Lytt

Pågående reguleringsplanarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplaner under arbeid

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen.  De fleste er private detaljreguleringsplaner. Kommunen utarbeider selv områdereguleringsplaner.

Dølibråten - detaljregulering, planID 350

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med ønske om høyere utnyttelse/mer konsentrert bebyggelse enn i dagens plan. Ny plan er tenkt å erstatte gjeldende reguleringsplan fra 1997.

Eiendommer som inngår i planområdet ved oppstart

42/168, 41/28, 41/46, 41/50, 41/48, 41/6, 241/2, 42/160, 42/21, 42/12,69, 42/22, 42/30 og 41/126 m.fl.

Planavgrensning ved oppstart

 

Forslagstiller

Planarbeidet utføres av Norconsult avd.Jessheim på vegne av Bygge-Bo AS v/Therese og Bjørn Esbjørnsen og Hadelandsveien 1516 v/Per-Gunnar Mørck.

Planinitiativ 

Innsendt planinitiativ kan leses her

Referat fra oppstartmøte

Referat fra oppstartmøte ligger her

Varsel om oppstart av planarbeide

Oppstart av planarbeid er varslet, med frist for innspill  10.februar 2022.

Det jobbes nå med et planutkast, som etter politisk 1.gangsbehandling blir sendt på høring og offentlig ettersyn. 

 

Gang- og sykkelvei mellom Hakadal stasjon og rv.4 - detaljregulering - planID 347

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en trygg løsning for myke trafikanter langs Sagstuveien (fv. 402) mellom Hakadal stasjon og riksvei 4. Den nye gang- og sykkelveien vil koble seg til ny jernbaneundergang, som reguleres i en egen plan. Planen er et ledd i Nittedal kommune og Viken fylkeskommunes satsing på trygge skoleveier. Planområdet er i dag avsatt til LNF-formål (landbruks-, natur- og friluftsformål) i gjeldende kommuneplan. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet.

Det ble meldt oppstart av planarbeidet i 2018. Da planavgrensningen er justert og det ikke har blitt fremmet et planforslag, velger kommunen nå å varsle oppstart på nytt.

Planområdet
Planområdet strekker seg langs Sagstuveien fra Hakadal stasjon og ned til rv.4. Eiendommer som inngår i planområdet er gnr./br.nr. 43/1, 43/2, 43/95, 43/110, 44/3, 100/24, 110/28 og 251/3.

Kart med planavgrensing kan sees her

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 er det varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Hakadal stasjon og rv.4.

 

Kjul terrasse felt B22 - detaljreguleringsplan - planID 184

Formål
Hensikten med planen er å legge til rette for fem eneboliger, ny adkomstvei fra Kjul terrasse samt grøntbelte og flomsone langs Brattfossbekken. Planområdet er i dag uregulert, men avsatt til maks fem nye boenheter i gjeldende kommuneplan for Nittedal kommune (2019-2030). Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning (KU).

Eiendommer som inngår i planområdet
Planområdet omfatter gnr/bnr 12/152, 12/140, 12/176, 12/75, 211/3.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av VISTA Utredning AS på vegne av grunneierne.

Varsel om oppstart
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i 2020. Det ble samtidig varslet om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale, etter behov, som en del av planarbeidet.

Oppstartsvarsel kan leses her

Kjul - felt B19 - detaljregulerinsplan - planID 186

(trykk på bilde for fullformat)

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 01.12.2021, med frist for innspill 7.januar-22.

Innspillene vurderes nå, og det jobbes med et planforslag til politisk førstegangsbehandling.  

Formål med planarbeidet

Formålet er å legge til rette for boligbygging, inntil fem boenheter samt adkomstveg, felleslekeplass og overvannshåndtering/grøntstruktur. 

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Varslet planområde omfatter deler av eiendommene 11/ 1, 11/129 og 111/13. 

Endelig planområde kan bli mindre enn varslet ved oppstart.  

Forslagstiller

Planen utarbeides av Norconsult AS på vegne av Gro Anita Kjul. 

