Lytt

Pågående reguleringsplanarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplaner under arbeid

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen.  De fleste er private detaljreguleringsplaner. Kommunen utarbeider selv områdereguleringsplaner.

Dølibråtan - detaljreguleringsplan, planID 350

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende adkomst, parkering og utearealer. Planområdet omfatter også balløkka ved Ulvefaret og Grevlingveien mot øst. Kjøreadkomst til det nye boligområdet vil være via Grevlingveien. I planarbeidet vil det bli lagt vakt på gode gangforbindelser mot skolen og Rådyrveien/Varingskollen. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.  Foreløpig er boligområdet dimensjonert for inntil 80 enheter. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Planområdet er hovedsakelig avsatt til framtidig boligbebyggelse, fremtidig friområde og veg i kommuneplanens arealdel (2019-2030). Denne planen erstatter gjeldende reguleringsplan på Dølibråten, og plan «Døli» (plan-ID 322) vedtatt 28.04.1997 oppheves. 

Eiendommer som omfattes av planforslaget
Planområdet utgjør ca. 77 daa og ligger på Løvstad ved Hakadal i Nittedal kommune. Området er mellom Riksvei 4, Gjøvikbanen og Varingskollen alpinsenter. Eiendommene 42/168, 41/46, 41/50 og 41/48 ønskes regulert. Varslet planområde berører i tillegg følgende eiendommer: 42/12, 42/21, 242/1, 42/160, 42/22, 42/30, 42/172, 41/6, 41/31, 41/51, 41/ 52, 41/53, 41/88 og 41/6.

Foreslått plangrense detaljreguleringsplan Dølibråtan

Forslagstiller
Planen fremmes av Trysilhus Areal AS, med HenningLarsen AS som plankonsulent.   

Planinitiativ 
Planinitiativet finner du her

Planinitiativet ble behandlet av hovedutvalg for plan og miljø i februar-24. Utvalget vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet:

1. Det anbefales oppstart av planarbeid av boligområdet Dølibråtan med følgende forutsetninger: 

 • Som grunnlag for videre planlegging arbeides det videre med Grevlingveien som adkomstveg.
 • Nødvendige utbedringer av veistandard og løsninger for gange og sykkel for Grevlingveien skal avklares i planarbeidet

 2. Løsning for gang- og sykkelforbindelse til hhv. Varingskollen og Elvetangen må reguleres

3. I planarbeidet skal det søkes løsninger som ivaretar god trafikkavvikling for bilister og myke trafikanter i tråd med etablert normverk. Det legges til grunn at det skal legges til rette for god sambruk av gang- og sykkelvei langs RV4.

Oppstartmøte
Dialog, møter og avklaringer mellom kommunen og Trysilhus starta i 2023. Formelt oppstartmøte ble holdt 18.mars-24.

Oppstart av  planarbeid
I henhold til plan og bygningsloven (pbl.) § 12-8 og § 17-4 varsles oppstart av privat detaljregulering for Dølibråten. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. plan- og bygningsloven § 17-4. Parter i forhandlingene er Trysilhus AS og Nittedal kommune.

 

Innspill til planarbeidet
Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 15. mai 2024 rettes til:

 

Henning Larsen AS v/Per Atle Tangen, Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy og/eller e-post: per.atle.tangen@henninglarsen.com

 

Gang- og sykkelvei mellom Hakadal stasjon og rv.4 - detaljreguleringsplan - planID 347

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en trygg løsning for myke trafikanter langs Sagstuveien (fv. 402) mellom Hakadal stasjon og riksvei 4. Den nye gang- og sykkelveien vil koble seg til ny jernbaneundergang, som reguleres i en egen plan. Planen er et ledd i Nittedal kommune og Viken fylkeskommunes satsing på trygge skoleveier. Planområdet er i dag avsatt til LNF-formål (landbruks-, natur- og friluftsformål) i gjeldende kommuneplan. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet.

Planarbeidet startet opp i 2018. Fordi  planavgrensningen er justert og det ikke har blitt fremmet et planforslag, valgte kommunen å varsle oppstart på nytt.

