Lytt

Pågående reguleringsplanarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplaner under arbeid

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen.  De fleste er private detaljreguleringsplaner. Kommunen utarbeider selv områdereguleringsplaner.

Dølibråtan - detaljreguleringsplan, planID 350

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med ønske om høyere utnyttelse/mer konsentrert bebyggelse enn i dagens plan. Ny plan er tenkt å erstatte gjeldende reguleringsplan fra 1997.

Eiendommer som inngikk i planområdet ved oppstart i februar 2022

42/168, 41/28, 41/46, 41/50, 41/48, 41/6, 241/2, 42/160, 42/21, 42/12,69, 42/22, 42/30 og 41/126 m.fl.

Planavgrensning ved oppstart

 

Forslagstiller

Oppstart av planarbeid ble varsla av forrige eier i februar 2022. Nå har Trysilhus Areal AS kjøpt den ene eiendommen, og ny plankonsulent er HenningLarsen AS.   

Planinitiativ 

Nytt planinitiativ er under utarbeidelse og skal fremmes for politisk behandling.

Det opprinnelige planinitiativet kan leses her

Oppstartmøte

Dialog og avklaringer mellom kommunen og Trysilhus pågår. Nytt oppstartmøte skal holdes etter at planinitiativet er behandlet politisk.

Referat fra oppstartmøte i forrige runde ligger her

Ny oppstart av planarbeid vil sannsynligvis bli varsla på nytt, og vil da annonseres under fanen "Høringer og kunngjøringer". Naboer og berørte vil bli tilskrevet. 

 

Gang- og sykkelvei mellom Hakadal stasjon og rv.4 - detaljreguleringsplan - planID 347

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en trygg løsning for myke trafikanter langs Sagstuveien (fv. 402) mellom Hakadal stasjon og riksvei 4. Den nye gang- og sykkelveien vil koble seg til ny jernbaneundergang, som reguleres i en egen plan. Planen er et ledd i Nittedal kommune og Viken fylkeskommunes satsing på trygge skoleveier. Planområdet er i dag avsatt til LNF-formål (landbruks-, natur- og friluftsformål) i gjeldende kommuneplan. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet.

Det ble meldt oppstart av planarbeidet i 2018. Fordi  planavgrensningen er justert og det ikke har blitt fremmet et planforslag, valgte kommunen å varsle oppstart på nytt.

Planområdet
Planområdet strekker seg langs Sagstuveien fra Hakadal stasjon og ned til rv.4. Eiendommer som inngår i planområdet er gnr./br.nr. 43/1, 43/2, 43/95, 43/110, 44/3, 100/24, 110/28 og 251/3.

Kart med planavgrensing kan sees her

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 er det varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Hakadal stasjon og rv.4.

Et planforslag er under utarbeiding. 

 

Hellinga 5 - detaljreguleringsplan, planID 188 

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av konsentrert boligbebyggelse på eiendommen gbnr. 3/194. Dagens bebyggelse på eiendommen planlegges revet, slik at tomten får en helhetlig bebyggelsesstruktur av moderne karakter. Eiendommen som skal bygges ut er av begrenset størrelse, og det må legges vekt på et helhetlig plangrep som plassering av bebyggelse, avkjøring og interne uteområdet for å sikre høy bokvalitet. Det planlegges for ca. 12-15 nye boenheter i rekkehus/flermannsboliger. Det skal også tilrettelegges for nærlekeplass for de minste barna innenfor planområdet.

Frist for å gi innspill ved varsel om oppstart var 12.februar-23. Det jobbes nå med planforslag fram til 1.gangsbehandling.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet omfatter primært eiendom 3/194. Del av 3/613, 204/9 og 203/27 omfatter adkomstveier. Øvrige arealer som er berørt mellom 3/194 og ned til Nitelva er innlemmet av hensyn til flomvei. Planområdet utgjør ca 39,8 daa og ligger mellom adkomstveien Snarefjellet og fylkesvei 1536 (Nittedalsveien). Adkomst ønskes fra Hellinga via Snarefjellet.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Stein Tveten og plankonsulent er MjøsPlan AS.

