Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Kommunens roller

Kommunen har ulike roller innen vann- og avløpsområdet:

 • I henhold til lover og forskrifter plikter kommunen å sørge for en tilfredsstillende vannforsyning, drifte og vedlikeholde transport- og rensesystem for avløpsvann der det er henholdsvis kommunal vannforsyning og/eller avløpsanlegg. Kommunen er ansvarlig for å sørge for årlig tømming av private slamavskillere/priveter/tette tanker.
 • Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann for anlegg mindre enn 2000 pe, og for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter og påslipp av avløp fra virksomhet til kommunalt nett, som definert i Forurensningsloven.
 • Som anleggseier er kommunen potensiell forurenser, og må på samme måte som privatpersoner og næringsvirksomhet rette seg etter de krav som følger av lover, forskrifter og tillatelser.
 • Kommunen utarbeider hovedplaner både for vannforsyningen, og for avløp.

I Nittedal har vi ca 200 km vann- og avløpsnett med tilsammen 7 trykkøkningsstasjoner, 4 høydebasseng, 28 pumpestasjoner og to renseanlegg. I 2019 ble avløpsnettet i søndre del av kommunen knyttet til Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS. 

Dette er en helt avgjørende del av kommunens infrastruktur.

Vannmåler

Alle eiendommer i Nittedal kommune som er tilknyttet kommunalt vann og avløpsnett, er pålagt å montere vannmåler. Du betaler i forhold til hvor mye vann du bruker.

Vannmåleren skal leses av én gang pr år, så nært nyttår som mulig. Vi sender varsel om avlesning enten på SMS eller avlesningskort i posten.

Husk at abonnent er pliktig til å avlese og rapportere målerstand til kommunen. Ved manglende rapportering vil kommunen estimere vannforbruket eller sende ut personell for kontrollmåling.

Slik leser du av vannmåleren

Ved avlesning av måleren, skal du kun ta med de fem første sifrene (også nuller). Start avlesningen fra venstre. Siffer som er røde/bak komma skal ikke tas med.

Meld inn vannmålerstand

Oppdag lekkasjer i tide

Regn ut forbruket ditt ved se på siste avlesning som ble foretatt. Det er normalt å bruke cirka 50 kubikk per person per år. Dette kan selvfølgelig variere noe.

Syns du forbruket er høyt, kan du sjekke om det kan være lekkasje på denne måten:

 • Tannhjulene på måleren skal stå stille når det ikke forbrukes vann.
 • Sjekk målerstand på kvelden etter at du er ferdig med å bruke vann, les av ALLE tallene (de siste sifrene viser liter, 10-liter og 100-liter).
  Se om tallene har beveget seg før du begynner å bruke vann på morgenen. Har de stått stille, har du ikke lekkasje. Har de beveget seg, du bør undersøke nærmere/kontakte rørlegger for å finne ut ut hva det skyldes.

En dryppende kran kan koste mellom 300 og 5 000 kroner per år. Et toalett som står og smårenner kan koste mellom 6 000 og 12 000 kroner per år.

Avlesning ved salg av eiendom

Ved salg av bolig, brukes måleravlesningen av megler/kjøper/selger for å å fordele de kommunale gebyrene mellom ny og gammel eier.

Det er ikke nødvendig å sende avlesning til oss. På grunn av legalpant i eiendommen for kommunale gebyrer, sender vi ikke ut oppgjørsregninger ved eierskifte.

Megler kan bestille restanser/legalpantopplysninger via Infoland for oppgjør.

e-Torg - bestilling av opplysninger

Linken for innmelding er åpen i avlesningsperioden fra midten av desember til midten av januar.

Hvis du klikker på linken for å melde inn målerstand, og den ikke virker, kan det skyldes at du er knyttet til en utenlandsk IP-adresse gjennom jobben eller er i utlandet. Nettsiden vi bruker er sperret for utenlandske IP-adresser fordi det erfaringsmessig er mange roboter som forsøker å logge seg inn, noe som gjør at alt går tregere for alle som forsøker å logge seg inn.

For å få meldt inn målerstand i slike tilfeller, prøv med privatabonnement eller hjemme-PC, eller få noen med norsk abonnement til å melde inn for deg. Eventuelt ring nummeret på målerkortet eller send kortet i posten.

