Lytt

Helsetjenester i hjemmet


Helsetjenester i hjemmet inkluderer mange former for helsehjelp som vi kan gi hjemme hos deg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontakinformasjon

Tildelingskontoret
67059000
Send epost


Oversikt over tjenester som utføres i hjemmet

Avlastning

Avlastning er hjelp for deg som yter omsorg i hjemmet til en nær med nedsatt funksjonsevne. Avlastning skal gjøre det mulig for deg å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og nødvendig/regelmessig fritid og ferie. Avlastning er gratis.

 

Avlastning i bolig (barn)
Vi gir avlastning til barn med funksjonsnedsettelse ved Nittedal avlastningssenter.

Nittedal avlastningssenter
Bevregrasveien 2
1481 Hagan
Telefon: 474 81 123

Avlastning individuelle tiltak (barn)
I individuelle avlastningstiltak gir vi tjenester på døgn- og timesbasis. Enten ved at barnet bor hos avlaster noen døgn per måned, eller ved at familien har avlaster noen timer per uke. Vi kan kombinere ulike typer avlastningstiltak ut fra familiens behov.

Avlastning i institusjon (voksne)
Innbyggeren som til vanlig mottar hjelpen hjemme, får et tidsbegrenset opphold i institusjon. Vi gir denne avlastningen på Døli pleie- og omsorgssenter.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for innbyggere med nedsatt funksjonsevne. 

 

Hvem kan få BPA?

  • du som er under 67 år og har et hjelpebehov som er av omfattende og varig karakter
  • familier med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne

Du må selv, eller ved hjelp av pårørende, kunne planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder for å kunne benytte deg av ordningen.

 

Organisering av tjenesten

Ordningen innebærer at du selv i utgangspunktet er arbeidsleder for de personene (assistentene) du ønsker skal hjelpe deg. Du ansetter selv assistenter i BPA-ordningen din.

Tjenestekonsesjonskontrakt BPA

Les mer om BPA

Skjema bytte av leverandør BPA 

Leverandører med konsesjon i Nittedal:

 


unicare.no/tjenester/bpa/
Telefonnr: 477 07 152
E-post bpa@unicare.no
 
Sentralbord: 22 150 100
www.primaomsorg.no
www.prima-assistanse.no

 

Mio BPA (tidligere HjemmeBest)

Tlf: 400 54 007

bpa@mio.no

https://mio.no/bpa/

 

 

www.abridialogue.no

 

 

www.humananorge.no/bpa
Humana omsorg og assistanse | Strandveien 35 | 1366 Lysaker

+47 950 43 000 | www.humananorge.no
Følg oss på Facebook og Instagram

Hjemmesykepleie 

Adresse
Stamveien 6
1481 Nittedal

Mottar du allerede tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, ta direkte kontakt med hjemmesykepleien i ditt distrikt:

TELEFONTID Team Skytta, Mo og Hakadal:
13.00 - 14.30.

Du kan også sende epost (se under).

Henvendelser ang. avbestilling av oppdrag, bes sendes på tekstmelding. 

TELEFONTID Team mestring og forebygging:
08:00 - 15:00

Epostadresser:

Hjemmetjenester Skytta 
Hjemmetjenester.Skytta@nittedal.kommune.no

Hjemmetjenester Hakadal 
Hjemmetjenester.Hakadal@nittedal.kommune.no 

Hjemmetjenester Mo 
Hjemmetjenester.Mo@nittedal.kommune.no

Hva er hjemmesykepleie?

 Hjemmesykepleie er hjelp og veiledning til deg som trenger pleie og omsorg i hjemmet, og/eller medisinsk behandling i samarbeid med lege. For eksempel sårstell, personlig stell og medisinsk behandling som er foreskrevet av din lege.

Hvem kan få hjemmesykepleie?

Du som på grunn av sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre periode, kan søke om hjemmesykepleie.

