Pågående reguleringsplanarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplaner under arbeid

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen.  De fleste er private detaljreguleringsplaner. Kommunen utarbeider selv områdereguleringsplaner.

Berget- detaljregulering - planID 279

Formål med planarbeidet

Reguleringsplanen tilrettelegger for blokkbebyggelse med lekeområder, gangveier og fellesarealer i området der Bjertnes gård ligger i dag. Det tilrettelegges også for fortau langs veien Berget, som går fra Stasjonsveien og inn til det foreslåtte boligblokkområdet. 

Gjeldende reguleringsplan oppheves ved vedtak av ny plan. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensvurdering.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet ligger mellom  sentralidrettsanlegget og Rv4. Følgende eiendommer inngår i planområdet: 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646, 214/47.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Felix Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Bjertnes AS. 

Varsel om oppstart

Frist for å komme med innspill og kommentarer til planarbeidet ble satt til 13.04.2018.

Se planninitiativ her

Se referat fra oppstartsmøte 

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 22.10.2018 forslag til Detaljreguleringsplan for Berget (planID 279), og vedtok å legge den ut på høring og offentlig ettersyn i 6-seks uker. Dette vil si at du nå kan lese gjennom alle plandokumentene, og vi vil gjerne høre din mening om planen.

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget lå på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 26.10.2018-7.12.2018.

Elvetangen - områdereguleringsplan - planID 345

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny felles barnskole samt idrettshall med tribunekapasitet og svømmeanlegg. Midlertidig anleggsområde og midlertidig adkomst til området kan bli aktuelt. Skolen skal bygges slik at det er adskilte områder mellom barneskole og ungdomsskole. Prosjektering av ny skole skal utføres parallelt med områdereguleringen og det forutsettes at det gis tilfredsstillende gang- og sykkelvei for elever som ikke har rett på skoleskyss.

Planen skal også inkludere ny flomvoll som tåler minimum 200-årsflom med klimapåslag. Det er aktuelt å anlegge turveg oppe på flomvollen.

Planarbeidet skal ivareta at idrettsanlegget ikke får dårligere kvalitet enn det har i dag og kommunen skal samarbeide tett med Hakadal idrettslag i forbindelse med idrettsanleggene. Områdeplan og planavgrensning skal tilpasses reguleringsplan for ny adkomst til Elvetangen.

Føringer for planarbeidet er gitt i Skolebehovsplan 2015-2027 (vedtatt i kommunestyret 29.aug.2016).

Det er utarbeidet konsekvensutredning og planprogram.

Eiendommer som inngår i planområdet

Varslet planområde er på ca.126daa og omfatter gnr/bnr 42/128, 55/13, 56/63, 56/252, 42,8, 42/9, 42/13, 42/16, 42,25, 42/26, 42/28, 42,34, 42,35, 42/39, 42/45, 42,51, 42/52, 42/63, 42,74, 42/77, 42/78 og 42/155.

Området ligger mellom Rv4 og Nitelva fra og med Trebyen til og med Hakadal ungdomsskole, med Hakadal idrettsanlegg med lekearealer samt fem boligeiendommer. Området er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til tjenesteyting, boligbebyggelse, idrettsanlegg, landbruk- natur- og friluftsformål, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt naturomåde i vann, med hensynssone bevaring av naturmiljø i nordre og søndre del av planområdet.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart offentlig ettersyn av planprogram

Oppstart av planarbeid ble kunngjort 14.10.2016. 

Planprogrammet lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 18.11.2016 til 10.01.2017.

Fastsatt planprogram

Planprogrammet for Elvetangen ble fastsatt i Kommunestyret 28.08.2017, K-sak 67/17.

Se sakspapirene her

1. gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet planen i møte 12.02.2018, F-sak 17/18.

Se sakspapirene med formannskapets vedtak her

Planforslaget var lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 14.02.2018 til 05.04.2018.

2. gangsbehandling og melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 19.11.2018, KST-sak 89/18, «2.gangsbehandling av Områdeplan Elvetangen» og fattet følgende vedtak:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 12 vedtas områdeplan for Elvetangen - planID 345, med tilhørende plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 15.10.2018.

