Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Nittedal rådhus

Rådhusveien 1

1482 Nittedal

 

Postadresse:

Nittedal PPT

Postboks 63

1483 Hagan

 

Telefon sentralbord: 67 05 92 61/488 69 216

 

Vi kan motta elektronisk post inn til foretaksnummer 983 615 619. 

Vi kan dessverre ikke ta imot elektronisk post via Sikker melding-eDialog. 

Spørsmål kan rettes til PP-tjenestens sekretær.

  

Leder

Grythe, Andrea Kanavin. Avdelingsleder for PPT 

Telefon: 488 69 213

Epost: andrea.kanavin@nittedal.kommune.no

Sekretær

Fjeld, Elin. Saksbehandler/sekretær.

Telefon: 67 05 92 61  Mobil: 488 69 216 

Epost: elin.fjeld@nittedal.kommune.no 

PP-rådgivere

Backelin, Caroline. Psykolog

Telefon: 477 87 621

Epost: caroline.backelin@nittedal.kommune.no

 

Bauer, Jeanette Lindhart. Fagleder/Pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Telefon: 476 90 385

Epost: jeanette.lindhart.bauer@nittedal.kommune.no

 

Bonnevie, Cecilie. Pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Telefon: 902 11 208 

Epost: cecilie.bonnevie@nittedal.kommune.no

  

Fløgstad, Christine Birknes. Pedagog. 

Telefon: 488 69 204

Epost: christine.birknes.flogstad@nittedal.kommune.no

 

Fredriksen, Karianne Elnæs. Psykolog.

Telefon: 940 26 617

Epost: karianne.elnes.fredriksen@nittedal.kommune.no

  

Johansen, Melissa. Pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Telefon: 488 68 979

Epost: melissa.johansen@nittedal.kommune.no

 

Magnussen, Stine. Pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Telefon: 904 70 829

Epost: stine.magnussen@nittedal.kommune.no

 

Nikolaisen, Gunvi. Pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Telefon: 488 69 132

Epost: gunvi.nikolaisen@nittedal.kommune.no

 

Olsen, Kristin Rebne. Pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Telefon: 913 17 283

Epost: kristin.rebne.olsen@nittedal.kommune.no

 

Smørdal, Hanne Plesner. Psykolog.

Telefon: 488 69 203

Epost: hanne.plesner.smordal@nittedal.kommune.no

 

Søvde, Ingrid Ahlin. Psykolog.

Telefon: 474 85 811

Epost: ingrid.margareta.sovde@nittedal.kommune.no

 

Vikøren, Sofie Nilssen. Psykolog.

Telefon: 474 99 020

Epost: sofie.nilssen.vikoren@nittedal.kommune.no

 

Vårlid, Hilde Garborg. Pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Telefon: 907 48 743

Epost: hilde.garborg.varlid@nittedal.kommune.no

 

Aarø, Marit. Pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Mobil: 488 69 217

Epost: marit.aaro@nittedal.kommune.no

 

  

PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehagelovens § 19 c og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis. Alle som arbeider i PP-tjenesten har taushetsplikt.

PP-tjenestens oppgave

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

PP-tjenester kan gis til barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan PP-tjenesten bistå med?
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike områder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosio-emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidsparter.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten
Hvordan arbeider PPT?

Det jobber både psykologer og pedagoger i Nittedal PPT. PPT arbeider tverrfaglig i samarbeid med skoler, barnehager og andre kommunale tjenester. Vi er også opptatt av å jobbe i tett samarbeid med foreldre og barnet/eleven.

Ved behov kan PPT henvise til andre instanser, som for eksempel statlig spesialpedagogisk tjeneste (STATPED). PPT kan bidra ved henvisning til habiliteringsenheter og barn og unges psykiske helsevern (BUP). PPT kan være involvert i ansvarsgrupper i forbindelse med arbeid med Individuell plan (IP).