Gruppe:  

Leder:

Koordinator:  

Team-telefon:

Område:

Team  Skytta

Gunnhild  Stråbø

Pia Palm (sykepleier)

48037243 

Skytta

Team Mo

Karen   Aurmo

Ann-Christin   Hansen (sykepleier)

48034901

Mo

Team  Hakadal

Berit Landsem

Annika Remmen (sykepleier)

48022498

Hakadal

Team  Hjemmehjelp

Tom Karsten Wilhelmsen

Berit  Skrede

415 47 325

Hele bygda

 

Kreftkoordinator/Koordinator for alvorlig syke

Koordinator-rollen er et lavterskeltilbud til alle som har får en kreftdiagnose, enten man kan blir kurert for sin kreftsykdom eller ikke. Koordinator er også kontaktperson om man får en annen alvorlig sykdom som man ikke kan bli frisk av, og som forventer å gi forkortet levetid. Koordinator er også til kontaktperson for pårørende til de med alvorlig sykdom, barn eller voksne. Koordinator kan hjelpe til med å finne frem til tjenester og tilbud man kan trenge når man blir rammet av alvorlig sykdom, eller kan følge opp med støtte og samtaler som egen tjeneste der det er det som er behovet.

 Marte Langøen

 Tlf: 41 32 16 74

 Marte.kristin.langoen@nittedal.kommune.no

 Kreftkoordinator/Koordinator for alvorlig syke kan kontaktes dirkete alle ukedager fra 8-16.

Omsorgsstønad

Har du omsorg for et familiemedlem eller annen nærstående person og utfører spesielt tyngende omsorgsarbeid i hjemmet? Dersom disse oppgavene ellers ville ha vært utført av kommunen, kan du søke om omsorgsstønad.

Omsorgsstønad må ikke forveksles med pleiepenger fra NAV.

 

Hvem kan få omsorgsstønad? 

-frivillige omsorgsytere (familiemedlemmer eller andre nærstående) uten omsorgsplikt
-foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige der omsorgen er vesentlig mer omfattende enn for barn på samme alder

Den du gir omsorg til må bo hjemme og det må være søkt om hjelpestønad fra NAV før vi kan innvilge omsorgsstønad.

 

Se en informasjonsvideo om omsorgsstønad

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Praktisk bistand skal bidra til at du klarer å være mest mulig selvhjulpen i dagliglivet og bli boende i hjemmet ditt. Du kan få hjelp til oppgaver i huset.

Praktisk bistand og opplæring (personlig assistanse)

Praktisk bistand og opplæring i eget hjem skal gi innbyggere med nedsatt funksjonsevne bistand til å ivareta egenomsorg og opplæring til å ivareta dagliglivets gjøremål. Målet er at den enkelte skal bli mest mulig selvstendig.

 

Hvem kan få tjenesten?

Innbyggere som bor i eget hjem og har nedsatt funksjonsevne eller psykisk lidelse som medfører at de har behov for hjelp og opplæring.

Les mer om praktisk bistand og opplæring

Fysioterapi for voksne

Har du smerter, sykdom, skader eller andre utfordringer som fører til redusert funksjon i hverdagen, kan du ha nytte av fysioterapi. Fysioterapeutene i Nittedal kommune jobber ved private institutter og i kommunehelsetjenesten. Du kan selv ta direkte kontakt, du trenger ikke henvisning fra lege. Fysioterapeuten vurderer om du vil ha nytte av tilbudet og omfanget.

Les mer om private avtaleterapeuter.

Dersom du ikke kan benytte deg av tilbudene ved de fysikalske instituttene, kan du ta kontakt med den kommunale fysioterapitjenesten. Dette kan skyldes for eksempel:

  • behov for flere tjenester, som fysioterapi og ergoterapi eller hjemmetjenester samtidig
  • behov for ekstra hjelp eller tid i behandlingstimene eller ikke har mulighet til å komme deg ut til et institutt

Hva tilbyr vi?

  • Undersøkelse og vurdering av fysisk funksjon og igangsetting av relevante tiltak
  • Råd og veiledning
  • Behandling og opptrening individuelt eller i gruppe
  • Behandling og opptrening i varmtvannsbasseng

Gruppetilbud i regi av kommunal fysioterapitjeneste

Styrke- og balansegruppe: for eldre hjemmeboende som går eller uten hjelpemidler og ønsker å holde seg i form. Trening to dager i uken med fokus på å bedre og vedlikeholde muskelstyrke og balanse

Sted: Døli pleie- og omsorgssenter

Aktiv etter kreft: til deg som har eller hatt kreft og ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet. Målet er å gi veiledet gruppetrening. Treningene ledes av AKTIV- instruktør og kreftsykepleier, kreftsykepleier og koordinator for alvorlig syke. I tillegg til treningene tilbys samtalegrupper og enkelte temaundervisninger.