Tone Holm
konsulent
telefon: 940 27 661
E-post: gebyr@nittedal.kommune.no

Det er kommunen som eier vannmåleren. Abonnenten leier vannmåleren, men abonnenten er ansvarlig for at måleren blir installert etter kommunens anvisning. Kommunen kan kreve erstatning for tapt eller skadet måler.

Vannmåler leveres ut til rørlegger etter at tilknytningsgebyret er betalt. Vannmåleren skal monteres rett etter innvendig stoppekran. Rørleggeren er ansvarlig for at vannmåleren blir forsvarlig montert. Installasjonen skal kontrolleres og vannmåleren plomberes av rørlegger. Når vannmåleren er pombert, skal ikke plomben røres eller vannmåler fjernes.

Rørleggeren får kvittert ut vannmåler hos kommunalteknikk, men må oppgi følgende opplysninger før vannmåleren kan hentes ut:

 • Monteringsadresse, postnummer, poststed. samt gårds- og bruksnummer
 • Navn på eier og eiers adresse, postnummer, poststed og telefonnummer
 • Navn på den som har mottatt faktura for tilknytningsgebyr, og bevis for at gebyret er betalt
 • Målertype, vertikal/horisontal og dimensjon
 • Plassering av måler (f.eks. teknisk rom, vaskerom)

Opplysningene sendes til gebyr@nittedal.kommune.no

Vi anbefaler å sende bestilling av måler i god tid før den skal monteres. Dette gjelder spesielt for industrimålere av større dimensjon og målere til større utbygginger.

Vann- og avløpsgebyr

§9.2 Årsgebyr for vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 5-årsperiode.
 • Gebyrberegning baseres på L16.03.2012 nr. 12 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Alle priser tillegges 25% mva.

 

9.2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene:

 • Vann: Cirka 40 %
 • Avløp: Cirka. 40 %

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, bensinstasjoner og offentlige virksomheter.
 • Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.
Ringnes, Diplom Is og Arcus er satt alene i hver sin brukerkategori, dette fordi de er i en særstilling når det gjelder forbruk.

Vann - abonnementsgebyr, kr/abonnentVannInkl. mva.
Bolig (alle boligkategorier) Kr 1 805 Kr 2 256
Diplom-Is Kr 248 660 Kr 352 711
Arcus Kr 460 689 Kr 575 636
Offentlige bygg Kr 5 416 Kr 6 770
Bensinstasjoner Kr 9 033 Kr 11 292
Øvrig næring Kr 3 613 Kr 4 516
Tillegg for sprinkleranlegg Kr 3 613 Kr 4 516

 

Avløp - abonnementsgebyr, kr/abonnentAvløpInkl. mva.
Bolig (alle boligkategorier) Kr 2 126 Kr 2 657
Ringnes  Kr 5 368 433 Kr 6 710 542
Diplom-Is Kr 248 660 Kr 310 825
Arcus Kr 541 689 Kr 677 111
Offentlige bygg Kr 6 373 Kr 7 967
Bensinstasjoner Kr 10 622 Kr 13 278
Øvrig næring Kr 4 246 Kr 5 307

 

9.2.2 Forbruksgebyr
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

 Vann - enhetspris, kr/m3VannInkl. mva.
Kubikkpris Kr 23,54 Kr 29,43

 

 Avløp - enhetspris, kr/m3AvløpInkl. mva.
Kubikkpris Kr 27,92 Kr 34,90

 

9.2.3 Målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per m3.

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten*.

* Ringnes særordning, da en del vann inngår i produksjonen

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:
Vann:  Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]
Avløp: Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

 

9.2.4 Leie av vannmåler og fjerntelleverk

Gebyr per år GebyrInkl. mva.
Vannmålerleie for Q 1,5 m3 Kr 190 Kr 238
Vannmålerleie for Q 2,5 m3 Kr 190 Kr 238
Vannmålerleie for Q 5 m3 Kr 312 Kr 390
Leie fjerntelleverk for vannmålere 1,5 og 2,5 m3 Kr 130 Kr 163
Leie fjerntelleverk for vannmålere 5 m3 Kr 190 Kr 238

 

9.2.5 Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris per m3. Stipulert forbruk [m3] beregnes slik: Bruksareal BRA [m2] x spesifikt forbruk [m3/m2], der:

 • Arealet beregnes som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
 • Arealfaktoren er satt til 1.0 pr. m3/m2
Spesifikt forbruk pr. brukerkategori er satt tilStipulert forbruk, m3/år
Kategori 1. BRA 0-99m2 80
Kategori 2. BRA 100-119m2 100
Kategori 3. BRA 120-139m2 120
Kategori 4. BRA 140-159m2 140
Kategori 5. BRA 160-179m2 160
Kategori 6. BRA 180-199m2 180
Kategori 7. BRA 200-219m2 200
Kategori 8. BRA 220-239m2 220
Kategori 9. BRA >240m2 240

 

9.2.6 Tilleggsgebyr for særskilt forurenset avløpsvann
For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann, hvor avløpsvannet renses i Oslo, beregnes det et tilleggsgebyr basert på Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer og gebyrregulativ.