Tjenestens arbeidsmåter er delt inn i fire hovedområder:

Utredning
Ved hjelp av samtaler, observasjon og forskjellig type testing, forsøker PPT å fremstille et mest mulig fullstendig bilde av barnets behov og fungering.

Oppfølging
PP-tjenestens oppfølging består som regel av råd og veiledning til foresatte, barnehageansatte og lærere. PPT gir tilbud om korttidsterapi med barn der vi ser at det er til det beste for barnet.

Sakkyndig vurdering
En sakkyndig vurdering skal ta stilling til hvorvidt barnet/eleven har tilfredstillende utbytte av barnehagetilbudet/opplæringen. For voksne gjøres det en vurdering om hvorvidt den voksne har rett til vedlikeholdspplæring av grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving og regning) på grunnskolens nivå.

Systemarbeid
PP-tjenesten driver systemarbeid på skoler og barnehager ved blant annet å tilby kurs og delta på ressursteam på alle skolene i Nittedal.

Logoped

Logopedtjenesten er for deg som har...
 • Språkvansker etter hjerneslag (afasi) 

 • Stemmevansker 

 • Taleflytvansker (stamming) 

 • Språkvansker

 • Språklydvansker

Nittedal kommune har ikke ansatt egen logoped. De som trenger logopedisk behandling må derfor søke om å få si sitt behandlingstilbud dekket av Helse- og økonomiforvaltningen i NAV (HELFO).

Logoped for barn og unge i Nittedal kommune

Barn og unge som er i behov av vurdering, behandling og veiledning av logoped trenger en henvisning til logoped fra fastlegen. Når foresatte har fått denne henvisningen kan de ta direkte kontakt med en logoped. Logopeden vil søke HELFO om refusjon av utgifter til logoped.

PPT kan være behjelpelig med navn på logopedfirmaer som er virksomme i området Nittedal-Lørenskog-Lillestrøm.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er vanlig at logopeder reiser ut for å behandle barn. Foresatte må være forberedt å frakte barnet dit logopeden oppholder seg.

Hvis logopeden får avslag fra HELFO på dekning av utgifter til logoped må foresatte snarest ta kontakt med PPT tlf 67 05 92 61/488 69 216. Kommunestyret vedtok 25.06.12 å dekke logopedutgifter for barn og unge som får avslag fra HELFO. PPT trenger kopi av henvisningen og avslaget. Vi vil videreformidle dette til en privatpraktiserende logoped Nittedal kommune har rammeavtale med.

Spørsmål kan rettes til PP-tjenestens sekretær.

For barn som strever med enkeltlyder (opp til 2. - 3.klasse)

Det er klart innenfor normalvariasjonen at barn ikke har alle språklydene på plass ved skolestart, og fortsatt har en umoden uttale. Tannfelling og finmotorisk modning er blant årsakene til dette.

R-lyden etableres rundt 6-årsalderen, hos mange enda senere.

Med mindre det er sammensatte vansker eller særskilte årsaker til at barn ikke følger forventet taleutvikling er det ikke anbefalt å trene spesielt på enkeltlyder og lydkombinasjoner. En normal modningsprosess skal få gå i eget tempo.

PPT anbefaler en grundig undersøkelse av barnets hørsel, samt at barnet bør ha vært igjennom lyd- og bokstavinnlæring på skolen før det vurderes å henvise til logoped ved vansker kun i forhold til plassering/uttale av enkeltlyder.

Generelt vil munnmotoriske utfordringer som grimaser, mimikk, blåse såpebobler, tygge hard mat (knekkebrød, rotfrukter) være aktiviteter som stimulerer og bevisstgjør taleapparatets muligheter og begrensninger. Dette er bevegelser som er nyttige for alle og bidrar til daglig trening av taleapparatet. Den viktigste treningen og utviklingen skjer imidlertid ved at språket brukes daglig gjennom snakking, sang og stemmebruk i lek. Det er derfor viktig å invitere til kommunikasjon, oppmuntre til samtale og verdsette det uttrykket barnet har. Like viktig er det å ha fokus på at barnet har begreper og forstår innholdet i dem.

