Lytt

Kommuneplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gjeldende kommuneplan for Nittedal kommune, kommuneplan 2019 – 2030, ble vedtatt av Nittedal kommunestyre 26. august 2019.

Klima-og miljøverndepartementet stadfestet den 29.01.2021 Kommuneplan for Nittedal 2019-2030 etter markaloven. Tidligere foreslått utvidelse av Varingskollen skianlegg BIA 5 ble noe redusert sammenlignet med tidligere høringsutkast. Den foreslått hensynsonen for mineralressurser rundt Bjønndalen bruk ble ikke godkjent og er nå tatt ut av kommuneplan.

Nå skal vi revidere kommuneplanen vår. Kommunestyret vedtok 14.12.2020, sak 138/2 å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanen, samt å legge forslaget til planprogram ut på høring. Vi skal revidere både samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen.

Her kan du finne informasjon om revisjon av kommuneplanen

 

Kort om kommuneplan

Kommuneplanen styrer all planlegging i kommunen vår. Det er vår overordnede og langsiktige plan for kommunens mål og utvikling.

Samfunnsdelen i kommuneplanen gir retning for utviklingen av kommunen vår. Den definerer også hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere i valgperioden.

Arealdelen i kommuneplanen er styrende for hvordan arealene i kommunen vår skal brukes. Den består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Nittedal.

Planprogrammet til kommuneplanen er en oppskrift eller plan for planprosessen. Det beskriver prosessen, inkludert hva som blir viktige tema og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. 

 

Gjeldende kommuneplan - plandokumenter

Det er mange dokumenter i en kommuneplan. Nedenfor finner du samtlige dokumenter som følger kommuneplan 2019-2030.

Hoveddokumenter
Temakart
Grunnlagsdokumenter og politisk behandling

Publisert: 04.10.2018 12.39
Sist endret: 17.06.2022 13.30