Lytt

Nye Nittedal sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Kjersti Gakkestad
Tlf: 67 05 90 00/458 73 614
E-post: kjersti.gakkestad@nittedal.kommune.no

Hvorfor sentrumsutvikling

Osloregionen vokser, Romerike vokser, og Nittedal vokser. Det er flere og flere som oppdager hvor godt det er å bo i Nittedal. Å ha tilgang til alt storbyen har å by på, og samtidig ha natur og handels-, kultur- idretts- og tjenestetilbud rett utenfor stuedøra.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i 2015. Planen definerer Rotnes som et prioritert tettsted som skal ta i mot 80% av veksten i Nittedal i årene som kommer.

Da denne planen ble vedtatt i 2015 hadde Nittedal kommune jobbet med utviklingen av et sentrum for hele kommunen på Mo i år mange år allerede. Tradisjonelt har Nittedal vært en tredelt bygd uten et felles sentrum, og med en fordeling av vekst og funksjoner mellom søndre, midtre og nordre del av kommunen. De folkevalgte tok i 2009 grep om sentrumsutviklingen, og vedtok at et felles sentrum for hele kommunen skal etablere på Mo. Det var og er flere gode argumenter for dette. Mange pendler ut av bygda hver eneste dag. Det er tøft for den enkelte, tar tid som kunne vært brukt sammen med nære og kjære, og er ikke bra for klimaet. I sentrumet vårt vil vi legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser som gir oss noe av tiden tilbake. Og med flere butikker og restauranter, kafeer og andre møteplasser vil ikke så mange reise ut av bygda for å handle, gå på restaurant eller bare treffes. Nittedal opplever en eventyrlig vekst, og innbyggerne kommer fra alle landets, ja også verdens kanter. Det å oppleve at en bor i Nittedal og føler en tilknytning er viktig for den enkelte og for utviklingen av kommunen. Et attraktivt sentrum å være stolt av vil bygge opp under denne tilknytningen. En stor del av veksten på Rotnes skal styres til sentrum.

Hva har skjedd så langt?

Utviklingen av nye Nittedal sentrum til et bærekraftig, godt og livskraftig sentrum for hele kommunen er et langsiktig arbeid med en bred, omfattende og inkluderende prosess som startet i 2009. Nedenfor finner du kort oppsummert utvalgte milepæler og utredninger i arbeidet, organisert etter årstall.

2020 - Gjenåpning av Mosenteret etter utvidelse, med 77 boliger på toppen

Høsten 2020 åpnet Mosenteret dørene til et større og mer innholdsrikt senter etter en lang byggeperiode. I løpet av vinteren flyttet beboerne inn i de 77 boligene på toppen av senteret.

2018 - Anbefalinger for utvikling og gjennomføring av utredninger

 

Desember:

Utredning av mulighet for etablering av flomløp fra Ørfiskebekken til Nitelva (Norconsult).

Se utredningen her

 

Utredning av mulighet for etablering av parkeringshus i Mokollen (Asplan Viak).

Se utredningen her

 

Februar: 

Nittedal kommune fikk overrakt anbefalingene fra evalueringsgruppen for parallelloppdraget. Evalueringsgruppen besto av representanter for lokalt næringsliv, Akershus Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Nittedal kommune og ble ledet av en representant for Norske arkitekters landsforbunds BYlivsenter. Gruppen fulgte gjennomføringen av parallelloppdraget tett, og har formulert 13 anbefalinger til hvordan kommunen som planmyndighet, tjenesteleverandør og aktør må jobbe målrettet for å utvikle nye Nittedal sentrum til et attraktivt og bærekraftig sentrum for hele kommunen.

Se anbefalingene fra evalueringsgruppen

Anbefalingene ble lagt frem for Formannskapet i møte 12. februar.

