoner) med grensemerking og oppmåling i marka.

Oppretting av ny eiendom med grensemerkingBetales Gebyr
7.1.1 Areal 1 - 2 000 m2 Per eiendom  Kr 31 600
7.1.2 Areal fra 2 001 m2 - 4 000 m2 (2 daa - 4 daa) Per eiendom Kr 37 700
7.1.3 Areal fra 4 001 m2 - 6 000 m2 (4 daa – 6 daa) Per eiendom Kr 45 600
7.1.4 Areal fra 6 001 m2 - 10 000 m2 (6 daa – 10 daa) Per eiendom Kr 50 650
7.1.5 Areal fra 10 001 m2 - 20 000 m2 (10 daa – 20 daa) Per eiendom Kr 59 700
7.1.6 Areal fra 20 001 m2 - 40 000 m2 (20 daa – 40 daa) Per eiendom Kr 78 200
7.1.7 Areal fra 40 001 m2 - 60 000 m2 (40 daa – 60 daa) Per eiendom Kr 103 500
7.1.8 Areal over 60 001 m2 (60 daa) Per eiendom Kr 116 000

Ved oppretting av flere eiendommer i samme sak, gis det følgende rabatter (ved ulike areal, gis det minst rabatt for de største eiendommene):

 • 1.eiendom – fullt gebyr
 • 2. til 5.eiendom betales 70 % av gebyret pr eiendom
 • 6. til 10.eiendom betales 50 % av gebyret pr eiendom
 • Fra 11.eiendom betales 30 % av gebyret pr eiendom

Ved oppretting av tilleggsareal til en eksisterende eiendom gjelder gebyrene i punkt 7.4.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§7.2 Oppmålingsforretning – uten oppmøte i marka

Gjelder for oppretting av nye eiendommer (grunneiendommer, festegrunner og uteareal til eierseksjoner) som kan avholdes med kontorforretning, uten merking og oppmåling i marka i henhold til matrikkelloven.

Oppretting av ny eiendom uten målinger i marka - kontorforretningBetales Gebyr
7.2.1 Grunnbeløp 1 eiendom/1 areal Per eiendom  Kr 18 100
7.2.2 Tillegg per eiendom/areal Per eiendom Kr 1 600

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§7.3 Utsatt oppmålingsforretning

Kommunen kan godkjenne bruk av utsatt oppmålingsforretning hvis det foreligger særlige grunner. Søknad skal grunngis.

Utsatt oppmålingsforretningBetales Gebyr
7.3.1 Oppretting av ny eiendom uten fullført oppmålingsforretning Per eiendom  Kr 12 600
7.3.2 Tillegg per eiendom utover 1. eiendom Per eiendom  Kr 1 600

I tillegg kommer gebyr etter pkt. 7.1. Ved behov/krav for målinger i marka ved 1. gangs oppmålingsforretning, betales det i tillegg etter medgått tid i henhold til kap 7.8.

Dersom det må holdes en 3. oppmålingsforretning (ikke ferdig innen 2 år), kommer det tillegg for den siste forretningen, tilsvarende gebyr for 7.4 (etterfaktureres) og det er gebyrene på det aktuelle tidspunktet som gjelder.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§7.4 Oppmålingsforretning – grensejustering mellom matrikkelenheter

Det er kun mindre arealer som kan overføres ved grensejustering. Ingen av eiendommene kan økes eller reduseres med mer enn 5 % eller folketrygdens grunnbeløp.

Grensejustering mellom eiendommerBetales Gebyr
7.4.1 Areal fra 0 - 300 m2 Per areal  Kr 18 900
7.4.2 Areal 301 - 500 m2 Per areal Kr 22 500
7.4.3 Areal >500 m2 - gebyr etter arealene i kap. 7.1 Per areal Se 7.1

Ved grensejustering i forbindelse med pkt. 7.1 betales kun 30 % grensejusteringsgebyr. Ved justering av flere arealer i samme sak, betales fullt gebyr for det største arealet og deretter 30 % for hver av de følgende justeringene.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§7.5 Oppmålingsforretning – arealoverføring mellom eksisterende eiendommer

Areal kan overføres mellom tilgrensende eiendommer uten at arealet blir opprettet som egen eiendom.

Arealoverføring mellom eksisterende eiendommerBetales Gebyr
7.5.1 Areal fra 0 - 300 m2 Per areal  Kr 22 500
7.5.2 Areal 301 - 500 m2 Per areal Kr 27 000
7.5.3 Areal >500 m2 - gebyr etter kap. 7.1 Per areal Se 7.1
7.5.4 Arealoverføring til offentlig vei- og jernbaneformål Timepris Se 7.8

Ved arealoverføring i forbindelse med pkt. 7.1 betales kun 30 % av arealoverføringsgebyr.

Ved overføring av flere arealer i samme sak, betales fullt gebyr for det største arealet og deretter 30 % for hver av de følgende overføringene.