For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann, hvor avløpsvannet renses i kommunens eller Nedre Romerike avløpsselskaps renseanlegg, beregnes det et tilleggsgebyr basert faktiske kostnader for å rense avløpsvannet.

Grenseverdier som utløser tilleggsgebyr:

Parameter Grenseverdi
Organisk stoff (KOF) <600 mg/l
Organisk stoff (KOF-filtrert) <300 mg/l
Total fosfor (Tot-P) < 10 mg/l
Total nitrogen (Tot-N) < 60 mg/l
Nitrat Nitrogen (NO3-N) < 60 mg/l
Suspendert stoff (SS) <400 mg/l

Abonnentene er selv ansvarlige for å utarbeide og gjennomføre et prøveprogram for å dokumentere årlige utslippsmengder av KOF, KOFfiltrert, tot-P, SS og tot-N. Programmet skal godkjennes av kommunen og utføres på akkreditert laboratorium.

 

9.2.7 Kontrollgebyr, avlesningsgebyr og fremmøtegebyr

 • Kommunen kan utføre kontroll av vannmåleren. Ved minst 10 % målefeil skiftes måleren uten kostnader for abonnenten. I motsatt fall bekoster abonnenten kontrollkostnadene (kontrollgebyr).
 • Dersom abonnenten ikke leser av vannmåleren kan kommunen foreta avlesning på abonnentens bekostning (avlesningsgebyr).
 • Dersom abonnenten ikke er til stede for å ta imot rørlegger på varslet tidspunkt ved for eksempel utskiftning av vannmåler, vil kostnadene for fremmøte måtte dekkes av abonnenten (fremmøtegebyr).
GebyrtypeBeløpInkl. mva.
Kontrollgebyr Kr 1 500 Kr 1 875
Avlesningsgebyr Kr 1 000 Kr 1 250
Fremmøtegebyr Kr 700 Kr 875

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

Mine eiendommer

Ønsker du å vite mer om eiendommen din i Nittedal, kan du logge deg på Min side og velge Mine eiendommer.

Her finner du blant annet følgende informasjon:

 • hvilke kommunale gebyrer som skal betales
 • hvilke kommunale gebyrer som er fakturert de siste tre årene
 • eiendomsskatt (skattegrunnlag, satser og eiendomsskatt)
 • monterte vannmålere og avlesninger de siste tre årene
 • eiendomsinformasjon (bygningsnummer, adresse, eieropplysninger)

Tilkobling til offentlig vann og avløp

Alt installasjonsarbeid skal utføres av kvalifisert rørlegger eller entreprenør, i henhold til gjeldene lover, forskrifter og reglement i samsvar med tillatelsen fra kommunen. 

Arbeid på eksisterende kommunalt vannledningsnett

Arbeid på kommunalt vannledningsnett er vanligvis søknadspliktig.

Driftsoppgaver som for eksempel spyling, rensing og tappeprøver er unntatt, men kommunen skal kontaktes før arbeidet utføres. Utførende er ansvarlig for at kommunen er informert. 

Private stikkledninger

Stikkledninger som går fra hovedledningen og inn til eiendommene er det grunneierne som har ansvaret for å vedlikeholde og drifte. Har du behov for å gå over annen manns grunn for å knytte deg på hovedledningen kreves det tinglyst erklæring fra grunneieren.

Håndtering av overvann

Grunneier har selv ansvaret for håndtering av takvann, dreneringsvann og overvann på egen eiendom. Overvann skal ikke tilknyttes offentlig ledningsnett.

Valg av løsning for overvannshåndtering skal ikke føre til skader mot naboeiendom. Håndtering av overvann regulereres blant annet av vannressursloven, forurensningsloven, plan- og bygningsloven og naboloven. 