Bassenggruppe: trening og bevegelse i terapibassenget for de som ikke kan nyttiggjøre seg av det offentlige tilbudet på Rotnes, og har behov for veiledning og behandling i basseng. Bassenget har begrenset størrelse og kapasitet og kan romme ca. to personer om gangen.

Sted: Døli pleie- og omsorgssenter

Hvordan få tilbudet?

Du kan ringe oss direkte. Dersom du mottar andre kommunale tjenester, kan du eventuelt be dem om hjelp til å sende en henvendelse via vårt journalsystem. Det er viktig at du formidler dine behov og hvilke konsekvenser utfordringene dine gir deg i hverdagen. Samtidig er det viktig, ved skriftlige henvendelser, å ikke utgi store mengder sensitive opplysninger.

Hva koster det?

Alle pasienter som er over 16 år må betale en egenandel.

Les mer om fastsatte takster.

Hva kan du gjøre selv?

 

Kontaktinformasjon

Fysioterapi for voksne

Avdeling mestring og forebygging

Telefon: 468 94 257

E-post: fysioterapi@nittedal.kommune.no

Ergoterapi for voksne


Hva gjør en ergoterapeut?

Har du vansker i hverdagen pga nedsatt funksjonsevne kan du få hjelp av en ergoterapeut. Vi hjelper deg med å trene på og tilrettelegge for å mestre daglige gjøremål i ditt hjem og nærmiljø. Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg.

Hva kan en ergoterapeut hjelpe til med?

• Kartlegging og vurdering av din funksjon i eget hjem,
   arbeidsplass eller nærmiljø
• Hjelpemiddelformidling (kartlegge behov, søknad til Nav
  Hjelpemiddelsentral, utprøvning, opplæring og oppfølging
  av hjelpemidler)
• Tilrettelegge bolig og omgivelser for å kunne mestre daglige
   gjøremål
• Tilrettelegging og hjelpemiddelformidling ifm syn- og
   hørselsvansker, kognisjon og kommunikasjon
• Bistå i boligplanlegging, tilrettelegging og endring av
   bolig/omgivelser
• Trening og veiledning på å mestre daglige gjøremål

Hvem er tjenesten for?

Alle voksne over 18 år som bor eller oppholder seg i Nittedal kommune kan få hjelp av oss. Ergoterapitjenesten er gratis og det er ikke behov for henvisning fra lege. Ergoterapeuten vurderer om du vil ha nytte av tilbudet og omfanget.

Henvendelser og ventetid

Når du kontakter oss gjør vi en faglig vurdering og prioritering av behovet. Dersom vi ikke har kapasitet til å hjelpe deg med en gang, vil du motta informasjon om forventet ventetid.

Ergoterapitime

Har du behov for hjelp av en ergoterapeut, men ikke behov for hjemmebesøk? Da kan du få en time hos oss i Stamveien.

Synskontakt

Dersom du har behov for synshjelpemidler har vi en ergoterapeut med kompetanse innenfor synsområdet. Du må først ta kontakt med en øyelege for å få en legeerklæring. Når du har fått dokumentasjon kan vi hjelpe deg med å søke synshjelpemidler.

Hørselskontakt

En av våre ergoterapeuter har kompetanse innen hørselsområdet. Det er et krav om å dokumentere hørselstapet for å søke hørselshjelpemidler. Du må enten ha høreapparat eller et audiogram fra øre-nese-hals spesialist.