I tillegg kommer dokumentavgift og tinglysningsgebyr til staten.

(Fra gebyrforskrift 2023)

§7.6 Oppmålingsforretning – grensepåvisning

Grensepåvisning - klarlegging av eksisterende grenser med oppmålingsforretning og merking.

Klarlegging av eksisterende grenser - grenspåvisningBetales Gebyr
7.6.1 For inntil 2 punkter Per sak  Kr 15 200
7.6.2 For overskytende grensepunkter Per punkt Kr 1 600

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§7.7 Oppmålingsforretning – anleggseiendom
AnleggseiendomBetales Gebyr
7.7.1 Oppretting av anleggseiendom - grunngebyr Per eiendom Kr 18 150
7.7.2 Arealoverføring - grunngebyr Per areal Kr 20 300
7.7.3 Grensejustering til anleggseiendom Per areal Kr 18 100

Ved behov for oppmålingsarbeider eller befaring betales gebyr etter medgått tid etter kap 7.8 i tillegg.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§7.8 Timepris for oppmålingstekniske arbeid og matrikulering

For tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter matrikkelloven gjelder gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon og matriell. Saker som er fritatt for gebyr er sammenslåing av eiendommer og adressering.

TimeprisBetales Gebyr
7.8.1 For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmmelsene Per time  Kr 1 500

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§7.9 Saker som ikke fullføres eller trekkes

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres.

Saker som ikke fullføresBetales Gebyr
7.9.1 Arbeid avbrutt før matrikulering Per sak Se 1.7
7.9.2 Saken kan ikke matrikuleres Per sak 80 % gebyr
7.9.3 Saken er matrikulert Per sak Fullt gebyr

 

(Fra gebyrforskrift  2023)

§7.10 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev kan kun utstedes i henhold til ML § 30. Endring i satsene og virksomhetstidspunkt reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Prisene på matrikkelbrev følger matrikkelloven og regler gitt av Kartverket. 

MatrikkelbrevBetales Gebyr
7.10.1 Matrikkelbrev Per eiendom  Kr 175

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§7.11 Andre kostnader

Oppretting av ny eiendom/arealoverføring: Saksbehandlingsgebyr etter PBL - kapittel 3, samt tinglysingsgebyr for oppretting og erklæringer kommer i tillegg.

For arealoverføringer må dokumentavgift betales i tillegg.

For uteareal til eierseksjoner kommer gebyr etter kapittel 6 i tillegg.

 

(fra gebyrforskrift 2023)

§8.1 Situasjonskart i bygge-, dele og seksjoneringssaker

Gebyr for bruk av situasjonskart kreves for alle saker som er nevnt i PBL § 20-1 a-m og seksjoneringssaker. 

 
Situasjonskart Betales Gebyr
8.1.1 Nybygg, tilbygg og påbygg (§20-1 a) og opprettelse av ny grunneiendom (§20-1) Per sak Kr 1 700
8.1.2

Fasadeendring, bruksendring, ombygging og rivning av bygg (§20-1 c, d, e og g)

Per sak Kr 800
8.1.3 Arealoverføring eller seksjonering (§20-1 m samt seksjonering) Per sak Kr 800

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§8.2 Utskrifter i store formater
 
Utskrifter i store formater Betales Gebyr
8.2.1 Plott av kart og tegninger i A2 - A0 uten bearbeiding Per plott Kr 100
8.2.2 Spesialprodukter som krever bearbeiding av data eller tegneparameter, betales i tillegg etter medgått tid Per time Timepris kap. 1.6

Merverdiavgift kommer i tillegg.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§8.3 Kopiering og skanning
 
Kopiering og skanning av dokumenter Betales Gebyr
8.3.1 A4-format enkeltkopier Per kopi Kr 7
8.3.2 A3-format enkeltkopier Per kopi kr 9
8.3.3 Klargjøring for kopiering eller skanning av hele eller deler av bygge-, dele-, VA- og oppmålingsmapper (kun A4 og A3-kopier). Minstepris kr 510. Per time Timepris kap. 1.6
8.3.4 Skanning av dokumenter, A2 og større. Minstepris kr 510. Per time Timepris kap. 1.6

Merverdiavgift kommer i tillegg.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§8.4 Selvbetjeningsløsninger

Andre kart og eiendomsinformasjon selges kun via selvbetjente nettportaler som administreres av eksterne forhandlere. Per i dag har kommunen avtale med Ambita (Infoland), Proconet (ePlassen) og Norkart (eTorg). Oversikt over produktene og link til nettportalene går frem av kommunens hjemmeside. Prisene går frem av produktkatalogene til forhandlerne. Prisene inkluderer påslag til leverandør og merverdiavgift. Pris på digitale kartdata er regulert gjennom Geovekst-samarbeidet.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§9.1 Tilknytningsgebyr for vann og avløp

 

9.1.1 Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr)

Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til boligkategori og til antall boenheter i den enkelte bygning. Gebyr per boenhet for vann og gebyr per boenhet for avløp er henholdsvis beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for vann og beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for avløp.

