Lytt

Helsetjenester i hjemmet


Helsetjenester i hjemmet inkluderer mange former for helsehjelp som vi kan gi hjemme hos deg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontakinformasjon

Tildelingskontoret
67059000
Send epost


Oversikt over tjenester som utføres i hjemmet

Avlastning

Avlastning er hjelp for deg som yter omsorg i hjemmet til en nær med nedsatt funksjonsevne. Avlastning skal gjøre det mulig for deg å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og nødvendig/regelmessig fritid og ferie. Avlastning er gratis.

 

Avlastning i bolig (barn)
Vi gir avlastning til barn med funksjonsnedsettelse ved Nittedal avlastningssenter.

Nittedal avlastningssenter
Bevregrasveien 2
1481 Hagan
Telefon: 474 81 123

Avlastning individuelle tiltak (barn)
I individuelle avlastningstiltak gir vi tjenester på døgn- og timesbasis. Enten ved at barnet bor hos avlaster noen døgn per måned, eller ved at familien har avlaster noen timer per uke. Vi kan kombinere ulike typer avlastningstiltak ut fra familiens behov.

Avlastning i institusjon (voksne)
Innbyggeren som til vanlig mottar hjelpen hjemme, får et tidsbegrenset opphold i institusjon. Vi gir denne avlastningen på Døli pleie- og omsorgssenter.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for innbyggere med nedsatt funksjonsevne. 

 

Hvem kan få BPA?

  • du som er under 67 år og har et hjelpebehov som er av omfattende og varig karakter
  • familier med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne

Du må selv, eller ved hjelp av pårørende, kunne planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder for å kunne benytte deg av ordningen.

 

Organisering av tjenesten

Ordningen innebærer at du selv i utgangspunktet er arbeidsleder for de personene (assistentene) du ønsker skal hjelpe deg. Du ansetter selv assistenter i BPA-ordningen din.

Tjenestekonsesjonskontrakt BPA

Les mer om BPA

Skjema bytte av leverandør BPA 

Leverandører med konsesjon i Nittedal:

 


unicare.no/tjenester/bpa/
Telefonnr: 477 07 152
E-post bpa@unicare.no
 
Sentralbord: 22 150 100
www.primaomsorg.no
www.prima-assistanse.no

 

Mio BPA (tidligere HjemmeBest)
Tlf: 400 54 007

bpa@mio.no

www.mio.no

 

www.abridialogue.no

 

 

www.humananorge.no/bpa
Humana omsorg og assistanse | Strandveien 35 | 1366 Lysaker

+47 950 43 000 | www.humananorge.no
Følg oss på Facebook og Instagram

Hjemmesykepleie 

Adresse
Stamveien 6
1481 Nittedal

Mottar du allerede tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, ta direkte kontakt med hjemmesykepleien i ditt distrikt:

TELEFONTID Team Skytta, Mo og Hakadal:
Døgnbemannet

TELEFONTID Team mestring og forebygging:
08:00 - 15:00

Epostadresser:

Hjemmetjenester Skytta 
Hjemmetjenester.Skytta@nittedal.kommune.no

Hjemmetjenester Hakadal 
Hjemmetjenester.Hakadal@nittedal.kommune.no 

Hjemmetjenester Mo 
Hjemmetjenester.Mo@nittedal.kommune.no

Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie er hjelp og veiledning til deg som trenger pleie og omsorg i hjemmet, og/eller medisinsk behandling i samarbeid med lege. For eksempel sårstell, personlig stell og medisinsk behandling som er foreskrevet av din lege.

Hvem kan få hjemmesykepleie?

Du som på grunn av sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre periode, kan søke om hjemmesykepleie.

Gruppe:  

Leder:

Koordinator:  

Team-telefon:

Område:

Team  Skytta

Gunnhild  Stråbø

Pia Palm (sykepleier)

48037243 

Skytta

Team Mo

Karen   Aurmo

Ann-Christin   Hansen (sykepleier)

48034901

Mo

Team  Hakadal

Berit Landsem

Annika Remmen (sykepleier)

48022498

Hakadal

Team  Hjemmehjelp

Dino Trbonja

Berit  Skrede

90947476

Hele bygda

 

Kreftkoordinator/Koordinator for alvorlig syke

Koordinator-rollen er et lavterskeltilbud til alle som har får en kreftdiagnose, enten man kan blir kurert for sin kreftsykdom eller ikke. Koordinator er også kontaktperson om man får en annen alvorlig sykdom som man ikke kan bli frisk av, og som forventer å gi forkortet levetid. Koordinator er også til kontaktperson for pårørende til de med alvorlig sykdom, barn eller voksne. Koordinator kan hjelpe til med å finne frem til tjenester og tilbud man kan trenge når man blir rammet av alvorlig sykdom, eller kan følge opp med støtte og samtaler som egen tjeneste der det er det som er behovet.