Plandokumenter
Varsel om oppstart

Kart med foreslått plangrense

Oppstartsmøtereferat

Utbyggingsavtale
Det skal inngås utbyggingsavtale mellom grunneier og Nittedal kommune. Avtalen har til formål å regulere partenes rettigheter og forpliktelser ovenfor hverandre ved utbyggingen av området, i samsvar med reguleringsplan og tilhørende bestemmelser.

Kontaktperson
Kontaktperson for planarbeidet er MjøsPlan AS

v/Line I. Danielsen lineirene@mjosplan.no 

Kjul terrasse, detaljreguleringsplan, felt B22 - planID 184 

           Klikk på kartet for fullformat

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 22.05.2023. Melding om vedtrak skal sendes ut. 

Formål med planarbeidet
Planen legger til rette for fem boliger. 

Planen ble førstegangsbehandlet 28.11.2022, sak 76/2022 1.gangsbehandling - Detaljreguleringsplan for Kjul terrasse, felt B22 i kommuneplanen - planID 184. 

Vedtak: 

Plandokumenter

Plandokumenter til 1.gangsbehandling finner du her   

Høringsfristen gikk ut 20.01.2023. Innspill som kom inn i høringen er nå vurdert.

Planen fremmes til andregangsbehandling og vedtak i mai 2023, i hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling, formannskapet og kommunestyret. 

Forslagsstillere

Planen fremmes av Vista Utredning AS og Ark 19 Arkitektkontor AS på vegne av Bengt Westervoll, Rolf Henry Johannessen & Britt Lybeck Johannessen. 

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet omfatter gnr/bnr 12/152, 12/140, 12/176, 12/75, 211/3.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varsla i 2020. Det ble samtidig varsla om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale.

Oppstartsvarsel kan leses her

 

Kjul - felt B19 - detaljregulerinsplan - planID 186

(trykk på bilde for fullformat)

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 01.12.2021, med frist for innspill 7.januar-22.

I etterkant er det kommet forslag til kommuneplanrulleringen om å utvide planområdet. Forslag til ny kommuneplan er nå  på høring. Videre planarbeid avventer derfor ny kommuneplan.  

Formål med planarbeidet

Formålet er å legge til rette for boligbygging, inntil fem boenheter samt adkomstveg, felleslekeplass og overvannshåndtering/grøntstruktur. 

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Varslet planområde omfatter deler av eiendommene 11/ 1, 11/129 og 111/13. 

Endelig planområde kan bli mindre enn varslet ved oppstart.  

Forslagstiller

Planen utarbeides av Norconsult AS på vegne av Gro Anita Kjul. 

Referat fra oppstartmøte kan leses her 

Planinitiativ kan leses her

   

Movatn stasjon - detaljreguleringsplan - planID 284

Formål med planarbeidet
Movatn stasjon ligger i Oslo kommune, men deler av planområdet og den planlagte turstien ligger i Nittedal kommune. Nittedal kommune behandler kun den delen av reguleringsplanen som ligger i Nittedal kommune. Det foreslås å utbedre turstien som går mellom jernbanesporet og Nordre Movatn. Dette gjøres for at man skal slippe å krysse jernbanesporet for å komme til Greveveien og videre ut i Marka.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Sweco på vegne av Bane NOR.

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart av arbeid med reguelringsplan ble gjort 15.02.2019.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet i møte 20.05.2020, sak 51/20 1.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Movatn stasjon, og la reguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn.

Plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Planforslaget var på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 03.06.2020 – 15.07.2020.

2.gangsbehandling og vedtak av plan
Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Movatn nstasjon i møte 27.03.2023 i sak 31/23.
Plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Siden reguleringsplanen ligger innenfor marka, er planen oversendt til Klima- og Miljødepertementet for stadfesting etter Markaloven.