Huseier kan bli ansvarlig for vann som renner til naboeiendommer, herunder også vei, jf. § 47 i vannressursloven.

Ledningskartverket

Kommunen har digitale kart over alle kommunale hoved- og overføringsledninger både for vann, avløp og overvann. Kommunen har dessverre ikke oversikt over private stikkledninger.

Nyttig informasjon

På Norsk Vann sine nettsider finner du mye nyttig informasjon om vann og avløp. Norsk Vann er en landsdekkende interesse- og fagkompetanseorganisasjon for vann og avløpsektoren. Norsk Vann lanserte våren 2009 i tillegg nettportalen vannkunnskap, der alt fra skoleverk til rådgivere vil finne tilrettelagt informasjon om vann.

Krav ved påkobling

Følgende må leveres i forbindelse med påkobling;

 • Situasjonskart med inntegnet trase som viser type og dimensjon på rør, plassering av kummer, stake-/spylepunkt og utvendig stoppekran.
 • Tinglyst erklæring for rett til å legge og vedlikeholde privat ledning over annen manns grunn.
 • Det skal monteres vannmåler(e) som måler alt forbruk på eiendommen. Vannmåleren er kommunens eiendom, og hentes ut på rådhuset av autorisert rørlegger. For seksjonssameier monteres det måler i hver seksjon. Tilknytningsgebyret må være betalt før måler utleveres.
 • For bygninger som allerede har vannmåler må måleren leses av ved tilkoblingen. Dato og målerstanden meldes inn til postmottak@nittedal.kommune.no eller på telefon. Dette for at abonnenten skal få riktig faktureringsgrunnlag for avløpsgebyrene. Klikk her for link måleravlesning.

Anmeldelse av rørleggerarbeid

Hvis arbeidet gjelder mer en kun tilkobling til kommunalt avløpsnett (noe det som oftest gjør), må også andre søknader godkjennes. F.eks. ved graving i offentlig vei og gategrunn må kommune gi gravetillatelse kommunal vei.

På riksveier er det Statens vegvesen som godkjenner gravemeldinger. Endringer på bygget må godkjennes av byggesaksavdelingen i kommunen.

Tinglyst erklæring

Dersom tilknytning må skje via annen manns grunn må det lages en erklæring om rett til å legge, drifte og vedlikeholde ledningen helt frem til offentlig ledningsnett. Erklæringen underskrives av alle berørte parter og blir tinglyst som en heftelse på eiendommen den hviler på.

VA-NORM

Nittedal kommune har sammen med kommuner på Nedre Romerike utarbeidet en felles norm for vann og avløp. 

VA-normen inneholder de tekniske kravene som stilles for å sikre kvaliteten når kommunen skal eie og drifte ledningsanlegg. I tillegg må private anlegg følge normen dersom de skal kobles til det kommunale nettet.

Felles VA-norm for Nedre Romerike

Vedlegg til VA-normen

Vedlegg 1 Forklaring av betegnelsene og forkortelser

Vedlegg 2 Henvisning til lover, forskrifter m.m.

Vedlegg 3 Krav til prosjektdokumentasjon

Vedlegg 4 Mottakskontroll av VA-materiell

Vedlegg 5 Krav til registrering av VA-anlegg (registreringsinstruks) (se merknad)

Vedlegg 6 Retningslinjer for overvannshåndtering

Vedlegg 7 Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg

Vedlegg 8 Tegninger på utforming av grøfter og kummer (normblad):

Hjelpedokumenter:

Merknad vedlegg 5: I VA-normens nye kapittel 5 trer i kraft dersom Nittedal kommune går over fra GISLine kartverk til Gemini. Ta kontakt med kommunens VA-ansvarlig hvis noe er uklart. Følgende dokumenter vil da være gjeldende:

 

Septiktanker og separate avløpsanlegg

Septiktømming utføres av firmaet Br. Stenskjær AS, som kan nås på telefon 975 45 100 eller e-post post@br-stenskjaer.no.

De fleste anlegg skal tømmes årlig, og septikgebyret betales etter type anlegg og størrelse på anlegget.

Eier av separat avløpsanlegg er ansvarlig for at det er i forskriftsmessig stand og ikke forurenser miljøet. Forurensningsloven gir kommunen mulighet til å gi pålegg om opprydning ved behov.

Trenger du flere tømminger enn det du får gjennom oss, kan du ta kontakt direkte med et firma som utfører slik tømming i Nittedal, og du betaler direkte til den du bestiller tjenesten fra.