Se sakspapirer fra formannskapsbehandlingen

 

2017 - Åpning av Kulturverket Flammen og gjennomføring av arkitekt parallelloppdrag

Mai - august:

Gjennomføring av arkitekt parallelloppdrag som grunnlag for områdeplan for nye Nittedal Sentrum. 3 arkitektteam utarbeidet ambisiøse og fremtidsrettede forslag til hvordan vårt nye sentrum kan utvikles til et attraktivt og livskraftig sentrum for hele kommunen.

Holscher Nordberg, Kragh & Berglund, Urban Creators og DEM Esbensen kaller sin visjon for  BYEN I NATUREN - NATUREN I BYEN

Se forslaget her

 

Rambøll, Everyday Studio og Dr. Steven Fleming kaller sin visjon URBAN LANDSBY NITTEDAL

Se forslaget her

 

Arkitema Architects, Dronninga Landskap, Rejlers Norge og Via Trafikk kaller sin versjon DET BLÅ BÅNDET

Se forslaget her

 

Se programmet for parallelloppdraget

 

1. mars:

Åpning av Kulturverket Flammen.

Januar - mars:

Deltakelse i forskningsprosjektet Intense Cities, et samarbeid mellom arkitekthøyskolen og NMBU.

Se rapporten her

2015 - 2016 - Bygging av kulturhus og kirke, innvielse av Rotnes kirke, vedtak av kommuneplan 2015 - 2027 

November 2016:

Innvielse av Rotnes kirke 1. søndag i advent.

 

Desember 2015:

Vedtak av Regional plan for Areal og transport i Oslo og Akershus. Planen definerer Rotnes som et prioritert tettsted som skal ta i mot 80% av veksten i Nittedal i årene som kommer, og legger føringer for utviklingen.

 

April 2015:

Vedtak av kommuneplan 2015 - 2027. Kommunedelplan for nye Nittedal sentrum ble innarbeidet i kommuneplan.

 

Bygging av kulturhus og kirke.

 

2014 - Vedtak av reguleringsplan for Rådhuskvartalet, spaden i jorda for kulturhus og kirke

Desember:

Spaden i jorda for kulturhus og kirke.

 

November: 

Vedtak av områdeplan for Rådhuskvartalet.

Se dokumentene fra politisk behandling her

 

Mars:

Avgjørelse i arkitektkonkurranse for kirke og kulturhus. Valg av L2 arkitekter og JM Norge som arkitekt og entreprenør.

 

2013 - Vedtak av kommunedelplan og formingsveileder for nye Nittedal sentrum

Desember:

Bygging av kulturhus og kirke vedtatt.

Formingsveileder for nye Nittedal sentrum vedtatt.

Se Formingsveileder del I

Se Formingsveileder del II

 

Høst:

Utlysning av totalentreprise med løsningsforslag/arkitektkonkurranse for kulturhus og kirke.

 

Oktober:

Valg av alternativ for kulturhus og kirke.

Se dokumentene fra politisk behandling her

 

September:

Kommunedelplan for nye Nittedal sentrum vedtatt.

Se dokumentene fra politisk behandling her

 

April:

Ny 1. gangsbehandling av kommunedelplan for nye Nittedal sentrum.

Se dokumentene fra politisk behandling her

 

2012 - Planarbeid

 Oktober:

Konferanse med mulige leverandører om mulighetsstudier - Prosjekt Rådhuskvartalet (bygging av kulturhus og kirke).

 

Februar:

Workshop om formingsveileder.

 

2011 - Gjennomføring av utredning av høyder og estetikk, planarbeid

September:

Utredning av høyder og estetikk, Dyrvik Arkitekter.

Se utredning om høyder og estetikk

 

Mars:

1. gangsbehandling av kommunedelplan for nye Nittedal sentrum. Planen ble sendt i retur til administrasjonen.

 

2010 - Gjennomføring av plansmie, arkitekt parallelloppdrag og handels- og næringsanalyse

Oktober:

Gjennomføring av plansmie, en intensiv medvirkningsprosess over 10 dager.