 

Tilknytningsgebyr for vann:

BoligkategoriBeregnings-faktorPris per boenhet
for vann
Inkl. mva
Bolig med 1 boenhet (enebolig) 1,0 Kr 8 500 Kr 10 625
Bolig med sekundærleilighet 0,8 Kr 6 800 Kr 8 500
Tomannsbolig, flermannsbolig, rekkehus, kjedehus mv. 1,0 Kr 8 500 Kr 10 625
Boligblokker  0,7 Kr 5 950 Kr 7 437
Fritidsbolig  1,0 Kr 8 500 Kr 10625

 

Tilknytningsgebyr for avløp:

BoligkategoriBeregnings-faktorPris per boenhet
for avløp
Inkl. mva.
Bolig med 1 boenhet (enebolig) 1,0 Kr 8 500 Kr 10 625
Bolig med sekundærleilighet 0,8 Kr 6 800 Kr 8 500
Tomannsbolig, flermannsbolig, rekkehus, kjedehus mv. 1,0 Kr 8 500 Kr 10 625
Boligblokker  0,7 Kr 5 950 Kr 7 437
Fritidsbolig  1,0 Kr 8 500

Kr 10 625

 

Tilknytningsgebyr for bygg som ikke brukes som bolig:
Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til beregnet areal for bebyggelsen. Arealberegningen skjer i henhold til NS 3940 for bruksareal (BRA).

 VannAvløp

Kr/kvm ekskl. mva. 

Kr 55 Kr 55

Kr/kvm inkl. mva.

Kr 68 Kr 68

 

Midlertidig tilknytning:
For bygg som som står oppført mindre enn 1 år betales tilknytningsgebyr tilsvarende 1/2 bolig med en boenhet.

For bygg som står oppført mer enn 1 år betales tilknytningsgebyr tilsvarende 1 bolig med en boenhet.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§9.2 Årsgebyr for vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 5-årsperiode.
 • Gebyrberegning baseres på L16.03.2012 nr. 12 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Alle priser tillegges 25% mva.

 

9.2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene:

 • Vann: Cirka 40 %
 • Avløp: Cirka. 40 %

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, bensinstasjoner og offentlige virksomheter.
 • Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.
Ringnes, Diplom Is og Arcus er satt alene i hver sin brukerkategori, dette fordi de er i en særstilling når det gjelder forbruk.

Vann - abonnementsgebyr, kr/abonnentVannInkl. mva.
Bolig (alle boligkategorier) Kr 1 545 Kr 1 931
Diplom-Is Kr 241 583 Kr 301 978
Arcus Kr 394 271 Kr 492 839
Offentlige bygg Kr 4 637 Kr 5 796
Bensinstasjoner Kr 7 734 Kr 9 668
Øvrig næring Kr 3 093 Kr 3 867
Tillegg for sprinkleranlegg Kr 3 093 Kr 3 867

 

Avløp - abonnementsgebyr, kr/abonnentAvløpInkl. mva.
Bolig (alle boligkategorier) Kr 2 074 Kr 2 592
Ringnes  Kr 5 237 496 Kr 6 546 870
Diplom-Is Kr 242 595 Kr 303 244
Arcus Kr 528 477 Kr 660 597
Offentlige bygg Kr 6 218 Kr 7 773
Bensinstasjoner Kr 10 363 Kr 12 954
Øvrig næring Kr 4 142 Kr 5 177

 

9.2.2 Forbruksgebyr
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

 Vann - enhetspris, kr/m3VannInkl. mva.
Kubikkpris Kr 18,15 Kr 22,69

 

 Avløp - enhetspris, kr/m3AvløpInkl. mva.
Kubikkpris Kr 25,02 Kr 31,28

 

9.2.3 Målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per m3.

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten*.

* Ringnes særordning, da en del vann inngår i produksjonen

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:
Vann:  Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]
Avløp: Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

 

9.2.4 Leie av vannmåler og fjerntelleverk

Gebyr per år GebyrInkl. mva.
Vannmålerleie for Q 1,5 m3 Kr 190 Kr 238
Vannmålerleie for Q 2,5 m3 Kr 190 Kr 238
Vannmålerleie for Q 5 m3 Kr 312 Kr 390
Leie fjerntelleverk for vannmålere 1,5 og 2,5 m3 Kr 130 Kr 163
Leie fjerntelleverk for vannmålere 5 m3 Kr 190 Kr 238

 

9.2.5 Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris per m3. Stipulert forbruk [m3] beregnes slik: Bruksareal BRA [m2] x spesifikt forbruk [m3/m2], der:

 • Arealet beregnes som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
 • Arealfaktoren er satt til 1.0 pr. m3/m2
Spesifikt forbruk pr. brukerkategori er satt tilStipulert forbruk, m3/år
Kategori 1. BRA 0-99m2 80
Kategori 2. BRA 100-119m2 100
Kategori 3. BRA 120-139m2 120
Kategori 4. BRA 140-159m2 140
Kategori 5. BRA 160-179m2 160
Kategori 6. BRA 180-199m2 180
Kategori 7. BRA 200-219m2 200
Kategori 8. BRA 220-239m2 220
Kategori 9. BRA >240m2 240

 

9.2.6 Tilleggsgebyr for særskilt forurenset avløpsvann
For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann, hvor avløpsvannet renses i Oslo, beregnes det et tilleggsgebyr basert på Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer og gebyrregulativ.