Kontaktinformasjon
Telefon: 477 83 956

Vi er mye på farten, om du legger igjen en beskjed så ringer vi deg opp så snart vi kan.
Epost: ergoterapi@nittedal.kommune.no

Trenger du å låne hjelpemidler for en kortere periode eller gjelder henvendelsen reparasjoner, ta kontakt med Hjelpemiddeltjenesten (link)

Er du under 18 år, kan du få ergoterapitjenester for barn og unge (link)

Tverrfaglig oppfølging i hjemmet

Har du gradvis eller akutt fått et funksjonsfall, gjentatte ganger falt i hjemmet eller kommet hjem etter opphold på sykehus eller annen institusjon, kan du ha behov for tverrfaglig oppfølging en kortere periode.

Tverrfaglig team består av sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmetrener. Annen kompetanse trekkes inn ved behov. Tverrfaglig team kan utføre grundig kartlegging, og sammen med tjenestemottaker sette mål og bli enige om tiltak. I tillegg vil vi følge opp, evaluere og justere. Trenger du ulike tilpassninger i hjemmet eller tekniske hjelpemidler vil vi hjelpe deg med det. Er det behov for fysisk opptrening en periode, eller støtte til å lære å bruke nye hjelpemidler, kan hjemmetreneren være god støtte i dette.

Tverrfaglig oppfølging kan bidre til at du kan mestre egen hverdag og bo hjemme i trygge omgivelser.

Kontaktinfo:
Enhet for bolig og tjenester
Tlf 67 05 90 00

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarmknapp du kan trykke på og dermed få direkte kontakt med alarmsentralen. Dette kan være nyttig for deg som grunnet sykdom har økt risiko for å falle eller om du ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

 

Praktisk bistand/Hjemmehjelp
PRAKISK BISTAND/HJEMMEHJELP
Grunnlag for egenbetaling er Folketrygdens grunnbeløp (G), som pr mai 2022 er kr 111 477.
Det regnes egenbetaling pr time kr 325. Timeprisen er basert på forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester med ett utgiftstak pr. mnd.

Husstandens samlede skattebare nettoinntekt før særfradrag

Årsinntekt Kr. pr. time. Utgiftstak for egenandel prakisk bistand i kr. pr.mnd.                  
Fra                      Inntil                             
* Inntil 2G kr. 0 kr. 222 954 kr. 325 kr.    220

Fra 2G -2,5G  

kr. 222 954 kr. 278 693 kr. 325 kr.    660
Fra 2,5G - 3G kr. 278 693 kr. 334 431 kr. 325 kr. 1 285
Fra 3G - 4G kr. 334 431 kr. 445 908 kr. 325 kr. 1 785
Fra 4G - 5G kr. 445 908 kr. 557 385 kr. 325 kr. 2 415
Over 5G kr. 557 385     - kr. 325 kr. 2 820

*Satsene justeres i tråd med rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartemente.

 Trygghetsalarm
TRYGGHETSALARM
Husstandens samlede inntekt    2023
*Inntil 2G Pr. mnd kr. 220
Over 2G Pr. mnd kr. 495
Installasjon trygghetsalarm Pr. gang kr. 890
Trygghetsalarmsmykke, ved tap Pr. gang kr. 1 210

*Satsene justeres i tråd med rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet

Øvrige tjenester
ØVRIGE TJENESTER
Tjenester      2023   
Henting - utkjøring av hjelpemidler Pr. gang kr. 270
Transport Stammen aktiviteshus Pr. mnd. kr. 660

Lunch Stammen
aktiviteshus

Pr. mnd. kr. 260

Kaffe/te Solli Aktivitetshus

Pr. kopp/hele dagen kr. 10/20
Korttidsopphold i
instutisjon*
Pr. døgn kr. 185
Middag Pr. gang kr. 80
Suppe/Dessert Pr. gang kr. 25
Dagsenter Skytta/Døli/Aarås/Markerud; Transport, opphold,
mat og aktiviteter***

Pr. gang

maks bet. pr. mnd

kr. 245

kr. 2940

Utleie treningslokaler fysio/HFR Pr. dag kr. 540
Utleie til private for egentrening Pr. mnd kr. 220
Skytta utleie kantine og eldresenter Pr. dag kr. 1 225
Døli utleie peisestue og kantine Pr. dag kr. 1 225
Generell utleie av kommunale lokaler Pr. dag kr. 1 225

*Satsene justeres i tråd med rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet.