Se invitasjonen til plansmia

Les mer om plansmia

Les rapporten fra plansmia her

 

Vår-sommer:

Gjennomføring av arkitekt parallelloppdrag som grunnlag for plansmie og arbeidet med kommunedelplan.

Se forslag fra Snøhetta - NÆRE NITTEDAL

Se forslag fra Dyrvik Arkitekter og Østengen og Bergo Landskapsarkitekter - ELVEBYEN

Se forslag fra Dark Arkitekter og Esbensen Rådgivende Ingeniører - MED NATUREN I SENTRUM

 

Mars:

Gjennomføringav handels- og næringsanalyser.

Se handelsanalysen her 

Se næringsanalysen her

 

2009 - Vedtak av kommuneplan 2009-2020 og planprogram for kommunedelplan for nye Nittedal sentrum

Oktober:

Planprogram for kommunedelplan for sentrumsutvikling 2010 - 2050 vedtatt. Målene som ble vedtatt for setnrumsutviklingen er:

  • Etablere et tydelig og aktivt kommunesentrum
  • Samle sentrale funksjoner i kommunen på et sted
  • Motvirke handelslekkasje og unødvendig transport
  • Etablere og utvikle arenaer for kultur og idrett
  • Næringutvikling (ikke arealkrevende)
  • Etablere et aktivt og trygt sentrum

Se planprogrammet her

 

Høst:

Gjennomføring av geotekniske vurderinger.

 

April:

Vedtak av kommuneplan for nittedal 2009 - 2020. 60 - 70% av kommende vekst i Nittedal skal skje i Rotnesområdet. Område for sentrumsutvikling avsatt som skravur.

 

 

Hva skal skje i årene fremover?

Til revidering av kommuneplanen vår har en profesjonell aktør kommet med innspill om en langvarig og helhetlig utvikling av  Nittedal sentrum. Nå starter dermed en ny fase i utviklingen av sentrum.

Vedtak av ny kommuneplan

Første viktige milepæl som skjer nå er behandling og vedtak av ny kommuneplan. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2023, mens kommuneplanens arealdel planlegges vedtatt våren 2024.

Om revisjon av kommuneplanen

 

Områdeplan for sentrum

Neste formelle fase i planarbeidet vil være å utarbeide en områdeplan for sentrum. Sentrumsutviklig er samfunnsutvikling, og det blir viktig med godt samarbeid med sentrale aktører. Nye samarbeidsarenaer må på plass. Det vil bli gode muligheter til å medvirke og si sin mening i planprosessen. 

 

Framtidig riksvei 4

Usikkerheten om fremtidig riksvei 4 har preget og begrenset sentrumsutviklingen i mange år. Hele riksvei 4 fra Oslo til Gjøvik vurderes nå på nytt. Før denne vurderingen er tatt må vi fortsatt leve med usikkerheten. Det betyr at det er viktig å vurdere muligheter for utvikling av sentrum uavhengig av riksvei 4. Dette er et sentralt tema i revisjonen av kommuneplanen.

 

Formingsveileder for Nittedal sentrum

Formingsveilederen for nye Nittedal sentrum ble vedtatt i 2013. Veilederen består av to deler, hvor del I danner et teoretisk rammeverk og felles forståelsesgrunnlag for utviklingen av sentrum. I del II er de viktigste formingsprinsippene trukket ut.

Veilederen har følgende målsetninger:

  • Å bli et felles verktøy for å vurdere kvaliteten i den videre utviklingen av nye Nittedal sentrum
  • Å skape et livskraftig sentrum, som bidrar til økt livskvalitet for kommunens innbyggere
  • å sikre at nye Nittedal sentrum bidrar til en stolt Nittedalsidentet

Veilederen skal ligge til grunn for all plan - og byggesaksbehandling i nye Nittedal sentrum. Kommunen ønsker at alle som fremmer private reguleringsplaner i Nittedal, er kjent med veilederen.

Se Formingsveileder del I

Se Formingsveileder del II


Publisert: 04.10.2018 12.50
Sist endret: 22.12.2023 14.05