Nedre Huseby - detaljreguleringsplan - planID 283

Planforslag ble fremmet til politisk 1.gangsbehandling i mai 2023, og med noe korrigering vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Se fane "Høringer og kunngjøringer". Høringsfristen er 20.08.2023.

Formål med planarbeidet
Formålet med planen er å øke utnyttelsen på eiendommene, ved å legge til rette for utbygging med tre tomannsboliger, dvs. inntil seks boenheter i planområdet. Nittedal kommune ønsker også at omkringliggende veger reguleres samtidig. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til eksisterende boligbebyggelse og trafikkområder. Ny bebyggelse vil forholde seg til kommuneplanen mht. utnyttelselsesgrad. 

Planinitiativ kan leses her

Referat fra oppstartsmøte kan leses her

Eiendommer som inngår i planarbeidet
14/226, 14/1351 (utnyttelse til boligformål)
Samt del av eiendommene 14/60, 14/231, 14/232, 14/505, 14/683, 14/861, 14/862, 14/863, 14/864, 14/865, 14/866 14/867, 14/916, 14/1358, 214/11, (vegareal)

Se kart med plangrense her

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sivilingeniør Anders Haugen AS, Plankonsulent er Lillestrøm Arkitekter AS. 

Varslinsgbrev kan også leses her

 

Nittedal stasjonsområde - planID 241 - midlertidig forbud mot tiltak i Nittedal stasjonsområde (jf.pkt. nedenfor om områdeplanen)

Kommunestyret vedtok i møte 23.5.2022, sak 51/22 nedleggelse av midlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av områdeplan for Nittedal stasjonsområde, planID 241.

Den politiske behandlingen kan leses her

Vedtaket lyder:
I medhold av plan-og bygningsloven § 13-1 nedlegges det midlertidig forbud mot tiltak i inntil 4 år eller til ny områdeplan for Nittedal stasjonsområde er vedtatt.

Med tiltak etter plan og bygningsloven § 1-6 menes her oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg,samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m, samt andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet.

Det gis unntak fra det midlertidige forbudet for følgende tiltak:

 • Innvendige tiltak i eksisterende bygninger
 • Alle innvendige tiltak, inkludert bruksendring, som ikke medfører opprettelse av ny boenhet
 • Fasadeendringer av eksisterende bygninger/konstruksjoner
 • Vesentlig reparasjon
 • Bygningstekniske installasjoner
 • Oppføring, endring og riving av
  • Tilbygg med samlet størrelse inntil 15 m2 (i en etasje) bebygd areal (BYA)
  • Maksimalt én frittliggende bygning som ikke er til beboelse, med størrelse inntil 50m2 bebygd areal (BYA) og maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og mønehøyde på 4,0 meter. Det er en forutsetning at slike tiltak ikke er i strid med forslag til nye hensynssoner for overvann i ny kommuneplan eller byggegrenser i gjeldende plan.
 • Levegg (gjelder ikke støyskjerm)
 • Nødvendige jernbanetekniske installasjoner og tiltak som ligger innenfor og som det er stilt krav til i detaljreguleringsplan for Nittedal stasjon

Søknader om tillatelse til tiltak kan stilles i bero inntil planspørsmålet som begrunner forbudet er avklart.

Avgrensning
Avgrensningen av planområdet og området som omfattes av varsel om midlertidig forbud mot tiltak er vist på dette kartutsnittet

Områdeplan Midtre Rotnes (inkl. Nittedal stasjonsområde) - planID 286

Ønsker du å lese om Områdeplan Midtre Rotnes, trykk her

 

Nytt vann- og avløpsanlegg fra Slattum til Åneby, områdeplan - planID 285  ("VA på langs")

Formålet med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny avløpsledning, slik at Nitelva ikke lenger skal forurenses med avløpsvann, og ny vannledning som skal sikre kommunen god drikkevannskapasitet.

Planen skal konsekvensutredes fordi den er vurdert til å kunne ha vesentlige virkninger på miljø eller samfunn, etter forskrift om konsekvensutredninger.