Planområdet
Planområdet strekker seg langs Sagstuveien fra Hakadal stasjon og ned til rv.4. Eiendommer som inngår i planområdet er gnr./br.nr. 43/1, 43/2, 43/95, 43/110, 44/3, 100/24, 110/28 og 251/3.

Kart med planavgrensing kan sees her

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 er det varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Hakadal stasjon og rv.4.

Et planforslag er under utarbeiding. 

 

Hellinga 5 - detaljreguleringsplan, planID 188 

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av konsentrert boligbebyggelse på eiendommen gbnr. 3/194. Dagens bebyggelse på eiendommen planlegges revet, slik at tomten får en helhetlig bebyggelsesstruktur av moderne karakter. Eiendommen som skal bygges ut er av begrenset størrelse, og det må legges vekt på et helhetlig plangrep som plassering av bebyggelse, avkjøring og interne uteområdet for å sikre høy bokvalitet.

Det planlegges for ca. 12-15 nye boenheter i rekkehus/flermannsboliger. Det skal også tilrettelegges for nærlekeplass for de minste barna innenfor planområdet.

Det jobbes nå med et planforslag som kan fremmes til politisk 1.gangsbehandling.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet omfatter primært eiendom 3/194. Del av 3/613, 204/9 og 203/27 omfatter adkomstveier. Øvrige arealer som er berørt mellom 3/194 og ned til Nitelva er innlemmet av hensyn til flomvei. Planområdet utgjør ca 39,8 daa og ligger mellom adkomstveien Snarefjellet og fylkesvei 1536 (Nittedalsveien). Forslagstiller ønsker adkomst fra Hellinga via Snarefjellet.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Stein Tveten og plankonsulent er MjøsPlan AS.

Plandokumenter
Varsel om oppstart

Kart med foreslått plangrense

Oppstartsmøtereferat

Utbyggingsavtale
Det skal inngås utbyggingsavtale mellom grunneier og Nittedal kommune. Avtalen har til formål å regulere partenes rettigheter og forpliktelser ved utbyggingen av området, i samsvar med reguleringsplan og tilhørende bestemmelser.

Kontaktperson
Kontaktperson for planarbeidet er MjøsPlan AS v/Line I. Danielsen lineirene@mjosplan.no 

 

Kjul - felt B19 - detaljregulerinsplan - planID 186

(trykk på bilde for fullformat)

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 01.12.2021, med frist for innspill 7.januar-22.

I etterkant er det kommet forslag til kommuneplanrulleringen om å utvide planområdet. Forslag til ny kommuneplan er berammet vedtatt våren 2024. Videre planarbeid avventer derfor ny kommuneplan.  

Formål med planarbeidet

Formålet var opprinnelig å legge til rette for boligbygging, inntil fem boenheter samt adkomstveg, felleslekeplass og overvannshåndtering/grøntstruktur. 

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Varslet planområde omfatter deler av eiendommene 11/ 1, 11/129 og 111/13. 

Endelig planområde kan bli mindre enn varslet ved oppstart.  

Forslagstiller

Planen utarbeides av Norconsult AS på vegne av Gro Anita Kjul. 

Referat fra oppstartmøte kan leses her 

Planinitiativ kan leses her

   

Movatn stasjon - detaljreguleringsplan - planID 284

Formål med planarbeidet
Movatn stasjon ligger i Oslo kommune, men deler av planområdet og den planlagte turstien ligger i Nittedal kommune. Nittedal kommune behandler kun den delen av reguleringsplanen som ligger i Nittedal kommune. Det foreslås å utbedre turstien som går mellom jernbanesporet og Nordre Movatn. Dette gjøres for at man skal slippe å krysse jernbanesporet for å komme til Greveveien og videre ut i Marka.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Sweco på vegne av Bane NOR.

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan ble gjort 15.02.2019.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet i møte 20.05.2020, sak 51/20 1.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Movatn stasjon, og la reguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn.

Plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Planforslaget var på høring/offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 03.06.2020 – 15.07.2020.