Sakens dokumenter kan leses her

Sakens dokumenter er også lagt ut til gjennomlesing i biblioteket på Kulturverket Flammen.

Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av Plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Klagefrist er 3 - tre uker etter kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Krav framsettes i særskilt brev til kommunen og ikke i forbindelse med eventuell klage. 

Eventuell klage eller krav merkes arkivsaksnummer: 16/02891.

 

Elvetangen, nytt kryss - detaljregulering - planID 346

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av nytt kryss på rv. 4 ved Elvetangen. Planområdet ligger nord i kommunen mellom Hakadal ungdomsskole og tettstedet Løvstad.

Områderegulering av ny felles barneskole, idrettshall med tribuner og svømmeanlegg på Elvetangen (planID 345) utløser behov for detaljregulering av ny kryssløsning på rv. 4 ca. 150 m nord for dagens kryss.

En sentral del av planen er å legge til rette for en løsning som kan ivareta trafikksikkerheten for de som skal bruke skole - og idrettsområdet på Elvetangen. I tillegg skal hensynet til de som bor og ferdes langs riksveien ivaretas. Riksvei 4 har en viktig hovedveifunksjon som legger føringer for valg av løsninger for veianlegget. Planen omfatter tiltak som er en utbedring av eksisterende riksvei 4 på strekningen forbi Elvetangen.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet er på ca. 60 dekar og omfatter en 563 m lang strekning av riksvei 4 forbi Hakadal ungdomsskole og idrettsanlegg på den ene siden, og deler av Løvstad boligområde på den andre. 

Planen omfatter helt eller delvis følgende gårds- og bruksnummer: 100/23, 100/22, 42/4, 42/18, 42/24, 42/15, 42/109, 42/89, 42/165, 42/5, 42/161, 42/116, 42/117, 42/132, 42/83, 42/82, 42/106, 42/81, 42/80, 42/79, 42/41, 42/21, 42/19, 242/3, 242/1, 42/75, 42/13, 42/6, 42/35, 42/28, 42/34, 42/51, 42/52, 42/9, 42/25, 42/74, 42/16, 42/155, 42/77, 42/78, 42/39. 
I tillegg får følgende eiendommer utenfor planområdet endret sin atkomst: 42/15, 55/13, 42/45, 42/57, 42/63, 56/252, 42/128, 42/16, 42/39, 42/9, 42/52, 42/74, 42/155, 42/77, 42/78.

Forslagsstiller

Planlegging og prosjektering av ny kryssløsning er utført av COWI for Nittedal kommune parallelt med områdereguleringen for selve skoletomten på Elvetangen.

Nittedal kommune fremmer planforslaget.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 14. oktober 2016, med frist for merknader og innspill satt til 18. november 2016.

Utvidelse av planområdet ble varslet 27.10.2017. Utvidelsen skyldes behov for areal til midlertidig riggområde for ny vei, midlertidige veier og atkomster i anleggsperioden og nye atkomster for Trebyen både på øst- og vestsiden av Rv4. Frist for merknader og innspill til varselet om utvidet planområde var satt til 22. november 2017. 

Det er vurdert om planarbeidet omfattes av plikt til konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Det er konkludert med at tiltaket ikke er KU-pliktig, men at konsekvenser og avbøtende tiltak inngår i planarbeidet.

1. gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet planen i møte 12.02.2018, F-sak 16/18.

Se sakspapirene med formannskapets vedtak

Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 14.02.2018 til 05.04.2018.

2. gangsbehandling og melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 19.11.2018, sak 88/18, «Andregangsbehandling av detaljreguleringsplan for nytt kryss på rv. 4 ved Elvetangen» og fattet følgende vedtak:

  1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-2 vedtas detaljreguleringsplan for nytt kryss på rv. 4 ved Elvetangen – planID 346 med tilhørende plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, datert 18.10.2018.
  2. Reguleringsplan for trafikksikring rv. 4/gangvei Løvstad", PlanID 9308, datert 6.5.1975 oppheves i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.
  3. Del av Reguleringsplan for Døli, planID 322 blir erstattet av ny plan.