Forslagsstiller
Norconsult AS er forslagsstiller på vegne av Nittedal kommune, enhet for kommunalteknikk og Nedre Romerike Vann og Avløp (NRVA IKS).

Områdeplanen fremmes til politisk 1.gangsbehandling i juni 2023 (se politisk møtekalender, der alle sakens dokumenter legges ut når de er klare). Da skal formannskapet ta stilling til om planforslaget skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Planprogram, fastsatt desember -22

Et planprogram er ei "oppskrift" for gjennomføring av planarbeidet. Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret 12.desember-22 og kan leses her 

 

Varsel om oppstart, september -22
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram ble sendt ut i september 2022. Det kom inn 23 innspill. Alle innspill er svart ut i saken ved politisk førstegangsbehandling i juni -23.

 

Valg av hovedtrasè, juni -22

Kommunestyret vedtok i juni 2022 (KST-sak 57/22) at den vestre av to alternative trasèer skulle reguleres og at prosessen med områderegulering skulle settes igang, se saksdokumenter her

Andre dokumenter i saken:

 

Oppheving av seks eldre reguleringsplaner

Sammmendrag
I Nittedal har vi flere eldre reguleringsplaner, som ikke er tilpasset utbyggingspresset og våre behov slik de er i dag. Dette gir utfordringer både for de enkelte grunneierne, og for kommunen som skal behandle søknader om tiltak. Kommunen ønsker derfor å oppheve 6 eldre reguleringsplaner. Når en reguleringsplan oppheves gjelder den ikke lenger, og eiendommene som ligger innenfor planområdet vil regnes som uregulerte. Det vil da være kommuneplanens bestemmelser som gjelder for disse eiendommene, fram til det kan utarbeides ny reguleringsplan for området.

For de aller fleste vil ikke dette ha noen praktisk betydning. Har du planer om utbygging på eiendommen din kan det ha konsekvenser for deg. Det kan du lese mer om under. 

 

Saksopplysninger
Administrasjonen har i brev datert 6.7.2022 sendt ut varsel til berørte eiere og festere i Nittedal om planlagt oppheving av 6 eldre reguleringsplaner, vedtatt i årene 1949-1976. 

Under følger utfyllende informasjon om hva oppheving av planene medfører. Varsel om oppheving av planene er kunngjort i lokalavisa den 1.7.2022. Berørte eiere og festere er gjennom eget varselbrev gitt mulighet til å komme med innspill til varselet.

Det følger av kommunal- og moderniseringsdepartementets Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 vedtatt 14.05.2019 at kommunene, ved planlegging etter plan- og bygningsloven, må basere sine planer og beslutninger på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

De gamle planene fra 1940–, 50-, 60- og 70-tallet er følgelig ikke tidsriktige planer lenger med tanke på føringer på statlig, regionalt og kommunalt forvaltningsnivå. For et par av planene ble reguleringsbestemmelsene revidert i 2015, uten at plankartet ble oppdatert. Dette har ført til at det er motstrid mellom kart og bestemmelser, noe som vanskeliggjør behandling av bygge- og delesaker.

På bakgrunn av det overnevnte ønsker Nittedal kommune å oppheve følgende reguleringsplaner:

 • 101 – Ås gård med tilgrensende områder, vedtatt i 1966. Bestemmelser endret i 2015
 • 102 – Birkelundfeltet, vedtatt i 1949
 • 106 – Liefeltet, Gbnr 5/12, vedtatt i 1953
 • 107 – Åshagan, vedtatt i 1966. Planen er uten bestemmelser
 • 124 – Gjelleråsen-Putten-Skillebekk, vedtatt i 1976. Bestemmelser endret i 2015
 • 207 – Nygårdsfeltet, vedtatt i 1968

Når reguleringsplaner oppheves, vil bestemmelsene til kommuneplanens arealdel være styringsverktøy for de områdene som i dag berøres av de gamle reguleringsplanene

Kommunen ønsker å oppheve reguleringsplanene på bakgrunn av:

 • De gamle plankartene er tegnet for hånd på kalkerpapir og skannet inn i kommunens kartdatabase. Planene vises med beige-brun farge og blyantstreker. Kartene ble utarbeidet i en annen tid uten dagens standardiserte krav og er aldri blitt digitalisert med dagens krav til formålsgrenser, arealformål og feltkodebetegnelser. Det betyr at vårt digitale planverket som kan sees i kommunekart og som er grunnlag for situasjonskart, er en tolkning av gamle håndtegnede kart. Dette er negativt i den forstand at planene kan oppfattes som mindre etterrettelige og forpliktende enn det som er (var) meningen. Kartene er i de flere tilfeller svært tvetydige på hva som kan oppføres og ikke.
 • De gamle planinndelingene med dertil ulike føringer virker ikke lenger hensiktsmessige, men var et resultat av gamle eiendomsinteresser.
 • Flere av de gamle planbestemmelsene har utdaterte krav og innhold basert på datidens forventninger, praksis og lovkrav.
 • Det har vært gitt flere dispensasjoner fra planene som i sum har bidratt til å uthule planenes rettsvirkning ganske vesentlig og de opprinnelige plankartene og planmaterialet stemmer ikke lenger med virkeligheten.
 • Reguleringsplanene er lite tidsriktige i den forstand at de regulerer typer bebyggelse som ikke lenger eksisterer i plan-språket, som f.eks. «våningshus og åpen og villamessig». Administrasjonen har tolket dette som frittliggende småhusbebyggelse.
 • Mange av planløsningene i de eldre planene er aldri blitt realisert og opparbeidet, slik som påtenkte men ikke lenger aktuelle hus, vegtraseer, grøntarealer, tomtegrenser m.m. Dette innebærer at det må søkes om dispensasjon hver gang det skal oppføres noe som er i strid med arealbruken i den gamle reguleringsplanen.
 • Klimatilpasning og krav til risiko- og sårbarhet som håndtering av overvann og flom krever plass og er ikke tilstrekkelig utredet og ivaretatt i planer. Det er heller ikke i tråd med kommuneplanens nyere krav på disse feltene. Nye utredninger må legges til grunn for planer.
 • Dagens kommuneplanbestemmelser om klimatilpasning og samfunnssikkerhet kan i teorien supplere eldre planer der slike forhold ikke er ivaretatt i eldre planer, men det oppleves vanskelig gjennomførbart i praksis uten at større områder sees i sammenheng og når slike forhold ikke er ivaretatt i de gamle plankartene. Flere av planene som er foreslått opphevet har avrenning til en kartlagt kvikkleiresone langs Nitelva. Dette tilsier at overflateavrenning og flomveier må sikres for å unngå økt erosjon.
 • For flere delområder viser ikke de gamle planene eksakt hvor mange boliger som kan bygges. Illustrasjoner og grunnlagsmateriale til planene er utilstrekkelig, utdatert og ikke i tråd med dagens krav og praksis. Det medfører manglende avklaring av behov for oppgradering av infrastruktur som veg, gangveier og vann- og avløp. Dette gir lite forutsigbarhet både for grunneiere, berørte naboer og for forvaltningen

 

Plankart og bestemmelser for de seks reguleringsplanene
Det er disse planene som kommunen ønsker opphevet. Vi gjør oppmerksom på at plankartene som det linkes til under via digitalt innsynskart, ikke nødvendigvis er å oppdrive som egne separate filer i kommunens arkiver. Flere av plankartene er basert på utarbeidet materiale som er "gått tapt" og som ikke foreligger i komplett original tilstand, verken som digitalt- eller fysisk dokument. Noen av plankartene er vist med hjelpemarkører for å synliggjøre planenes utbredelse og avgrensning. 