2.gangsbehandling og vedtak av plan
Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Movatn stasjon i møte 27.03.2023 i sak 31/23.
Plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Siden reguleringsplanen ligger innenfor marka, er planen oversendt til Klima- og miljødepertementet for stadfesting etter markaloven.

Nittedal stasjonsområde - planID 241 - midlertidig forbud mot tiltak i Nittedal stasjonsområde (jf.pkt. nedenfor om områdeplan Midtre Rotnes)

Kommunestyret vedtok i møte 23.5.2022, sak 51/22 nedleggelse av midlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av områdeplan for Nittedal stasjonsområde, planID 241.

Den politiske behandlingen kan leses her

Vedtaket lyder:
I medhold av plan-og bygningsloven § 13-1 nedlegges det midlertidig forbud mot tiltak i inntil 4 år eller til ny områdeplan for Nittedal stasjonsområde er vedtatt.

Med tiltak etter plan og bygningsloven § 1-6 menes her oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg,samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m, samt andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet.

Det gis unntak fra det midlertidige forbudet for følgende tiltak:

 • Innvendige tiltak i eksisterende bygninger
 • Alle innvendige tiltak, inkludert bruksendring, som ikke medfører opprettelse av ny boenhet
 • Fasadeendringer av eksisterende bygninger/konstruksjoner
 • Vesentlig reparasjon
 • Bygningstekniske installasjoner
 • Oppføring, endring og riving av
  • Tilbygg med samlet størrelse inntil 15 m2 (i en etasje) bebygd areal (BYA)
  • Maksimalt én frittliggende bygning som ikke er til beboelse, med størrelse inntil 50m2 bebygd areal (BYA) og maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og mønehøyde på 4,0 meter. Det er en forutsetning at slike tiltak ikke er i strid med forslag til nye hensynssoner for overvann i ny kommuneplan eller byggegrenser i gjeldende plan.
 • Levegg (gjelder ikke støyskjerm)
 • Nødvendige jernbanetekniske installasjoner og tiltak som ligger innenfor og som det er stilt krav til i detaljreguleringsplan for Nittedal stasjon

Søknader om tillatelse til tiltak kan stilles i bero inntil planspørsmålet som begrunner forbudet er avklart.

Avgrensning
Avgrensningen av planområdet og området som omfattes av varsel om midlertidig forbud mot tiltak er vist på dette kartutsnittet

Li - endring av områdeplan, planID 179

Områdeplan Li ble vedtatt 22.11.2021. Etter nye innspill fra flere grunneiere, varsles det oppstart av arbeid med endring av områdereguleringen.

Hensikten med endringene/hva skal endres

 • BKS_2 endres til kombinert formål, for å følge opp forslag til kommuneplanens arealdel
 • Tyriveien reguleres med vendehammer
 • SPA_3 endres til boligformål
 • Snuplass for buss, slipp og hent sone og deler av parkeringsarealet flyttes
 • Etablering av ny fortausløsning og gang- og sykkelvei slik at dagens gang- og sykkelveisystem sammenkobles
 • Endring av bestemmelser for å kunne tilrettelegge for noe utvikling av idrettsarealene

Planarbeidet utføres Nittedal kommune. Oppstart av arbeid med endring ble varslet i desember 2023.

Gjeldende reguleringsplan kan leses her

 

Midtre Rotnes (inkl. Nittedal stasjonsområde) - områdeplan, planID 286

Ønsker du å lese om Områdeplan Midtre Rotnes, trykk her

   

Oppheving av seks eldre reguleringsplaner

Sammmendrag
I Nittedal har vi flere eldre reguleringsplaner, som ikke er tilpasset utbyggingspresset og våre behov slik de er i dag. Dette gir utfordringer både for de enkelte grunneierne, og for kommunen som skal behandle søknader om tiltak. Kommunen ønsker derfor å oppheve 6 eldre reguleringsplaner. Når en reguleringsplan oppheves gjelder den ikke lenger, og eiendommene som ligger innenfor planområdet vil regnes som uregulerte. Det vil da være kommuneplanens bestemmelser som gjelder for disse eiendommene, fram til det kan utarbeides ny reguleringsplan for området.

