Lytt

Nyttig informasjon ved utarbeidelse av reguleringsplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Nicole Holmeseth-Martin
Leder planavdelingen
Tlf: 40 33 71 08
E-post: nicole.holmeseth-martin@nittedal.kommune.no

Reguleringsplan

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.

Kommunen anbefaler forslagsstiller å ta kontakt på et tidlig tidspunkt. Erfaring viser at prosessen da blir mer effektiv. Sentrale bestemmelser om utarbeidelse og behandling av ulike typer planer, finnes i PBL.

Plan- og bygningslova krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dersom du ønsker å utarbeide planforslag, men ikke har relevant kompetanse, kreves det at du kontakter en konsulent som kan dette. Arkitektbedriftene og Rådgivende ingeniørers forening (RIF) med flere kan gi tips om utøvere.

Er du interessert i å vite mer om planlegging og planprosessen kan du lese mer om dette under om planarbeidet.

Når må jeg regulere?

Det er flere grunner til å utarbeide en reguleringsplan. Det må i utgangspunktet utarbeides detaljreguleringsplan når:

 • det foreligger krav om detaljregulering i overordna planer
 • tiltaket ikke er i tråd med gjeldende regulering
 • det skal bygges i uregulerte områder

Ta kontakt med planavdelingen dersom du er i tvil om du må detaljregulere, eller du har spørsmål om hva du kan gjøre innenfor en gjeldende reguleringsplan.

Er eiendommen/arealet ikke avsatt til byggeformål i gjeldende kommuneplan må innspillet om endra arealbruk rettes til kommunen gjennom rullering av kommuneplanen.

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Private tiltakshavere, organisasjoner og myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Loven krever imidlertid at det bak en privat detaljregulering står ekspertise som kjenner til lovverk og forvaltningssystem, og planen må oppfylle visse minstekrav til framstilling.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Private tiltakshavere kan kontakte planavdelingen, som vil vurdere om tiltaket må detaljreguleres.

Utarbeidelse av private reguleringsplaner

Her finner du relevant informasjon: 

Nittedal kommunes veileder for private planforslag 

Generell informasjon om arealplanlegging

Relevante lovverk og nasjonale veiledere

Kart og digitale kartdata

 

 

Kommunale og interkommunale føringer og grunnlagsmateriale:

Kommuneplan for Nittedal

Kommunedelplan for klima- og energi

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett

                                  

Grønn mobilitet i Nittedal

Kommunedelplan for landbruk med handlingsdel

Vann- og avløpsnorm - Nittedal kommune

Veinorm - Nittedal kommune

Formingsveileder - Nittedal kommune

Barnetråkk på Rotnes

Trafikksikkerhetsplan - Nittedal kommune Planen har en tiltaksdel som blir revidert hvert år.                                 

Veileder for jordflytting i plansaker - Nittedal kommune 

Renovasjonsteknisk veileder - Romerike avfallsforedling

Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper - Nedre Romerike brann- og redningsvesen

 

Noen av de regionale føringene:

Regional plan for areal og transport

Regional plan for masseforvaltning

 

 

 

Gebyrer

§2.1 Planbehandling - Generelt

Etter denne forskriften skal det betales gebyr for følgende elementer iht. lov om planlegging og byggesaksbehandling, Lov 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven, heretter PBL):

 • reguleringsplan PBL kap 12
 • planprogram PBL §§ 11-13 og 12-9
 • reguleringsendring PBL § 12-14

For planbehandling gjelder følgende betalingsbetingelser:

 1. Gebyr for oppstartsmøte faktureres når referat fra oppstartsmøte er godkjent.
 2. Gebyr for planbehandling, planendring, planprogram eller dispensasjon skal innbetales i forbindelse med første politiske behandling.
 3. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.
 4. Gebyret avspeiler kommunens utgifter knyttet til plansaksbehandling og refunderes ikke selv om saken forkastes eller avvises. For øvrig vises det til kapittel 1 - Alminnelige bestemmelser.
 5. Det er adgang til justering av gebyr etter søknad. Det må fremmes begrunnelse for ønske om justert gebyr.

 

(Fra budsjettvedtak for 2024)

 

§2.2 Reguleringsplaner

§2.2 Reguleringsplaner PBL kap. 12

Gjelder forslag til nye planer og planendring som krever ny planprosess. Samlet gebyr blir summen av pkt. 2.2 A t.o.m. E.