***Makspris pr. mnd. tilsvarer betaling for 3 dager pr. uke i 4 uker hver mnd.

Egenbetalingssatser Friskliv og kurstilbud
EGENBETALINGSSATSER FRISKLIV OG KURSTILBUD
Kurs 2019
Treningsavgift kr. 355
Bramat kr. 510
Røykeslutt kr. 205
Kurs i depresjonsmestring (KID) kr. 525
Kurs i belastningsmestring (KIB) kr. 525
Livslyst kr. 150
Søvnkurs kr. 150
Hverdagsglede kr. 150
Sterk og stødig kr. 350
"Takk Bare Bra"

kr. 410

*Egenandel fysioterapi - egenandelstak 2
A1a 173 Undersøkelse hos fysioterapeut, inntil 30 minutter. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade pr. kalenderår
A1d 173 Undersøkelse hos fysioterapeutmed rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k inntil 30 minutter. Ved undersøkelse av barn under 16 år kan også fysioterapeut som ikke har rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k benytte taksten. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade pr. kalenderår.
A10 25 Veiledet trening, minst 1/2 time
A2a 123 Behandling hos fysioterapeut i 20 min.
A2b 160 Behandling hos fysioterapeut i 30 min.
A2c 197 Behandling hos fysioterapeut i 40 min.
A2e 271 Behandling hos fysioterapeut i 60 min.
A2f 382 Behandling hos fysioterapeut i 90 min.
A2g 12 Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr fo medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi. Taksten krever samtidig bruk av enten A2a, A2b, A2e, A2f, A8a eller A9a.
A8a 163 Behandling hos manuellterapeut
A8b 59 Tillegg for behandling hos manuellterapeut ut over 20. min. pr. påbegynte 10. min
A9a 123 Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi.
A9b 39 Tillegg for behandling ut over 20. min pr. påbegynte 10. min.
C34a 55 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem personer i 30. min, pr. pasient.
C34b 55 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem (6-10) personer i 30. min, pr. pasient.
C34c 97 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem personer i 60. min, pr. pasient.
C34d 97 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem (6-10) personer i 60. min, pr. pasient.
C34e 138 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem personer i 90. min, pr. pasient.
C34f 138 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem (6-10) personer i 90. min, pr. pasient.
C34g 24 Behandling i grupper: Tillegg for behandling i basseng pr. pasient.
Priser på fysioterapitjenester

PRISER PÅ FYSIOTERAPITJENESTER FRA 01.10.18
For fysioterapeuter som har avtale om drifsttilskudd med kommunen, eller kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Pasientens egenandel som inngår i egenandelstak 2
Undersøkelser inntil 30 min. kr.173
Behandling hos fysioterapeut:  
20. minutter kr.123
- Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for
medisinsk trenings- eller slyngeterapi
kr. 12
- Tillegg for behandling ut over 20. miutter pr.
påbegynte 10. minutter (kan repeters 6 ganger)
kr. 37
Behandling hos manuellterapeut: kr.163
- Tillegg for behandling ut over 20. miutter pr.
påbegynte 10. minutter (kan repeters 6 ganger)
kr. 59
Behandling hos fysioterapeut med
tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi:
kr.123
- Tillegg for behandling ut over 20. miutter pr.
påbegynte 10. minutter (kan repeters 6 ganger)
kr. 39
Veiledet trening, minst 30. minutter kr. 25
Behandling i grupper:  
30. minutter kr. 55
60. minutter kr. 97
90. minutter kr.138
- Tillegg for behandling i basseng pr. pasient. kr. 24
Annet som ikke inngår i egenandelstak 2:  
Utskrift/kopiering av pasientjournal kr. 85
Ekspedisjonsgebyr kr. 59
Andre tilleggstjenester kan forekomme iht.
eget oppslag.
 
For bestilte time som ikke benyttes, dvs.
at pasienter uteblir uten varsel eller
avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid,
kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse og/eller behandling.
 

Nyttige nettside

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helse- og omsorgstjenester m.m § 3-1

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjeneste kapittel 2

 


Publisert: 20.09.2016 13.29
Sist endret: 31.05.2023 10.01