Lytt

Pågående reguleringsplanarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplaner under arbeid

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen.  De fleste er private detaljreguleringsplaner. Kommunen utarbeider selv områdereguleringsplaner.

Dølibråten - detaljregulering, planID 350

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med ønske om høyere utnyttelse/mer konsentrert bebyggelse enn i dagens plan. Ny plan er tenkt å erstatte gjeldende reguleringsplan fra 1997.

Eiendommer som inngår i planområdet ved oppstart

42/168, 41/28, 41/46, 41/50, 41/48, 41/6, 241/2, 42/160, 42/21, 42/12,69, 42/22, 42/30 og 41/126 m.fl.

Planavgrensning ved oppstart

 

Forslagstiller

Planarbeidet utføres av Norconsult avd.Jessheim på vegne av Bygge-Bo AS v/Therese og Bjørn Esbjørnsen og Hadelandsveien 1516 v/Per-Gunnar Mørck.

Planinitiativ 

Innsendt planinitiativ kan leses her

Referat fra oppstartmøte

Referat fra oppstartmøte ligger her

Varsel om oppstart av planarbeide

Oppstart av planarbeid er varslet, med frist for innspill  10.februar 2022.

Det jobbes nå med et planutkast, som etter politisk 1.gangsbehandling blir sendt på høring og offentlig ettersyn. 

 

Gang- og sykkelvei mellom Hakadal stasjon og rv.4 - detaljregulering - planID 347

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en trygg løsning for myke trafikanter langs Sagstuveien (fv. 402) mellom Hakadal stasjon og riksvei 4. Den nye gang- og sykkelveien vil koble seg til ny jernbaneundergang, som reguleres i en egen plan. Planen er et ledd i Nittedal kommune og Viken fylkeskommunes satsing på trygge skoleveier. Planområdet er i dag avsatt til LNF-formål (landbruks-, natur- og friluftsformål) i gjeldende kommuneplan. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet.

Det ble meldt oppstart av planarbeidet i 2018. Da planavgrensningen er justert og det ikke har blitt fremmet et planforslag, velger kommunen nå å varsle oppstart på nytt.

Planområdet
Planområdet strekker seg langs Sagstuveien fra Hakadal stasjon og ned til rv.4. Eiendommer som inngår i planområdet er gnr./br.nr. 43/1, 43/2, 43/95, 43/110, 44/3, 100/24, 110/28 og 251/3.

Kart med planavgrensing kan sees her

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 er det varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Hakadal stasjon og rv.4.

 

Kjul terrasse felt B22 - detaljreguleringsplan - planID 184

Formål
Hensikten med planen er å legge til rette for fem eneboliger, ny adkomstvei fra Kjul terrasse samt grøntbelte og flomsone langs Brattfossbekken. Planområdet er i dag uregulert, men avsatt til maks fem nye boenheter i gjeldende kommuneplan for Nittedal kommune (2019-2030). Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning (KU).

Eiendommer som inngår i planområdet
Planområdet omfatter gnr/bnr 12/152, 12/140, 12/176, 12/75, 211/3.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av VISTA Utredning AS på vegne av grunneierne.

Varsel om oppstart
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i 2020. Det ble samtidig varslet om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale, etter behov, som en del av planarbeidet.

Oppstartsvarsel kan leses her

Kjul - felt B19 - detaljregulerinsplan - planID 186

(trykk på bilde for fullformat)

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 01.12.2021, med frist for innspill 7.januar-22.

Innspillene vurderes nå, og det jobbes med et planforslag til politisk førstegangsbehandling.  

Formål med planarbeidet

Formålet er å legge til rette for boligbygging, inntil fem boenheter samt adkomstveg, felleslekeplass og overvannshåndtering/grøntstruktur. 

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Varslet planområde omfatter deler av eiendommene 11/ 1, 11/129 og 111/13. 

Endelig planområde kan bli mindre enn varslet ved oppstart.  

Forslagstiller

Planen utarbeides av Norconsult AS på vegne av Gro Anita Kjul. 

Referat fra oppstartmøte kan leses her 

Planinitiativ kan leses her

   

Movatn stasjon - detaljreguleringsplan - planID 284

Formål med planarbeidet
Movatn stasjon ligger i Oslo kommune, men deler av planområdet og den planlagte turstien ligger i Nittedal kommune. Nittedal kommune behandler kun den delen av reguleringsplanen som ligger i Nittedal kommune. Det foreslås å utbedre turstien som går mellom jernbanesporet og Nordre Movatn. Dette gjøres for at man skal slippe å krysse jernbanesporet for å komme til Greveveien og videre ut i Marka.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Sweco på vegne av Bane NOR.

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart av arbeid med reguelringsplan ble gjort 15.02.2019.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet i møte 20.05.2020, sak 51/20 1.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Movatn stasjon, og la reguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn.

Plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Planforslaget var på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 03.06.2020 – 15.07.2020.

