Lytt

Kommuneplan 2022 - 2035

Velkommen til kommuneplansiden vår

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi reviderer kommuneplanen vår, og her vil vi samle all informasjon så du kan du holde deg oppdatert om planprosessen. Du finner det som er mest aktuelt øverst.

 Ny høring av forslag til arealdel

Ved høring av planforslaget vinter 2023 mottok kommunen 108 uttalelser og 10 innsigelser. Både uttalelser og innsigelser har ført til endringer i arealplanen. Revidert planforslag ble behandlet av kommunestyret 28.08.2023, og planforslaget er nå lagt ut på ny høring.

Les om høringen og se alle dokumenter

Høring forslag til arealdel vinter 2023

Kommunestyret vedtok i sak 115/22 den 14. november 2022 å legge forslag til ny arealdel ut på høring, med noen endringer. Forslaget lå ute på høring med frist for uttalelser satt til 5. mars.

Kommunen mottok en stor mengde uttalelser. 

Oversikt over mottatte uttalelser

 

Se all informasjon fra første høring av planforslaget vinteren 2023 

Planforslaget består av mange dokumenter:

Plankart, oppdatert etter vedtak

Kommuneplanbestemmelser, oppdatert etter vedtak

Planbeskrivelse, oppdatert etter vedtak - lavoppløselig

Planbeskrivelse, oppdatert etter vedtak - onlineversjon

Konsekvensvurdering og vurdering av risiko og sårbarhet (ROS), oppdatert etter vedtak

Oppsummering og vurdering av merknader og innspill til planarbeidet

Oppsummering arealinnspill

Notat grunnlag for grønn grense Rotnes, oppdatert etter vedtak

Medvirkning og involvering i planprosessen

 

Temakart:

Temakart - reguleringsplaner skal fortsatt gjelde

Temakart - biologisk mangfold

Temakart - friluftsliv

Temakart - kulturmiljøsoner

Temakart - jord- og skogressurser

Temakart - risiko og sårbarhet

Temakart - holdningsklasser vei

Temakart - Dreningslinjer Skytta, Hagan, Li

Temakart - Dreneringslinjer Rotnes

 

Saksframlegg og vedtak:

Saksframlegg K-sak 115/22 Kommuneplanen 2022 - 2035 - førstegangsbehandling av arealdelen

Vedtak K-sak 115/22 Kommuneplanen 2022 - 2035 - førstegangsbehandling av arealdelen

 

Et vedtakspunkt ble ikke stemt over ved behandlingen i november, og fremmet for behandling i kommunestyret 12. desember.

Saksframlegg K-sak 120/22 Kommuneplanen 2022 - 2035 - førestegangsbehandling av arealdelen - område 38 Engadalen deponi

Vedtak K-sak 120/22 Kommuneplanen 2022 - 2035 - førestegangsbehandling av arealdelen - område 38 Engadalen deponi

Du kan se kommunestyresak 115/22 her.

Åpent møte om kommuneplanens arealdel ble holdt i Kulturverket Flammen tirsdag 24. januar. Her ble  hovedtrekkene i planforslaget presentert, og det var mulighet til å stille spørsmål. Oppmøtet var godt, og det var en engasjert forsamling.

Se presentasjon fra møtet

Høringsfrist var 05.03.2023

Om planforslaget 

Kommunen mottok mange forslag til arealendringer dvs. nye byggeområder. 

Oversikt over endringer av arealformål fra gjeldende kommuneplan fra 2019.

Områder med endret arealformål og nye hensynssoner

Sentrumsformål: Mokollen på Rotnes foreslås omdisponert til sentrumsformål.

Kjul handel: et område omkring tidligere bensinstasjon på Kjul omdisponeres til bebyggelse og anlegg med bla. næring og noen boenheter.

Ridehall på Ramstad: et areal på Ramstad store omdisponeres til LNF spredt bebyggelse næring for å kunne etablere ridehall.