§9.3 Tømming av slamavskillere

Årsgebyr for tømming/levering av slam innkreves etter følgende kategorier:

KategoriBetalesGebyrInkl. mva.
1. Slamavskiller under 6 m3 Per tømming Kr 2 033 Kr 2 542
2. Slamavskiller 6 – 10 m3 Per tømming Kr 3 254 Kr 4 067
3. Slamavskiller over 10 m3 Per tømming Kr 4 475 Kr 5 593
4. Gråvann (tømmes hvert 3. år) Per år per anlegg Kr 610 Kr 762
5. Minirenseanlegg under 6 m3 Per tømming Kr 3 050 Kr 3 812
6. Minirenseanlegg 6 – 10 m3 Per tømming Kr 4 883 Kr 6 104
7. Minirenseanlegg over 10 m3 Per tømming Kr 6 712 Kr 8 390

 

(Fra gebyrvedtak for 2024)

Flom og oversvømmelse

Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også for erosjon og utrasing.

For å avgrense skadene på egen eiendom ved store nedbørsmengder, bør du spesielt sørge for at takrennene er åpne og at det ikke ligger kvist eller løv som sperrer for vann i avløp og mindre bekker. Mer om skadebegrensning finner du på sikkerhverdag.no

Følg med på flomvarsel for ditt område på varsom.no og meldinger om ekstremvær på NVE.no

Informasjonsbrosjyre kjelleroversvommelser

Nittedal kommune tillater ikke bekkelukking.

Rehabilitering av kloakkledninger i Nittedal

Kloakknettet i de fleste norske kommuner er gammelt og har dårlig kvalitet. Nittedal er nå i gang med et omfattende rehabiliteringsprosjekt. Så mye som 65 prosent av vannet i renseanleggene våre er regnvann som har kommet inn gjennom utette ledninger, og det skaper et kapasitetsproblem. I perioder med mye nedbør vil det bli lekkasjer ut i Nitelva, og det er svært skadelig for miljøet.

Vi vurderer også private stikkledninger

Fra private eiendommer til kommunens hovedledninger går det private stikkledninger som også må være i god stand. Vi gjennomfører derfor undersøkelser av stikkledningene samtidig som vi jobber med hovedledningene. Dersom vi finner feil eller mangler på disse stikkledningene i gjennomgangen vår, er huseier ansvarlig for at de blir reparert.

Hva gjør vi nå?

Vi rehabiliterer kommunale kloakkledninger på Rotnes, fra jernbanestasjonen og ned mot riksvei 4. Arbeidet vil pågå ut 2021.

Hva skal du gjøre?

 • Legge til rette slik at utvendige stakepunkt er tilgjengelig, ellers er det ikke nødvendig å gjøre noe før du eventuelt får varsel og pålegg.

Dersom du får varsel eller pålegg:

 • Ta kontakt med vår saksbehandler dersom noe er uklart.
 • Ta kontakt med entreprenør eller rørlegger så tidlig som mulig. Det er lurt å be om pristilbud fra flere rørleggere/entreprenører.
 • Sørg for at utførelsen av pålagt arbeid kommer i gang så snart som mulig for å kunne overholde fristen.
 • Melding om utført arbeid, samt film som dokmenterer arbeidet, skal sendes kommunen i god tid før fristen utløper. Skjema følger som vedlegg til påleggsbrevet.

Vær oppmerksom på:

Rehabiliteringsarbeidet vårt utføres med spesialbiler, og vi ber om forståelse for at det kan bli redusert fremkommelighet og noe støy i arbeidsperioden.

Entreprenørene utfører også stikkledningskontrollen. Denne blir gjennomført på ulike måter. I utgangspunktet vil ledningsinspeksjonen foregå ved at entreprenøren går inn i ledningen gjennom kummer. I enkelte tilfeller kan det være behov for å gjennomføre inspeksjon fra innvendig stakeluke i huset. Dersom det er nødvendig vil entreprenøren ta kontakt for å avtale tidspunkt for inspeksjonen.

Når ledningen er inspisert kan det oppstå vakuum som medfører at vannlåser blir sugd tomme. Da kan lukt forekomme. Lukten blir borte når det kommer vann i vannlåsen igjen.

Mer informasjon:

Ord og utrykk

Lovavklaringer


Publisert: 17.03.2017 14.41
Sist endret: 17.04.2024 12.54