Lytt

Vann og avløp når du bygger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknadsplikt

Tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett

Alle tiltak som berører kommunalt vann- og avløpsnett, herunder tilkobling, frakobling og reparasjoner, er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Informasjon om tilkobling til offentlig vann og avløp og krav til søknad (Trykk her).

Også tiltak som normalt ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, kan bli søknadspliktig hvis de skal plasseres nærmere kommunalt VA-anlegg enn fire meter.

Informasjon om søknad

Ved tilkobling til kommunalt vann- og avløpsanlegg må tillatelse fra kommunalteknisk avdeling innhentes før det kan gis tillatelse etter plan- og bygningsloven. Søknader for vann- og avløpstiltak sendes direkte til kommunalteknisk avdeling i eget søknadsskjema. Lenker til søknadsskjemaer finner du under "Søknadsskjemaer" nedenfor. En tillatelse fra kommunalteknisk avdeling betyr ikke det samme som tillatelse til å bygge vann- og avløpsanlegg. Eventuelle tillatelser som gis av kommunalteknisk avdeling sendes inn som dokumentasjon i  byggesøknader. Det er byggesaksavdelingen som behandler alle tiltak i henhold til plan- og bygningsloven. For informasjon om byggesaker (Trykk her).

Ved tilkobling til privat VA-anlegg må det foreligge samtykke fra ledningseier. Erklæring må tinglyses og fremlegges ved innsending av byggesøknad. Dersom tilknytning må skje via andres eiendom må det lages en erklæring om rett til å legge, drifte og vedlikeholde ledningen helt frem til offentlig ledningsnett. Erklæringen underskrives av alle berørte parter og blir tinglyst som en heftelse på eiendommen den hviler på.

Standarder og krav

Alle nye vann- og avløpsanlegg som skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett må oppfylle standarder og krav definert i regional VA-norm. VA-normen finner du på følgende lenke:  VA-norm

Nittedal kommune har vedtatt "Standard abonnementsvilkår" utgitt i 2017. Den som prosjekterer og utfører vann- og avløpsanlegg må følge vilkårene definert i "Administrative bestemmelser" og "Tekniske bestemmelser".

Standard abonnementsvilkår kan du kjøpe hos Kommuneforlaget på følgende lenker:

Administrative bestemmelser (Trykk her)

Tekniske bestemmelser (Trykk her).

Private vann- og avløpsanlegg

I noen tilfeller er det ikke mulig eller hensiktsmessig å koble seg til kommunalt vann- og avløpsnett. I slike tilfeller er det nødvendig å bygge private VA-anlegg.

Vann (drikkevannsbrønner)

Boring av vannbrønner er ikke søknadspliktige så lenge det ikke skal gjennomføres tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1. For dere som planlegger å bore brønn anbefaler vi informasjon fra Nibio om vannforsyning i spredt bebyggelse (Trykk her) og folkehelseinstituttets brosjyre «Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta» (Trykk her).

Mindre avløpsanlegg (Spredt avløp)

I spredt bebyggelse er det vanligvis behov for å bygge mindre private avløpsanlegg for å rense avløpsvannet før det slippes ut i naturen. Alle private avløpsanlegg er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven, forurensningsforskriften og lokal forskrift for mindre avløpsanlegg. Det betyr at du må søke om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak. Søknadsskjema finner du nedenfor under "Søknadsskjemaer".

Søknadsskjemaer

Søknadskjema for tilkobling til offentlig ledningsnett (Rørleggermelding) 

Søknad om utslippstillatelse (Private avløpsanlegg)

 

Kart vann og avløp

Av sikkerhetsmessige grunner, viser vi ikke vann- og avløpsledninger på kartsidene våre. Mer informasjon om kart over Nittedal finner du her.

Kart over Nittedal

Oppstartsmøte

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser, kan du begynne å bygge. Men først kan du ha et oppstartsmøte med kommunen, hvis du ønsker det. I så fall tar du kontakt med kommunen.

Test ledninger før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal vannledninger trykktestes og desinfiseres. Resultatet skal sendes inn til kommunen. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Ferdigattest

Før du kan søke om ferdigattest, må du ha sluttdokumentasjon klar - i henhold til Byggesaksforskriften § 8-1

Kommunal overtakelse

Offentlig veg og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er ferdig og godkjent, jfr Plan- og bygningsloven §18.

Prosedyre og fremgangsmåte for kommunal overtakelse finner du i regional VA-norm for Nedre Romerike

Tips til huskjøper

Når du skal kjøpe hus med privat vann- og/ eller avløpsløsning er det en del ting du bør vite.

Du kan lese mer om dette i brosjyren til Norsk Vann.


Publisert: 29.09.2016 13.45
Sist endret: 01.02.2023 09.40