For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann, hvor avløpsvannet renses i kommunens eller Nedre Romerike avløpsselskaps renseanlegg, beregnes det et tilleggsgebyr basert faktiske kostnader for å rense avløpsvannet.

Grenseverdier som utløser tilleggsgebyr:

Parameter Grenseverdi
Organisk stoff (KOF) <600 mg/l
Organisk stoff (KOF-filtrert) <300 mg/l
Total fosfor (Tot-P) < 10 mg/l
Total nitrogen (Tot-N) < 60 mg/l
Nitrat Nitrogen (NO3-N) < 60 mg/l
Suspendert stoff (SS) <400 mg/l

Abonnentene er selv ansvarlige for å utarbeide og gjennomføre et prøveprogram for å dokumentere årlige utslippsmengder av KOF, KOFfiltrert, tot-P, SS og tot-N. Programmet skal godkjennes av kommunen og utføres på akkreditert laboratorium.

 

9.2.7 Kontrollgebyr, avlesningsgebyr og fremmøtegebyr

 • Kommunen kan utføre kontroll av vannmåleren. Ved minst 10 % målefeil skiftes måleren uten kostnader for abonnenten. I motsatt fall bekoster abonnenten kontrollkostnadene (kontrollgebyr).
 • Dersom abonnenten ikke leser av vannmåleren kan kommunen foreta avlesning på abonnentens bekostning (avlesningsgebyr).
 • Dersom abonnenten ikke er til stede for å ta imot rørlegger på varslet tidspunkt ved for eksempel utskiftning av vannmåler, vil kostnadene for fremmøte måtte dekkes av abonnenten (fremmøtegebyr).
GebyrtypeBeløpInkl. mva.
Kontrollgebyr Kr 1 500 Kr 1 875
Avlesningsgebyr Kr 1 000 Kr 1 250
Fremmøtegebyr Kr 700 Kr 875

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§9.3 Tømming av slamavskillere

Årsgebyr for tømming/levering av slam innkreves etter følgende kategorier:

KategoriBetalesGebyrInkl. mva.
1. Slamavskiller under 6 m3 Per tømming Kr 1 564 Kr 1 955
2. Slamavskiller 6 – 10 m3 Per tømming Kr 2 503 Kr 3 129
3. Slamavskiller over 10 m3 Per tømming Kr 3 442 Kr 4 302
4. Gråvann (tømmes hvert 3. år) Per år per anlegg Kr 469 Kr 587
5. Minirenseanlegg under 6 m3 Per tømming Kr 2 346 Kr 2 933
6. Minirenseanlegg 6 – 10 m3 Per tømming Kr 3 756 Kr 4 695
7. Minirenseanlegg over 10 m3 Per tømming Kr 5 163 Kr 6 454

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§9.4 Renovasjonsgebyr

Beholderrenovasjon og differensierte gebyrer blir innkrevd etter følgende tabell:

Beholderstørrelse for restavfall
(i liter)
Anbefalt antall abonnenter
per beholder
GebyrInkl. mva.
140 1 Kr 3 478 Kr 4 348
240 2 Kr 5 953 Kr 7 441
360 3 Kr 8 974 Kr 11 217
660 5 Kr 16 419 Kr 20 524
2500 20 Kr 62 242 Kr 77 802
4000 32 Kr 99 588 Kr 124 484
6000 48 Kr 149 382 Kr 186 727
8000 64 Kr 199 174 Kr 248 968
10000 80 Kr 248 968 Kr 311 210
Avfallsbrønn Per andel Kr 3 107 Kr 3 883
Hytterenovasjon (tømming 1.5.-1.10.) Årsgebyr Kr 2 230 Kr 2 788

 

ServiceabonnementGebyrInkl. mva
Ønskes lenger henteavstand enn 5 meter fra vegkant for beholdere til og med 240-liter, kan det bestilles er serviceabonnement mot tilleggsgebyr. Beholderne må merkes med egne klistremerker som bestilles fra servicetorget.    
Opp til 10 meter fra vegkant Kr 299 Kr 374
Opp til 20 meter fra vegkant Kr 600 Kr 750

 

Hjemmekompostering
Abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering får 20% reduksjon i renovasjonsgebyret. Det gjelder egne vilkår for å få rabatten. For mer informasjon, se eget avtaleskjema for hjemmekompostering.