Planforslaget bearbeides nå til 2.gangsbehandling.

Nedre Huseby - detaljreguleringsplan - planID 283

Formål med planarbeidet
Formålet med planen er å øke utnyttelsen på eiendommene, ved å legge til rette for utbygging med 3 tomannsboliger, dvs. inntil 6 boenheter i planområdet. Nittedal kommune ønsker også at omkringliggende veger reguleres samtidig. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til eksisterende boligbebyggelse og trafikkområder. Ny bebyggelse vil forholde seg til kommuneplanen mht. utnyttelse, men vil undersøke om det er behov for å regulere egne høydebestemmelser, da tomten er svært skrånende. 

Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Det vurderes felles behandling av plan og byggesak.

Planinitiativ kan leses her

Referat fra oppstartsmøte kan løses her

Eiendommer som inngår i planarbeidet
14/226, 14/1351 (Utnyttelse til boligformål)
Samt del av eiendommene 14/60, 14/231, 14/232, 14/505, 14/683, 14/861, 14/862, 14/863, 14/864, 14/865, 14/866 14/867, 14/916, 14/1358, 214/11, (vegareal)

Se kart med plangrense her

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sivilingeniør Anders Haugen AS, Plankonsulent er Lillestrøm Arkitekter AS. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra på tlf. 92810665.

Varslinsgbrev kan også leses her

Sagstuveien, Greveveien og Fuglåsveien, gang- og sykkelvei eller fortau - detaljregulering - planID 344

Formål med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei og/eller fortau langs fylkesvei 402, Sagstuveien mellom Hakadal stasjon og Hakadals verk, Greveveien fra Hakadals verk fram til Fuglåsveien og Fuglåsveien fra Greveveien fram til Elnesveien (Hagen skole). Kommunen vil også vurdere mulighet for gang- og sykkelvei og/eller fortau fra Elnesveien fram til Lerkeveien. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Tilstøtende eiendommer vil bli berørt.

Forslagsstiller

Det er Nittedal kommune som utarbeider detaljreguleringsplanen, som skal gjennomføres som grunnlag for utbygging. I den forbindelse vil det bli foretatt forberedende undersøkelser. Dette dekker landmåling, grunnundersøkelser og arkeologiske undersøkelser. Tiltaket gjelder fylkesvei og det er Statens vegvesen som har utbyggingsansvar på vegne av Fylkeskommunen. Derfor er det fylkets prioriteringer som er gjeldende for arbeidet med utbygging av gang- og sykkelveien og/eller fortau etter at kommunen er ferdig med detaljplanen. Hvilke prioriteringer fylkeskommunen velger å vedta vil ligge utenfor kommunens anliggende.

Planen er vurdert opp mot forskrift for konsekvensutredning, tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel og utløser derfor ikke konsekvensutredning og planprogram. Den antas heller ikke å ha så vesentlige virkninger på miljø og samfunn at konsekvensutredning er nødvendig.

Tumyrhaugen - områderegulering - planID  281

Ønsker du å lese om Områdeplan Tumyrhaugen trykk her

 

 

Utfartsparkering og adkomst ved Sagerud - detaljregulering - planID 280

 

Formål med planarbeidet
Hensikten til planen å legge til rette for etableringen av en ny utfartsparkering, samt forbedring av eksisterende skogsvei og bro over Ørfiskebekken. Dagens bro er hverken dimensjonert for en større trafikkmengde eller til å gå klar av en eventuell 200-års flom. Nåværende bro må derfor fjernes og erstattes av en ny som tilfredsstiller krav til både trafikk og flom.

 

Eiendommer som inngår i planområdet
Planområdet strekekr seg fra Laboratorieveien over Ørfiskebekken inn til Sagerud skiskytteranlegg.

 

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Nittedal kommune.

 

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart ble gjort 16.03.2018.

 

1.gangsbehandling og høring og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet forslag til reguleringsplan i møte den 20.04.2020 og fattet følgende vedtak:

 

I medhold av Plan - og bygningsloven 2008 § 12 - 11, legges forslag til detaljreguleringsplan for utfartsparkering Sagerud, planID 280 med plankart datert 15.04.2019, reguleringsbestemmelser datert 15.04.2019 og planbeskrivelse datert 16.03.2019. ut på høring og offentlig ettersyn.
Det stilles krav om avbøtende tiltak for fotgjengere/myke trafikanter.

 

Den politiske behandlingen og plandokumenter kan leses her

 

Planforslaget var lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 24.04.2020 – 05.06.2020.

 

Vedtatte reguleringsplaner

Alle vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig på nett via både WebPlan (digitalt planregister) og i kommunens kartløsning.

Reguleringsplaner i kart

Reguleringsplaner i planarkivet

Dersom du har spørsmål om reguleringsplaner kan du ta kontakt med planavdelingen.


Publisert: 28.11.2018 10.41
Sist endret: 11.02.2022 15.05