Referat fra oppstartmøte kan leses her 

Planinitiativ kan leses her

   

Movatn stasjon - detaljreguleringsplan - planID 284

Formål med planarbeidet
Movatn stasjon ligger i Oslo kommune, men deler av planområdet og den planlagte turstien ligger i Nittedal kommune. Nittedal kommune behandler kun den delen av reguleringsplanen som ligger i Nittedal kommune. Det foreslås å utbedre turstien som går mellom jernbanesporet og Nordre Movatn. Dette gjøres for at man skal slippe å krysse jernbanesporet for å komme til Greveveien og videre ut i Marka.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Sweco på vegne av Bane NOR.

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart av arbeid med reguelringsplan ble gjort 15.02.2019.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet i møte 20.05.2020, sak 51/20 1.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Movatn stasjon, og la reguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn.

Plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Planforslaget var på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 03.06.2020 – 15.07.2020.

Planforslaget bearbeides nå til 2.gangsbehandling.

Nedre Huseby - detaljreguleringsplan - planID 283

Formål med planarbeidet
Formålet med planen er å øke utnyttelsen på eiendommene, ved å legge til rette for utbygging med 3 tomannsboliger, dvs. inntil 6 boenheter i planområdet. Nittedal kommune ønsker også at omkringliggende veger reguleres samtidig. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til eksisterende boligbebyggelse og trafikkområder. Ny bebyggelse vil forholde seg til kommuneplanen mht. utnyttelse, men vil undersøke om det er behov for å regulere egne høydebestemmelser, da tomten er svært skrånende. 

Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Det vurderes felles behandling av plan og byggesak.

Planinitiativ kan leses her

Referat fra oppstartsmøte kan løses her

Eiendommer som inngår i planarbeidet
14/226, 14/1351 (Utnyttelse til boligformål)
Samt del av eiendommene 14/60, 14/231, 14/232, 14/505, 14/683, 14/861, 14/862, 14/863, 14/864, 14/865, 14/866 14/867, 14/916, 14/1358, 214/11, (vegareal)

Se kart med plangrense her

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sivilingeniør Anders Haugen AS, Plankonsulent er Lillestrøm Arkitekter AS. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra på tlf. 92810665.

Varslinsgbrev kan også leses her

Nittedal stasjonsområde - planID 241 - Midlertidig forbud mot tiltak i Nittedal stasjonsområde

Kommunestyret vedtok i møte 23.5.2022, sak 51/22 nedleggelse avmidlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av områdeplan for Nittedal stasjonsområde, planID 241.

Den politiske behandlingen kan leses her

Vedtaket lyder:
I medhold av plan-og bygningsloven § 13-1 nedlegges det midlertidig forbud mot tiltak i inntil4 år eller til ny områdeplan for Nittedal stasjonsområde er vedtatt.

Med tiltak etter plan og bygningsloven § 1-6 menes her oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg,samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m, samt andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet.

Det gis unntak fra det midlertidige forbudet for følgende tiltak:

 • Innvendige tiltak i eksisterende bygninger
 • Alle innvendige tiltak, inkludert bruksendring, som ikke medfører opprettelse av ny boenhet
 • Fasadeendringer av eksisterende bygninger/konstruksjoner
 • Vesentlig reparasjon
 • Bygningstekniske installasjoner
 • Oppføring, endring og riving av
  • Tilbygg med samlet størrelse inntil 15 m2 (i en etasje) bebygd areal (BYA)
  • Maksimalt én frittliggende bygning som ikke er til beboelse, med størrelse inntil 50m2 bebygd areal (BYA) og maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og mønehøyde på 4,0 meter. Det er en forutsetning at slike tiltak ikke er i strid med forslag til nye hensynssoner for overvann i ny kommuneplan eller byggegrenser i gjeldende plan.
 • Levegg (gjelder ikke støyskjerm)
 • Nødvendige jernbanetekniske installasjoner og tiltak som ligger innenfor og som det er stilt krav til i detaljreguleringsplan for Nittedal stasjon

Søknader om tillatelse til tiltak kan stilles i bero inntil planspørsmålet som begrunner forbudet er avklart.