 

(Fra gebyrregulativ 2023)

§9.5 Feie- og tilsynsgebyr 
KategoriBetalesGebyr
Feie- og tilsynsgebyr per pipeløp Per år Kr 541
Tilsynsgebyr for gasspeis Per år Kr 186

Feie- og tilsynsgebyr er fritatt fra mva.

(Fra gebyrregulative 2023)

§9.6 Særskilte betalingsbestemmelser

Gebyrene betales på bakgrunn av tilsendt faktura. Merverdiavgift på 25 % kommer i tillegg til fastsatte priser.

 

(fra gebyrforskrift 2023)

§9.7 Utskrift/kopiering

Utskrift og kopiering av kart/tegninger/øvrige dokumenter belastes etter satser satt i regulativets kapittel 8.

§10.1 Prisliste for leie av utstyr fra maskinforvaltningen
 
Utstyr Timepris Inkl. mva.
Varevogn Kr 583 Kr 728
Lastebil Kr 1 239 Kr 1 549
Gravemaskin stor Kr 1 431 Kr 1 789
Gravemaskin liten Kr 841 Kr 1 051
Anleggsmaskin/traktor Kr 801 Kr 1 001
Mannskap Kr 454 Kr 568

Prisene er inkludert fører der ikke annet nevnt spesielt. Gebyrene betales på bakgrunn av tilsendt faktura. Merverdiavgift på 25 % kommer i tillegg til fastsatte priser.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§10.2 Prisliste for vedlikehold av private veier

Brøyting, strøing, drift av veibelysninger og støvdemping/skaring (grusveier) kan avhengig av kapasitet utføres til priser i § 10.1, med tillegg for brukte materialer. Det opprettes egne ordrer som faktureres via tidsregistreringssystemet som avdelingen bruker. Transport av utstyr til og fra kommer i tillegg.

§10.3 Graving og arbeid i kommunale veier

Gebyr for graving og/eller arbeidstillatelse består av et behandlingsgebyr som belastes alle gravesaker, og et tilsynsgebyr som ilegges etter påløpt tid. Behandlingsgebyret er ikke mva-pliktigig. Merverdiavgift på 25 % kommer i tillegg til tilsynsgebyret.

 
Fast behandlingsgebyr Pris
Behandlingsgebyr for graving og/eller arbeid i kommunale vei Kr 3.124

Søknad om utvidet arbeidsperiode medfører nytt behandlingsgebyr.

 
Gebyr for tilsyn og ferdigbefaring (per time) Pris Inkl. mva.
Tilsynsgebyr for graving i kommunal vei Kr 534 Kr 667
 
Økonomisk garanti
Kommunen kan sette krav om økonomisk garanti før tillatelse gis.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§10.4 Tjenester fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)

I forbindelse med at Nittedal kommune gikk inn som medeier i NRBR fra 1. januar 2014 vises det til NRBRs tjenestetilbud og priser (se www.nrbr.no). Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg betales i henhold til kapittel 9, punkt 5.

 

(fra gebyrforskrift 2023)

§10.5 Gebyr for saksbehandling og for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri, samt tilsyn ift. dette
Fyrverkeri Betales Gebyr Inkl. mva
Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri Per søknad Kr 2 033 Kr 2 541
Gebyr for gjennomføring av tilsyn/kontroll Per tilsyn Kr 978 Kr 1 223
Gebyr for egenmelding Per søknad Kr 471 Kr 589

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§11 Refusjon

Gebyr for behandling av refusjonssaker beregnes etter en prosentsats på 3 % av godkjent regnskap i henhold til plan- og bygningsloven § 18-9.

Minstegebyret betales når tilsendt dokumentasjon aksepteres som tilstrekkelig for å starte anlegget, jf. pbl § 18-8, og vil bli trukket fra der kommunen godkjenner regnskapsbeløp jf. pbl § 18-9. Minstegebyret er beregnet etter enhetspris for byggesak.

 
Refusjon Betales Gebyr
11.1 Minstegebyr for ett anlegg (vei eller ledninger).
Mottatt sak som blir avslått skal belastes med minstebeløpet.
Se over Kr 57 000
11.2 Minstegebyr for to anlegg (vei og ledninger).
Mottatt sak som blir avslått skal belastes med minstebeløpet.
Se over Kr 75 600
11.3 For avvist eller mangelfull sak faktureres det tillegg for medgåtte timer, minumum 5 timer. Per time Kr 1 450

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§12 Dispensasjonssøknad

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr. Ved flere dispensasjonsforhold skal det betales gebyr for dispensasjonen i den høyeste prisklassen pluss tilleggsgebyr per forhold for de øvrige dispensasjonene. Ved søknader som fremmes politisk skal søker få beskjed om dette så tidlig som mulig etter at kommunen har sett at saken kan få et slikt omfang. Det er kommunens skjønn som avgjør om saken skal behandles politisk.