 Marte Langøen

 Tlf: 41 32 16 74

 Marte.kristin.langoen@nittedal.kommune.no

 Kreftkoordinator/Koordinator for alvorlig syke kan kontaktes dirkete alle ukedager fra 8-16.

Omsorgsstønad

Har du omsorg for et familiemedlem eller annen nærstående person og utfører spesielt tyngende omsorgsarbeid i hjemmet? Dersom disse oppgavene ellers ville ha vært utført av kommunen, kan du søke om omsorgsstønad.

Omsorgsstønad må ikke forveksles med pleiepenger fra NAV.

 

Hvem kan få omsorgsstønad? 

-frivillige omsorgsytere (familiemedlemmer eller andre nærstående) uten omsorgsplikt
-foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige der omsorgen er vesentlig mer omfattende enn for barn på samme alder

Den du gir omsorg til må bo hjemme og det må være søkt om hjelpestønad fra NAV før vi kan innvilge omsorgsstønad.

 

Se en informasjonsvideo om omsorgsstønad

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Praktisk bistand skal bidra til at du klarer å være mest mulig selvhjulpen i dagliglivet og bli boende i hjemmet ditt. Du kan få hjelp til oppgaver i huset.

Praktisk bistand og opplæring (personlig assistanse)

Praktisk bistand og opplæring i eget hjem skal gi innbyggere med nedsatt funksjonsevne bistand til å ivareta egenomsorg og opplæring til å ivareta dagliglivets gjøremål. Målet er at den enkelte skal bli mest mulig selvstendig.

 

Hvem kan få tjenesten?

Innbyggere som bor i eget hjem og har nedsatt funksjonsevne eller psykisk lidelse som medfører at de har behov for hjelp og opplæring.

Les mer om praktisk bistand og opplæring

Rehabilitering i hjemmet (hverdagsrehabilitering)

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering hvor fokus er på opptrening i daglige gjøremål.

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på de aktivitetene du synes det er viktig å klare i hverdagen. I en avtalt periode vil vi samarbeide tett med deg. Vi vil sammen med deg fortløpende vurdere måloppnåelse og tiltak.

 

Hvem vil ha nytte av hverdagsrehabilitering?

Du som har opplevd et funksjonsfall som gjør at du ikke klarer å gjennomføre daglige aktiviteter slik du ønsker. Eksempelvis å gå til butikken, lage mat eller dusje.

Trygghetsalarm
Trygghetsalarm er en alarmknapp du kan trykke på og dermed få direkte kontakt med alarmsentralen. Dette kan være nyttig for deg som grunnet sykdom har økt risiko for å falle eller om du ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

 

Praktisk bistand
PRAKISK BISTAND

Husstandens samlede skattebare nettoinntekt før særfradrag

Årsinntekt Kr. pr. time. Utgiftstak for egenandel prakisk bistand i kr. pr.mnd.                  
Fra                      Inntil                             
* Inntil 2G kr. 0 kr. 199 716 kr. 310 kr.    210

Fra 2G -2,5G  

kr. 199 716 kr. 249 645 kr. 310 kr.    610
Fra 2,5G - 3G kr. 249 645 kr. 299 574 kr. 310 kr. 1 180
Fra 3G - 4G kr. 299 574 kr. 399 432 kr. 310 kr. 1 645
Fra 4G - 5G kr. 399 432 kr. 499 290 kr. 310 kr. 2 220
Over 5G kr. 499 290     - kr. 310 kr. 2 590

*Satsene justeres i tråd med rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartemente.

 Trygghetsalarm
TRYGGHETSALARM
Husstandens samlede inntekt   2020
*Inntil 2G Pr. mnd kr. 210
Over 2G Pr. mnd kr. 460
Installasjon trygghetsalarm Pr. gang kr. 820
Trygghetsalarmsmykke, ved tap Pr. gang kr. 1 115

*Satsene justeres i tråd med rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet

Øvrige tjenester
ØVRIGE TJENESTER
Tjenester   2020           Maksimal betaling pr. mnd 2020
Henting - utkjøring av hjelpemidler Pr. gang kr. 255  
Transport Solli aktiviteshus/Markerud En vei kr. 45  
Transport Døli, Solli aktiviteshus/Markerud Tur/retur kr. 80  
Transport Stammen aktiviteshus Pr. mnd. kr. 610  
Opphold og bevertning Markerud aktiviteshus Pr. gang kr. 120  

Lunch Stammen
aktiviteshus

Pr. mnd. kr. 200  
Korttidsopphold i
instutisjon*
Pr. døgn kr. 170  
Middag Pr. gang kr. 80  
Suppe/Dessert Pr. gang kr. 25  
Dagsenter Skytta/Døli; Transport, opphold,
mat og aktiviteter***
Pr. gang kr. 230 kr. 2 780
Utleie treningslokaler fysio/HFR Pr. dag kr. 505  
Utleie til private for egentrening Pr. mnd kr. 205  
Skytta utleie kantine og eldresenter Pr. dag kr. 1 130  
Døli utleie peisestue og kantine Pr. dag kr. 1 130  
Generell utleie av kommunale lokaler Pr. dag kr. 1 130  

*Satsene justeres i tråd med rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet.