For de aller fleste vil ikke dette ha noen praktisk betydning. Har du planer om utbygging på eiendommen din kan det ha konsekvenser for deg. Det kan du lese mer om under. 

 

Saksopplysninger
Administrasjonen har i brev datert 6.7.2022 sendt ut varsel til berørte eiere og festere i Nittedal om planlagt oppheving av 6 eldre reguleringsplaner, vedtatt i årene 1949-1976. 

Under følger utfyllende informasjon om hva oppheving av planene medfører. Varsel om oppheving av planene er kunngjort i lokalavisa den 1.7.2022. Berørte eiere og festere er gjennom eget varselbrev gitt mulighet til å komme med innspill til varselet.

Det følger av kommunal- og moderniseringsdepartementets Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 vedtatt 14.05.2019 at kommunene, ved planlegging etter plan- og bygningsloven, må basere sine planer og beslutninger på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

De gamle planene fra 1940–, 50-, 60- og 70-tallet er følgelig ikke tidsriktige planer lenger med tanke på føringer på statlig, regionalt og kommunalt forvaltningsnivå. For et par av planene ble reguleringsbestemmelsene revidert i 2015, uten at plankartet ble oppdatert. Dette har ført til at det er motstrid mellom kart og bestemmelser, noe som vanskeliggjør behandling av bygge- og delesaker.

På bakgrunn av det overnevnte ønsker Nittedal kommune å oppheve følgende reguleringsplaner:

 • 101 – Ås gård med tilgrensende områder, vedtatt i 1966. Bestemmelser endret i 2015
 • 102 – Birkelundfeltet, vedtatt i 1949
 • 106 – Liefeltet, Gbnr 5/12, vedtatt i 1953
 • 107 – Åshagan, vedtatt i 1966. Planen er uten bestemmelser
 • 124 – Gjelleråsen-Putten-Skillebekk, vedtatt i 1976. Bestemmelser endret i 2015
 • 207 – Nygårdsfeltet, vedtatt i 1968

Når reguleringsplaner oppheves, vil bestemmelsene til kommuneplanens arealdel være styringsverktøy for de områdene som i dag berøres av de gamle reguleringsplanene

Kommunen ønsker å oppheve reguleringsplanene på bakgrunn av:

 • De gamle plankartene er tegnet for hånd på kalkerpapir og skannet inn i kommunens kartdatabase. Planene vises med beige-brun farge og blyantstreker. Kartene ble utarbeidet i en annen tid uten dagens standardiserte krav og er aldri blitt digitalisert med dagens krav til formålsgrenser, arealformål og feltkodebetegnelser. Det betyr at vårt digitale planverket som kan sees i kommunekart og som er grunnlag for situasjonskart, er en tolkning av gamle håndtegnede kart. Dette er negativt i den forstand at planene kan oppfattes som mindre etterrettelige og forpliktende enn det som er (var) meningen. Kartene er i de flere tilfeller svært tvetydige på hva som kan oppføres og ikke.
 • De gamle planinndelingene med dertil ulike føringer virker ikke lenger hensiktsmessige, men var et resultat av gamle eiendomsinteresser.
 • Flere av de gamle planbestemmelsene har utdaterte krav og innhold basert på datidens forventninger, praksis og lovkrav.
 • Det har vært gitt flere dispensasjoner fra planene som i sum har bidratt til å uthule planenes rettsvirkning ganske vesentlig og de opprinnelige plankartene og planmaterialet stemmer ikke lenger med virkeligheten.
 • Reguleringsplanene er lite tidsriktige i den forstand at de regulerer typer bebyggelse som ikke lenger eksisterer i plan-språket, som f.eks. «våningshus og åpen og villamessig». Administrasjonen har tolket dette som frittliggende småhusbebyggelse.
 • Mange av planløsningene i de eldre planene er aldri blitt realisert og opparbeidet, slik som påtenkte men ikke lenger aktuelle hus, vegtraseer, grøntarealer, tomtegrenser m.m. Dette innebærer at det må søkes om dispensasjon hver gang det skal oppføres noe som er i strid med arealbruken i den gamle reguleringsplanen.
 • Klimatilpasning og krav til risiko- og sårbarhet som håndtering av overvann og flom krever plass og er ikke tilstrekkelig utredet og ivaretatt i planer. Det er heller ikke i tråd med kommuneplanens nyere krav på disse feltene. Nye utredninger må legges til grunn for planer.
 • Dagens kommuneplanbestemmelser om klimatilpasning og samfunnssikkerhet kan i teorien supplere eldre planer der slike forhold ikke er ivaretatt i eldre planer, men det oppleves vanskelig gjennomførbart i praksis uten at større områder sees i sammenheng og når slike forhold ikke er ivaretatt i de gamle plankartene. Flere av planene som er foreslått opphevet har avrenning til en kartlagt kvikkleiresone langs Nitelva. Dette tilsier at overflateavrenning og flomveier må sikres for å unngå økt erosjon.
 • For flere delområder viser ikke de gamle planene eksakt hvor mange boliger som kan bygges. Illustrasjoner og grunnlagsmateriale til planene er utilstrekkelig, utdatert og ikke i tråd med dagens krav og praksis. Det medfører manglende avklaring av behov for oppgradering av infrastruktur som veg, gangveier og vann- og avløp. Dette gir lite forutsigbarhet både for grunneiere, berørte naboer og for forvaltningen