Ås gård med tilgrensende områder, vedtatt 4.2.1966

Plankart

Planbestemmelser

Birkelund byggefelt, vedtatt 1.6.1949

Plankart

Planbestemmelser

Liefeltet – gbnr 5/12, vedtatt 17.6.1953

Plankart

Planbestemmelser

Del av eiendommen gnr 6 bnr 4, vedtatt 2.9.1966 (uten bestemmelser)

Plankart

Gjelleråsen-Putten-Skillebekk, vedtatt 16.12.1976

Arealplankart

Bebyggelsesplan Gjelleråsen - Skillebekk.pdf

Planbestemmelser

Nygårdsfeltet, vedtatt 22.2.1968

Plankart

Planbestemmelser

 

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser
Hvis kommunen vedtar å oppheve de gamle reguleringsplanene vil det være kommuneplanens arealdel som har status som gjeldende plan, - og den eneste gjeldende planen for de eiendommene som blir berørt.

Områdene med de opphevede planene vil da få status som «uregulerte områder». Kommuneplanbestemmelsene bestemmelsene sier i § 1.4 at det er krav om utarbeidelse av reguleringsplan før det kan tillates nye tiltak etter Plan- og bygningsloven (PBL § 20-1) og fradeling til slike formål.

Det er imidlertid gitt noen unntak, slik at noen tiltak tillates før ny reguleringsplan foreligger.

Se kommuneplanens bestemmelser §1.4, 1.4.1 og 1.5.

Unntakene fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan for eksisterende boliger er:

 1. For påbygg, tilbygg og garasjer på inntil 50 m2 BRA eller ombygging av eksisterende godkjent bebyggelse i eksisterende småhusbebyggelse, for utnytting se pkt 7.
 2. Bruksendring av bebyggelse til boligformål
 3. Fasadeendringer
 4. Installasjoner og bygg som er en del av kommunaltekniske anlegg til den enkelte eiendom
 5. Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg
 6. Kommunen kan gi unntak for andre mindre tiltak
 7. Støttemurer
 8. Ved unntak fra plankrav gjelder bestemmelsene kap. 1.5 for utnytting
 9. For alle unntak gjelder kommuneplanens øvrige fellesbestemmelser
 10. Unntaket fra plankravet kan kun anvendes en gang pr. 12 år pr. eiendom

For unntakene gjelder

Utnytting:

Tillatt utnytting for frittliggende småhusbebyggelse er maks BYA 20 % inkl. garasje og/eller carport og biloppstillingsplasser på terreng.

Parkering:

Det skal avsettes biloppstillingsplass for 2 biler pr boenhet i garasje/carport eller på terreng. For eventuell sekundærleilighet til enebolig skal det avsettes en p-plass. Det skal være mulig å snu bil på egen tomt med min 6meter svingradius.

Uteoppholdsareal MUA:

Krav til minste uteoppholdsareal er 200 kvm pr boenhet for eneboliger og 150 kvm pr. boenhet for tomannsboliger. For sekundærleilighet i enebolig skal det legges til 25 kvm MUA.

Høyder:

Maks mønehøyde for bebyggelse med saltak er 9 meter, maks gesimshøyde for bebyggelse med pulttak og flate tak er 7,5 meter. Alle høyder måles fra eksisterende terreng.

 

Hvilken betydning har dette for deg som grunneier/fester
Denne saken signaliserer ikke planer om større utbygging innenfor de områdene som berøres. For de fleste grunneiere og festere som i dag berøres av en av de eldre reguleringsplanene, vil et eventuelt vedtak om oppheving ha liten praktisk betydning. For kommunen som plan- og bygningsmyndighet vil det imidlertid være av stor praktisk betydning, for eksempel når administrasjonen får inn mindre søknadspliktige tiltak til behandling rettet mot oppføring av garasjer, uthus eller plattinger.

Det må utarbeides nye planer. Når de eldre reguleringsplanene oppheves vil søknadspliktige tiltak behandles etter kommuneplanens arealdel. Det innebærer at det før det foreligger ny reguleringsplan ikke vil være tillatt med fradeling av nye tomter og oppføring av nye bolighus. Det er unntak for flere mindre tiltak og for påbygg og tilbygg inntil 50 m² med maks BYA på 20%, se ovenfor. Dette vil gjelde frem til ny plan med nytt plankart og reguleringsbestemmelser og nye nødvendige grunnlagsutredninger, foreligger.