***Makspris pr. mnd. tilsvarer betaling for 3 dager pr. uke i 4 uker hver mnd.

Egenbetalingssatser Friskliv og kurstilbud
EGENBETALINGSSATSER FRISKLIV OG KURSTILBUD
Kurs 2019
Treningsavgift kr. 355
Bramat kr. 510
Røykeslutt kr. 205
Kurs i depresjonsmestring (KID) kr. 525
Kurs i belastningsmestring (KIB) kr. 525
Livslyst kr. 150
Søvnkurs kr. 150
Hverdagsglede kr. 150
Sterk og stødig kr. 350
"Takk Bare Bra"

kr. 410

*Egenandel fysioterapi - egenandelstak 2
A1a 173 Undersøkelse hos fysioterapeut, inntil 30 minutter. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade pr. kalenderår
A1d 173 Undersøkelse hos fysioterapeutmed rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k inntil 30 minutter. Ved undersøkelse av barn under 16 år kan også fysioterapeut som ikke har rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k benytte taksten. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade pr. kalenderår.
A10 25 Veiledet trening, minst 1/2 time
A2a 123 Behandling hos fysioterapeut i 20 min.
A2b 160 Behandling hos fysioterapeut i 30 min.
A2c 197 Behandling hos fysioterapeut i 40 min.
A2e 271 Behandling hos fysioterapeut i 60 min.
A2f 382 Behandling hos fysioterapeut i 90 min.
A2g 12 Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr fo medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi. Taksten krever samtidig bruk av enten A2a, A2b, A2e, A2f, A8a eller A9a.
A8a 163 Behandling hos manuellterapeut
A8b 59 Tillegg for behandling hos manuellterapeut ut over 20. min. pr. påbegynte 10. min
A9a 123 Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi.
A9b 39 Tillegg for behandling ut over 20. min pr. påbegynte 10. min.
C34a 55 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem personer i 30. min, pr. pasient.
C34b 55 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem (6-10) personer i 30. min, pr. pasient.
C34c 97 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem personer i 60. min, pr. pasient.
C34d 97 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem (6-10) personer i 60. min, pr. pasient.
C34e 138 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem personer i 90. min, pr. pasient.
C34f 138 Behandling i grupper inntil 10 personer: For de første fem (6-10) personer i 90. min, pr. pasient.
C34g 24 Behandling i grupper: Tillegg for behandling i basseng pr. pasient.
Priser på fysioterapitjenester

PRISER PÅ FYSIOTERAPITJENESTER FRA 01.10.18
For fysioterapeuter som har avtale om drifsttilskudd med kommunen, eller kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Pasientens egenandel som inngår i egenandelstak 2
Undersøkelser inntil 30 min. kr.173
Behandling hos fysioterapeut:  
20. minutter kr.123
- Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for
medisinsk trenings- eller slyngeterapi
kr. 12
- Tillegg for behandling ut over 20. miutter pr.
påbegynte 10. minutter (kan repeters 6 ganger)
kr. 37
Behandling hos manuellterapeut: kr.163
- Tillegg for behandling ut over 20. miutter pr.
påbegynte 10. minutter (kan repeters 6 ganger)
kr. 59
Behandling hos fysioterapeut med
tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi:
kr.123
- Tillegg for behandling ut over 20. miutter pr.
påbegynte 10. minutter (kan repeters 6 ganger)
kr. 39
Veiledet trening, minst 30. minutter kr. 25
Behandling i grupper:  
30. minutter kr. 55
60. minutter kr. 97
90. minutter kr.138
- Tillegg for behandling i basseng pr. pasient. kr. 24
Annet som ikke inngår i egenandelstak 2:  
Utskrift/kopiering av pasientjournal kr. 85
Ekspedisjonsgebyr kr. 59
Andre tilleggstjenester kan forekomme iht.
eget oppslag.
 
For bestilte time som ikke benyttes, dvs.
at pasienter uteblir uten varsel eller
avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid,
kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse og/eller behandling.
 

Nyttige nettside

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helse- og omsorgstjenester m.m § 3-1

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjeneste kapittel 2

 


Publisert: 20.09.2016 13.29
Sist endret: 07.01.2022 08.29