Vi anbefaler å følge opp den språklige utviklingen. Barnehagene er gode på kartlegging av barns språklige utvikling, og vi anbefaler at dette gjøres som grunnlag for en eventuell senere drøfting med PPT.

Dersom barn ikke følger sin egen utviklingskurve slik det forventes kan det vurderes om det skal henvises til PPT. Foresatte, barnehager og skoler har også anledning til å drøfte bekymring rundt barns utvikling med PPT. Dette gjøres i "Åpen tid" (barnehager og foresatte) eller gjennom skolens ressursteam. 

Logoped for voksne i Nittedal kommune

Pasienter som har fått henvisning til logoped fra lege/spesialist på sykehus kan henvende seg direkte til en logoped for å starte behandling. 

Pasienter som har fått logopedrapport/henvisning fra logoped på sykehus må i tillegg få henvisning til logoped fra fastlege før de kan ta kontakt med logoped. Årsaken er at HELFO kun godtar henvisninger fra leger.

Pasienter som er i behov av logopedbehandling må ta kontakt med sin fastlege for å få en henvisning. Pasienten eller fastlegen videresender denne til en logoped.

Logopeden vil hjelpe pasienten med å søke om dekning av utgifter til logopedtjenester fra HELFO. HELFO stiller ikke lenger krav om uttalelse fra kommunen vedrørende logopedtilbud.

 

Autismerådgiver

Autismerådgiver ivaretar veiledning til pårørende og instanser som har eller jobber med barn/ungdom innenfor autismespekteret. Veiledningen er individuell tilpasset. Det kreves ikke henvisning til PPT for veiledning fra autismerådgiver.

Henvendelser gjøres via henvendelsesskjema (.docx).

 Ved spørsmål kan du kontakte Linn-Cecilie Olsen på:
Linn-Cecilie.Olsen@nittedal.kommune.no eller 67 05 90 00

Spesialpedagogisk hjelp 0-6 år

Hvis et barn i barnehagealder har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Dette gjelder uavhengig om barnet går i barnehage eller ikke. Foresatte har selvstendig rett til å henvise barn til PPT.

Tror du et barn kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp?

Dersom barnehagens ansatte blir bekymret med tanke på et barns utvikling, tas bekymringen umiddelbart opp med foresatte. Barnehagen og foreldrene blir enige om hvordan man kan kartlegge barnets utfordringer og hvordan dette følges opp videre.

Her kan du se handlingshjulet for samarbeid mellom barnehager og PPT (inkludert informasjon om førtilmeldingsfasen).

NB PPT kan foreløpig ikke ta i mot henvisninger og elektronisk post via Sikker melding - eDialog.

Før henvisning til PP-tjenesten
 • Kartlegging gjennomføres
 • Møte med foreldre med avtale om tiltak
 • Systematisk gjennomføring av tiltakene (det oppfordres til å ta i bruk Stafettlogg som verktøy i dette arbeidet)
 • Foresatte og barnehagen evaluerer tiltakene 
 • Foresatte og barnehagen ber om å få drøfte problemstillingen i Åpen tid med PPT . Åpen tid foregår på mandager kl 12.30-13.30 og 14.00-15.00, og avtales på forhånd med sekretær tlf 67 05 92 61. Samtalen foregår via skjerm (Teams). Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta flere samtaler før sommerferien. Vi tar imot bestilling og kontakter dere etter skolestart for å finne tid/dato.
 • Foresatte må samtykke til henvisning til PPT
 • Barnet henvises til PPT

Dersom foresatte henviser selvstendig til PPT vil PPT be om samtykke til å ta kontakt med barnehagen dersom barnet går i barnehage.

Åpen tid for barnehager

Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta flere Åpen tid-samtaler før sommerferien. Vi tar imot bestilling og tar kontakt med dere etter skolestart i august for finne tid/dato. 