Boligområder: Det er foreslått noen nye mindre områder for boliger. To områder foreslås omdisponert til boligbebyggelse på Rudstein. Dette gjelder område B24 som er en del av 10/4 og område B19 på Kjul som er en del av 11/1. To mindre eiendommer omdisponeres til LNF- med spredt bebyggelse på Burås, dette gjelder gbnr. 43/107 og 43/109. Områdene har bestemmelser om maks antall nye boenheter.

Næringsformål: I tillegg foreslås en mindre eiendom til næring på Haug gbnr. 20/4 nord for Rotnes.

Nye hensynssoner for kulturmiljø og kulturlandskap: Ny kommuneplan har foreslått tre nye hensynssoner for kulturmiljø og kulturlandskap. Dette er i tråd med forslag til ny kommunedelplan for kulturmiljø som også er på høring. De nye sonene er Greveveien, Glittreklinikken og Hakadal stasjon. Det  er utarbeidet retningslinjer for forvaltning for alle hensynssone for kulturmiljø og kulturminner som er mer spesifikke for hver sone. Gjeldende kommuneplan har felles retningslinjer for alle sonene av mer generelle karakter. De nye retningslinjene er de samme som er anbefalt vist forslag til ny kulturminneplan. 

Nye kommuneplanbestemmelser

De mest vesentligste foreslåtte endringene i kommuneplanbestemmelsene er beskrevet nedenfor.

Bestemmelser til SEFRAK-bygg med registrert svært høy og høy verdi: I forbindelse medkulturminneplanarbeid er det tidligere foretatt en klassifisering av SEFRAK-bygg og anbefalinger for bebyggelse og anlegg med høy og svært høy verneverdi. Forslag til ny kommuneplan har nå bestemmelser til SEFRAK-bebyggelse og anlegg klassifisert med høy og svært høy kulturhistorisk verdi. Den mest vesentlige bestemmelsen er at det ikke tillates å rive disse bygningene. Hensikten med kommuneplanbestemmelsene er å bevare noe av de mest verdifulle kulturmiljøene og kulturminnene i kommunen. Listen med hvilke bygg og anlegg dette gjelder kan sees på kommunens nettside.

Estetikkbestemmelser: Ny kommuneplan har skjerpede føringer og krav til estetikk ved byggetiltak som vil supplere eldre reguleringsplaner.

Byggegrenser: Der byggegrenser ikke er regulert i reguleringsplaner medfører nye kommuneplanbestemmelser en innstramming av byggegrenser mot offentlig veg.

Nye kommuneplanbestemmelser supplerer eldre reguleringsplaner vedtatt før 2019:

Eldre reguleringsplaner vedtatt før 2019 vil suppleres med nyere kommuneplanbestemmelser dersom gjeldende reguleringsbestemmelser er tyst eller ikke har bestemmelser om et tema. Eksempel er bl.a. estetikk, bygg med registrert kulturhistorisk verdi, krav til ivaretakelse av overvann og sikkerhet for byggegrunn.

Nye kommuneplanbestemmelser vil overstyre eldre reguleringsplaner vedtatt før 2010 og reguleringsplaner med nye planbestemmelser i perioden 2015-2017, ved motstrid:

For eldre reguleringsplaner vedtatt før 2010 vil kommuneplanens bestemmelser gjelde foran de eldre planene ved motstrid. Det vil blant annet gjelde utnytting, høyder, men også hvilke andre krav og hensyn som skal ivaretas på den den enkelte tomt.

Enkelte eldre reguleringsplaner fikk nye planbestemmelser i perioden 2015-2017, men plankartene ble ikke endret. For disse planområdene overstyrer forslag til nye kommuneplanbestemmelser tidligere bestemmelser om bl.a. utnytting og høyder.

Hensikten med å supplere og overstyre eldre reguleringsplaner er å få oppdatert og mer samsvarende grunnlag for eksisterende byggesoner. De fleste av reguleringsplanene i kommunen er av eldre dato og oppleves ikke gode nok til å styre dagens fortettingstradisjon.  Planene er utarbeidet og forvaltet over lang tid. Som ellers i samfunnet har tradisjoner, regler og hva som aksepteres endret seg over tid. Planene er også ulike i form, detaljeringsgrad og har ulik begrepsbruk og beregningsregler på bakgrunn av ulike regler gjennom tidene. Et eksempel er utnyttingsgrad og høyder, dvs. hvor stort volum som skal bygges på en tomt og hvordan dette skal beregnes. Angivelsene er ulike, og hvordan det beregnes oppleves uoversiktlig både for den enkelte grunneier, naboer og for kommunen.