 

Plankart og bestemmelser for de seks reguleringsplanene
Det er disse planene som kommunen ønsker opphevet. Vi gjør oppmerksom på at plankartene som det linkes til under via digitalt innsynskart, ikke nødvendigvis er å oppdrive som egne separate filer i kommunens arkiver. Flere av plankartene er basert på utarbeidet materiale som er "gått tapt" og som ikke foreligger i komplett original tilstand, verken som digitalt- eller fysisk dokument. Noen av plankartene er vist med hjelpemarkører for å synliggjøre planenes utbredelse og avgrensning. 

Ås gård med tilgrensende områder, vedtatt 4.2.1966

Plankart

Planbestemmelser

Birkelund byggefelt, vedtatt 1.6.1949

Plankart

Planbestemmelser

Liefeltet – gbnr 5/12, vedtatt 17.6.1953

Plankart

Planbestemmelser

Del av eiendommen gnr 6 bnr 4, vedtatt 2.9.1966 (uten bestemmelser)

Plankart

Gjelleråsen-Putten-Skillebekk, vedtatt 16.12.1976

Arealplankart

Bebyggelsesplan Gjelleråsen - Skillebekk.pdf

Planbestemmelser

Nygårdsfeltet, vedtatt 22.2.1968

Plankart

Planbestemmelser

 

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser
Hvis kommunen vedtar å oppheve de gamle reguleringsplanene vil det være kommuneplanens arealdel som har status som gjeldende plan, - og den eneste gjeldende planen for de eiendommene som blir berørt.

Områdene med de opphevede planene vil da få status som «uregulerte områder». Kommuneplanbestemmelsene bestemmelsene sier i § 1.4 at det er krav om utarbeidelse av reguleringsplan før det kan tillates nye tiltak etter Plan- og bygningsloven (PBL § 20-1) og fradeling til slike formål.

Det er imidlertid gitt noen unntak, slik at noen tiltak tillates før ny reguleringsplan foreligger.

Se kommuneplanens bestemmelser §1.4, 1.4.1 og 1.5.

Unntakene fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan for eksisterende boliger er:

 1. For påbygg, tilbygg og garasjer på inntil 50 m2 BRA eller ombygging av eksisterende godkjent bebyggelse i eksisterende småhusbebyggelse, for utnytting se pkt 7.
 2. Bruksendring av bebyggelse til boligformål
 3. Fasadeendringer
 4. Installasjoner og bygg som er en del av kommunaltekniske anlegg til den enkelte eiendom
 5. Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg
 6. Kommunen kan gi unntak for andre mindre tiltak
 7. Støttemurer
 8. Ved unntak fra plankrav gjelder bestemmelsene kap. 1.5 for utnytting
 9. For alle unntak gjelder kommuneplanens øvrige fellesbestemmelser
 10. Unntaket fra plankravet kan kun anvendes en gang pr. 12 år pr. eiendom

For unntakene gjelder

Utnytting:

Tillatt utnytting for frittliggende småhusbebyggelse er maks BYA 20 % inkl. garasje og/eller carport og biloppstillingsplasser på terreng.