 

Sakens dokumenter kan leses her

Dokumentene er også lagt ut til gjennomlesing i bibiloteket på Kulturverket Flammen.

Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av Plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Klagefrist er 3 - tre uker etter kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Krav framsettes i særskilt brev til kommunen og ikke i forbindelse med eventuell klage. 

Eventuell klage eller krav merkes arkivsaksnummer: 16/03021.

 

Glittre - detaljregulering

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av seniorboliger med tilknyttet tjenesteyting på nordlige del av planområdet. Området med eksisterende boligbebyggelse og barnehage ønskes omregulert til kombinert formål for bolig, tjenesteyting og barnehage. Areal vest for atkomstvei planlegges avsatt til friluftsområde med mulighet for aktivitetspark.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Skaara Arkitekter AS på vegne av Glittre Invest. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Skaara Arkitekter AS ved Ingrid Lavik på e-post ingrid@skaara.no eller tlf 22 12 50 60.

Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 14.4.2016 med frist for innspill satt til 14.5.2016Merknader og synspunkter til planarbeidet sendes Skaara Arkitekter AS, Drammensveien 130 C, 0277 Oslo, eller ingrid@skaara.no.

Se varsel om planoppstart her

Kjul handel - detaljregulering - planID 175

Formål med planarbeidet

Hensikten med planen er å transformere den eldre bensinstasjonen til et næringsareal med handel, kontor og servicefunksjoner.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet omfatter gbnr. 11/148, Solbakken Terrasse 1. Arealet er i gjeldende kommuneplan avsatt til næringsområde. 

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Kjul Handel AS, og planen utarbeides av ARCHI-Plan AS.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet 04.09.2015

Se varsel om oppstart 

1. gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet planforslaget i møte 16.10.2017, sak 106/17.

Se sakspapirer med formannskapets vedtak

Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 27.10.2017 til 08.12.2017.

Kjul terrasse 26 - detaljreguleringsplan - planID 181

Formål med planarbeidet
Formålene med planarbeidet er å:

  • Regulere området til byggeområde for boliger (eneboliger). Det tenkes plassert fem eneboliger i tillegg til det eksisterende huset på eiendom 11/28. Utformingen av boligene vil være i tråd med gjeldende kommuneplan
  • Regulere felles privat adkomstvei fra Kjul terrasse

Eiendommer som inngår i planområdet
Planarbeidene omfatter eiendommene gnr/ bnr 11/28 og 11/97 (utnyttelse til boligformål), samt deler  av eiendommene 11/116, 11/117, 11/244, 11/245 og 11/256 (felles privat adkomstvei).

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Nicolai og Pia Høygård. Strand/ Løken arkitekter AS er engasjert som arkitekt og ansvarlig for reguleringsarbeidene. For nærmere informasjon kontakt Strand / Løken arkitekter AS ved Petter Løken, e-post: petter@slad.no.

Varsel om oppstart
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Kjul terrasse 26.

Se brev om varsel om oppstart av planarbeid her

Merknader sendes til planarbeidet sendes Strand / Løken arkitekter AS, Ivan Bjørndals gate 9, 0472 Oslo eller på e-post: nabovarsel@slad.no, innen 07. februar 2019.

Det er ikke nødvendig å sende merknader til Nittedal kommune. Merknadene vil bli samlet og kommentert av Strand / Løken arkitekter AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med plandokumentene.

Li - områdereguleringsplan - planID 179

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling. Deler av planområdet er i dag uregulert og formålet med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling.Det vil bli utredet en mulig plassering av ny flerbrukshall innenfor planområdet. Det vil bli sett på løsning for parkering og adkomst til området, både for kjørende og gående/syklende. Videreutvikling av næringseiendommene i Tyriveien og adkomst til disse vil være en del av planarbeidet. Reguleringsplanarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet består av Li ungdomsskole, Lihallen, idrettsplass disponert av Gjelleråsen IF, samt tilgrensende bolig- og næringseiendommer.