Regler for utnytting og høyder vil alltid kunne oppleves som en fordel for enkelte, men en ulempe for andre. En høy utnytting på en enkelteiendom gir noen fordel mens andre vil oppfatte det som en klar ulempe. Hensikten er at ny reguleringsplan skal foreligge før det tillates vesentlig med ny bebyggelse og fortetting. Nye reguleringsplaner må vurdere områdets tåleevne som også omfatter infrastruktur, type bebyggelse, høyder og volum, byggeskikk og bokvalitet. Hensikten med kommuneplanbestemmelsene er å sikre et mer likt teoretisk utnyttings- og beregningsgrunnlag for tillatt utnytting og volumer i fortettingsprosjekter. Fram til dette er tilstrekkelig avklart i mer detaljerte, oppdaterte og stedstilpassede reguleringsplaner, settes derfor utnyttingen lik for flere områder.

Om reell utnytting på den enkelte tomt blir lavere enn i dag vil imidlertid være avhengig av hvilken utnytting gjeldende reguleringsplan har, beregningsregler og hvor mye av tomten som faktisk er utnyttet i dag.

 

12. desember 2022 vedtok kommunestyret at forslagsstiller til område 38 Engadalen Deponi bes revidere sitt innspill til  arealdelen, som behandles særskilt ved 2. gangsbehandling av kommuneplanen.

Se sak 120/22

27. mars 2023 behandlet kommunestyret sak om videre prosess for arealdelen

Se sak 39/23

Ny samfunnsdel vedtatt 30. januar

Kommunestyret vedtok 30. januar ny samfunnsdel med overordnede mål for Nittedal kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2035 - onlineversjon

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2035 - pdf til nedlasting

Alle dokumenter fra kommunestyrets behandling kan sees her 

 

Planprosess og mulighet for medvirkning

For at Nittedal kommune skal bli et enda bedre sted å bo, vokse opp i, bli gammel i, arbeide i og rett og slett oppholde seg i, vil vi gjøre vårt beste for at flest mulig skal få mulighet til å bidra med sine innspill til planen.

Planprosessen har pågått siden starten på 2021, og vi har gjennomført flere aktiviteter for å involvere flest mulig i arbeidet med  utviklingen av Nittedalssamfunnet. Det kan du lese mer om under. 

Vi har vedtatt en medvirkningsplan som grunnlag for involveringsaktivitetene. Planen inneholder en strategi om at det skal tas spesielle hensyn til noen grupper, som for eksempel barn og unge. Covid 19-situasjonen har påvirket arbeidet vårt, men vi har forsøkt å finne alternative måter å gjennomføre aktitiviteter som ikke har vært mulig å gjennomføre fysisk.

Vedtatt medvirkningsplan

 

FNs bærekraftsmål

I første fase av prosessen som har gått gjennom hele 2021 var fokus på overordnede styringsmål og arealstrategi. Og det er FNs bærekraftsmål som skal være det politiske hovedsporet for å løse vår tids utfordringer. Bærekraftsmålene er globale, og verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi har utforsket hvordan vi kan gjøre disse globale målene lokale og relevante for Nittedal, og se de i sammenheng med våre styringsmål. I oktober 2022 gav politikerne tilslutning til forslag til en ny målstruktur og arealstrategi.

Les mer om FNs bærekraftsmål 

Les mer om kommunens styringsmål

Planprogram for kommuneplanen

En viktig milepæl i planprosessen ble nådd 18. mai, da kommunestyret vedtok planprogram for kommuneplanen.

Planprogrammet ble behandlet i alle råd og utvalg før det ble vedtatt av kommunestyret i sak 46/21.

Vedtatt planprogram

Se alle dokumenter fra den politiske behandlingen

Planprogrammet var ute på høring samtidig som vi varslet oppstart av planarbeidet med kommuneplanen.