Parkering:

Det skal avsettes biloppstillingsplass for 2 biler pr boenhet i garasje/carport eller på terreng. For eventuell sekundærleilighet til enebolig skal det avsettes en p-plass. Det skal være mulig å snu bil på egen tomt med min 6meter svingradius.

Uteoppholdsareal MUA:

Krav til minste uteoppholdsareal er 200 kvm pr boenhet for eneboliger og 150 kvm pr. boenhet for tomannsboliger. For sekundærleilighet i enebolig skal det legges til 25 kvm MUA.

Høyder:

Maks mønehøyde for bebyggelse med saltak er 9 meter, maks gesimshøyde for bebyggelse med pulttak og flate tak er 7,5 meter. Alle høyder måles fra eksisterende terreng.

 

Hvilken betydning har dette for deg som grunneier/fester
Denne saken signaliserer ikke planer om større utbygging innenfor de områdene som berøres. For de fleste grunneiere og festere som i dag berøres av en av de eldre reguleringsplanene, vil et eventuelt vedtak om oppheving ha liten praktisk betydning. For kommunen som plan- og bygningsmyndighet vil det imidlertid være av stor praktisk betydning, for eksempel når administrasjonen får inn mindre søknadspliktige tiltak til behandling rettet mot oppføring av garasjer, uthus eller plattinger.

Det må utarbeides nye planer. Når de eldre reguleringsplanene oppheves vil søknadspliktige tiltak behandles etter kommuneplanens arealdel. Det innebærer at det før det foreligger ny reguleringsplan ikke vil være tillatt med fradeling av nye tomter og oppføring av nye bolighus. Det er unntak for flere mindre tiltak og for påbygg og tilbygg inntil 50 m² med maks BYA på 20%, se ovenfor. Dette vil gjelde frem til ny plan med nytt plankart og reguleringsbestemmelser og nye nødvendige grunnlagsutredninger, foreligger.

 

Videre prosess etter endt varslingsperiode
Varsel om oppheving av reguleringsplanene hadde frist 26.08.2022 for å komme med uttalelse.

Kommunen ønsker primært å benytte seg av adgangen til å oppheve de gamle reguleringsplanene etter forenklet prosess slik som beskrevet i plan- og bygningsloven § 12-14 fjerde ledd, - det vil si kun varsling av berørte grunneiere og festere før det fattes endelig vedtak om oppheving av de eldre reguleringsplanene. Det er kommunestyret som har myndighet til å formelt oppheve reguleringsplanene. 

Kommunen vil ta endelig stilling til om planene skal oppheves etter forenklet eller full planprosess etter endt varslingsperiode. Vurderingen vil avhenge av innholdet i eventuelle innkomne uttalelser.

Uavhengig av om det er forenkla eller full planprosess som legges til grunn, vil eventuelle vedtak om oppheving av eldre reguleringsplaner bli kunngjort direkte til berørte eiere og festere. Det vil være tre ukers klagefrist på et slikt vedtak. 

Svartkruttveien, felt B16E i Kruttverket - detaljreguleringsplan - planID 288

Plangrense oppstartsvarsel detaljreguleringsplan Svartkruttveien Felt B16E i Kruttverket

Formål med planarbeidet
Bakgrunnen for planarbeidet er utvikling av eiendommen til omsorgsboliger med personalbase på kommunalt eiet tomt. Eiendommen er ikke bebygd i dag.

Varslingsområdet er 17,8 dekar. Endelig avgrensning av planområdet vil avklares i det videre planarbeidet. Varslingsgrensa er satt større enn selve tomta som byggetiltaket vil bli realisert på. Dette for å også regulere inn fortau langs Svartkruttveien forbi pumpestasjon, sti/trapp opp til Svartverksstubben og flomveier fram til vassdrag.

