Lytt

Områdeplan Midtre Rotnes

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Den nye planen skal sikre videre utvikling i området, samtidig som vi sikrer verdiene som er i boligområdene.

Planområdet omfatter blant annet områdeplanen for stasjonsområdet fra 2011 (planID 241), der det nå er midlertidig forbud mot tiltak.

Foreslått planområde: 

Det bor ca.5 400 personer i det foreslåtte planområdet, og her er ca.2800 grunneiere. Ny områdeplan skal være førende for utvikling i området, der nye tiltak skal ses i sammenheng i en helhetlig plan. Det legges opp til bred medvirkning i høringsperioden.

Vi du være med å bidra til planen? Dersom du har lyst til å være med i ressursgruppa for planarbeidet, kan du sende oss en epost merket saksnr.24/06879 til postmottak@nittedal.kommune.no

Planprogram: Planprogram for planarbeidet ble fastsatt i kommunestyret 19.06.2023. Planprogram og den politiske behandlingen av planprogrammet kan leses her

Det kom inn 25 innspill ved oppstart av planarbeidet; 15 fra privatpersoner, lag og foreninger og 10 fra offentlige myndigheter. Alle innspill tas med i det videre arbeidet med planen.  

Plankonsulent: Sweco AS avd.Lillestrøm er valgt som plankonsulent til å utarbeide områdereguleringsplanen og stå for nødvendige fagutredninger, medvirkningsaktiviteter mm.

Blant fagrapporter som det jobbes med nå er trafikk og mobilitet, overvann og flomveier, grunnforhold, naturmiljø og grøntstruktur, kulturminner og kulturmiljøer. 

Grunnundersøkelser gjennomføres i april 2024. Det blir 35 borepunkter fordelt i området. Alle grunneiere vil bli kontaktet.


Publisert: 24.05.2023 13.11
Sist endret: 05.06.2024 11.28