Avgrensning
Avgrensningen av planområdet og området som omfattes av varsel om midlertidig forbud mot tiltak er vist på dette kartutsnittet

Oppheving av seks eldre reguleringsplaner

Sammmendrag
I Nittedal har vi flere eldre reguleringsplaner, som ikke er tilpasset utbyggingspresset og våre behov slik de er i dag. Dette gir utfordringer både for de enkelte grunneierne, og for kommunen som skal behandle søknader om tiltak. Kommunen ønsker derfor å oppheve 6 eldre reguleringsplaner. Når en reguleringsplan oppheves gjelder den ikke lenger, og eiendommene som ligger innenfor planområdet vil regnes som uregulerte. Det vil da være kommuneplanens bestemmelser som gjelder for disse eiendommene, fram til det kan utarbeides ny reguleringsplan for området.

For de aller fleste vil ikke dette ha noen praktisk betydning. Har du planer om utbygging på eiendommen din kan det ha konsekvenser for deg. Det kan du lese mer om under. 

 

Saksopplysninger
Administrasjonen har i brev datert 6.7.2022 sendt ut varsel til berørte eiere og festere i Nittedal om planlagt oppheving av 6 eldre reguleringsplaner, vedtatt i årene 1949-1976. 

Under følger utfyllende informasjon om hva oppheving av planene medfører. Varsel om oppheving av planene er kunngjort i lokalavisa den 1.7.2022. Berørte eiere og festere er gjennom eget varselbrev gitt mulighet til å komme med innspill til varselet.

Det følger av kommunal- og moderniseringsdepartementets Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 vedtatt 14.05.2019 at kommunene, ved planlegging etter plan- og bygningsloven, må basere sine planer og beslutninger på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

De gamle planene fra 40 – 50 – 60 og 70 – tallet er følgelig ikke tidsriktige planer lenger hva gjelder føringer på statlig, regionalt og kommunalt forvaltningsnivå. For et par av planene ble reguleringsbestemmelsene revidert i 2015 uten at plankartet ble oppdatert, Dette har ført til at det er motstrid mellom kart og bestemmelser og vanskeliggjør behandling av bygge og delesaker.

På bakgrunn av det overnevnte ønsker Nittedal kommune å oppheve følgende reguleringsplaner:

 • 101 – Ås gård med tilgrensende områder, vedtatt i 1966. Bestemmelser endret i 2015
 • 102 – Birkelundfeltet, vedtatt i 1949
 • 106 – Liefeltet, Gbnr 5/12, vedtatt i 1953
 • 107 – Åshagan, vedtatt i 1966. Planen er uten bestemmelser
 • 124 – Gjelleråsen-Putten-Skillebekk, vedtatt i 1976. Bestemmelser endret i 2015
 • 207 – Nygårdsfeltet, vedtatt i 1968

Når reguleringsplaner oppheves, vil bestemmelsene til kommuneplanens arealdel være styringsverktøy for de områdene som i dag berøres av de gamle reguleringsplanene

Kommunen ønsker å oppheve reguleringsplanene på bakgrunn av:

