Lytt

Organisering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Organisasjonskart

Overordnet presentasjon av organisering - Nittedal kommune

Stab og støtte

Sektoren har til formål å yte god intern service til tjenesteenhetene og til kommunens ledelse. 

Innenfor kommunalsjef/stabssjefens ansvarsområde ligger:

Kontaktinformasjon

 
Kommunalsjef/Stabssjef
Tlf:
Mobil:
E-post: 

Organisasjonskart over stab og støtte (Klikk for stort bilde)

Organisasjonskart over stab og støtte (klikk for stort bilde)

 • Kommuneadvokaten
 • Politisk sekretariat
 • Dokumentsenter

Beredskap

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Under kriser og katastrofer skal kommunen iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner. En god kommunal beredskap er en grunnleggende forutsetning for en god nasjonal beredskap.

Kartutsnitt som viser område som er omfattet av kommunens beredskap i Nittedal kommune

I hendhold til "Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)" plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet

Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal kommunen utarbeide en beredskapsplan.Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet.

HR
Enheten har ansvar for...

 • lønnskjøring, personalforvaltning og personalutvikling
 • overordnede personal- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål
 • rådgiver og veileder til ledere i vanskelige lønn- og personalsaker 
 • å sikre at aktuelt lov- og avtaleverk følges
 • å administrere frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger
 • ivaretar sekretærfunksjonen i Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, Medbestemmelsesutvalget, AKAN og Tilretteleggingsutvalget.
 • generell saksbehandling knyttet til rekruttering, sykefraværsoppfølging, arbeidskontrakter.
 • å saksbehandle lønnskjøring og på den måten sikre riktig lønn til riktig tid, samt rapportere til KLP/SPK.
 • systemansvar for kommunens elektroniske personalhåndbok og rekrutteringsverktøyet WebCruiter.

Arbeidsreglement

Om varsling

Har du mistanke om at en kollega har rus- eller spilleproblem?

IKT-enheten
Enheten skal yte sikker og stabil drift av kommunens IKT-systemer. Det skal være et godt samarbeid mellom IKT og enhetene basert på faste møtepunkter og en forankret IKT-strategi.

IKT-enheten har ansvar for:
Kommunens IKT-strategi 

 • Sikre riktig bruk av samarbeidspartnere og videre utvikling av IKT-tjenestene.
 • Drift av IKT infrastruktur
 • Drift av klientutstyr (pc’er, tynne klienter, skrivere)
 • Applikasjonsdrift
 • Teknisk IKT-brukerstøtte
 • Støtte i IKT-prosjekter
 • Tjenesteendringer
 • Leverandørkontakt
 • Rådgivning

Applikasjonsforvaltning og systemeierskap utføres av enhetene.

Kommunikasjon og samfunnskontakt
Avdelingen har ansvaret for:

Enhet for økonomi
Vi har ansvar for: 

 • Drifte og utvikle økonomisystemer
 • Tilrettelegge for god samhandling og gode rutiner innenfor hovedområdene regnskap, økonomistyring, budsjettering, innkjøp og finansforvaltning

Bildet viser organisering av enhet for økonomi i Nittedal kommune

Elektroniske faktura

Fra 1. januar 2015 aksepterer Nittedal kommune kun faktura på standardformatet «Elektronisk handelsformat» (EHF). Papirfaktura (og eventuelle e-poster med ulike typer vedlegg som faktura) vil bli returnert.

Hva er en EHF-faktura?
En elektronisk faktura som overføres elektronisk på strukturert format (EHF) fra selger til kjøper. PDF-vedlegg eller lignende i e-post oppfyller ikke dette kravet, og vil ikke bli godtatt.

Hvorfor gjør vi dette?
Både papirfakturaer og PDF-vedlegg medfører manuelt arbeid i regnskapsavdelingen, med det merarbeid det medfører. En EHF-faktura kommer ferdigutfylt frem i regnskapssystemet, og kan derfor behandles korrekt på en raskere måte.

Hva er hjemmelen?
I Stortingsmelding nr. 36 (2008-2009) «Det gode innkjøp» gis det retningslinjer om fremtidig elektronisk fakturering. Det ble i Stortingsmeldingen gitt pålegg om at næringslivet skulle utstede alle fakturaer til offentlige organisasjoner for nye avtaler inngått etter 1. juli 2012.

Spesielle krav til fakturaer til Nittedal kommune
Feltet «Deres referanse» skal bestå av det 4-sifrede ansvarsnummeret til den som bestiller. Er bestillingen foretatt via e-handel, skal ordrens nummer på 8 siffer også oppgis (Ordre: 12000xxx).

Hvordan kan jeg lære å levere EHF-faktura?
Svært mange regnskapssystemer støtter nå EHF, og det finnes også nettbanktjenester tilpasset den nye standarden. For mer informasjon, se: http://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel

Eventuelle spørsmål kan rettes til regnskapsavdelingen på e-post: regnskap.felles@nittedal.kommune.no

Helse og velferd

Sektoren har ansvaret for:

Kontakt
Mette Mosby Kristiansen
Kommunalsjef helse og velferd
Mob: 957 91 448
E-post: mette.mosby.kristiansen@nittedal.kommune.no 

Organisasjonskart over helse og velferd

Organisasjonskart over helse og velferd

 

Miljø og samfunnsutvikling

Sektoren har ansvar for:

Kontakt
Gunnar Prøis
Kommunalsjef miljø og samfunnsutvikling
Mob: 977 72 339
E-post: gunnar.prois@nittedal.kommune.no

Organisasjonskart over miljø og samfunnskontakt

 

Oppvekst- og utdanningssektoren

 Sektoren har ansvar for: 

Kontakt
Hilde Gran
Kommunalsjef oppvekst og utdanning
Mob: 992 55 377
E-post: hilde.gran@nittedal.kommune.no 

Organisasjonskart over oppvekst- og utdanningssektoren

Organisasjonskart over stab og støtte (klikk for stort bilde)

Nittedal-eiendom KF

Foretaket er direkte underlagt kommunestyret og ivaretar kommunens eiendomsmasse på 111 000 m2.

Nittedal-eiendom KF ble opprettet 01.01.10.

Tjenesteområdet omfatter følgende sentrale oppgaver

Kontakt
Laila Jensen
Daglig leder
Tlf: 67 05 90 85
Mobil: 400 36 844
E-post: laila.jensen@nittedal.kommune.no 

 • Renholdstjeneste
 • Drift- og vedlikeholdstjeneste
 • Utbygging
 • Forvaltningstjeneste av eiendommer
 • Grunneier av kommunal eiendom
 • Kommuneskogen

Beredskapstelefon
Varsling av bygningsmessige avvik til foretaket utenom arbeidstid: 951 93 999.

Organisasjonskart for Nittedal eiendom KF
Organisasjonskart for Nittedal eiendom KF


Publisert: 19.02.2018 10.17
Sist endret: 01.12.2022 12.10