Følgende gårds- og bruksnummer inngår i planområdet: 5/1, 5/12, 5/59, 5/70, 5/85, 5/86, 5/88, 5/95, 5/97, 5/98, 5/104, 5/105, 5/112, 5/143, 5/193, 5/194, 6/114, 6/145, 7/6, 7/10, 7/61,7/62, 7/66, 7/70, 205/3, 205/12.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 14. oktober, med frist for å komme med merknader og innspill satt til 18. november 2016.

Lundveien 12, Nittedal gnr. 14 bnr. 114/179 - detaljregulering - planID 278

Formål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å regulere området til byggeområde for boliger. Det tenkes plassert fem tomannsboliger, totalt 10 boenheter. Det planlegges felles adkomst fra Øvre Huseby.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet ligger innenfor områdereguleringsplan for Nittedal stasjonsområde og omhandler eiendommene gbnr. 14/114 og 14/179.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Stand/Løken arkitekter AS på vegne av grunneier Blostrupmoen Eiendomsutvikling AS. For nærmere informasjon, kontakt Stand/Løken arkitekter v/Marte Tørnquist Strand, marte@slad.no. 

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 20. 03.2017, med frist for innspill satt til 25.04.2017.

Områdeplan for tursti langs Nitelva ved sentrum - planID  261

Formål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å gjøre de sentrumsnære grøntarealene langs Nitelva mer tilgjengelig for allmenheten. Planen skal legge til rette for etablering av et turveinett og rekreasjonsarealer langs Nitelva, samtidig som viktige produksjonsarealer i landbruket og viktige naturverdier ivaretas. Gjennom områdereguleringsplanen er det et ønske om å framheve Nitelva som et betydningsfullt element i sentrumsutviklingen.

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Følgende eiendommer blir berørt: Gårds-/ bruksnr. 13/39, 14/9, 14/546 og 20/2. Arealet er 233,6 dekar og består i dag i hovedsak av dyrka mark, kommunalteknisk lager og elvesone i tillegg til veisystem for landbruksmaskiner. 

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 22.04.2015, med frist for innspill den 25.05.2015.

1.gangsbehandling

Formannskapet behandlet i møte den 15.oktober sak om førstegangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for boligområdet Rotneshagen (planid 266), sak nr. 84/84. Planarbeidet ble vedtatt utsatt.

Se den politiske behandlingen her

Rotneshagen - detaljreguleringsplan - planID 266

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse og næring. Planområdet ligger i et område definert som fortettingsområde med umiddelbar nærhet til Nittedal stasjon og service tilbud. Det foreslås derfor en noe høyere utnyttingsgrad enn områdereguleringen legger opptil. Det søkes å oppnå gode arkitektoniske kvaliteter og naturlig terrengtilpasning, slik at landskapskvalitetene i området bevares. Boligene organiseres i tun rundt fellesoppholdsareal. Høyere bebyggelse med leiligheter vil ligge mot nord, men slavere rekkehus vil ligge på sørsiden av tunene.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet ligger på Rotnes øst for Stasjonsveien, vest for riksvei 4 og syd for Gjøvikbanen, og omfatter gbnr. 15/763, 15/662, 15/230, 15/231, 15/661, 15/282 og 15/763.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Arkitektfirma Helen & Hard AS for Oxer Eiendom/Stasjonsveien 65 AS og grunneier Andreas Lie Wessel og Mathias Lie Wessel.

Varsel om oppstart

I henhold til plan-og bygninslovens § 12-8 ble det varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan, med rist for innspill 25.08.2017.

Se oppstartsvarsel her

Se den politiske behandlingen av planinitiativ her

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte den 15.januar sak om førstegangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for boligområdet Rotneshagen (planid 266), sak nr. 5/ 2018. Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med innstillingen med noen tilleggspunkter:

Rådmannen skal i forbindelse med kommuneplan vurdere nødvendig areal for barnehage i nærområdet til Rotneshagen.
Planleggingen av B10 er et første ledd i en mulig utvikling videre nordover. I den sammenheng må man i planleggingen ta hensyn til følgende:

  •  Atkomst ned til Rv4, som vil avlaste Stasjonsveien.
  • Robuste løsninger for renovasjon. Roaf anbefaler stasjonære avfallssug for nye boligområder med mer enn 250 boenheter.
  • En krysning under jernbanen lenger nord, som muliggjør atkomst til Nordmarka og fremtidig veiutløsning for nordre del av Tumyrhaugen

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget var lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 26.01.2018 - 12.03.2018.