 • De gamle plankartene er tegnet for hånd på kalkerpapir og skannet inn i kommunens kartdatabase. Planene vises med beige-brun farge og blyantstreker. Kartene ble utarbeidet i en annen tid uten dagens standardiserte krav og er aldri blitt digitalisert med dagens krav til formålsgrenser, arealformål og feltkodebetegnelser. Det betyr at vårt digitale planverket som kan sees i kommunekart og som er grunnlag for situasjonskart, er en tolkning av gamle håndtegnede kart. Dette er negativt i den forstand at planene kan oppfattes som mindre etterrettelige og forpliktende enn det som er (var) meningen. Kartene er i de flere tilfeller svært tvetydige på hva som kan oppføres og ikke.
 • De gamle planinndelingene med dertil ulike føringer virker ikke lenger hensiktsmessige, men var et resultat av gamle eiendomsinteresser.
 • Flere av de gamle planbestemmelsene har utdaterte krav og innhold basert på datidens forventninger, praksis og lovkrav.
 • Det har vært gitt flere dispensasjoner fra planene som i sum har bidratt til å uthule planenes rettsvirkning ganske vesentlig og de opprinnelige plankartene og planmaterialet stemmer ikke lenger med virkeligheten.
 • Reguleringsplanene er lite tidsriktige i den forstand at de regulerer typer bebyggelse som ikke lenger eksisterer i plan-språket, som f.eks. «våningshus og åpen og villamessig». Administrasjonen har tolket dette som frittliggende småhusbebyggelse.
 • Mange av planløsningene i de eldre planene er aldri blitt realisert og opparbeidet, slik som påtenkte men ikke lenger aktuelle hus, vegtraseer, grøntarealer, tomtegrenser m.m. Dette innebærer at det må søkes om dispensasjon hver gang det skal oppføres noe som er i strid med arealbruken i den gamle reguleringsplanen.
 • Klimatilpasning og krav til risiko- og sårbarhet som håndtering av overvann og flom krever plass og er ikke tilstrekkelig utredet og ivaretatt i planer. Det er heller ikke i tråd med kommuneplanens nyere krav på disse feltene. Nye utredninger må legges til grunn for planer.
 • Dagens kommuneplanbestemmelser om klimatilpasning og samfunnssikkerhet kan i teorien supplere eldre planer der slike forhold ikke er ivaretatt i eldre planer, men det oppleves vanskelig gjennomførbart i praksis uten at større områder sees i sammenheng og når slike forhold ikke er ivaretatt i de gamle plankartene. Flere av planene som er foreslått opphevet har avrenning til en kartlagt kvikkleiresone langs Nitelva. Det tilsier at overflateavrenning og flomveier må sikres for å unngå økt erosjon.
 • For flere delområder viser ikke de gamle planene eksakt hvor mange boliger som kan bygges. Illustrasjoner og grunnlagsmateriale til planene er utilstrekkelig, utdatert og ikke i tråd med dagens krav og praksis. Det medfører manglende avklaring av behov for oppgradering av infrastruktur som veg, gangveier og vann- og avløp. Dette gir lite forutsigbarhet både for grunneiere, berørte naboer og for forvaltningen

 

Plankart og bestemmelser for de seks reguleringsplanene
Det er disse planene som kommunen ønsker opphevet. vi gjør oppmerksom på at plankartene som det linkes til under via digitalt innsynskart, ikke nødvendigvis er å oppdrive som egne separate filer i kommunens arkiver. Flere av plankartene er basert på utarbeidet materiale som er "gått tapt" og som ikke foreligger i komplett original tilstand verken som digitalt- eller fysisk dokument. Noen av plankartene er vist med hjelpemarkører for å synliggjøre planenes utbredelse og avgrensning. 

Ås gård med tilgrensende områder, vedtatt 4.2.1966

Plankart

Planbestemmelser

Birkelund byggefelt, vedtatt 1.6.1949

Plankart

Planbestemmelser

Liefeltet – gbnr 5/12, vedtatt 17.6.1953

Plankart

Planbestemmelser

Del av eiendommen gnr 6 bnr 4, vedtatt 2.9.1966 (uten bestemmelser)

Plankart

Gjelleråsen-Putten-Skillebekk, vedtatt 16.12.1976

Arealplankart

Bebyggelsesplan Gjelleråsen - Skillebekk.pdf

Planbestemmelser

Nygårdsfeltet, vedtatt 22.2.1968

Plankart

Planbestemmelser

 

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser
Hvis kommunen vedtar å oppheve de gamle reguleringsplanene vil det være kommuneplanens arealdel som har status som gjeldende plan, - og den eneste gjeldende planen for de eiendommene som blir berørt.