 

Videre prosess etter endt varslingsperiode
Varsel om oppheving av reguleringsplanene hadde frist for å komme med uttalelse 26.08.2022.

Kommunen ønsker primært å benytte seg av adgangen til å oppheve de gamle reguleringsplanene etter forenklet prosess slik som beskrevet i plan- og bygningsloven § 12-14 fjerde ledd, - det vil si kun varsling av berørte grunneiere og festere før det fattes endelig vedtak om oppheving av de eldre reguleringsplanene. Det er kommunestyret som har myndighet til å formelt oppheve reguleringsplanene. 

Kommunen vil ta endelig stilling til om planene skal oppheves etter forenklet eller full planprosess etter endt varslingsperiode. Vurderingen vil bero på innholdet i eventuelle innkomne uttalelser.

Uavhengig av om det er forenklet eller full planprosess som legges til grunn, vil eventuelle vedtak om oppheving av eldre reguleringsplaner bli kunngjort direkte til berørte eiere og festere. Det vil være tre ukers klagefrist på et slikt vedtak. 

Fuglåsveien, gang- og sykkelvei - detaljreguleringsplan - planID 344

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere en ny gang- og sykkelvei og fortau langs fylkesvei 1545 Fuglåsveien for å tilrettelegge for en trygg skolevei for elever ved skolene på Elvetangen. Planen er et ledd i Nittedal kommunes og Viken fylkeskommunes satsing på trygge skoleveier. Planområdet er i dag avsatt til veg-, bolig- og LNFR-formål (landbruks-, natur- og friluftsområder) i gjeldende kommuneplan.

Det er tidligere varslet oppstart av planarbeidet i 2015 og 2018. Kommunen varsler nå oppstart på nytt grunnet at planavgrensningen er blitt justert og at tidligere planprosesser har stoppet opp.

Forslagsstiller
Norconsult AS utarbeider reguleringsplanen på vegne av Nittedal kommune,

Tiltaket gjelder fylkesvei, og det er Statens vegvesen som har utbyggingsansvar på vegne av Fylkeskommunen. Derfor er det fylkets prioriteringer som er gjeldende for arbeidet med utbygging av gang- og sykkelveien og/eller fortau, etter at kommunen er ferdig med detaljplanen. Hvilke prioriteringer fylkeskommunen velger å vedta, vil ligge utenfor kommunens anliggende.

Konsekvenser av planen
Det vil i forbindelse med planarbeidet gjøres vurderinger av trafikale forhold, geotekniske undersøkelser, vann-, avløp- og overvannshåndtering, håndtering av matjord og masser, naturmangfold og miljøvurderinger. Flomveier er inkludert etter nye krav tilknyttet ekstremnedbør, men vil i utgangspunktet ikke endres ift. dagens situasjon.

Viktige problemstillinger vil være trafikksikkerhet for gående og syklende, påvirkning på tilgrensende naboeiendommer som følge av etablering av gang- og sykkelvei og fortau på østsiden av veien, samt utforming av avkjørsler langs traséen.

Utbyggingen er i tråd med overordnet plan (kommuneplan) og omfattes ikke av tiltakene beskrevet i vedlegg I og II i forskrift om konsekvensutredninger. Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning da den vurderes å ikke ha vesentlig betydning for miljø og samfunn.

Planområdet
Planområdet strekker seg langs Fv. 1545 Fuglåsveien fra krysset ved Greveveien/Sagstuveien opp til Lerkeveien. Boliger langs Elnesveien er i dag regulert til næring, de vil inngå i planområdet for omregulering til faktisk bruk, bolig. Det er også inkludert arealer for håndtering av overvann og flomveier ned til Hakadalselva. Planområdet er på om lag 142 daa. Planområdet vil muligens reduseres i løpet av planprosessen.

Kart med plangrense kan leses her

Oppstart av reguleringsarbeid
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for Fuglåsveien i Hakadal i Nittedal kommune.