PPT tilbyr Åpen tid for barnehager på mandager kl 12.30-13.30 og 14.00-15.00 (unntatt i skolens ferier). Åpen tid skal benyttes til:

 • Drøfte barn i forkant av henvisning til PPT
 • Få veiledning, tips og råd om tiltak for barn man er bekymret for før henvisning blir aktuelt. Det kan om ønskelig avtales senere oppfølging av tiltakene

Åpen tid foregår anonymt, men foresatte kan gjerne involveres og delta i samtalen. Man får 1 time til rådighet med start kl 12.30 eller kl 14.00.

Ønske om Åpen tid meldes på forhånd til sekretær i PPT, tlf 67 05 92 61/488 69 216, som har oversikt over ledige datoer og tidspunkt. Sekretær vil stille noen spørsmål om barnet dere ønsker å drøfte som vi ber dere svare kort på (bl.a. alder, kjønn, type utfordring/vanske).

Samtalen foregår via skjerm. Vi benytter Teams. Deltakerne vil få innkalling pr epost hvor de kan koble seg til møtet.

 

Når barnet er henvist PP-tjenesten
 1. PPTs utredningsrapport skal inneholde en sakkyndig vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp (Barnehageloven §19a og §19d).
 2. Spesialpedagogisk hjelp er et frivillig tilbud, og foresatte må derfor samtykke til at spesialpedagogisk hjelp igangsettes.
 3. Enhetsleder for barnehager fatter vedtak på grunnlag av uttalelse fra PPT og samtykke fra begge foresatte. Varighet 1 – 3 år (Barnehageloven §19e).
 4. Spesialpedagog utarbeider individuell utviklingsplan i henhold til vedtak. Den spesialpedagogiske hjelpen iverksettes fra vedtaksdato (Forvaltningsloven).
 5. Årsrapport, med vurdering av resultat og omfang, utarbeides en gang i året.
Årshjul for barn med rett på spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagog foretar kartlegging på aktuelle områder og redegjør for resultatene og omfanget i årsrapporten. Spesialpedagog utarbeider individuell utviklingsplan (IUP) for kommende halvår. Det legges stor vekt på innspill fra foresatte.

Ovenstående gjentas til vedtaksperioden er utløpt. Dersom det fortsatt er behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen vil PPT utarbeide ny sakkyndig uttalelse (Barnehageloven §19a). Foresatte må samtykke til spesialpedagogisk hjelp.

Avvikling/endring av spesialpedagogisk hjelp

Dersom barnets utvikling tilsier at barnet ikke lenger har behov for spesialpedagogisk hjelp, dokumenteres dette i en halvårs-/årsrapport. Rapporten skal da gjøre rede for at barnet ikke lenger har behov for tiltak som avviker radikalt fra det ordinære barnehagetilbudet, og at barnets behov derfor kan ivaretas ved hjelp av dette.

Saksgang i henhold til Opplæringsloven og Forvaltningsloven blir da:

 1. Foresatte varsles om barnets endrede behov i halvårs-/årsrapporten.
 2. PP-tjenesten gjør en ny sakkyndig vurdering av barnets rettighet.
 3. Enhetsleder fatter nytt vedtak i henhold til sakkyndig uttalelse fra PPT, og foresatte opplyses om klageadgang.
 4. Dersom barnet har behov for en økning eller reduksjon av omfanget av spesialpedagogisk hjelp, følges samme prosedyre.

 

Spesialundervisning 

Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet ved sin skole, kan ha rett til spesialundervisning. 

Tror du en elev kan ha behov for spesialundervisning?

Dersom en av skolens ansatte  blir bekymret for en elevs utvikling emosjonelt, sosialt eller faglig tas denne bekymringen direkte opp med foreldrene til barnet. Ved behov henvises barnet til PP-tjenesten. Klasser/trinn kan også henvises til PP-tjenesten. 