Områdene med de opphevede planene vil da få status som «uregulerte områder». Kommuneplanbestemmelsene bestemmelsene sier i § 1.4 at det er krav om utarbeidelse av reguleringsplan før det kan tillates nye tiltak etter Plan- og bygningsloven (PBL § 20-1) og fradeling til slike formål.

Det er imidlertid gitt noen unntak, slik at noen tiltak tillates før ny reguleringsplan foreligger.

Se kommuneplanens bestemmelser §1.4, 1.4.1 og 1.5.

Unntakene fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan for eksisterende boliger er:

 1. For påbygg, tilbygg og garasjer på inntil 50 m2 BRA eller ombygging av eksisterende godkjent bebyggelse i eksisterende småhusbebyggelse, for utnytting se pkt 7.
 2. Bruksendring av bebyggelse til boligformål
 3. Fasadeendringer
 4. Installasjoner og bygg som er en del av kommunaltekniske anlegg til den enkelte eiendom
 5. Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg
 6. Kommunen kan gi unntak for andre mindre tiltak
 7. Støttemurer
 8. Ved unntak fra plankrav gjelder bestemmelsene kap. 1.5 for utnytting
 9. For alle unntak gjelder kommuneplanens øvrige fellesbestemmelser
 10. Unntaket fra plankravet kan kun anvendes en gang pr. 12 år pr. eiendom

For unntakene gjelder

Utnytting:

Tillatt utnytting for frittliggende småhusbebyggelse er maks BYA 20 % inkl. garasje og/eller carport og biloppstillingsplasser på terreng.

Parkering:

Det skal avsettes biloppstillingsplass for 2 biler pr boenhet i garasje/carport eller på terreng. For eventuell sekundærleilighet til enebolig skal det avsettes en p-plass. Det skal være mulig å snu bil på egen tomt med min 6m svingradius.

Uteoppholdsareal MUA:

Krav til minste uteoppholdsareal er 200 kvm pr boenhet for eneboliger og 150 kvm pr. boenhet for tomannsboliger. For sekundærleilighet i enebolig skal det legges til 25 kvm MUA.

Høyder:

Maks mønehøyde for bebyggelse med saltak er 9 m, maks gesimshøyde for bebyggelse med pulttak og flate tak er 7,5 m. Alle høyder måles fra eksisterende terreng.

 

Hvilken betydning har dette for deg som grunneier/fester
Denne saken signaliserer ikke planer om større utbygging innenfor de områdene som berøres. For de fleste grunneiere og festere som i dag berøres av en av de eldre reguleringsplanene, vil et eventuelt vedtak om oppheving ha liten praktisk betydning. For kommunen som plan- og bygningsmyndighet vil det imidlertid være av stor praktisk betydning, for eksempel når administrasjonen får inn mindre søknadspliktige tiltak til behandling rettet mot oppføring av garasjer, uthus eller plattinger.

Det må utarbeides nye planer. Når de eldre reguleringsplanene oppheves vil søknadspliktige tiltak behandles etter kommuneplanens arealdel. Det innebærer at det før det foreligger ny reguleringsplan ikke vil være tillatt med fradeling av nye tomter og oppføring av nye bolighus. Det er unntak for flere mindre tiltak og for påbygg og tilbygg inntil 50 m² med maks BYA på 20%, se ovenfor. Dette vil gjelde frem til ny plan med nytt plankart og reguleringsbestemmelser og nye nødvendige grunnlagsutredninger, foreligger.

 

Videre prosess etter endt varslingsperiode
Varsel om oppheving av reguleringsplanene hadde frist for å komme med uttalelse 26.08.2022.

Kommunen ønsker primært å benytte seg av adgangen til å oppheve de gamle reguleringsplanene etter forenklet prosess slik som beskrevet i plan- og bygningsloven § 12-14 fjerde ledd, - det vil si kun varsling av berørte grunneiere og festere før det fattes endelig vedtak om oppheving av de eldre reguleringsplanene. Det er kommunestyret som har myndighet til å formelt oppheve reguleringsplanene. 