Alle innspill og dokumenteri  saken kan sees her:

Se alle innspill

Delsak om mål, målstyring og arealstrategi

En ny viktig milepæl i arbeidet ble nådd 25.10.2021, da kommunestyret vedtok overordnet målstruktur og arealstrategi. Dette vil legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen.

Forslagene ble utarbeidet på bakgrunn av omfattende involveringsprosesser med kommunestyre, råd og utvalg og ulike former for innbyggermedvirkning.

Målstrukturen består av målbilde, satsingsområder, hovedmål og delmål. Alle FNs 17 bærekraftsmål skal legges til grunn for samfunnsutviklingen. 5 av bærekraftsmålene er gjennom prosessen blitt pekt ut som viktigst for Nittedal av politikere, innbyggere og administrasjon. Det er disse 5 målene som ligger til grunn for målstrukturen.

Forslag til langsiktig arealstrategi er den del av kommuneplanens samfunnsdel, som fastsetter overordnede prinsipper for arealbruk og arealforvaltning for hele kommuneplanperioden på 12 år. Arealstrategien er forankret i den overordnede målstrukturen.

Sak om målstruktur og arealstrategi

 

Aktiviteter for medvirkning og involvering i planprosessen

Gjennom planprosessen gjennnomfører kommunen flere ulike aktiviteter som du kan lese mer om her:

Involvering av barn og unge - samarbeid med skolene 

Kommunen la opprinnelig opp til å gjennomføre en konferanse for barn og unge knyttet til FNs bærekraftsmål. Det var ikke mulig å gjennomføre, så istedenfor tok vi i bruk skolene, og lot barn og unge få komme med sine synspunkter som en del av undervisningen. Målsetningen var å gi barn og unge en demokratisk arena og mulighet til å delta i utviklingen av sitt hjemsted, og la elevene forstå hvilken relevans noe så stort som globale bærekraftsmål har for de selv og kommunen.

I perioden fra starten av mars til starten av april 2021 deltok over 225 barn og unge fra 5. til 10. klasse på skolene rundt om i bygda vår i et felles opplegg i klassene, og sa sin mening om hva de mener er viktig for utviklingen av lokalsamfunnet vårt.

 Se rapporten her

Digital spørreundersøkelse mars - april 2021

For at flest mulig skulle få si sin mening om utviklingen av lokalsamfunnet vårt, gjennomførte vi en digital spørreundersøkelse fra 17. mars til 5. april. 

Mer enn 1600 svarte på undersøkelsen. Svarene er oppsummert i en rapport, og er viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommuneplanen.

Vi har trukket ut 10 deltakere som vant et gavekort à kr. 500 til bruk på Kulturverket Flammen.

 Se rapporten her

Møter og workshops med grupper av aktører

Det er ikke like lett for alle å delta på en digital spørreundersøkelse, og kommunen ser at noen grupper har behov for en større grad av tilrettelegging for å medvirke. Samtidig ønsker kommunen å samle representanter for enkelte grupper som kan bidra særskilt. Vi har derfor  gjennomført møter og workshops med flere grupper gjennom våren og høsten.

  • BUK og Ungdomsrådet 27. september 2021

Se rapport

 

  • Eldrerådet 2. november 2021

 Se rapport

 

  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2. november 2021

Se rapport

 

  • Frivilligheten 11. november 2021

Se rapport

 

  • Næringslivet 22. november 2021

Se rapport

 

  • Flyktninger og innvandrere

Planlagt workshop 14.12.21 i samarbeid med voksenopplæringen måtte avlyses av smittevernhensyn. Lærerne i voksenopplæringen gjennomførte i stedenfor et opplegg som en del av undervisningen.

Se rapport 

 

Involvering av politikere

For å få en god politisk forankring av arbeidet med mål og strategier for Nittedalsamfunnet har det gjennom året blitt gjennomført 4 digitale workshops. Våren 2022 ble det gjennomført en fysisk plan- og dialogkonferanse. I tillegg har administrasjonen holdt aktuelle innlegg i alle møter i Formannskapet. 