2.2.1 Gebyr for oppstartsmøte og planinitiativ Betales Gebyr
Oppstartsmøte Per søknad Kr 30 250
Politisk behandling av planinitiativ Per søknad  Kr 20 250

 

2.2.2 Gebyr for forberedende behandling 
Gebyrer for møter underveis/dialogmøter. En planprosess forutsetter normalt å inbefatte tre dialogmøter mellom plankonsulent og kommunens saksbehandler. Dialogmøter ved detaljregulering eller endring av reguleringsplan etter ordinær prosess utover dette faktureres etter medgåtte timer (jf. kap 1.6)

 

2.2.3 Arealgebyr etter planområdets arealBetales Gebyr
For arealer t.o.m. 3 000 kvm per søknad  Kr 180 800
Tillegg for arealer over 3 000 t.o.m. 10 000 kvm per kvm Kr 10
Tillegg for arealer over 10 000 kvm per kvm Kr 4

 

2.2.4 Bygningsgebyr etter bebyggelsens arealBetales Gebyr
For bygg t.o.m. 10 000 kvm BRA per kvm  Kr 25
Tillegg for bygg fra 10 001 t.o.m. 20 000 kvm BRA per kvm Kr 10
Tillegg for bygg utover 20 000 kvm BRA per kvm Kr 5

Det beregnes bygningsgebyr etter det BRA (inkludert parkering under tak) som planen maksimalt kan utløse iht. bestemmelser, beregnet på bakgrunn av BYA og regulert areal.

Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng.

Ved regulering for ombygging medregnes byggets totale areal, ved påbygg skal kun ny bebyggelse regnes med.

 

2.2.5 Tilleggsgebyr

Det kan kreves et tilleggsgebyr per ekstra medgått time (jf. kap 1.6) dersom:

 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter formelt mottatt komplett planforslag og før 1.gangsbehandling
 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter 1.gangsbehandling/offentlig ettersyn som krever ny 1.gangsbehandling
 • Kommunen inngår avtale om bundet framdrift
 • Digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database må utføres av kommunen. Minstepris 4 timer, kr 6 000.

  

2.2.6 Fratrekk for arealer

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr:

 • Landbruks-, natur- og friluftsformål
 • Grønnstruktur
 • Arealer som ikke kan bebygges og som kommunen av egen interesse eller av andre årsaker ønsker å tillegge planen, f.eks. for å komplettere planen (eks. tilliggende offentlig formål), eller for å rydde opp i uklare forhold omkring eksisterende planer. Veg- og parkeringsareal skal inngå i arealgebyrberegningen.

 

2.2.7 Gebyr for planer for arealer uten vesentlig bebyggelseBetales Gebyr

Herunder

 • Planer uten bebyggelse
 • Planer for større arealer uten vesentlig bebyggelse, for eksempel arealer for friluftsliv/idrettsanlegg, områder vernet etter annet lovverk som naturvern, kulturvern
per plan Kr 169 000

 

(Fra budsjettvedtak for 2024)

 

§2.3 Endring av plan

§2.3 Endring av plan etter § 12-14, 2. ledd (mindre og små endringer)

 

2.3 Endring av reguleringsplan PBL § 12-14, 2. leddBetales Gebyr
2.3.1 Mindre endringer som behandles som selvstendig sak med egen varsling og høring eksternt per plan  Kr 64 600
2.3.2 Små endringer av formålsgrense, eller endringer som inngår i behandling av delesak eller byggesak, og som varsles og høres sammen med slik sak per plan Kr 23 500

(Fra budsjettvedtak for 2024)

 

§2.4 Planprogram og konsekvensutredning (KU)

§2.4 Planprogram og konsekvensutredning (KU), PBL §§ 4,1, 12-9 og tilhørende KU-forskrift

 

2.4 Planprogram og konsekvensutredning (KU)Betales Gebyr
2.4.1 Behandling av planprogram per plan Kr 37 500
2.4.2 KU for tiltak etter sektorlov, ikke knyttet til plan etter PBL per plan Kr 37 500

 

(Fra budsjettvedtak for 2024)

 

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler reguleres av kap. 17 i plan- og bygningsloven, og er en frivillig avtale som inngås mellom kommunen og utbygger.

Kommunestyret fattet 18.12.2006 prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Nittedal kommune.

Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Nittedal kommune

Aktuelle elementer i en utbyggingsavtale er hva kommunen skal bidra med og hva utbygger skal bidra med. Det skal være forholdsmessighet i partenes bidrag. Avtalen kan regulere hvilke offentlige tiltak og anlegg som skal bygges, hvilken teknisk kvalitet de skal ha, hvem som skal finansiere anleggene og hvem som skal ha ansvar for drift og vedlikehold av ferdigstilt anlegg. Kommunen benytter også utbyggingsavtaler som et virkemiddel for å oppnå boligpolitiske mål.


Publisert: 01.02.2023 13.37
Sist endret: 30.05.2024 13.26