Planforslaget vil være en detaljering av gjeldende reguleringsplan. Ny reguleringsplan er derfor vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning eller planprogram etter plan- og bygningsloven § 12-9 (jf. plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning). Eiendommen er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommuneplanens arealdel. Nødvendige fagutredninger, som geoteknisk kartlegging av grunnforhold, kartlegging av naturmangfold, VA-rammeplan med overvannshåndtering m.m. og ROS-analyse vil bli utarbeidet. Planbeskrivelsen vil redegjøre for planens virkninger for miljø og samfunn.

Eiendommer som inngår i planområdet
Følgende eiendommer er omfattet av varselet: Gnr/bnr. 13/72, 13/214, 13/245 og 13/246.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Civitas AS på vegne av Nittedal Eiendom KF.

Plankonsulent: Jomar Lygre Langeland, tlf.: 97601097, jomar@civitas.no

Oppstart av planarbeidet

Planinitiativet kan leses her

Referat fra oppstartsmøtet kan leses her

Oppstart ble varslet 16.02.2024 og frist for merknader til planoppstart var 22.03.2024.

 

Fuglåsveien, gang- og sykkelvei - detaljreguleringsplan - planID 344

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere en ny gang- og sykkelvei og fortau langs fylkesvei 1545 Fuglåsveien for å tilrettelegge for trygg skolevei for elever ved skolene på Elvetangen. Planen er et ledd i Nittedal kommunes og Viken fylkeskommunes satsing på trygge skoleveier. Planområdet er i dag avsatt til veg-, bolig- og LNFR-formål (landbruks-, natur- og friluftsområder) i gjeldende kommuneplan.

Det er tidligere varslet oppstart av planarbeidet i 2015 og 2018. Kommunen varsler nå oppstart på nytt fordi planavgrensningen er blitt justert og at tidligere planprosesser har stoppet opp.

Forslagsstiller
Norconsult AS utarbeider reguleringsplanen på vegne av Nittedal kommune,

Tiltaket gjelder fylkesvei, og det er Statens vegvesen som har utbyggingsansvar på vegne av fylkeskommunen. Derfor er det fylkets prioriteringer som er gjeldende for arbeidet med utbygging av gang- og sykkelveien og/eller fortau, etter at kommunen er ferdig med detaljplanen. Hvilke prioriteringer fylkeskommunen velger å vedta, vil ligge utenfor kommunens anliggende.

Konsekvenser av planen
Det vil i forbindelse med planarbeidet gjøres vurderinger av trafikale forhold, geotekniske undersøkelser, vann-, avløp- og overvannshåndtering, håndtering av matjord og masser, naturmangfold og miljøvurderinger. Flomveier er inkludert etter nye krav tilknyttet ekstremnedbør, men vil i utgangspunktet ikke endres ift. dagens situasjon.

Viktige problemstillinger vil være trafikksikkerhet for gående og syklende, påvirkning på tilgrensende naboeiendommer som følge av etablering av gang- og sykkelvei og fortau på østsida av veien, samt utforming av avkjørsler langs traseen.

Utbyggingen er i tråd med overordnet plan (kommuneplan) og omfattes ikke av tiltakene beskrevet i vedlegg I og II i forskrift om konsekvensutredninger. Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskriften om konsekvensutredninger, da planen vurderes å ikke ha vesentlig betydning for miljø og samfunn.

Planområdet
Planområdet strekker seg langs Fv.1545 Fuglåsveien fra krysset ved Greveveien/Sagstuveien opp til Lerkeveien. Boliger langs Elnesveien er i dag regulert til næring, de vil inngå i planområdet for omregulering til faktisk bruk, bolig. Det er også inkludert arealer for håndtering av overvann og flomveier ned til Hakadalselva. Planområdet er på om lag 142 daa. Planområdet vil muligens reduseres i løpet av planprosessen.

Kart med plangrense kan leses her

Oppstart av reguleringsarbeid
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varsla, med høringsfrist 20.08.2023.