Før henvisning til PP-tjenesten

Alle skoler i Nittedal har et eget ressursteam hvor det blant annet er mulighet for å drøfte bekymring knyttet til enkeltelever eller klasser/trinn. En PP-rådgiver er en del av dette ressursteamet. 

 • Før skolen henviser en elev til PP-tjenesten skal skolen vurdere om tilpasninger innenfor det ordinære opplæringstilbudet kan gjøre at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
 • Skolen skal så raskt som mulig sette inn tiltak for å hjelpe eleven og gjøre nødvendige undersøkelser for å kunne vurdere effekten av disse tiltakene. 
 • Dersom foreldre samtykker kan tiltakene rundt eleven drøftes i skolens ressursteam.
 • Ressursteamet tar stillling til om det er behov for at eleven henvises til PP-tjenesten.
 • For å henvise til PP-tjenesten må foresatte samtykke til henvisningen. 
Når eleven er henvist til PP-tjenesten

1. PP-tjenesten foretar en utredning. PP-tjenestens utredningsrapport skal inneholde en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning (Opplæringsloven § 5.3).

2. Spesialundervisning er et frivillig tilbud, og foresatte må derfor samtykke til at spesialundervisning igangsettes. (Opplæringsloven § 5.4).

3. Rektor fatter vedtak på grunnlag av uttalelse fra PP-tjenesten og samtykke fra foresatte. Tre-årig vedtak om spesialundervisning fattes der dette er hensiktsmessig, og sendes foreldrene. Ett-årig vedtak fattes der dette er hensiktsmessig. (Opplæringsloven § 5.1). Vedtaket kan påklages.

4. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan (IOP) i henhold til rektors vedtak. Spesialundervisningen iverksettes fra vedtaksdato (Forvaltningsloven).

5. Årsrapport, med vurdering av resultat og omfang, utarbeides en gang i året (Opplæringsloven § 5.5).

 Videre samarbeid 

Etter at PP-tjenesten har utredet og gitt sin anbefaling i en sakkyndig uttalelse avgjør foreldre, skole og PP-tjenesten i samarbeid om PP-tjenesten har et videre oppdrag eller ikke. Dersom PP-tjenesten ikke har videre oppdrag avsluttes saken hos PP-tjenesten. Skole og foreldre fortsetter samarbeidet videre. Dersom det er fattet vedtak om spesialundervisning følges dette videre opp i skolens ressursteam. 

Endring/avvikling av spesialundervisningen

Dersom elevens utvikling tilsier at eleven ikke lenger har behov for spesialundervisning, dokumenteres dette i årsrapporten. 

1. Foresatte varsles om elevens endrede behov i årsrapporten.

2. PP-tjenesten gjør en ny sakkyndig vurdering av elevens rettighet.

3. Rektor fatter nytt vedtak i henhold til sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten, og foresatte opplyses om klageadgang.

4. Dersom eleven har behov for en økning eller reduksjon av omfanget av spesialundervisningen, dokumenteres dette i årsrapporten. PP-tjenesten utarbeider deretter en ny sakkyndig uttalelse som grunnlag for endret vedtak. 

 

Alvorlig skolefravær

Hva er alvorlig skolefravær?

Alvorlig skolefravær er definert som:

 • 10% fravær (gyldig eller ugyldig)=ca.10 dager i semesteret
 • 10 enkelttimer eller mer pr semester
 • gjentagende forsentkomminger
 • tilstede på skolen, men ikke i undervisningen

Dersom en elev har alvorlig skolefravær skal lærer ta kontakt med foresatte for å informere om fraværet og snakke om årsaken til fraværet. Dersom det er bekymring rundt fraværet skal skole og hjem samarbeide om å hjelpe eleven tilbake på skolen.

Nittedal kommune har et tverrfaglig skolefraværsteam organisert i PPT. Nittedal har en egen veileder til bruk for skolene: Hver dag teller! Når tiltak og samarbeid i tråd med denne ikke fører til økt nærvær, og elever har vedvarende høyt fravær, kan skolefraværsteamet bistå.