Referat fra oppstartsmøte kan leses her

Innspill, samråd og medvirkning
Innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes som brev til Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 Hagan, eventuelt via e-post til postmottak@nittedal.kommune.no. Innspill merkes med saksnummer 15/04564 og sendes innen 20.08.2023

I forbindelse med reguleringsarbeidet er det planlagt å holde et dialogmøte med naboer og interessenter for å ivareta berørte parter på en best mulig måte. Møtet vil avholdes i løpet av høsten 2023 og nærmere invitasjon sendes ut til naboer, lag og foreninger. I tillegg offentliggjøres møtet på kommunens nettsider og annonseres i Varingen. Dersom du ønsker å delta i et slik informasjonsmøte, kan dette gjerne kommenteres i innspill til planoppstart.

 

Tumyrhaugen - områdeplan - planID 281

Ønsker du å lese om områdeplan Tumyrhaugen, trykk her

 

 

Utfartsparkering og adkomst ved Sagerud - detaljregulering - planID 280

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en ny utfartsparkering, samt forbedring av dagens skogsvei og bru over Ørfiskebekken. Dagens bru er hverken dimensjonert for en større trafikkmengde eller til å gå klar av en eventuell 200-års flom. Nåværende bru må derfor fjernes og erstattes av en ny som tilfredsstiller krav til både trafikk og flom.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet strekker seg fra Laboratorieveien, over Ørfiskebekken inn til Sagerud skiskytteranlegg.

Forslagsstiller

Planarbeidet utføres av Nittedal kommune.

 

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart ble gjort 16.03.2018.

 

1.gangsbehandling og høring og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet forslag til reguleringsplan i møte den 20.04.2020 og fattet følgende vedtak:

 

I medhold av Plan - og bygningsloven 2008 § 12 - 11, legges forslag til detaljreguleringsplan for utfartsparkering Sagerud, planID 280 med plankart datert 15.04.2019, reguleringsbestemmelser datert 15.04.2019 og planbeskrivelse datert 16.03.2019 ut på høring og offentlig ettersyn.
Det stilles krav om avbøtende tiltak for fotgjengere/myke trafikanter.

 

Den politiske behandlingen og plandokumenter kan leses her

 

Planforslaget lå ute på høring/offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, fra 24.04. – 05.06.2020.

 

Varingskollen - områderegulering, planID 351

Nittedal kommune skal lage plan for Varingskollen.

Forslag til planområde: 

trykk på kartet for større bilde

Hva skal planen løse?

Ny plan skal legge rammene for hvordan anlegget i Varingskollen kan utvikles. 

Planen skal konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredning. 

Nytt varsel om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram er sendt ut, etter kommunestyres vedtak i mars -23 om at boligutvikling i Varingskollen skulle innarbeides i kommuneplanen. Ved første oppstartvarsel i oktober -22 kom det inn 29 innspill. Frist for innspill er 31.05.2023, se  "Høringer og kunngjøringer"

 

Planprogram

Planprogrammet er "oppskriften" for planprosessen, som sier noe om hva som skal gjøres, framdriftsplan, hvordan arbeidet skal utføres, hvem som kan være med å bidra osv. 

Når alle innspill er vurdert, vil et bearbeidet planprogram bli fremmet for fastsetting i formannskapet og kommunestyret.

 

Vil du være med og lage planen?

Meld din interesse til oss dersom du har lyst til å bli med i ressursgruppa for planarbeidet, ved å sende epost til postmottak@nittedal.kommune.no, merket med saksnr. 20/01311. 

 

Vedtatte reguleringsplaner

Alle vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig på nett via både WebPlan (digitalt planregister) og i kommunens kartløsning.

Reguleringsplaner i kart

Reguleringsplaner i planarkivet

Dersom du har spørsmål om reguleringsplaner kan du ta kontakt med plan- og geodataavdelingen.


Publisert: 28.11.2018 10.41
Sist endret: 27.06.2023 12.35