Dispensasjon etter pbl § 19-1Betales Gebyr
12.1 Mindre dispensasjon som kan avgjøres administrativt Per søknad Kr 8 500
12.2 Større dispensasjon som kan avgjøres administrativt Per søknad Kr 15 500
12.3 Tilleggsgebyr per dispensasjonsforhold ut over den første Per forhold Kr 4 250
12.4 Tilleggsgebyr for dispensasjoner som krever høring Per søknad Kr 4 250
12.5 Dispensasjon som krever politisk behandling Per søknad Kr 25 800

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

§13 Ekspropriasjon

Saker om ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 16, jf oreigningslova, dekkes etter medgått tid med timepris som bestemt i punkt 1.6.

 

(Fra gebyrforskrift 2023)

14 Fellingsavgift for vilt
 
Fellingsavgift for storvilt 2022 Betales Avgift
14.1 Fellingsavgift elg, voksen Per felte dyr Kr 580
14.2 Fellingsavgift elg, kalv Per felte dyr Kr 340
14.3 Fellingsavgift hjort, voksen Per felte dyr Kr 450
14.4 Fellingsavgift hjort, kalv Per felte dyr Kr 270

Fellingsavgiftene for 2023 behandles av Stortinget i desember og maksimalsatsene offentliggjøres i begynnelsen av februar. Det er disse satsene som vil gjelde for 2023.

(fra gebyrforskrift 2023)

§ 15 Heftelser
Heftelser Betales Gebyr
15.1 Behandle forespørsel om samtykke til sletting eller endring av tinglyste heftelser, og samtykke til tinglysning av nye heftelser Per heftelse Kr 2 200
15.2 Avvise forespørsel om samtykke til sletting eller endring av tinglyste heftelser, eller avvise samtykke til tinglysning av nye heftelser Per heftelse Kr 1 450

(fra gebyrforskrift 2023)

 

Barnehage

Betalingssater for barnehager
2019 Oppholdsbetaling *) Pr måned 01.01- 31.07.19 Fra 01.08.19
    kr. 2 990 kr. 3 040

 *Oppholdsbetaling fastsettes til maksimalsats som vedtas i statsbudsjettet.
Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer avhengig av husholdningens inntekt følger forskrift til barnehageloven.

Tjeneste Enhet Pris 2019
Kost Pr måned Kr 275,-
For sen henting Per påbegynte ½-time Kr 245,-

 

Timepris for spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt utenfor kommunene med barnehageplass i Nittedal kommune.

 

Tjeneste EnhetPris 2019
Spesialpedagog Pr time 500,-
Støtte assistent Pr time 340,-

 

 

 

 

 

SFO

Kommunestyret bestemmer betalingssatsene for SFO i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, med virkning fra 1. februar året etter.

SFO satser 2023
Tjeneste Enhet Pris
SFO 1 dag Per måned Kr 1.025
SFO 2 dager Per måned Kr 1.875
SFO 3 dager Per måned Kr 2.580
SFO 4 dager Per måned Kr 3.125
SFO 5 dager Per måned Kr 3.550
SFO diverse satser 2022
TjenesteEnhetPris
Sen henting, etter åpningstiden Per påbegynte halvtime Kr 225
Merbruk ihht avtale* Per dag Kr 310
Ekstrabetaling ferie* Per dag Kr 310

*Du må være bruker av ordinær plass for å kunne benytte feriedager og ekstra dagplass.

*I vinterferien og høstferien betaler du ikke for påmeldte dager som tilsvarer det du bruker fast.

Kultur og idrett

Kulturskolen
Priser kulturskolen 2023
UndervisningstilbudPrPris
Elevplass piano 20 min/uke år 3 925,-
Elevplass sang 20 min/uke år 3 925,-

Elevplass gitar 20 min/uke

år 3 925,-

Elevplass trommesett 20 min/uke

år 3 925,-
Elevplass visuell kunst 90 min/uke år 4 495,-
Tegne/malekurs etter skoletid 55 min/gang 10 ggr 1 250,-
Kulturverket Flammen - Prisliste for saler, utstyr og støttefunksjoner
Kulturverket Flammen
Storsalen A: For næringsliv, privatpersoner og utenbygds leietakere B: For lokale kulturutøvere, lokale lag og foreninger, samt kommunale enheter  C: For andre offentlige instanser, firvillige lag og ikke-kommersielle aktører utenfor Nittedal

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 ikke-inntektsbringende (f.eks øvelser)Kr. 6 500

 

Kr. 1 250

Kr. 2 000

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 inntektsbringende (billettsalg)

Kr. 2 500 Kr. 4 000

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 ikke-inntektsbringende (f.eks øvelser)Kr. 10 500 for en forestilling