Skolefraværsteamet kan bidra med konsultasjon, veiledning, individuell oppfølging av elever, kartlegging og koordinering. I tillegg vil skolefraværsteamet etterhvert tilby foreldrekurs og drifte fagsamlinger for Nærværskontakter.

Er du bekymret for et barn med skolefravær?

   1. Opprett først samarbeid mellom skole og hjem (i tråd med handlingsveilederen Hver dag teller!

      -Foresatte: Ta opp bekymringen din med kontaktlærer/inspektør

      -Skole: Bruk Skolefraværstrappa i Hver dag teller! - drøft  med Nærværskontakt på din skole

   2. Fortsatt bekymret? Drøft med med skolefraværsteamet i Tverrfaglig drøfting

   3. Du kan også ta direkte kontakt med skolefraværsteamet  på telefon:

 

Elin Horsdal tlf 458 77 406

Ninni Aarlien Suhr tlf 456 39 168

Hilde Eriksson tlf 456 50 526

Hver dag teller! Kortversjon

Samarbeidsavtale og evaluering 

Samarbeidsavtale og evaluering (word)

Plakat Hver dag teller-trappa

Brosjyre til hjemmet - Hver dag teller!

Skjemaer og maler

Både foresatte og barnehage/skole (eller andre aktører) kan henvise til PPT. Vi anbefaler at foreldre henviser barnet/eleven i samarbeid med barnehage/skole. Minner om at en drøfter med PPT i forkant av henvisning (gjennom Åpen tid eller skolens ressursteam).

Skjema for henvisning og kartlegging (word)

Når en åpner skjema i word-format; velg "lagre som" som nedlastningsalternativ (velg mappe/lokalisering hvor du vil lagre skjemaet mens du fyller det ut), åpne dokumentet og i word trykker du "aktiver redigering". 

Henvisningsskjema

Elevkartlegging og pedagogisk vurdering NYTT 2022

Kartlegging og pedagogisk vurdering av barn i barnehagealder

Rehenvisning ny sakkyndig 2021

 

Oppskrift for å arbeide med word-dokumentene i flere omganger

Skal du arbeide med skjemaet i flere omganger, må du legge til fanen "utvikler" i Word slik at du kan ta av og på skrivebeskyttelsen/redigeringen av dokumentet. Se oppskrift under. 

1. Legge til utviklerfanen i Word 

Sett inn utviklerfanen i Word

Huk av for utviklerfanen

Åpne aktuelt (eller andre) word dokument og følg oppskrift på bildene over. 

2. Velg å redigere dokumentet

Redigere dokumentet

Trykk/hold over visning og velg "rediger dokument". 

3. Aktivere og deaktivere skrivebeskyttelsen i dokumentet

Aktivere og deaktivere dokumentet

Trykk på utviklerfanen og "begrens redigering". 

Skjema for henvisning og kartlegging (pdf)

Henvisningsskjema

Elevkartlegging og pedagogisk vurdering NYTT 2022

Kartlegging og pedagogisk vurdering av barn i barnehagealder

 Skjema for IOP og årsrapport (word)

Skjema for IOP og årsrapport mal

Dette skjemaet er ikke revidert sammen med de andre skjemaene i 2019. Dette arbeidet vil skje en gang ila kommende året. Gi derfor gjerne innspill/tilbakemeldinger om bruk av skjemaet.

 

For praktiske spørsmål vedrørende utfylling av skjema, eller vansker med dette, vennligst ta kontakt med PPT gjennom sekretær.  

Relevante nettsider

Bedre tverrfaglig innsats

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Utdanningsdirektoratet

Spesialpedagogisk hjelp - informasjon til foresatte (oversatt til ulike språk)

Spesialundervisning - informasjon til foresatte (oversatt til ulike språk)

NAV

Aktuelle lover og regelverk

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven


Publisert: 29.09.2016 10.43
Sist endret: 17.06.2024 12.31