Rygga bru - detaljreguleringsplan

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan bygges ny bru eller kulvert over Nitelva samt en mindre utvidelse av veien over elva.

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Rygga bru ligger på Ramstadveien, litt øst for kryss med Årosveien.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsplanarbeid ble varslet 14. oktober, med frist for å komme med merknader og innspill til planarbeidet satt til 18. november 2016.

Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Rådhuskvartalet - endring av områdeplan

Formål med planarbeidet

Hensikten med endring av planen er å tilrettelegge for etablering av helsehus innenfor den sørlige delen av felt OP3 i gjeldende plan. Områdeplan for Rådhuskvartalet (planID 251) ble vedtatt i 2014 og omfatter Nittedal rådhus, rådstua, kirke, kulturhus mm. Nittedal kommune skal etablere et helsehus i sentrum. Kommunestyret vedtok i sak 74/16 den 13.6.2016 at helsehuset skal bygges innenfor kommunens tomt gbnr. 13/10, felt OP3 i områdeplan for Rådhuskvartalet. Feltet er regulert til offentlig og privat tjenesteyting.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 14. oktober 2016, med frist for merknader og innspill satt til 18. november 2016.

Planendringen vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger på miljø og samfunn, og er ikke vurdert å utløse krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensvurderinger §§ 2 og 3.

Sagstuveien, Greveveien og Fuglåsveien, gang- og sykkelvei eller fortau - detaljregulering - planID 344

Formål med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei og/eller fortau langs fylkesvei 402, Sagstuveien mellom Hakadal stasjon og Hakadals verk, Greveveien fra Hakadals verk fram til Fuglåsveien og Fuglåsveien fra Greveveien fram til Elnesveien (Hagen skole). Kommunen vil også vurdere mulighet for gang- og sykkelvei og/eller fortau fra Elnesveien fram til Lerkeveien. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Tilstøtende eiendommer vil bli berørt.

Forslagsstiller

Det er Nittedal kommune som utarbeider detaljreguleringsplanen, som skal gjennomføres som grunnlag for utbygging. I den forbindelse vil det bli foretatt forberedende undersøkelser. Dette dekker landmåling, grunnundersøkelser og arkeologiske undersøkelser. Tiltaket gjelder fylkesvei og det er Statens vegvesen som har utbyggingsansvar på vegne av Fylkeskommunen. Derfor er det fylkets prioriteringer som er gjeldende for arbeidet med utbygging av gang- og sykkelveien og/eller fortau etter at kommunen er ferdig med detaljplanen. Hvilke prioriteringer fylkeskommunen velger å vedta vil ligge utenfor kommunens anliggende.

Planen er vurdert opp mot forskrift for konsekvensutredning, tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel og utløser derfor ikke konsekvensutredning og planprogram. Den antas heller ikke å ha så vesentlige virkninger på miljø og samfunn at konsekvensutredning er nødvendig.

Slipp-/hentesone Blomsterbakken - detaljregulering - planID 348

Formål med planarbeidet

I forbindelse med utbygging av ny skole på Elvetangen, skal det anlegges en hente/slippsone i tilknytning eksisterende gangvei mellom Elvetangen og Blomsterbakken. Tiltaket medfører en alternativ transportløsning i tilknytning til Elvetangen skole. Planen legger opp til opparbeidelse av hente/slippsone på dyrket mark samt videreføring av eksisterende gangvei. 

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Gbnr. 56/1 og 56/98.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 16.03.2018, med frist for innspill 06.04.2018

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte den 12.11.2018, sak 95/18, Hente-/slippsone Blomsterbakken, og vedtok at denne skulle legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Sakens dokumenter kan leses her

Se planforslaget i kartportalen her

Planforslaget er lagt ut på høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10 i tidsrommet 22.11.18 – 7.1.19.

