Lytt

Andre politiske organer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Oppgaver

I følge reglementet, skal rådet tas med på drøfting under arbeidet med større saker av prinsipiell betydning for funksjonshemmede.
I tillegg skal rådet forelegges og uttale seg skriftlig i saker som gjelder:

 • Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid 
 • Prinsipielle saker vedrørende funksjonshemmede 
 • Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe 
 • Allmenne tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede 
 • Saker som vedrører system og rutiner for samarbeid og samordning mellom ulike deler av kommunen overfor funksjonshemmede 
 • Informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv 
 • Andre saker av interesse for funksjonshemmede 

Rådet står ellers fritt til å ta opp de saker det ønsker, men loven gir ikke rådet rett til å kreve at kommunestyret behandler saken videre. 

Rådet deler også ut legatmidler en gang i året fra Nøklebyfondet til trivselstiltak for utviklingshemmede i Nittedal kommune. 

Rådet er jury for den årlige Tilgjengelighetsprisen.

Medlemmer
Rådet oppnevnes av kommunestyret og består av 9 medlemmer med personlige vararepresentanter hvorav 

 • 4 er politikere
 • 5 representerer de funksjonshemmedes organisasjoner. 

Representanter for de frivillige organisasjonene oppnevnes etter forslag fra disse. 

Møtekalender og sakspapirer

Ønsker du kopi av tidligere saker, kan du ta kontakt med politisk sekretariat på rådhuset; tlf 67 05 90 00 eller postmottak@nittedal.kommune.no. Klikk på den enkelte møtedato for å få opp sakslisten med tilhørende dokumenter. Er ikke datoen understreket, er det ikke dokumenter tilgjengelig.

Tilgjengelighetspris
Rådet deler årlig ut en pris til innbyggere hvis  samfunnsinnsats og medmenneskelige engasjement har bidratt vesentlig til aktiv deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne i vårt lokalsamfunn. Les mer.

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Rådet kan selv ta opp andre saker som vedkommer de eldre i kommunen.

Oppgaver

Rådet skal tas med på drøfting under arbeidet med større saker av prinsipiell betydning for eldre. 

I tillegg skal rådet forelegges og uttale seg skriftlig i saker som gjelder: 

 • Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid 
 • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren 
 • Allmenne tiltak og tjenester som også berører eldre 
 • Saker som vedrører system og rutiner for samarbeid og samordning mellom ulike deler av kommunen overfor eldre 
 • Informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv. 
 • Andre saker av interesse for eldre 

Rådet står ellers fritt til å ta opp de saker det ønsker, men loven gir ikke rådet rett til å kreve at kommunestyret behandler slike saker videre. 

Medlemmer
Rådet består av 7 medlemmer med personlige vararepresentanter hvorav

 • 1 er politiker 
 • 2 oppnevnes på fritt grunnlag
 • 4 representerer pensjonistforeninger, lag, samarbeidsutvalg, foreninger eller andre organisasjoner som driver aktivt arbeid for eldre. 

Alle pensjonistforeninger, lag, samarbeidsutvalg, foreninger eller organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre og som har sete i Nittedal, har rett til å foreslå medlemmer til eldrerådet. 

Kommunestyret oppnevner medlemmer til eldrerådet innenfor regler gitt i lov og i dette reglement. Kommunestyret er ikke bundet til å velge blant de innkomne forslag til representanter. 

Flertallet i eldrerådet skal være alderspensjonister. 

Eldrerådet velger selv leder og nestleder. De skal begge være alderspensjonister. 

Møtekalender og sakspapirer

Ønsker du kopi av tidligere saker, kan du ta kontakt med politisk sekretariat på rådhuset; tlf 67 05 90 00 eller postmottak@nittedal.kommune.no. Klikk på den enkelte møtedato for å få opp sakslisten med tilhørende dokumenter. Er ikke datoen understreket, er det ikke dokumenter tilgjengelig.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget er opprettet med hjemmel i hovedavtalens del B, § 4 og kommunelovens § 25.

Oppgaver

Administrasjonsutvalget skal vedta personalreglement og andre retningslinjer for ansatte.
Videre skal det være kommunens partssammensatte utvalg for drøfting og utforming av blant
annet:

 • arbeidsgiverpolitikk generelt
 • særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling m.m.
 • omstilings- og endringsarbeid
 • organisasjonsutvikling
 • reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte fastsetting av kommunens lønnspolitikk

Møtekalender og sakspapirer

Ønsker du kopi av tidligere saker, kan du ta kontakt med politisk sekretariat på rådhuset; tlf 67 05 90 00 eller postmottak@nittedal.kommune.no. Klikk på den enkelte møtedato for å få opp sakslisten med tilhørende dokumenter. Er ikke datoen understreket, er det ikke dokumenter tilgjengelig.

Medlemmer
Administrasjonsutvalget skal bestå av inntil 7 av formannskapets medlemmer.

De ansatte skal ha 7 representanter, jf. hovedavtalen del B § 12-2. Arbeidstakerne velger 4, hvorav fungerende leder og nestleder, eller i dennes sted et annet medlem av Arbeidsutvalget, er selvskrevne.

Arbeidslederne, tekniske funksjonærer og merkantile funksjonærer kan velge en representant hver.

Reglementsoversikt

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører tilsyn med administrasjonen på vegne av kommunestyret, og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Oppgaver
 • avgi innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaperpåse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i kommunale selskaper.
 • Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er nærmest beskrevet i Forskrift om kommuner og fylkeskommuner.

Klager
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunen har egne klageorgan som tar slike saker. På den annen side kan kontrollutvalget ta eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen.

Medlemmer, møtedatoer og sakspapirer
Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) ivaretar sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget i alle romerikskommunene. Medlemsliste, innkallinger og protokoller publiseres fortløpende på deres hjemmeside.

Medlemmene er valgt av kommunestyret i Nittedal.

Reglementsoversikt

Klagenemnda

Klagenemnda er klageinstans for saker hvor kommunen er endelig klageinstans, jf. forvaltningsloven §28 annet ledd.

Oppgave

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak fattet av andre kommunale organer, herunder administrasjonen, dersom ikke annet er bestemt ved lov eller forskrift, eller kommunestyret selv har vedtatt noe annet. Klagenemnden behandler ikke klager over kommunestyrets vedtak.

Klagenemnden kan prøve alle sider ved klagesaken – dvs. både de faktiske og rettslige sider ved vedtaket og det skjønn som ligger til grunn for avgjørelsen, men klagenemnden skal ikke uten saklig grunn gripe inn i de underliggende instansers eller rådmannens delegerte avgjørelser.

Møtekalender og sakspapirer

Reglementsoversikt

 


Publisert: 07.11.2018 14.00
Sist endret: 07.11.2018 15.26