 

Åpent digitalt plankontor 10. februar 2021

10. februar gjennomførte kommunen for første gang åpent digitalt plankontor. Mellom kl. 14 og 18 kunne alle som ville "stikke innom" plankontoret på Teams, og få snakke med noen som jobber med kommuneplanen. Det digitale plankontoret erstattet et åpent folkemøte, som vi normalt ville gjennomført i denne fasen i prosessen, og målsetningen var å gi innbyggere og foreninger bedre forusetninger for å komme med innspill til kommuneplanen. Det var også mulig å komme med innspill til kommuneplanen.

Rapporter fra medvirkningsaktiviteter 

Her samler vi rapportene fra medvirkningsaktiviteter etterhvert så de skal være lette å få oversikt over.

Har du problemer med å åpne dokumentene, prøv en annen nettleser (feks Google Chrome).

Innbyggerundersøkelsen 2021

Oppsummeringsrapport innbyggerundersøkelse 2021

Vedlegg til inbyggerundersøkelsen - fullstendig oversikt over tekstsvar

 

Involvering av barn og unge - samarbeid med skolene vår 2021

Oppsummeringsrapport fra samarbeid med skolene - involvering av barn og unge

Vedlegg til oppsummeringsrapport - fullstendige svar

 

Workshop med grupper av aktører

Rapport fra workshop med BUK og Ungdomsrådet 27.09.21

Rapport fra workshop med Eldrerådet 02.11.21

Rapport fra workshop med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.11.21

Rapport fra workshop med frivilligheten 11.11.21

Rapport fra workshop med næringslivet 22.11.21

Rapport fra involvering av flyktninger og innvandrere desember 2021

 

Involvering av politikere og administrasjon

Oppsummeringsrapport fra workshop med lederforum 11.3.2021

Oppsummeringsrapport Plan og dialogkonferanse 2021

Oppsummeringsrapport fra workshop med politikere og deler av administrasjon 16.6.2021

Oppsummeringsrapport fra workshop med politikere og deler av administrasjonen 26.8.2021

Oppsummeringsrapport fra workshop om arealstrategi med politikere og deler av administrasjonen 18.11.2021

Rapport fra plan- og dialogkonferanse mars 2022

Fagrapporter

Her samler vi fagrapportene så de skal være lette å få oversikt over.

Har du problemer med å åpne dokumentene, prøv en annen nettleser (feks Google Chrome).

Fortettingsanalyse for Rotnes (kortversjon)

Fortettingsanalyse for Rotnes (rapport)

Preferanser til - og effekter av - boligbygging (rapport)

Flomsonekartlegging Glanerudbekken (rapport)

Redegjørelse for hensynssone aktsomhet overvannsflom Rotnes

Temakart henssynssone overvannsflom Rotnes

Kartlegging av naturmangfold (rapport)

Kort om kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, ogstyrer all planlegging i kommunen vår. Det er vår overordnede og langsiktige plan for kommunens mål og utvikling. En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel, og skal revideres omtrent hvert 4. år. Du kan lese mer om gjeldende kommuneplan her.

Samfunnsdelen i kommuneplanen gir retning for utviklingen av kommunen vår. Den definerer også hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere i valgperioden.

Arealdelen i kommuneplanen er styrende for hvordan arealene i kommunen vår skal brukes. Den består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Nittedal.

Planprogrammet til kommuneplanen er en oppskrift eller plan for planprosessen. Det beskriver prosessen, inkludert hva som blir viktige tema og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. 

En planstrategi er kommunens "plan for planleggingen", og her vedtas hvilke planer som skal gjennomføres de neste årene, blant annet om kommuneplanen skal revideres. Du kan lese mer om Nittedal kommunens planstrategi her

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til  kommuneplanens samfunnsdel kan du sende en epost til kjersti.gakkestad@nittedal.kommune.no

Har du spørsmål til kommuneplanens arealdel kan du sende en epost til Astrid.Fortun.Slettemoen@nittedal.kommune.no


Publisert: 17.12.2020 11.38
Sist endret: 01.03.2024 16.25