Referat fra oppstartsmøte kan leses her

I forbindelse med reguleringsarbeidet er det planlagt å holde et dialogmøte med naboer og interessenter for å ivareta berørte parter på en best mulig måte. 

 

Tumyrhaugen - områdeplan, planID 281

Ønsker du å lese om områdeplan Tumyrhaugen, trykk her

 

 

Utfartsparkering og adkomst ved Sagerud - detaljregulering - planID 280

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en ny utfartsparkering, samt forbedring av dagens skogsvei og bru over Ørfiskebekken. Dagens bru er hverken dimensjonert for en større trafikkmengde eller til å gå klar av en eventuell 200-års flom. Nåværende bru må derfor fjernes og erstattes av en ny som tilfredsstiller krav til både trafikk og flom.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet strekker seg fra Laboratorieveien, over Ørfiskebekken inn til Sagerud skiskytteranlegg.

Forslagsstiller

Planarbeidet utføres av Nittedal kommune.

 

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart ble gjort 16.03.2018.

 

1.gangsbehandling og høring og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet forslag til reguleringsplan i møte den 20.04.2020 og fattet følgende vedtak:

 

I medhold av Plan - og bygningsloven 2008 § 12 - 11, legges forslag til detaljreguleringsplan for utfartsparkering Sagerud, planID 280 med plankart datert 15.04.2019, reguleringsbestemmelser datert 15.04.2019 og planbeskrivelse datert 16.03.2019 ut på høring og offentlig ettersyn.
Det stilles krav om avbøtende tiltak for fotgjengere/myke trafikanter.

Den politiske behandlingen og plandokumenter kan leses her

Planforslaget lå ute på høring/offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, fra 24.04. – 05.06.2020.

 

Varingskollen - områdeplan, planID 351

Nittedal kommune er i prosess med å lage en områdeplan for Varingskollen.

Forslag til planavgrensing: 

Forslag til planavgrensing, områdeplan for Varingskollen (trykk på kartet for større bilde)

Hva skal planen løse?

Ny plan skal legge rammene for hvordan anlegget i Varingskollen kan utvikles, samt utvikling av et nytt område for bolig og løsningen rundt jernbaneundergangen. 

Planen skal konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredning. 

Nytt varsel om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram ble sendt ut, etter kommunestyres vedtak i mars 2023 om at boligutvikling i Varingskollen skulle innarbeides i kommuneplanen. Statsforvalteren fremmet innsigelse mot bolig i Varingskollen, som ble løst 14.03.2024. Områdeplanen vil ivarta hensynet til fordeling bolig/næring og friluftsinteresser innenfor felt BKB6 Varingskollen.

 

Planprogram

Planprogrammet er "oppskriften" for planprosessen, som sier noe om hva som skal gjøres, framdriftsplan, hvordan arbeidet skal utføres, hvem som kan være med å bidra osv. 

Når alle innspill er vurdert, vil et bearbeidet planprogram bli fremmet for fastsetting i formannskapet og kommunestyret.

Ettersom det ble fremmet innsigelse mot bolig i Varingskollen avventet planprogrammet fastsetting til forholdene ble avklart. Nå som innsigelsen er løst vil planprogrammet bli fastsatt våren 2024.

 

Henvendelser

Skulle det være spørsmål vedrørende prosessen kan du henvende deg til oss ved å sende epost til postmottak@nittedal.kommune.no eller direkte til arealplanlegger Mathilde Olsen (prosjektleder) - maat@nittedal.kommune.no, merket med saksnr. 24/08148. 
Eller ring til 67 05 90 00 og spør etter Mathilde Olsen. 

 

Vedtatte reguleringsplaner

Alle vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig på nett via både WebPlan (digitalt planregister) og i kommunens kartløsning.

Reguleringsplaner i kart

Reguleringsplaner i planarkivet

Dersom du har spørsmål om reguleringsplaner kan du ta kontakt med plan- og geodataavdelingen.


Publisert: 28.11.2018 10.41
Sist endret: 15.04.2024 09.52