Kommunen vil ta endelig stilling til om planene skal oppheves etter forenklet eller full planprosess etter endt varslingsperiode. Vurderingen vil bero på innholdet i eventuelle innkomne uttalelser.

Uavhengig av om det er forenklet eller full planprosess som legges til grunn, vil eventuelle vedtak om oppheving av eldre reguleringsplaner bli kunngjort direkte til berørte eiere og festere. Det vil være tre ukers klagefrist på et slikt vedtak. 

Sagstuveien, Greveveien og Fuglåsveien, gang- og sykkelvei eller fortau - detaljregulering - planID 344

Formål med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei og/eller fortau langs fylkesvei 402, Sagstuveien mellom Hakadal stasjon og Hakadals verk, Greveveien fra Hakadals verk fram til Fuglåsveien og Fuglåsveien fra Greveveien fram til Elnesveien (Hagen skole). Kommunen vil også vurdere mulighet for gang- og sykkelvei og/eller fortau fra Elnesveien fram til Lerkeveien. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Tilstøtende eiendommer vil bli berørt.

Forslagsstiller

Det er Nittedal kommune som utarbeider detaljreguleringsplanen, som skal gjennomføres som grunnlag for utbygging. I den forbindelse vil det bli foretatt forberedende undersøkelser. Dette dekker landmåling, grunnundersøkelser og arkeologiske undersøkelser. Tiltaket gjelder fylkesvei og det er Statens vegvesen som har utbyggingsansvar på vegne av Fylkeskommunen. Derfor er det fylkets prioriteringer som er gjeldende for arbeidet med utbygging av gang- og sykkelveien og/eller fortau etter at kommunen er ferdig med detaljplanen. Hvilke prioriteringer fylkeskommunen velger å vedta vil ligge utenfor kommunens anliggende.

Planen er vurdert opp mot forskrift for konsekvensutredning, tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel og utløser derfor ikke konsekvensutredning og planprogram. Den antas heller ikke å ha så vesentlige virkninger på miljø og samfunn at konsekvensutredning er nødvendig.

Tumyrhaugen - områderegulering - planID  281

Ønsker du å lese om Områdeplan Tumyrhaugen trykk her

 

 

Utfartsparkering og adkomst ved Sagerud - detaljregulering - planID 280

 

Formål med planarbeidet
Hensikten til planen å legge til rette for etableringen av en ny utfartsparkering, samt forbedring av eksisterende skogsvei og bro over Ørfiskebekken. Dagens bro er hverken dimensjonert for en større trafikkmengde eller til å gå klar av en eventuell 200-års flom. Nåværende bro må derfor fjernes og erstattes av en ny som tilfredsstiller krav til både trafikk og flom.

 

Eiendommer som inngår i planområdet
Planområdet strekekr seg fra Laboratorieveien over Ørfiskebekken inn til Sagerud skiskytteranlegg.

 

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Nittedal kommune.

 

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart ble gjort 16.03.2018.

 

1.gangsbehandling og høring og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet forslag til reguleringsplan i møte den 20.04.2020 og fattet følgende vedtak:

 

I medhold av Plan - og bygningsloven 2008 § 12 - 11, legges forslag til detaljreguleringsplan for utfartsparkering Sagerud, planID 280 med plankart datert 15.04.2019, reguleringsbestemmelser datert 15.04.2019 og planbeskrivelse datert 16.03.2019. ut på høring og offentlig ettersyn.
Det stilles krav om avbøtende tiltak for fotgjengere/myke trafikanter.

 

Den politiske behandlingen og plandokumenter kan leses her

 

Planforslaget var lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 24.04.2020 – 05.06.2020.

 

Vedtatte reguleringsplaner

Alle vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig på nett via både WebPlan (digitalt planregister) og i kommunens kartløsning.

Reguleringsplaner i kart

Reguleringsplaner i planarkivet

Dersom du har spørsmål om reguleringsplaner kan du ta kontakt med planavdelingen.


Publisert: 28.11.2018 10.41
Sist endret: 16.09.2022 11.07