Kr. 16 000 for to forestillinger

 
Kr. 1 250 Kr. 2 000

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 inntektsbringende (billettsalg)

 Kr. 4 000

Kr. 6 000 for to forestillinger

 Kr. 6 000

Kr. 9 000 for 2 forestillinger

Lørdag-søndag kl. 10.00-18.00 ikke-inntektsbringende (f.eks øvelser)


Kr. 15 0000

Kr. 22 000 for to forestillinger

 Kr. 2 500  Kr. 3 750

Lørdag-søndag kl. 10.00-23.00 inntektsbringende (billettsalg)

Kr. 5 000

Kr. 7 500 for to forestillinger

Kr. 7 500

Kr. 10 000 for to forestillinger

Leie av teknisk utstyr som er i Storsalen (scene, AV, lyd, lys)

Pris gis på forespørsel ut fra tekniske behov

Kr. 0

Kr. 0

Leie av tekniker

Kr. 3 500 pr. tekniker (inntil 8 timer) **

             *

             *

Betjent billettsalg før forestilling (i timen før forestilling hvis ikke utsolgt)

Kr. 500

Kr. 300

Kr. 400

Leie av Steinway piano

Kr. 1 000 per dag + evt stemming

Kr. 0 per dag + evt stemming

Kr. 0 per dag + evt stemming

Leie av Steinway flygel

Kr. 1 000 per dag + evt stemming

Kr. 1 300 per dag + evt stemming

Kr. 1 300 per dag + evt stemming

*Leietaker må selv leie inn tekniker, godkjent av teknisk leder i Flammen, for   bruk av utstyr ut over det helt basale.
**Gjelder ved bruk av utstyr ut over det helt basale.

Hva inngår i leiesummen av Storsalen?
- I leien inngår vask. Ved to forestillinger samme dag, plikter leietaker å   
  rengjøre mellom forestillingene - eller bestille og betale ekstra rengjøring
  mellom forestillingene.
- I leien av storsalen inngår også leie av garderobe/backstageområde.
- I leien inngår kulturhusets bidrag for planlegging av tekniske løsninger og  
  klargjøring av behov for utstyr.
- Rigging og rydding av sal og scene må brukerne i kategori B og C sørge for  
  selv, mens rigging gjøres av kulturhuset for leietakere i kategori A.
- Alle billetter til forestillinger i salen selges via kulturhusets billettsystem,
  og billettavgiften belastes publikum.
- Ved ønske om billettsalg i timen før forestilling, belastes kr 300.
- Leie av sal for borgerlige gravferder prissettes i kategori B (lokale    kulturutøvere).

Kulturverket Flammen

Lillesalen

A: For næringsliv, privatpersoner og utenbygds leietakere B: For lokale kulturutøvere, lokale lag og foreninger, samt kommunale enheter  C: For andre offentlige instanser, firvillige lag og ikke-kommersielle aktører utenfor Nittedal

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 ikke-inntektsbringende (f.eks øvelser)

Kr. 3000 Kr. 600 Kr. 1 000

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 inntektsbringende (billettsalg)

Kr. 1 000 Kr. 1 500

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 ikke-inntektsbringende (f.eks øvelser)***
Kr. 5 000

Kr. 7 500 for to forestillinger

 
 Kr. 600  Kr. 1 000

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 inntektsbringende (billettsalg)

Kr. 2 000

Kr. 3 000 for to forestillinger

 Kr. 3 000

Kr. 4 500 for to forestillinger

Lørdag-søndag kl. 10.00-18.00 ikke-inntektsbringende (f.eks øvelser)***
Kr. 7 500

Kr. 10 000 for to forestillinger

 
 Kr. 1 205  Kr. 2 000
Lørdag-søndag kl. 10.00-18.00 ikke-inntektsbringende (f.eks øvelser)

 Kr. 2 500

Kr. 3 750 for to forestillinger

 Kr. 3 750

Kr. 5 000 for to forestillinger

Leie av teknisk utstyr som er i Storsalen (scene, AV, lyd, lys)

Pris gis på forespørsel ut fra tekniske behov Kr. 0 Kr. 0

Betjent billettsalg før forestilling (i timen før forestilling hvis ikke utsolgt)

Kr. 500 Kr. 300 Kr. 400

Leie av tekniker

Kr. 3 500 pr. tekniker (inntil 8 timer)**            *             *

*Leietaker må selv leie inn tekniker, godkjent av teknisk leder i Flammen, for   bruk av utstyr ut over det helt basale.
**Gjelder ved bruk av utstyr ut over det helt basale.
***Prisen i kolonne B skal benyttes for borgelig visel på det aktuelle
      tidspunkt. Det påløper normalt ikke ytterligere kostnader for
      brudeparet jf. Rundskriv fra Barne - og likestillingsdepartementet
      Q-11/2017.