Merknader til planen merkes saksnummer 18/01270 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no, eller per brev til Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 7.1.19.

Merknadene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle merknader vil bli kommentert i saksfremstillingen til planen ved politisk behandling.

Informasjonsmøte for berørte grunneiere

For berørte grunneiere vil det avholdes et informasjonsmøte i løpet av høringsperioden. Egen invitasjon vil sendes ut.

Svartkruttveien - detaljregulering - planID 260

Formål med planarbeidet

Reguleringsplanen tilrettelegger for gang- og sykkelvei langs Svarkruttveien, mellom rådhuset og Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil gå forbi Nittedal Hestesenter og koble seg på ny bru over Ørfiskebekken. Brua er en del av boligutbyggingen på Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil bli en del av et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Kruttverket og nye Nittedal sentrum.  

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer: 13/3, 13/6, 13/212, 13/76, 213/14.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet i 2014.

Utvidelse av planområdet ble varslet 14. oktober 2016, med frist for innspill 18. november 2016.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 12. november 2018 forslag til reguleringsplanen og vedtok å legge planen ut på høring og offentlig ettersyn.

Sakens dokumenter kan leses her

Se planforslaget i kartportalen her 

Planforslaget er lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 16.11.2018-04.01.2019.

Merknader til planen merkes saksnummer 14/01236 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no, eller per brev til Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 4.1.19.

Saksdokumentene er også lagt ut til gjennomlesing på Nittedal bibliotek i Kulturverket Flammen.

Sylling - endring av reguleringsplan - planID 276

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av offentlig utfartsparkering med plass til om lag 38 biler på Sylling. Planen tilrettelegger også for fortau langs deler av Kvernstuveien. I tillegg gir planen oppdaterte reguleringsbestemmelser til boligområder som har manglet bestemmelser.

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Planområdet ligger ovenfor Mostua, langs Svartkruttveien og gjelder gbnr. 13/3, 13/72, 13/210, 13/211, 13/212, 13/269, 13/270, 13/272, 13/273, 13/274, 14/44, 14/242, 14/754, 14/877, 14/878, 14/933, 14/1015, 14/1017, 14/1123, 14/1124, 14/1125, 14/1153, 14/1338, 213/5, 213/7, 213/12, 213/13, 214/32.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av arbeid med reguleringsendring ble varslet 14. oktober 2016, med frist for å komme med merknader og innspill satt til 18. november 2016. Utvidelse av planområdet har blitt varslet etter opprinnelig oppstartsvarsel.

Reguleringsplanarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet 1.gangsbehandlet i møte 11.6.18, sak 65/18, forslag til detaljreguleringsplan for Sylling, planID 276, med følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Sylling planID 276 med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 18.5.18, ut på høring og offentlig ettersyn i 11-elleve uker.

Formålsgrenser og juridiske linjer i plankartet kan bli noe justert mellom 1.gangsbehandling og 2.gangsbehandling av reguleringsplanen.»

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget lå på høring i perioden 15.06.2018-31.08.2018.

Tumyrhaugen - endring av reguleringsplan - planID  216 m-fl.

Formål med planarbeidet

Reguleringsplan for Tumyrhaugen ble vedtatt i 1974. Formålet med planarbeidet er å utarbeide nye reguleringsbestemmelser og å endre arealformålet for noen eiendommer i planen som i dag ikke lenger har hensiktsmessige arealformål. Utfartsparkering og gangstier i området skal reguleres på nytt. Andre nødvendige endringer vil også bli vurdert.

Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av endring av planen ble varslet 14. oktober 2016, med frist for innspill satt til 18.november 2016.

Vedtatte reguleringsplaner

Alle vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig på nett via både WebPlan (digitalt planregister) og i kommunens kartløsning.

Reguleringsplaner i kart

Reguleringsplaner i WebPlan

Dersom du har spørsmål om reguleringsplaner kan du ta kontakt med planavdelingen.


Publisert: 28.11.2018 10.41.51
Sist endret: 19.12.2018 14.12