Hva inngår i leiesummen av Lillesalen?
- I leien inngår vask. Ved to forestillinger samme dag, plikter leietaker
  å rengjøre mellom forestillingene - eller bestille og betale ekstra rengjøring
  mellom forestillingene.
- I leien av Lillesalen inngår også leie av garderobe.
- I leien inngår kulturhusets bidrag for planlegging av tekniske løsninger og
  klargjøring av behov for utstyr.
- Rigging og rydding av sal og scene må brukerne i kategori B og C sørge for
  selv, mens rigging gjøres av kulturhuset for leietakere i kategori A.
- Alle billetter til forestillinger i salen selges via kulturhusets billettsystem,
  og billettavgiften   belastes publikum.
- Ved ønske om billettsalg i timen før forestilling, belastes kr 300.
- Leie av sal for borgerlige gravferder prissettes   i kategori B
  (lokale kulturutøvere).

Kulturverket Flammen

Kjøkken

A: For næringsliv, privatpersoner og utenbygds leietakere B: For lokale kulturutøvere, lokale lag og foreninger, samt kommunale enheter  C: For andre offentlige instanser, firvillige lag og ikke-kommersielle aktører utenfor Nittedal
Leie av minikjøkken og salgsdisk i 1. etasje Kr. 500 Kr. 250 Kr. 250
Leie av anretningskjøkken i underetasjen Kr. 1 500 Kr. 750 Kr. 750

 

Bandrom (Kulturverket Flammen)
Bandrom For lokale voksenband For lokale barn-og ungdomsband
Leie av utstyrt bandrom Kr. 100 pr. time Kr. 25 pr. time
Kulturskolen/Verket (Kulturverket Flammen)
Leie av prøvesal 1 Kulturskolen Kr. 100 pr. time
Leie av prøvesal 2 Kulturskolen Kr. 100 pr. time
Leie av Verket aktivitetsrom Kr. 100 pr. time
Bibliotek
GEBYR BIBLIOTEK 2019
1. Gangs purring Voksen kr. 40
2. ganags purring Voksen kr. 80
1. gangs purring Barn kr. 20
2. gangs purring Barn kr. 40
Tap av lånekort Voksen/barn kr. 20
Tap av bok Bokens verdi pluss 1. - og 2. gangs purregebyr pluss fakturagebyr på kr. 60.


Helse og omsorg

Betaling for helse- og omsorgstjenester

Betaling for helse- og omsorgstjenester er fastsatt av Helse - og omsorgsdepartementet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 Betalingssatsene endres årlig etter skriv fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester- Prisliste 2023


Betaling for opphold i institusjon

Avlastningsopphold
Med avlastningsopphold menes opphold i institusjon som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver. Dette kreves det ikke egenandel for.

Korttidsopphold
Med korttidsopphold menes tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold i inntil 60 døgn pr.kalenderår.
 
Langtidsopphold
Med langtidsopphold menes opphold i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset opphold når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.

Egenandelen for langtidsopphold beregnes på bakgrunn av beboerens inntekter og fradrag, fratrukket et beløp til egen disposisjon. Beløpet til egen disposisjon utgjør utgjør 75% av fribeløpet, 25% av folketrygdens grunnbeløp(G) og 15% av inntekter over G. Som inntekt regnes også renter av formue. Selve formuen er personlig og tas ikke med i beregningen av egenandelen. Fribeløp og grunnbeløp fastsettes årlig av departementet.
Som grunnlag for beregningen må søker fylle ut et skjema om inntektsforhold. Dette legges ved når langtidsoppholdet tildeles. I tillegg kan kommunen innhente nødvendige opplysninger om din (og eventuell ektefelles/ registrert partners/ samboers) inntekt fra ligningskontoret og NAV. Det gjøres årlig et etteroppgjør når ligningen foreligger.

 

Gebyrer for alkohol

Salg- og skjenkegebyr jfr. Alkoholloven
Salg- og skjenkegebyr jfr. Alkoholloven
SALG Alkoholholdig drikk gruppe 1: (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) Alkoholholdig drikk gruppe 2: (drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol)  
Kr. 0,23 pr. vareliter Kr. 0,65 pr. vareliter  
SKJENKING Alkoholholdig drikk gruppe 1: (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) Alkoholholdig drikk gruppe 2: (drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol) Alkoholholdig drikk gruppe 3: (drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol)
Kr. 0,54 pr. vareliter Kr. 1,41 pr. vareliter Kr. 4,65 pr. vareliter
  Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1850 for salg og kr 5800 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 420 pr. gang.


Tilsynsavgift tobakksvarer 

Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakssurrogater.

"Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (Tobakkssalgsforskriften)"
Årlig avgift  2023
Salgsted kr. 5 120
Midlertidig salgssted* kr. 1 370
*Med midlertidig salgssted menes salg i en periode på
  opptil 30 dager årlig, jf. forskriftens §9 pkt. 


                             
Publisert: 06.03.2018 08.31
Sist endret: 26.05.2023 10.22